Exchange Online'is saadaolevad PowerShelli cmdletid

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2012-10-31

Pilvepõhiste organisatsioonide administraatorid saavad adressaatide ja domeeni sätete haldamiseks ning aruannete loomiseks või tõrkeotsingu jaoks kasutada Windows Management Frameworki Windows PowerShelli koos Windows Remote Managementiga (WinRM). Nendele administraatoritele kättesaadavate cmdlet-käskude lühikirjeldus. Üksikute cmdlettide käsureal kasutamise kohta leiate lisateavet selles teemas allpool.

Märkus.   Kõigis organisatsioonides ei ole kõik cmdlet-käsud või funktsioonid saadaval.

Enne alustamist

Lisateavet Windows PowerShelli installimise ja konfigureerimise ning teenusega ühendumise kohta vaadake teemast Windows PowerShelli kasutamine Exchange Online’is.

Adressaadihaldus

Kasutage järgmisi cmdlet-käske adressaatide vaatamiseks, loomiseks, konfigureerimiseks ja kustutamiseks.

Kui teil on Microsoft Office 365-e meiliorganisatsioon, peate uutele postkastidele määrama litsentsid, muidu keelatakse need ajapikenduse lõppemisel. Lisateavet vaadake teemast Uutele postkastidele Microsofti võrguteenuste litsentsi määramine.

Postkastid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske postkastide vaatamiseks, loomiseks, kustutamiseks ja konfigureerimiseks.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-Mailbox

Pilvepõhiste postkastide kohta teabe vaatamine.

New-Mailbox

Organisatsioonis uue pilvepõhise meiliteenuse postkastiga kasutaja loomine.

Remove-Mailbox

Postkasti kustutamine.

Get-RemovedMailbox

Kustutatud postkastide vaatamine, mida saab taastada.

Set-Mailbox

Olemasoleva postkasti sätete muutmine.

Undo-SoftDeletedMailbox

See cmdlet on kasutatav haridusasutustele suunatud programmis Microsoft Live@edu ja teenuses Microsoft Office 365. Kasutage cmdletti Undo-SoftDeletedMailbox kustutatud postkasti taastamiseks. Postkaste saab taastada 30 päeva jooksul pärast kustutamist.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Levirühmad

Kasutage neid cmdlet-käske levirühmade (mõnikord nimetatakse ka avalikeks rühmadeks ja turbeloaga levirühmadeks) vaatamiseks, loomiseks, kustutamiseks ja konfigureerimiseks. Levirühm (nimetatakse ka avalikuks rühmaks) on kahest või enamast inimesest koosnev kogum, mis kuvatakse ühiskasutatavas aadressiraamatus. Lisateavet vaadake teemast Distribution Groups.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-DistributionGroup

Vaadake teavet määratud levirühmade kohta või hankige levirühmade loend, mida säilitatakse ühiskasutatavas aadressiraamatus. Levirühmi nimetatakse mõnikord avalikeks rühmadeks.

New-DistributionGroup

Levirühma loomine.

Remove-DistributionGroup

Levirühma kustutamine.

Set-DistributionGroup

Olemasoleva levirühma atribuutide muutmine.

Add-DistributionGroupMember

Olemasolevasse levirühma adressaadi lisamine.

Get-DistributionGroupMember

Olemasoleva levirühma liikmete vaatamine.

Remove-DistributionGroupMember

Levirühma liikme kustutamine rühmaliikmete hulgast.

Update-DistributionGroupMember

Levirühma praeguse liikmesuse ülekirjutamine.

Get-Group

Organisatsiooni kõigi levirühmade, turberühmade ja rollirühmade vaatamine.

Set-Group

Sellise rühma atribuutide muutmine, mida ei saa cmdlet-käsuga Set-DistributionGroup muul viisil muuta.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Dünaamilised levirühmad

Kasutage neid cmdlet-käske organisatsiooni dünaamiliste levirühmade vaatamiseks, loomiseks, kustutamiseks ja konfigureerimiseks. Erinevalt tavaliste levirühmade staatilisest liikmeloendist arvutatakse dünaamilise levirühma liikmeloend iga kord, kui rühmale sõnum saadetakse. Arvutus põhineb rühma loomisel määratletud filtritel ja tingimustel. Lisateavet vaadake teemast Dünaamilised levirühmad.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-DynamicDistributionGroup

Olemasoleva dünaamilise levirühma sätete vaatamine.

New-DynamicDistributionGroup

Dünaamilise levirühma loomine.

Remove-DynamicDistributionGroup

Dünaamilise levirühma kustutamine.

Set-DynamicDistributionGroup

Olemasoleva dünaamilise levirühma atribuutide muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Välised kontaktid

Kasutage neid cmdlet-käske väliste kontaktide vaatamiseks, loomiseks, kustutamiseks ja konfigureerimiseks. Välised kontaktid on teie asutusse mittekuuluvad inimesed, keda saab kuvada asutuse aadressiraamatus. Lisateavet vaadake teemast Aadressiraamatu välised kontaktid.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-MailContact

Määratud välise kontakti või kontaktide kohta teabe vaatamine.

New-MailContact

Välisele kontaktile ühiskasutatava aadressiraamatu kirje loomine.

Remove-MailContact

Kontakti kustutamine ühiskasutatavast aadressiraamatust.

Set-MailContact

Olemasoleva välise kontakti sätete muutmine.

Get-Contact

Vaadake teavet määratud kontaktide kohta või hankige kontaktiloend, mida säilitatakse ühiskasutatavas aadressiraamatus.

Set-Contact

Olemasoleva kontakti atribuutide muutmine. Märkus. Kui soovite saata kontaktile meili, kasutage *-MailContact cmdlet-käske.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Meilikasutajad

Kasutage neid cmdlet-käske meilikasutajate vaatamiseks, loomiseks, kustutamiseks ja konfigureerimiseks. Meilikasutajal on teie organisatsioonis konto, kuid puudub postkast. Selle asemel saab kasutaja meilid välisel meiliaadressil. Lisateavet vaadake teemast Meilikasutajate loomine.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-MailUser

Organisatsiooni meilikasutajate kohta teabe vaatamine.

New-MailUser

Organisatsioonis uue meilikasutaja loomine.

Remove-MailUser

Olemasoleva meilikasutaja kustutamine.

Set-MailUser

Olemasoleva meilikasutaja sätete muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Muu adressaadi cmdlet-käsud

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-LinkedUser

Lingitud kasutajakonto kohta teabe vaatamine. Lingitud kasutajakontosid kasutatakse hübriidjuurutuse stsenaariumite autentimiseks ja Exchange'i adressaadihalduse veebiteenuste juures. Organisatsiooni kasutajat saab linkida välise kasutaja või serdiga.

Set-LinkedUser

Lingitud kasutajakonto atribuutide muutmine.

Get-SecurityPrincipal

Organisatsiooni turbepõhimõtete nimekiri. Turbepõhimõtted on üksused (nt kasutajad või turberühmad), millele saab määrata õigusi ja kasutajaõigusi.

Get-Recipient

Organisatsiooni igat tüüpi meililoaga objektide kohta teabe vaatamine. Tagastatud tulemused sisaldavad postkaste, meilikasutajaid, kontakte, levirühmi ja dünaamilisi levirühmi.

Get-User

Organisatsiooni postkastide ja meilikasutajate kohta teabe vaatamine.

Set-User

Olemasoleva postkasti või meilikasutaja atribuutide muutmine.

New-MailMessage

Meilisõnumi loomine ja selle asetamine kasutaja postkasti kausta Mustandid.

Test-MAPIConnectivity

Test kontrollimaks, kas kindel postkast saab Microsoft Office Outlooki kasutatava MAPI-protokolli abil ühendust luua.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Ettevalmistus

Kasutage neid cmdlet-käske ja komaeraldusega faili (CSV) paljude uute postkastide ettevalmistamiseks. Lisateavet vaadake teemast Uute Exchange Online'i kasutajate importimine CSV-faili abil.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-ProvisioningRequest

Praeguse ettevalmistuspäringu kohta olekuteabe vaatamine. Ettevalmistuspäring loob CSV-failis määratud kasutajatele uued pilvepõhised postkastid.

New-ProvisioningRequest

Edastab uue massettevalmistuspäringu CSV-failis määratletud kasutajate paketile. Kui CSV-fail on kontrollitud ja edukalt valideeritud, luuakse ettevalmistuspäring peatatud olekus. Ettevalmistusprotsessi käivitamine toimub cmdlet-käsu Start-ProvisioningRequest abil.

Remove-ProvisioningRequest

Peatab massettevalmistuspäringu töötlemine, mis on ootel või kasutusel.

Start-ProvisioningRequest

Käivitab ootel oleva ettevalmistuspäringu, mis on loodud cmdlet-käsuga New-ProvisioningRequest.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Migreerimine

Kasutage neid cmdlet-käske meilide migreerimiseks asutusesisesest sõnumsidesüsteemist pilvepõhisesse organisatsiooni. Lisateavet vaadake teemast Meilide migreerimise ülevaade.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-MigrationBatch

Praeguse meilide migreerimise paketi kohta teabe vaatamine.

New-MigrationBatch

Uue migreerimispaketi loomine, et migreerida postkasti andmeid asutusesisesest IMAP-i serverist või Microsoft Exchange'i sõnumsidesüsteemist pilvepõhistesse postkastidesse. IMAP-migreerimiseks tuleb teil enne postkasti andmete migreerimist luua pilvepõhised postkastid.

Remove-MigrationBatch

Mittetöötava või lõpetatud migreerimispaketi kustutamine.

Set-MigrationBatch

Olemasoleva migreerimispaketi atribuutide muutmine.

Start-MigrationBatch

Migreerimise protsessi käivitamine ootel oleva meilide migreerimise paketi jaoks.

Stop-MigrationBatch

Poolelioleva migreerimispaketi töötlemise peatamine.

Test-MigrationServerAvailability

Kontrollib, kas saate ühendust luua asutusesisese meiliserveriga, kus paiknevad pilvepõhistesse postkastidesse migreeritavad postkastide andmed.

Get-MigrationStatus

Kogu poolelioleva meilide migreerimise kohta teabe vaatamine.

Get-MigrationUser

Olekuteabe kuvamine ühe kasutaja postkasti või kõigi kasutajate postkastide kohta töödeldavas migreerimispaketis.

Get-MigrationUserStatistics

Olekuteabe kuvamine ühe pilvesse migreeritava asutusesisese postkasti kohta.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Õigused

Kasutage järgmisi cmdlet-käske domeenikasutajatele delegeeritud õiguste vaatamiseks, määramiseks ja eemaldamiseks.

Administraatorite rollirühmad

Kasutage järgmiseid cmdlet-käske administraatori rollirühmade vaatamiseks, loomiseks, konfigureerimiseks ja kustutamiseks. Rollirühm on universaalne turberühm, millele on määratud administratiivõigused. Lisateavet vaadake teemast Administraatori rollirühmad.

 

Cmdlet Parameeter

Get-RoleGroup

Vaadake teavet määratud rollirühmade kohta või hankige oma organisatsiooni rollirühmade loend.

New-RoleGroup

Rollirühma loomine.

Remove-RoleGroup

Rollirühma kustutamine.

Set-RoleGroup

Olemasoleva rollirühma atribuutide muutmine.

Add-RoleGroupMember

Olemasolevasse rollirühma adressaadi lisamine.

Get-RoleGroupMember

Olemasoleva rollirühma liikmete vaatamine.

Remove-RoleGroupMember

Rollirühma liikme kustutamine rühmaliikmete hulgast.

Update-RoleGroupMember

Rollirühma praeguse liikmesuse ülekirjutamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Rollimäärangu poliitikad

Kasutage järgmisi cmdlet-käske rollimäärangu poliitikate vaatamiseks, loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks. Rollimäärangu poliitikad on ühe või mitme lõppkasutaja haldusrollide kogum, mis võimaldab kasutajatel hallata nende enda kontosid ja levirühmade sätteid. Lisateavet vaadake teemast Rollimäärangu poliitikad.

Märkus.   Live@edu organisatsioonides ei saa rollimäärangu poliitika atribuute luua, kustutada ega muuta. Siiski saate lisada või eemaldada lõppkasutaja rolle, mida määratakse rollimäärangu poliitikale.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-RoleAssignmentPolicy

Vaadake teavet määratud rollimäärangu poliitikate kohta või hankige oma organisatsiooni rollimäärangu poliitikate loend.

New-RoleAssignmentPolicy

Rollimäärangu poliitika loomine.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Rollimäärangu poliitika kustutamine.

Set-RoleAssignmentPolicy

Olemasoleva rollimängu poliitika atribuutide muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Rollipõhine juurdepääsukontroll

Kasutage neid cmdlet-käske rollipõhise juurdepääsukontrolli (RBAC) rollide haldamiseks organisatsioonis. RBAC-i kasutatakse kasutajatele võimaluste määramiseks. Kõik load ja võimalused määratletakse haldusrollidega. Haldusroll ehk RBAC-roll või lihtsalt roll määratleb, millele keegi juurde pääseb ja milliseid ülesandeid täita saab. Lisateavet vaadake teemast Rollipõhine juurdepääsu juhtimine.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-ManagementRole

Organisatsioonidele saadavalolevate haldusrollide vaatamine.

New-ManagementRole

Olemasoleva rolli alusel haldusrolli loomine.

Remove-ManagementRole

Haldusrolli eemaldamine. Saate eemaldada vaid enda loodud rolle. Sisseehitatud rolle eemaldada ei saa.

Get-ManagementRoleAssignment

Kindlale kasutajale määratud haldusrollide vaatamine.

New-ManagementRoleAssignment

Kasutajale uue haldusrolli määramine.

Remove-ManagementRoleAssignment

Kasutajalt haldusrolli eemaldamine.

Set-ManagementRoleAssignment

Haldusrolli määrangu sätete muutmine. Näiteks seotud haldusulatuse muutmine.

Add-ManagementRoleEntry

Kindlale cmdlet-käsule juurdepääsu ja olemasolevale haldusrollile parameetrite lisamine.

Get-ManagementRoleEntry

Olemasolevale haldusrollile saadaolevate cmdlet-käskude ja parameetrite vaatamine.

Remove-ManagementRoleEntry

Cmdlet-käsule juurdepääsu eemaldamine olemasolevalt haldusrollilt.

Set-ManagementRoleEntry

Parameetrile juurdepääsu lisamine või eemaldamine.

Get-ManagementScope

Organisatsioonile määratletud haldusulatuste vaatamine. Haldusulatus määrab kasutaja jaoks kättesaadavad objektid. Näiteks tüüpilise kasutaja haldusulatus piirdub tema enda kontoga. Organisatsiooni administraatori haldusulatusse kuuluvad kõik objektid domeenis.

New-ManagementScope

Uue haldusulatuse määratlemine.

Remove-ManagementScope

Haldusulatuse eemaldamine. Saate eemaldada vaid enda määratletud haldusulatusi.

Set-ManagementScope

Olemasoleva haldusulatuse määratluse muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Postkasti õigused

Kasutage neid cmdlet-käske postkasti õiguste ja postkasti kausta õiguste vaatamiseks, andmiseks ja tühistamiseks.

 

Cmdlet Kirjeldus

Add-MailboxPermission

Kasutajale teise kasutaja postkastile juurdepääsu lubamine.

Get-MailboxPermission

Kasutaja postkastile määratud õiguste vaatamine.

Remove-MailboxPermission

Kasutajalt teise kasutaja postkastile juurdepääsu õiguste eemaldamine.

Add-MailboxFolderPermission

Kasutajale teise kasutaja postkastile juurdepääsu andmine. Näiteks saate anda kasutajale loa teise kasutaja kalendri haldamiseks. Sihtkaust on selles vormingus määratud alias:\foldername.

Get-MailboxFolderPermission

Kasutaja postkastis mõnele kindlale kaustale antud õiguste vaatamine.

Set-MailboxFolderPermission

Kasutaja postkastis mõnele kindlale kaustale antud õiguste muutmine.

Remove-MailboxFolderPermission

Kasutajalt teise kasutaja postkasti kindlale kaustale juurdepääsuõiguste eemaldamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Õigus Saada kui

Kasutage neid cmdlet-käske õiguste Saada kui vaatamiseks, andmiseks ja tühistamiseks. Õigus Saada kui (tuntud ka kui SendAs) annab kasutajale õiguse kasutada teise adressaadi meiliaadressi saatja aadressis. Lisateavet vaadake teemast Kasutajatele õiguse Saada kui andmine.

 

Cmdlet Kirjeldus

Add-RecipientPermission

Kasutajatele õiguse Saada kui andmine.

Get-RecipientPermission

Kasutajatele antud õiguse Saada kui vaatamine.

Remove-RecipientPermission

Õiguse Saada kui tühistamine kasutajatelt.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Vastavus

Kasutage neid cmdlet-käske, et aidata organisatsioonil vastata juriidilistele või ärinõuetele.

Otsing mitmest postkastist

Kasutage neid cmdlet-käske, et otsida organisatsiooni postkastidest teatud märksõnu sisaldavaid meile või muud tüüpi sõnumeid. Need cmdlet-käsud on määratletud ainult postkasti otsingu rollis ja need tuleks määrata tuvastushaldurile. Postkasti otsingu cmdlet-käskude kasutamiseks peate olema rollirühma Tuvastushaldus liige. Lisateavet vaadake teemast Kasutajatele juurdepääsu andmine mitmes postkastis otsimiseks.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-MailboxSearch

Pooleliolevate, lõppenud või peatatud mitmest postkastist otsingu vaatamine.

New-MailboxSearch

Uue mitmest postkastist otsingu loomine. Otsinguparameetrid määratlete selle cmdlet-käsuga, kuid otsingu käivitate hoopis cmdlet-käsuga Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Mitmest postkastist otsingu eemaldamine.

Search-Mailbox

Postkastist otsimine ja tulemuste kopeerimine määratud sihtpostkasti, sõnumite kustutamine lähtepostkastist või mõlemat.

Märkus.   See cmdlet-käsk on saadaval ka rollis Postkasti import ja eksport. Vaikemääranguga ei saa rolli Postkasti import ja eksport määrata ühelegi rollirühmale.

Set-MailboxSearch

Olemasoleva mitmest postkastist otsingu atribuutide muutmine.

Start-MailboxSearch

Olemasoleva cmdlet-käsu New-MailboxSearch abil loodud mitmest postkastist otsingu käivitamine või jätkamine.

Stop-MailboxSearch

Poolelioleva mitmest postkastist otsingu peatamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Transpordireeglid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske transpordireeglite vaatamiseks, konfigureerimiseks, loomiseks ja eemaldamiseks. Transpordireegleid võib kasutada organisatsioonis meilisõnumite voo kontrollimiseks. Määratlege spetsiaalseid sõnumiatribuudid või tingimused ja toimingud, mida soovite rakendada kõigile sõnumitele, mis neid atribuute sisaldavad. Lisateavet vaadake teemast Üle kogu asutuse kehtivad reeglid.

 

Cmdlet Kirjeldus

Disable-TransportRule

Transpordireegli keelamine.

Enable-TransportRule

Transpordireegli lubamine.

Get-TransportRule

Vaadake teavet määratud transpordireeglite kohta või hankige oma organisatsiooni transpordireeglite loend.

New-TransportRule

Transpordireegli loomine.

Remove-TransportRule

Transpordireegli kustutamine.

Set-TransportRule

Transpordireegli atribuutide muutmine.

Get-TransportRuleAction

Vaadake teavet määratud transpordireeglite toimingute kohta või hankige loend kõigist saadaolevatest organisatsiooni transpordireeglite toimingutest.

Get-TransportRulePredicate

Vaadake teavet määratud transpordireeglite predikaatide kohta või hankige loend kõigist saadaolevatest organisatsiooni transpordireeglite predikaatidest. Transpordireeglite predikaate saab kasutada transpordireeglite tingimuste või eranditena.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Järelevalvepoliitikad

Kasutage järgmisi cmdlet-käske järelevalvepoliitikate vaatamiseks ja konfigureerimiseks Live@edu organisatsioonides. Järelevalvepoliitikad reguleerivad, kes saab teie organisatsiooni kasutajatele meile saata ja neilt meile vastu võtta ning soovimatuid sõnu sisaldavaid meilisõnumeid filtreerida ja tagasi lükata. Lisateavet vaadake teemast Järelevalvepoliitikad.

Märkus   Järelevalvepoliitikad pole lahenduses Microsoft Office 365 saadaval.

 

Cmdlet Kirjeldus

Add-SupervisionListEntry

Kirje lisamine määratud kasutaja lubatute või hüljatute loendisse.

Get-SupervisionListEntry

Kasutajale määratletud lubatute või hüljatute kirjete vaatamine.

Remove-SupervisionListEntry

Kirje eemaldamine määratud kasutaja lubatute või hüljatute loendist.

Get-SupervisionPolicy

Organisatsiooni järelevalvepoliitikate sätete vaatamine.

Set-SupervisionPolicy

Järelevalvepoliitika sätete konfigureerimine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Teabeõiguste haldus

Kasutage järgmisi cmdlet-käske teabeõiguste halduse (IRM) funktsioonide vaatamiseks ja konfigureerimiseks organisatsioonis. IRM võimaldab püsivat kaitset kontrollimaks, kes pääsevad meilisõnumi tundlike andmete juurde ja saavad seda edastada, printida või kopeerida. Lisateavet vaadake teemast Teabeõiguste halduse häälestamine ja haldamine Exchange Online'is.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-IRMConfiguration

Organisatsiooni IRM-i konfiguratsiooni vaatamine.

Set-IRMConfiguration

Organisatsiooni IRM-i konfiguratsiooni atribuutide muutmine.

Test-IRMConfiguration

Organisatsiooni IRM-i konfiguratsiooni funktsioonide testimine.

Get-RMSTemplate

Vaadake teavet määratud Microsofti Active Directory õiguste halduse teenuste (AD RMS) õiguste poliitika mallide kohta või hankige oma organisatsiooni AD RMS-i õiguste poliitika mallide loend.

Set-RMSTemplate

Olemasoleva AD RMS-i õiguste poliitika malli atribuutide muutmine.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Organisatsiooni olemasoleva usaldusväärse avaldamisdomeeni (TPD) sätete vaatamine. Usaldusväärne avaldamisdomeen sisaldab organisatsioonis RMS-i funktsioonide kasutamiseks vajalikke sätteid. Näiteks saavad kasutajad rakendada AD RMS-i õiguste poliitika malle meilisõnumitele.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Usaldusväärse avaldamisdomeeni importimine AD RMS-i käitavast asutusesisesest serverist organisatsiooni.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Organisatsiooni imporditud olemasoleva usaldusväärse avaldamisdomeeni eemaldamine.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Organisatsiooni olemasoleva usaldusväärse avaldamisdomeeni atribuutide muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Outlooki kaitsereeglid

Kasutage neid cmdlet-käske Outlooki kaitsereeglite vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Outlooki kaitsereeglid on administraatori loodud reeglid, mis rakendatakse enne, kui kasutaja saadab Outlooki abil sõnumi. Outlooki kaitsereeglid rakendavad sõnumile enne selle saatmist automaatselt Microsofti Active Directory õiguste halduse teenuste (AD RMS) poliitika malli.

 

Cmdlet Kirjeldus

Disable-OutlookProtectionRule

Outlooki kaitsereegli keelamine.

Enable-OutlookProtectionRule

Outlooki kaitsereegli lubamine.

Get-OutlookProtectionRule

Vaadake teavet määratud Outlooki kaitsereeglite kohta või hankige organisatsiooni Outlooki kaitsereeglite loend.

New-OutlookProtectionRule

Outlooki kaitsereegli loomine.

Remove-OutlookProtectionRule

Outlooki kaitsereegli kustutamine.

Set-OutlookProtectionRule

Outlooki kaitsereegli atribuutide muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Säilituspoliitikad

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni säilituspoliitikate vaatamiseks, loomiseks, eemaldamiseks ja konfigureerimiseks. Säilituspoliitika on seotud säilituspoliitika siltide rühmaga, mis määravad postkasti üksustele säilitamise sätted. Poliitika võib sisaldada üht vaikimisi ja mitut mittevaikimisi säilituspoliitika silti. Ühele postkastile saab rakendada ainult ühe säilituspoliitika. Lisateavet vaadake teemast Säilituspoliitikate häälestamine ja haldamine Exchange Online'is.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-RetentionPolicy

Vaadake teavet määratud säilituspoliitikate kohta või hankige organisatsiooni säilituspoliitikate loend.

New-RetentionPolicy

Säilituspoliitika loomine.

Remove-RetentionPolicy

Säilituspoliitika kustutamine.

Set-RetentionPolicy

Säilituspoliitika atribuutide muutmine.

Get-RetentionPolicyTag

Vaadake teavet määratud säilituspoliitika siltide kohta või hankige organisatsiooni säilituspoliitika siltide loend. Säilituspoliitika silte kasutatakse sõnumi säilitussätete rakendamiseks sõnumitele või kaustadele.

New-RetentionPolicyTag

Säilituspoliitika sildi loomine.

Remove-RetentionPolicyTag

Säilituspoliitika sildi kustutamine.

Set-RetentionPolicyTag

Säilituspoliitika sildi atribuutide muutmine.

Start-ManagedFolderAssistant

Määratud postkastile konfigureeritud säilituspoliitikate kohene rakendamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Sõnumi klassifikatsioonid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni sõnumi klassifikatsioonide vaatamiseks, loomiseks, eemaldamiseks ja konfigureerimiseks. Pärast sõnumi klassifikatsioonide loomist saavad kasutajad need Outlook Web Appi abil sõnumitele rakendada või teie saate seda sama teha transpordireegleid kasutades. Klassifikatsioone saab kasutada ka transpordireeglite tingimuste või eranditena.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-MessageClassification

Vaadake teavet määratud sõnumi klassifikatsioonide kohta või hankige sõnumi klassifikatsioonide loend.

New-MessageClassification

Sõnumi klassifikatsiooni loomine.

Remove-MessageClassification

Sõnumi klassifikatsiooni kustutamine.

Set-MessageClassification

Sõnumi klassifikatsiooni atribuutide muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Arhiivimine ja päevikupidamine

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni arhiivimise ja päevikupidamise sätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Lisateavet vaadake järgmistest teemadest:

Märkus   Arhiivimine pole Live@edu organisatsioonides saadaval.

 

Cmdlet-käsud Kirjeldus

Disable-Mailbox

Olemasoleva postkasti arhiivi keelamine parameetriga Archive.

Enable-Mailbox

Olemasoleva postkasti arhiivi lubamine parameetriga Archive.

Disable-JournalRule

Päevikureegli keelamine. Päevikureegleid kasutatakse salvestamiseks või konkreetsetele adressaatidele saadetud või neilt saadud meilisõnumite päevikusse kandmiseks. Kui sõnum vastab päevikureeglis määratletud kriteeriumile, kantakse see sõnum päevikusse.

Enable-JournalRule

Päevikureegli lubamine.

Get-JournalRule

Vaadake teavet määratud päevikureeglite kohta või hankige organisatsiooni päevikureeglite loend.

New-JournalRule

Päevikureegli loomine.

Remove-JournalRule

Päevikureegli kustutamine.

Set-JournalRule

Päevikureegli atribuutide muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Aruandlus

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni aruannete ja statistika vaatamiseks.

Auditilogi

Kasutage järgmisi cmdlet-käske auditilogi konfigureerimiseks ja auditilogide vaatamiseks. Auditilogi salvestab teatud kasutajate sooritatud teatud tegevused. Lisateavet vaadake teemast Auditilogi kasutamine kasutajate tegevuste salvestamiseks.

 

Cmdlet Kirjeldus

Search-AdminAuditLog

Administraatori auditilogi sisust otsimine.

Write-AdminAuditLog

Administraatori auditilogisse kommentaaride lisamine.

Get-AdminAuditLogConfig

Praeguse administraatori kontroll-logi konfiguratsiooni vaatamine.

New-AdminAuditLogSearch

Administraatori auditilogi sisust otsimine ja tulemuste saatmine teie määratud adressaatidele.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Vaadake kontosid, mis pääsevad postkasti auditilogist.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Määrake kontod, mis pääsevad postkasti auditilogist. Näiteks saate määrata teenusekontod, millel on postkasti auditilogide müra vähendamiseks postkastidele pidev juurdepääs.

Search-MailboxAuditLog

Postkasti auditilogi sisust otsimine.

New-MailboxAuditLogSearch

Postkasti auditilogi sisust otsimine ja tulemuste saatmine teie määratud adressaatidele.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Sõnumite jälgimine

Kasutage neid cmdlet-käske organisatsioonis asuva kindla postkasti saadetud või vastuvõetud sõnumite kohaletoimetusteabe jälgimiseks. Lisateavet vaadake teemast Vastuvõtuteatised administraatoritele.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-MessageTrackingReport

Andmete tagastamine teatud sõnumi jälgimisaruandele. See cmdlet-käsk nõuab ID määramist sõnumi jälgimisaruandele, mida soovite vaadata. Seetõttu tuleb teil kõigepealt teatud sõnumi jälgimisaruande ID leidmiseks kasutada cmdlet-käsku Search-MessageTrackingReport, et leida selle sõnumi jälgimisaruande ID. Seejärel tuleb sõnumi jälgimisaruande ID viia cmdlet-käsu Search-MessageTrackingReport väljundist cmdlet-käsku Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Valitud otsingukriteeriumite põhjal kordumatu sõnumi jälgimisaruande leidmine. Seejärel saate selle sõnumi jälgimisaruande ID kogu sõnumijälgimisteabe saamiseks viia cmdlet-käsku Get-MessageTrackingReport.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Muud aruandluse cmdlet-käsud

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-FailedContentIndexDocuments

Loendi vaatamine postkasti dokumentidest, mida ei saanud Exchange'i otsinguteenuse abil indekseerida.

Get-LogonStatistics

Kindla postkasti avatud sisselogimisseansi teabe vaatamine. Näiteks kasutajanime, sisselogimisaja ja viimase sisenemise kellaaja. Sisselogimisseansi lõpetamiseks peab kasutaja välja logima, seega võib lihtsalt brauseriakna sulgenud kasutaja kohta ilmuda mitu seanssi.

Get-MailboxFolderStatistics

Määratud postkasti kaustades oleva teabe vaatamine. Sealhulgas kaustas olevate üksuste arv ja suurused, kausta nimi ja ID ning muu teave.

Get-MailboxStatistics

Kindla postkasti teabe vaatamine. Näiteks postkasti suurus, selles sisalduvate meilide arv ja viimane kord, kui sinna siseneti.

Get-RecipientStatisticsReport

Organisatsiooni adressaatide koguarvu kohta teabe (k.a postkastide arv, aktiivsed postkastid, kontaktid ja levirühmad)vaatamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Domeenid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske teie organisatsiooni määratletud sise- ja välisdomeenide sätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks.

Aktsepteeritud domeenid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske aktsepteeritud domeenide vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Aktsepteeritud domeen on mis tahes SMTP-nimeruum, kuhu pilvepõhine meiliorganisatsioon meile saadab või kust neid vastu võtab. Lisateavet vaadake teemast Aktsepteeritud domeenid.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-AcceptedDomain

Kõigi aktsepteeritud domeenide või mingite kindlate domeenide kohta konfiguratsiooniteabe vaatamine.

Set-AcceptedDomain

Pilvepõhise meiliteenusega registreeritud aktsepteeritud domeeni sätete konfigureerimine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Kaugdomeenid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske kaugdomeenide vaatamiseks, loomiseks, kustutamiseks ja konfigureerimiseks. Kaugdomeenide meilivoo määratlemissätted põhinevad iga meilisõnumi sihtdomeenil. Lisateavet vaadake teemast Kaugdomeenid.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-RemoteDomain

Kõigi kaugdomeenide või mingite kindlate kaugdomeenide konfiguratsiooniteabe vaatamine.

New-RemoteDomain

Uue kaugdomeeni loomine selle domeeni sõnumite vorminduse ja sinna saadetavate sõnumite poliitika konfigureerimiseks.

Remove-RemoteDomain

Kaugdomeeni kirje eemaldamine.

Set-RemoteDomain

Olemasoleva kaugdomeenikirje sõnumite vorminduse ja poliitika sätete konfigureerimine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Postkasti sätted

Kasutage järgmisi cmdlet-käske konfigureerimaks ja kontrollimaks, kuidas kasutajad pilvepõhisesse meiliteenusesse juurde pääsevad.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-CASMailbox

Teie organisatsioonis ühele või enamale postkastile lubatud klientühenduste protokollide vaatamine.

Set-CASMailbox

Kindlale postkastile lubatud kliendipääsu ühenduse protokollide konfigureerimine.

Get-CASMailboxPlan

Teie organisatsiooni uutele postkastidele vaikimisi rakendatavate kliendipääsusätete vaatamine.

Get-OWAMailboxPolicy

Outlook Web Appi abil ühenduvatele postkastidele rakendatavate poliitikate ja neile konfigureeritud sätete vaatamine.

Get-MailboxPlan

Teabe vaatamine teie organisatsioonile saadaolevate postkastikavade ja nende sätete kohta. Postkastikava kasutajate ettevalmistusmall.

Set-MailboxPlan

Postkastikava kuvanime muutmine või alternatiivse postkastikava määramine vaikesättena.

New-OWAMailboxPolicy

Uue poliitika loomine, mis rakendub teie organisatsiooni postkastidele Outlook Web Appi ühenduste sätete jõustamiseks.

Remove-OWAMailboxPolicy

Teie organisatsiooni postkastidele Outlook Web Appi ühenduste sätete jõustamiseks rakendatud olemasoleva poliitika eemaldamine.

Set-OwaMailboxPolicy

Teie organisatsiooni postkastidele Outlook Web Appi ühenduste sätete jõustamiseks rakenduva olemasoleva poliitika sätete konfigureerimine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Organisatsiooni sätted

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni hõlmavate sätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-OrganizationConfig

Teabe kuvamine organisatsiooni mitmesuguste sätete kohta.

Set-OrganizationConfig

Erinevate organisatsiooni sätete konfigureerimine.

Get-TransportConfig

Transpordi konfiguratsioonisätete vaatamine. Näiteks kättetoimetamise olekuteatise (DSN) keele sätete vaatamine.

Set-TransportConfig

Transpordi konfiguratsioonisätete (nt DSN-i keele) muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Rakenduse kehastamine

See cmdlet-käsk määratakse RBAC-rollile ApplicationImpersonation ning see kasutab Exchange Online'i postkastidele programmilise juurdepääsu lubamiseks Microsoft Exchange'i veebiteenuseid (EWS). Lisateavet leiate sellest MSDN-i teemast.

 

Cmdlet Kirjeldus

Impersonate-ExchangeUser

Annab määratud teenusekontole programmilise juurdepääsu kasutajate postkastidele.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Liidetud delegeerimine ja hübriidjuurutus

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni ühendatud delegeerimise ja hübriidjuurutuse funktsioonide vaatamiseks ja konfigureerimiseks.

Liidetud delegeerimine

Kasutage järgmisi cmdlet-käske oma domeeni ühendatud delegeerimise sätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Liidetud delegeerimine, teisisõnu väline jagamine, kasutab rakendust Microsoft Federation Gateway, Microsofti pakutavat pilvepõhist teenust, mis toimib usaldusvahendajana teie asutusesisese Microsoft Exchange Server 2010 organisatsiooni ja pilvepõhise meiliorganisatsiooni vahel. Lisateavet vaadake teemast Välise jagamise konfigureerimine pilves.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Teie asutuse liidetud organisatsiooni identifikaatori ja seotud üksikasjade vaatamine, sh ühendatud domeenid, organisatsiooni kontaktid ja olek.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Teie asutuse liidetud organisatsiooni identifikaatori konfigureerimine.

Get-FederationInformation

Olemasolevast Exchange'i organisatsioonist pärit liidu (sh liidetud domeeninimede ja siht-URL-ide) kohta teabe vaatamine.

Get-FederationTrust

Organisatsioonile konfigureeritud föderatsiooni usalduste vaatamine.

Get-OrganizationRelationship

Sätete vaatamine vaba/hõivatud oleku liidetud delegeerimissuhte või organisatsioonide vahelise sõnumite kohaletoimetamise jaoks.

New-OrganizationRelationship

Organisatsioonide vahelise liidetud delegeerimissuhte loomine.

Remove-OrganizationRelationship

Organisatsioonide vahelise liidetud delegeerimissuhte eemaldamine.

Set-OrganizationRelationship

Organisatsioonide vahelise liidetud delegeerimissuhte konfigureerimine.

Test-OrganizationRelationship

Kontrollige, kas organisatsioonide vaheline liidetud delegeerimissuhe on õigesti konfigureeritud ja töötab nagu peab.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Ühiskasutuspoliitikad

Kasutage järgmisi cmdlet-käske ühiskasutuspoliitikate vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Ühiskasutuspoliitikad reguleerivad, kuidas kasutajad teie organisatsioonis saavad anda kalendrit ja kontaktteavet ühiskasutusse organisatsiooni mittekuuluvate kasutajatega.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-SharingPolicy

Vaadake teavet määratud ühiskasutuspoliitikate kohta või hankige organisatsiooni ühiskasutuspoliitikate loend.

New-SharingPolicy

Uue ühiskasutuspoliitika loomine.

Remove-SharingPolicy

Ühiskasutuspoliitika kustutamine. Enne Outlook Web Appi ühiskasutuspoliitika kustutamist tuleb kontrollida, et see pole määratud ühelegi postkastile.

Set-SharingPolicy

Olemasoleva ühiskasutuspoliitika sätete muutmine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Kättesaadavuse teave

Kasutage neid cmdlet-käske teie organisatsiooni muude organisatsioonidega jagatava hõivatuse oleku teabe kuvamiseks ja konfigureerimiseks.

 

Cmdlet Kirjeldus

Add-AvailabilityAddressSpace

Hõivatuse oleku teabe organisatsioonide vahel vahetamiseks kasutatava juurdepääsumeetodi ja mandaadi määramine.

Get-AvailabilityAddressSpace

Üksikasjade kuvamine selle kohta, kuidas on teie Exchange'i organisatsioon konfigureeritud seoses hõivatuse oleku teabe vahetamisega organisatsioonide vahel.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Varem määratud kättesaadavusaadressiruumi ning sellega seotud organisatsioonivahelistes hõivatuse oleku teabe päringutes kasutatava mandaadi eemaldamine.

Get-AvailabilityConfig

Hõivatuse oleku teabe organisatsioonide vahel vahetamiseks usaldatud kontod.

New-AvailabilityConfig

Hõivatuse oleku teabe organisatsioonide vahel vahetamise suhte loomine.

Remove-AvailabilityConfig

Varem konfigureeritud hõivatuse oleku teabe organisatsioonide vahel vahetamise suhte eemaldamine.

Set-AvailabilityConfig

Hõivatuse oleku teabe juurdepääsutaseme konfigureerimine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Postkastide teisaldused

Kasutage neid cmdlet-käske postkastide teisaldamiseks pilvepõhise organisatsiooni ja asutusesisese Exchange'i organisatsiooni vahel. Postkastide teisaldamine pilve ja asutusesisese organisatsiooni vahel nõuab hübriidjuurutust. Lisateavet vaadake teemast Exchange'i hübriidjuurutus ja migreerimine süsteemiga Office 365.

 

Cmdlet-käsud Kirjeldus

Get-MoveRequest

Cmdlet-käsuga New-MoveRequest käivitatud käimasoleva postkastiteisalduse oleku vaatamine.

New-MoveRequest

Uue postkastiteisalduse loomine.

Remove-MoveRequest

Cmdlet-käsuga New-MoveRequest käivitatud postkastiteisalduse tühistamine.

Resume-MoveRequest

Peatatud või nurjunud teisaldustaotluse jätkamine.

Set-MoveRequest

Olemasoleva teisaldustaotluse atribuutide muutmine.

Suspend-MoveRequest

Teisaldustaotluse peatamine enne, kui see jõuab olekusse CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Teisaldustaotluste kohta üksikasjaliku teabe vaatamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Postkasti suvandid

Kasutage järgmisi cmdlet-käske valikus Outlook Web App > Suvandid saadaolevate kasutajate postkastisätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Kasutaja suvandite lehele juurdepääsuks vaadake teemat Juurdepääs teise kasutaja suvandite lehele.

 

Cmdlet Kirjeldus

Get-CalendarNotification

Kalendri teavitusreeglite vaatamine kasutaja postkastis. Kasutajad saavad tekstisõnumiteavitusi kalendrisündmuste ja päevaplaani muudatuste kohta.

Get-CalendarProcessing

Kalendri töötlemise sätete vaatamine teatud postkastile. Tüüpiline väärtus kasutajate postkastidele on AutoUpdate ruumi või seadmete postkastidele AutoAccept.

Set-CalendarProcessing

Kalendri töötlemise sätete muutmine teatud postkastile. Konfigureerida saate ka kõiki ruumi või seadme postkasti ressursisätteid.

Disable-InboxRule

Sisendkausta reegli keelamine kasutaja postkastile. Sisendkausta reeglid töötlevad sõnumeid sisendkaustas määratud tingimuste alusel ja nendega tehakse selliseid toiminguid nagu sõnumi kustutamine või selle teisaldamine määratud kausta.

Märkus.   Sisendkausta reegli loomisel, muutmisel, eemaldamisel, lubamisel või keelamisel eemaldatakse kõik Microsoft Outlookiga loodud kliendipoolsed reeglid.

Enable-InboxRule

Sisendkausta reegli lubamine kasutaja postkastile.

Get-InboxRule

Vaadake teavet määratud sisendkausta reeglite kohta või hankige kasutaja postkasti sisendkausta reeglite loend.

New-InboxRule

Sisendkausta reegli loomine kasutaja postkastis.

Remove-InboxRule

Sisendkausta reegli kustutamine kasutaja postkastis.

Set-InboxRule

Sisendkausta reegli atribuutide muutmine kasutaja postkastis.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Kasutaja postkasti automaatvastuste sätete vaatamine.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Kasutaja postkasti automaatvastuste sätete konfigureerimine.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Kasutaja postkasti kalendrisätete vaatamine.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Kasutaja kalendrisätete konfigureerimine. Need sätted mõjutavad seda, milline kasutaja kalender välja näeb ja kuidas meeldetuletused Outlook Web Appis töötavad. Need sätted määratlevad ka, kuidas koosolekukutseid, vastuseid ja teavitusi kasutajale saadetakse.

Get-MailboxCalendarFolder

Kasutaja kalendrikausta kohta teabe vaatamine. See teave hõlmab kalendrikausta nime, kas kaust on praegu väljastatud ja ühiskasutusse antud, väljastatud kalendripäevade vahemiku algust ja lõppu, kalendri jaoks väljastatud üksikasjade taset ja seda, kalendri väljastatud URL-i ja seda, kas kalendri väljastatud URL-i saab veebis otsida.

Set-MailboxCalendarFolder

Kasutaja postkasti kalendrikausta avaldamise ja ühiskasutusse andmise sätete konfigureerimine.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Kasutaja postkasti rämpsmeili reegli konfiguratsiooni vaatamine.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Kasutaja postkasti rämpsmeili reegli konfiguratsiooni konfigureerimine.

Get-MailboxMessageConfiguration

Kasutaja postkasti meilisõnumisätete vaatamine. Sätted hõlmavad meilisignatuuri, sõnumi vormingut, sõnumi suvandeid, lugemisteatiseid, lugemispaani ja vestlusi.

Set-MailboxMessageConfiguration

Kasutaja postkasti meilisõnumisätete konfigureerimine.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Kasutaja postkasti piirkondlike sätete vaatamine. Sätted hõlmavad ajavööndit ja -vormingut ning kuupäeva ja keelt.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Kasutaja postkasti piirkondlike sätete konfigureerimine.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Kasutaja postkasti Outlook Web Appi õigekirjakontrolli sätete vaatamine. Sätted hõlmavad sõnastiku keelt, numbreid sisaldavaid ignoreerimissõnu ja suurtähelisi sõnu.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Kasutaja postkasti Outlook Web Appi õigekirjakontrolli sätete konfigureerimine.

Get-MessageCategory

Vaadake teavet määratud sõnumikategooriate kohta või hankige kasutaja postkasti sõnumikategooriate loend.

Get-SendAddress

Vaadake kasutaja postkasti meiliaadresse, mida ei konfigureerida vaikimisi saatja aadressideks. Vaikimisi saatja aadressi konfigureerimisel on mõtet ainult siis, kui kasutajal on postkastis POP-, IMAP- või Hotmaili tellimused konfigureeritud. Kasutaja vaikesaatja-aadress määratakse cmdleti Set-MailboxMessageConfiguration parameetris SendAddressDefault. Kasutaja saab vaikimisi saatja aadressi alistada meilisõnumi loomisel Outlook Web Appis.

Get-TextMessagingAccount

Kasutaja lühisõnumside teenuse (SMS) sätete vaatamine. Need sätted hõlmavad kasutaja riigi või piirkonna, mobiilioperaatori ja teenusepakkuja ID-d ning teavituse telefoninumbrit ja seda, kas Microsoft Exchange ActiveSync on lubatud.

Import-ContactList

Kasutaja meilikontaktide importimine komaeraldusega (CSV) failist pilvepõhisesse postkasti.

Get-HotmailSubscription

Kindlale postkastile konfigureeritud Hotmaili tellimuse sätete vaatamine.

Set-HotmailSubscription

Kindlale postkastile konfigureeritud Hotmaili tellimuse sätete muutmine.

Get-ImapSubscription

Määratud postkasti IMAP-tellimuse või liidetud konto kohta teabe vaatamine. See käsklus aitab kasutajate IMAP-ühenduse probleemide korral teha tõrkeotsingut.

Set-ImapSubscription

Postkasti IMAP-tellimuse sätete konfigureerimine.

Get-PopSubscription

Kindla postkasti POP-tellimuse teabe vaatamine. See käsklus aitab kasutajate POP-ühenduse probleemide korral teha tõrkeotsingut.

Set-PopSubscription

Postkasti POP-tellimuse sätete konfigureerimine.

Get-Subscription

Kindla postkasti välise meilikonto tellimuste vaatamine. Kasutage seda käsklust, kui te pole kindel, millist tellimust kasutaja on konfigureerinud.

Remove-Subscription

Kasutaja postkastilt välise meilikonto tellimuste eemaldamine.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Exchange ActiveSync

Kasutage järgmisi cmdlet-käske organisatsiooni Exchange ActiveSynci sätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks. Lisateavet vaadake teemast Organisatsiooni Exchange ActiveSynci haldamine.

 

Cmdlet Kirjeldus

Clear-ActiveSyncDevice

Sisu tühjendamine kasutaja mobiilsideseadmele, mis kasutab asutuse postkastiga ühendumiseks rakendust Exchange ActiveSync. Seda käsku kasutatakse enamasti seadme kadumisel või varastamisel.

Get-ActiveSyncDevice

Teie asutuse postkastidega ühendumiseks rakendust Exchange ActiveSync kasutavate mobiilsideseadmete loendi vaatamine.

Remove-ActiveSyncDevice

Exchange ActiveSynci mobiilsideseadme ühenduse eemaldamine postkastilt. Peate teadma mobiilsideseadme ja kasutaja postkasti nimesid.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Cmdlet-käsuga New-ActiveSyncDeviceAccessRule loodud Exchange ActiveSynci seadme juurdepääsu reeglite vaatamine.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Exchange ActiveSynci seadme juurdepääsureeglite loomine, et võimaldada kasutajatel sünkroonida oma postkastid kindlate mobiilsideseadmete sarjade või mudelitega.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Organisatsioonist olemasolevate Exchange ActiveSynci seadme juurdepääsureeglite eemaldamine.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Olemasolevate Exchange ActiveSynci seadme juurdepääsureeglite konfigureerimine.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Organisatsiooni postkastidega ühendatud Exchange ActiveSynci seadmete loendi vaatamine.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Loend kindla kasutaja postkastiga sünkroonimiseks konfigureeritud mobiiltelefonidest ja sünkroonimisstatistika seadmete kaupa. Tagastatav teave sisaldab statistikat, näiteks viimase sünkroonimiskatse ja seadme identimise kohta.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Organisatsiooni postkastidega ühendatud Exchange ActiveSynci seadmetele rakendatud poliitikate ja neile konfigureeritud sätete vaatamine.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Exchange ActiveSynci postkastipoliitika loomine, mida saab ühendatud Exchange ActiveSynci seadmete sätete jõustamiseks organisatsiooni postkastidele rakendada.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Selliste olemasolevate Exchange ActiveSynci postkastipoliitikate eemaldamine, mis jõustavad ühendatud Exchange ActiveSynci seadmete sätteid.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Sellise olemasoleva poliitika sätete konfigureerimine, mis rakendatakse organisatsiooni postkastidele ühendatud Exchange ActiveSynci seadmete sätete jõustamiseks.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Organisatsiooni jaoks Exchange ActiveSynci sätete vaatamine.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Organisatsiooni Exchange ActiveSynci vaikesätete konfigureerimine. Näiteks saate uute seadmete lubamiseks, blokeerimiseks või karantiini panemiseks määrata vaikimisi juurdepääsutasemed.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Ühendatud sõnumside

Kasutage järgmisi cmdlet-käske ühendatud sõnumside (UM) sätete vaatamiseks ja konfigureerimiseks Microsoft Office 365 suurettevõtetele-s. Lisateavet vaadake teemast Ühendatud sõnumside kasutamine Exchange'i ühendamiseks telefonisüsteemiga.

Märkus.   Ühendatud sõnumside ei ole Live@edu organisatsioonides saadaval.

 

Cmdlet Kirjeldus

Disable-UMAutoAttendant

Olemasoleva lubatud UM-i automaatkeskjaama keelamine. UM-i automaatkeskjaama ei saa keelata, kui see on lingitud või seotud UM-i vaikevalimisplaaniga ühendatud UM-i sarirühmaga.

Enable-UMAutoAttendant

Olemasoleva keelatud UM-i automaatkeskjaama lubamine. UM-i automaatkeskjaama loomisel ei ole see vaikemääranguga lubatud. Sissetulevatele kõnedele vastamise automaatkeskjaama jaoks tuleb see kõigepealt lubada.

Get-UMAutoAttendant

Vaadake teavet määratud UM-i automaatkeskjaamade kohta või hankige organisatsiooni UM-i automaatkeskjaamade loend.

New-UMAutoAttendant

Uue UM-i automaatkeskjaama loomine. Uue UM-i automaatkeskjaama loomisel lingitakse see üksiku UM-i valimisplaaniga, mis sisaldab laiendinumbrite loendit.

Remove-UMAutoAttendant

UM-i automaatkeskjaama kustutamine. See kustutab ka UM-i automaatkeskjaama esinemisjuhud mis tahes seotud UM-i valimisplaanist. UM-i automaatkeskjaama kustutamisel ei vastata konfigureeritud laienditesse sissetulevatele telefonikõnedele enam UM-i automaatkeskjaama abil.

Set-UMAutoAttendant

Olemasoleva UM-i automaatkeskjaama sätete muutmine. Mõnda UM-i automaatkeskjaama väärtust ei saa muuta ilma UM-i automaatkeskjaama kustutamiseta ja uue UM-i automaatkeskjaama loomiseta.

Export-UMCallDataRecord

Määratud kuupäeva UM-i kõneandmete kirjete eksportimine komaeraldusega faili (CSV). Kõneandmete kirjeid saab filtreerida teatud UM-i valimisplaanide ja UM-i IP-lüüside jaoks. Samas kui te ei määra ühtki UM-i IP-lüüsi, tagastatakse kõik kõneandmete kirjed.

Get-UMCallDataRecord

Teatud UM-i loaga kasutaja postkasti kohta UM-i kõneandmekirjete vaatamine.

Get-UMCallSummaryReport

Liidetud statistika vaatamine kõigi organisatsioonis vastuvõetud või sinna tehtud kõnede kohta (sh häälsõnumid, vastamata kõned, abonemendi juurdepääs, automaatkeskjaam või faksikõned).

Get-UMDialPlan

Vaadake teavet määratud UM-i valimisplaanide kohta või hankige organisatsiooni UM-i valimisplaanide loend.

New-UMDialPlan

UM-i valimisplaani loomine.

Remove-UMDialPlan

UM-i valimisplaani kustutamine.

Set-UMDialPlan

Olemasoleva UM-i valimisplaani atribuutide muutmine.

Get-UMHuntGroup

Vaadake teavet määratud UM-i sarirühmade kohta või hankige oma organisatsiooni UM-i sarirühmade loend. Teatud UM-i sarirühma vaatamiseks tuleb teil määrata nimi UM-i sarirühmaga seotud UM-i IP-lüüsile, nt Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Uue UM-i sarirühma loomine, mida kasutatakse sissetulevate kõnede linkimiseks kindla UM-i valmisplaaniga. UM-i valimisplaani ja UM-i IP-lüüsi vahelise suhtluse lubamiseks peate looma UM-i sarirühma.

Remove-UMHuntGroup

UM-i sarirühma kustutamine. UM-i sarirühm eemaldatakse ka UM-i IP-lüüsist.

Disable-UMIPGateway

UM-i IP-lüüsi keelamine. UM-i IP-lüüs ei vasta enam sissetulevatele kõnedele ega helista välja.

Enable-UMIPGateway

UM-i IP-lüüsi lubamine. UM-i IP-lüüs vastab sissetulevatele kõnedele ja helistab IP-lüüsi kaudu välja.

Get-UMIPGateway

Vaadake teavet määratud UM-i IP-lüüside kohta või hankige oma organisatsiooni UM-i IP-lüüside loend.

New-UMIPGateway

Uue UM-i IP-lüüsi loomine.

Remove-UMIPGateway

UM-i IP-lüüsi kustutamine.

Set-UMIPGateway

UM-i IP-lüüsi konfiguratsioonisätete muutmine.

Disable-UMMailbox

UM-i loaga postkastile UM-funktsioonide keelamine.

Enable-UMMailbox

Postkastile UM-i funktsioonide lubamine.

Get-UMMailbox

Vaadake UM-i teavet määratud UM-i loaga postkastide kohta või hankige organisatsiooni UM-i loaga postkastide loend.

Set-UMMailbox

UM-i loaga postkasti UM-i konfiguratsioonisätete muutmine.

Get-UMMailboxPIN

Sellise teabe vaatamine, mis arvutatakse kasutaja UM-i loaga postkastis krüptitud vormingusse salvestatud PIN-i andmetest. See cmdlet-käsk näitab ka seda, kui postkasti või kasutaja juurdepääs on lukustatud.

Set-UMMailboxPIN

UM-i loaga postkastile PIN-i lähtestamine.

Get-UMMailboxPolicy

Vaadake teavet määratud UM-i postkastipoliitika kohta või hankige organisatsiooni UM-i postkastipoliitikate loend.

New-UMMailboxPolicy

Uue UM-i postkastipoliitika loomine.

Remove-UMMailboxPolicy

UM-i postkastipoliitika kustutamine. UM-i postkastipoliitikat ei saa kustutada, kuna sellele viitab mõni UM-i loaga postkast.

Set-UMMailboxPolicy

Olemasoleva UM-i postkastipoliitika konfiguratsioonisätete muutmine. Sätted hõlmavad PIN-i poliitikaid, sõnumi tekstisätteid ja valmimispiiranguid.

Export-UMPrompt

Sellise helifaili eksportimine, mida kasutatakse tervitusviibana UM-i valimisplaanides ja automaatkeskjaamades.

Import-UMPrompt

Kohandatud helifaili importimine, et seda saaks kasutada UM-i valimisplaanides ja automaatkeskjaamades.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

Abi saamine järgmiselt käsurealt

Kindlate cmdlet-käskude kohta abi saamiseks kasutage käsurida. Kasutage käsurea spikrit iga cmdlet-käsuga ja vastava süntaksiga kasutatavate parameetrite tuvastamiseks.

Käsurea spikker võib näidata erinevaid teabe üksikasjade tasemeid. Käsurealt asjakohasema abi saamiseks kasutage järgmisi käske. Vaadake lisateavet cmdlet-käsu Get-Help ja sellega seotud süntaksi kohta Microsoft Exchange'i serveri spikrist Abi otsimine. Kuigi see teema viitab asutusesisestest Exchange'i juurutustest leitud Exchange Management Shellile, kehtib sisu ka pilvepõhise meiliteenuse ja WinRM-iga Windows PowerShelli kohta.

 

Spikrikäsk Kirjeldus Näide

Get-Help <cmdlet>

Annab teavet cmdlet-käsu kasutamise ja süntaksi kohta.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Näitab cmdlet-käsu kasutamise näiteid.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Näitab cmdlet-käsu kirjeldust, süntaksit, parameetrite täielikku loendit, nende kasutusviise ja näiteid.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Pilve organisatsioonidel on juurdepääs kõigi Exchange'i halduse cmdlet-käskude alamkogumile. Lisaks on nendel organisatsioonidel juurdepääs kõigile nendele cmdlet-käskudele saadaolevate parameetrite alamkogumile. Käsurea spikker ei erista praegu asutusesiseseid ja pilvepõhiseid juurutusi. Seega näete käsurea spikris ka selliseid cmdlet-käske ja parameetreid, mis ei rakendu pilvepõhisele meiliteenusele.

Üldiselt võite ignoreerida kõiki füüsilisele ressursile viitavaid parameetreid. Kui saate tõrketeate, mis ütleb, et parameeter ei ole leitav või cmdlet-käsk ei ole äratuntav, siis tõenäoliselt püüate kasutada parameetrit või cmdlet-käsku, mis pole teie haldusrolli määrangus lubatud või on teie organisatsioonile sobimatu.

Cmdlet-käsud on praegu saadaval Exchange Online'i administraatoritele

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.