Εκτέλεση αναφοράς πρόσβασης γραμματοκιβωτίου από μη κατόχους

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-11-23

Στην αναφορά πρόσβασης σε γραμματοκιβώτια από μη κατόχους στον Πίνακα Ελέγχου του Exchange καταγράφονται τα γραμματοκιβώτια στα οποία είχε πρόσβαση κάποιο άτομο που δεν είναι κάτοχος του γραμματοκιβωτίου. Όταν σε ένα γραμματοκιβώτιο αποκτά πρόσβαση κάποιος μη κάτοχος, το Exchange Online καταγράφει πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενέργεια σε ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου, το οποίο αποθηκεύεται ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κρυφό φάκελο στο γραμματοκιβώτιο που ελέγχεται. Οι καταχωρήσει από αυτό το αρχείο καταγραφής εμφανίζονται ως αποτελέσματα αναζήτησης και σε αυτές περιλαμβάνεται μια λίστα των γραμματοκιβωτίων στα οποία αποκτά πρόσβαση ένας μη κάτοχος, ποιος απέκτησε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο και πότε, ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον μη κάτοχο και εάν η ενέργεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου διατηρούνται για 90 μέρες από προεπιλογή.

Αυτό το θέμα εξηγεί τα παρακάτω:

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την πρόσβαση σε γραμματοκιβώτια από μη κατόχους;

 • Οι οργανισμοί που βασίζονται σε νέφος θέλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν γίνεται πρόσβαση στα δεδομένα των γραμματοκιβωτίων τους από το προσωπικό του κέντρου δεδομένων της Microsoft.

 • Θέλετε να επιβάλετε κανονισμούς συμμόρφωσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακολουθώντας ενέργειες που εκτελούνται σε δεδομένα γραμματοκιβωτίου από μη κατόχους.

 • Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για να παρέχετε πληροφορίες σχετικές με νομικές υποθέσεις, πληροφορίες όπως η εμφάνιση της κατάσταση των δεδομένων γραμματοκιβωτίου σε δεδομένη χρονική περίοδο, η ταυτότητα εκείνου που έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα γραμματοκιβώτιο και εάν ένα συγκεκριμένο άτομο είδε δεδομένα γραμματοκιβωτίου.

 • Πρέπει να προσδιορίσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα γραμματοκιβωτίου από χρήστες στο εσωτερικό και το εξωτερικό του οργανισμού σας.

Για να μπορείτε να εκτελέσετε αναφοράς πρόσβασης σε γραμματοκιβώτια από μη κατόχους

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου για κάθε γραμματοκιβώτιο για το οποίο θέλετε να εκτελεστεί μια αναφορά πρόσβασης σε αυτό από μη κάτοχο. Εάν η καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου δεν είναι ενεργοποιημένη, δεν θα λάβετε αποτελέσματα κατά την εκτέλεση μιας αναφοράς.

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου για ένα γραμματοκιβώτιο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Windows PowerShell:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο γραμματοκιβωτίου για ένα χρήστη με όνομα Florence Flipo, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου για όλα τα γραμματοκιβώτια χρηστών στον οργανισμό σας, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Ποιοι είναι οι τύποι της πρόσβασης από μη κατόχους;

Όταν ενεργοποιείτε την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου για ένα γραμματοκιβώτιο, το Microsoft Exchange καταγράφει συγκεκριμένες ενέργειες από μη κατόχους, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών και χρηστών, που ονομάζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες και στους οποίους έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα σε ένα γραμματοκιβώτιο. Επίσης, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση σε χρήστες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του οργανισμού σας.

Τι καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου;

Όταν εκτελείτε μια αναφορά για πρόσβαση σε γραμματοκιβώτιο από μη κάτοχο, οι καταχωρήσεις από το αρχείο καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης στον Πίνακα Ελέγχου του Exchange. Κάθε καταχώρηση αναφοράς περιέχει τις εξής πληροφορίες:

 • Τα άτομα που είχαν πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο και το χρόνο κατά τον οποίο έγινε η πρόσβαση

 • Τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το μη κάτοχο

 • Το μήνυμα που επηρεάστηκε και τη θέση του φακέλου του

 • Αν η ενέργεια ήταν επιτυχής

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι τύποι ενεργειών που καταγράφηκαν και αν αυτές οι ενέργειες καταγράφονται από προεπιλογή για πρόσβαση από διαχειριστές και από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε ενέργειες που δεν καταγράφονται από προεπιλογή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell για να είναι δυνατή η καταγραφή αυτών των ενεργειών.

 

Ενέργεια Περιγραφή Διαχειριστές Εξουσιοδοτημένοι χρήστες

Ενημέρωση

Ένα μήνυμα άλλαξε.

Ναι

Ναι

Αντιγραφή

Ένα μήνυμα αντιγράφηκε σε άλλο φάκελο.

Όχι

Όχι

Μετακίνηση

Ένα μήνυμα μετακινήθηκε σε άλλο φάκελο.

Ναι

Όχι

Μετακίνηση στα "Διαγραμμένα"

Ένα μήνυμα μετακινήθηκε στο φάκελο "Διαγραμμένα".

Ναι

Όχι

Προσωρινή διαγραφή

Ένα μήνυμα διαγράφηκε από το φάκελο "Διαγραμμένα".

Ναι

Ναι

Οριστική διαγραφή

Ένα μήνυμα εκκαθαρίστηκε από το φάκελο ανακτήσιμων στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση διαγραμμένων.

Ναι

Ναι

FolderBind

Έγινε πρόσβαση σε φάκελο γραμματοκιβωτίου.

Ναι

Όχι

Αποστολή ως

Ένα μήνυμα στάλθηκε με δικαίωμα SendAs. Αυτό σημαίνει ότι ένας άλλος χρήστης έστειλε το μήνυμα και φαίνεται σαν να το έστειλε ο κάτοχος του γραμματοκιβωτίου.

Ναι

Ναι

Αποστολή εκ μέρους

Ένα μήνυμα στάλθηκε με δικαίωμα SendOnBehalf. Αυτό σημαίνει ότι ένας άλλος χρήστης έστειλε το μήνυμα εκ μέρους του κατόχου του γραμματοκιβωτίου. Το μήνυμα θα υποδείξει στον παραλήπτη εκ μέρους ποιου στάλθηκε το μήνυμα και ποιος είναι ο πραγματικός αποστολέας του.

Ναι

Όχι

MessageBind

Ένα μήνυμα προβλήθηκε στο παράθυρο προεπισκόπησης ή άνοιξε.

Όχι

Όχι

Εκτέλεση αναφοράς πρόσβασης γραμματοκιβωτίου από μη κατόχους

 1. Επιλέξτε Διαχείριση του οργανισμού μου > Ρόλοι & Έλεγχος > Έλεγχος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση αναφοράς πρόσβασης γραμματοκιβωτίου από μη κατόχους".

  Το Microsoft Exchange εκτελεί την αναφορά για πρόσβαση από μη κατόχους σε όλα τα γραμματοκιβώτια στον οργανισμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στα γραμματοκιβώτια που αναφέρονται στα αποτελέσματα αναζήτησης έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου.

 3. Για να προβάλετε την πρόσβαση από μη κάτοχο για ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο, στην περιοχή "Αποτελέσματα αναζήτησης" επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο. Προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο παράθυρο λεπτομερειών.

Θέλετε να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης;

Επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία λήξης ή και τις δύο και επιλέξτε συγκεκριμένα γραμματοκιβώτια για αναζήτηση. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση" για επανεκτέλεση της αναφοράς.

Σημείωση Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να εκτελέσετε αναφορές στην καρτέλα"Αναφορές ελέγχων" του Πίνακα Ελέγχου του Exchange, θα πρέπει να εκχωρηθούν σε έναν χρήστη τα απαραίτητα δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Παροχή πρόσβασης στους χρήστες σε αναφορές ελέγχου", στο θέμα Χρήση αναφορών ελέγχου στο Exchange Online (Αναφορές ελέγχου).

Αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους πρόσβασης από μη κατόχους

Μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο αναζήτησης της πρόσβασης από μη κατόχους, που λέγεται και τύπος σύνδεσης, για τον οποίο θα πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

 • Όλοι οι μη κάτοχοι   Αναζήτηση για πρόσβαση από διαχειριστές και εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός του οργανισμού σας, καθώς και από διαχειριστές κέντρων δεδομένων της Microsoft.

 • Εξωτερικοί χρήστες   Αναζήτηση για πρόσβαση από διαχειριστές κέντρων δεδομένων της Microsoft.

 • Διαχειριστές και εξουσιοδοτημένοι χρήστες   Αναζήτηση για πρόσβαση από διαχειριστές και εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα στον οργανισμό σας.

 • Διαχειριστές   Αναζήτηση για πρόσβαση από διαχειριστές στον οργανισμό σας.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.