Προβολή μεγεθών και ορίων γραμματοκιβωτίων με χρήση του Windows PowerShell

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-12-12

 

Τα όρια γραμματοκιβωτίου σάς βοηθούν να ελέγχετε το μέγεθος των γραμματοκιβωτίων. Τα όρια γραμματοκιβωτίου τίθενται αυτόματα από το πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου που έχει αντιστοιχιστεί στο γραμματοκιβώτιο. Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω όρια γραμματοκιβωτίου:

 • Όριο εμφάνισης προειδοποίησης   Εάν το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου φτάσει ή υπερβεί το καθορισμένο όριο, ο χρήστης λαμβάνει ένα περιγραφικό μήνυμα προειδοποίησης.

 • Όριο απαγόρευσης αποστολής   Εάν το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου φτάσει ή υπερβεί το καθορισμένο όριο, δεν είναι δυνατή η αποστολή νέων μηνυμάτων από το γραμματοκιβώτιο και ο χρήστης λαμβάνει ένα περιγραφικό μήνυμα σφάλματος.

 • Όριο απαγόρευσης αποστολής και λήψης   Εάν το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου φτάσει ή υπερβεί το καθορισμένο όριο, το γραμματοκιβώτιο δεν μπορεί να αποστείλει ή να λάβει νέα μηνύματα. Όσα μηνύματα αποστέλλονται στο γραμματοκιβώτιο επιστρέφονται στον αποστολέα μαζί με ένα περιγραφικό μήνυμα σφάλματος.

  Σημείωση   Το όριο απαγόρευσης αποστολής και λήψης καθορίζει αποτελεσματικά το μέγιστο μέγεθος του γραμματοκιβωτίου.

Στυς οργανισμούς Live@edu, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα όρια γραμματοκιβωτίων στα προγράμματα χρήσης γραμματοκιβωτίου ή σε μεμονωμένα γραμματοκιβώτια, αλλά στο Microsoft Office 365 μπορείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ορίων γραμματοκιβωτίου στο Office 365 χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell.

Ακόμη και στις εταιρείες όπου δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα όρια γραμματοκιβωτίων, μπορείτε να παρακολουθείτε τα μεγέθη των γραμματοκιβωτίων και την κατάσταση των ορίων για τους χρήστες στην εταιρεία που βασίζεται στο cloud. Για παράδειγμα, θέλετε να γνωρίζετε ποια γραμματοκιβώτια έχουν προσεγγίσει τα όρια απαγόρευσης αποστολής και λήψης; Ή μήπως θέλετε να δείτε το μέγεθος και την κατάσταση των ορίων για ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο; Κανένα πρόβλημα!

Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω χρησιμοποιώντας το cmdlet Get-MailboxStatistics στο Windows PowerShell:

Προτού ξεκινήσετε

 • Για να μάθετε πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Windows PowerShell, καθώς και να συνδεθείτε στην υπηρεσία, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell στο Exchange Online (Απομακρυσμένο PowerShell με το Exchange Labs).

 • Όταν χρησιμοποιείτε το cmdlet Get-MailboxStatistics, λάβετε υπόψη την εξής συμπεριφορά:

  • Ορισμένοι τύποι γραμματοκιβωτίων, για παράδειγμα, τα γραμματοκιβώτια εντοπισμού, τα γραμματοκιβώτια εξοπλισμού, τα κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια και τα γραμματοκιβώτια αρχειοθήκης ενδέχεται να εμφανίσουν προειδοποιήσεις και να μην εμφανίσουν καμία τιμή, στην περίπτωση που δεν έχει συνδεθεί ποτέ κανείς στο γραμματοκιβώτιο. Αυτές οι προειδοποιήσεις είναι μόνο για εμφάνιση. Όταν εγγράφετε τα αποτελέσματα σε αρχείο, εγγράφονται οι τιμές και οι προειδοποιήσεις παραλείπονται.

  • Εάν στρογγυλοποιήσετε μια τιμή μεγέθους στο πλησιέστερο megabyte και περιορίσετε τα αποτελέσματα σε δύο δεκαδικά ψηφία, οι πολύ μικρές τιμές που μετρώνται σε byte ή kilobyte ενδέχεται να εμφανίζονται ως μηδέν. Για παράδειγμα, τα 4 kilobyte είναι 0,0039 megabyte, τα οποία, αν στρογγυλοποιηθούν σε δύο δεκαδικά ψηφία, είναι μηδέν (4/1024).

 • Το μέγεθος γραμματοκιβωτίου και τα όρια γραμματοκιβωτίων είναι ορατά στην ενότητα "Χρήση γραμματοκιβωτίου" στις ιδιότητες γραμματοκιβωτίου του Πίνακα Ελέγχου Exchange.

 • Οι χρήστες μπορούν να δουν το τρέχον μέγεθος και την κατάσταση ορίων των δικών τους γραμματοκιβωτίων, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Outlook 2010   Στην ενότητα "Εκκαθάριση γραμματοκιβωτίου", στις επιλογές "Αρχείο" > "Πληροφορίες". Για λεπτομερείς πληροφορίες μεγέθους γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε "Εργαλεία εκκαθάρισης" > "Εκκαθάριση γραμματοκιβωτίου" > "Προβολή μεγέθους γραμματοκιβωτίου".

  • Outlook Web App   Στην προβολή "Αλληλογραφία", μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνομά σας στο επάνω μέρος της λίστας φακέλων. Σημειώστε ότι αυτό δεν λειτουργεί στην απλή έκδοση του Outlook Web App.

Προβολή μεγέθους και κατάστασης ορίων για ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο

Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Για παράδειγμα, για να δείτε το τρέχον μέγεθος και την κατάσταση ορίων στο γραμματοκιβώτιο που ανήκει σε ένα χρήστη με το όνομα Tamara Johnston, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Αρχή της σελίδας

Προβολή μεγέθους και κατάστασης ορίων για όλα τα γραμματοκιβώτια

Η παρακάτω εντολή ανακτά τις εξής πληροφορίες για όλα τα γραμματοκιβώτια:

 • Το όνομα εμφάνισης του γραμματοκιβωτίου

 • Την κατάσταση ορίων για το γραμματοκιβώτιο

 • Το όριο γραμματοκιβωτίου σε megabyte (MB), στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία

 • Το μέγεθος του φακέλου "Ανακτήσιμα στοιχεία" σε MB, στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία

 • Τον αριθμό των στοιχείων στο γραμματοκιβώτιο

 • Τον αριθμό των στοιχείων στο φάκελο "Ανακτήσιμα στοιχεία"

Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά μέγεθος γραμματοκιβωτίου, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, και εξάγονται σε ένα αρχείο CSV με το όνομα "C:\Τα έγγραφά μου\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Αρχή της σελίδας

Προβολή μόνο των γραμματοκιβωτίων που έχουν υπερβεί τα όρια γραμματοκιβωτίου

Για να δείτε το μέγεθος και την κατάσταση ορίων μόνο για εκείνα τα γραμματοκιβώτια που είναι μεγαλύτερα από τις τιμές ορίων γραμματοκιβωτίου που έχουν ρυθμιστεί για αυτά και να εξαγάγετε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο CSV με το όνομα "C:\Τα έγγραφά μου\Exceeded Quotas.csv", εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Αρχή της σελίδας

Προβολή όλων των ορίων που έχουν αντιστοιχιστεί σε ένα γραμματοκιβώτιο

Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Για παράδειγμα, για να δείτε τα όρια γραμματοκιβωτίου που έχουν αντιστοιχιστεί στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη με το όνομα Tamara Johnston, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Σημείωση   Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, όλες οι παρακάτω τιμές για τα όρια γραμματοκιβωτίου ορίζονται από το πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου που έχει αντιστοιχιστεί στο γραμματοκιβώτιο. Για να δείτε τις τιμές ορίων γραμματοκιβωτίου ανά πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου, εκτελέστε την εντολή: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Αρχή της σελίδας

Γραμματοκιβώτια αρχειοθήκης

Σημείωση   Τα γραμματοκιβώτια αρχειοθήκης δεν είναι διαθέσιμα στους οργανισμούς Live@edu.

Στους οργανισμούς Microsoft Office 365, μπορείτε επίσης να δείτε το μέγεθος και την κατάσταση ορίου των γραμματοκιβωτίων αρχειοθήκης. Το μέγεθος ενός γραμματοκιβωτίου αρχειοθήκης δεν προσμετράται στο μέγεθος του γραμματοκιβωτίου χρήστη. Το γραμματοκιβώτιο αρχειοθήκης έχει τα δικά του ξεχωριστά και μη ρυθμίσιμα όρια που τίθενται από το πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου που έχει αντιστοιχιστεί στο γραμματοκιβώτιο χρήστη. Τα όρια αυτά είναι το ArchiveQuota και το ArchiveWarningQuota.

Αρχή της σελίδας

Προβολή μεγέθους και κατάστασης ορίων για ένα γραμματοκιβώτιο αρχειοθήκης

Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Για παράδειγμα, για να δείτε το τρέχον μέγεθος και την κατάσταση ορίων στο γραμματοκιβώτιο αρχειοθήκης που ανήκει σε ένα χρήστη με το όνομα Kim Akers, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Σημείωση   Η τιμή <Identity> είναι η ταυτότητα του γραμματοκιβωτίου χρήστη, όχι η ταυτότητα του γραμματοκιβωτίου αρχειοθήκης.

Αρχή της σελίδας

Προβολή μεγέθους και κατάστασης ορίων για όλα τα γραμματοκιβώτια αρχειοθήκης

Η παρακάτω εντολή ανακτά τις εξής πληροφορίες για όλα τα γραμματοκιβώτια αρχειοθήκης:

 • Το όνομα εμφάνισης του γραμματοκιβωτίου αρχειοθήκης

 • Την κατάσταση ορίων για το γραμματοκιβώτιο αρχειοθήκης

 • Το μέγεθος γραμματοκιβωτίου αρχειοθήκης σε MB, στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία

Το μέγεθος του φακέλου "Ανακτήσιμα στοιχεία" σε MB, στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά μέγεθος γραμματοκιβωτίου, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, και εξάγονται σε ένα αρχείο CSV με το όνομα "C:\Τα έγγραφά μου\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Αρχή της σελίδας

Μια επεξήγηση των τιμών που επιστρέφονται από το Get-MailboxStatistics

Ας εξετάσουμε τις διάφορες τιμές που πρέπει να γνωρίζετε:

 • StorageLimitStatus   Αυτή η τιμή δείχνει την κατάσταση ορίων για το γραμματοκιβώτιο. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τιμές:

  • BelowLimit   Το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου είναι μικρότερο από τα όρια έκδοσης προειδοποίησης.

  • IssueWarning   Το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τα όρια έκδοσης προειδοποίησης, αλλά είναι μικρότερο από τα όρια απαγόρευσης αποστολής.

  • ProhibitSend   Το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τα όρια απαγόρευσης αποστολής, αλλά είναι μικρότερο από τα όρια απαγόρευσης αποστολής-λήψης.

  • MailboxDisabled   Το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τα όρια απαγόρευσης αποστολής-λήψης.

 • TotalItemSize και ItemCount   Αυτές οι τιμές δείχνουν το μέγεθος και τον αριθμό των στοιχείων που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο τη δεδομένη στιγμή. Η τιμή TotalItemSize είναι το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου. Αυτή η τιμή συγκρίνεται με τα όρια γραμματοκιβωτίου που έχουν ρυθμιστεί στο γραμματοκιβώτιο.

 • TotalDeletedItemSize και DeletedItemCount   Αυτές οι τιμές δεν δείχνουν το μέγεθος και τον αριθμό των στοιχείων που βρίσκονται στο φάκελο "Διαγραμμένα". Δείχνουν το μέγεθος και τον αριθμό των στοιχείων στον κρυφό φάκελο "Ανακτήσιμα στοιχεία" του γραμματοκιβωτίου. Ο φάκελος "Ανακτήσιμα στοιχεία" είναι επίσης γνωστός ως χώρος απορριμμάτων. Τα στοιχεία εισέρχονται στο φάκελο "Ανακτήσιμα στοιχεία" με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαγραφή στοιχείων από το φάκελο "Διαγραμμένα".

  • Με τη χρήση των πλήκτρων Shift+Delete για τη μόνιμη διαγραφή στοιχείων γραμματοκιβωτίου.

  Το μέγεθος του φακέλου "Ανακτήσιμα στοιχεία" δεν προσμετράται στο μέγεθος του γραμματοκιβωτίου. Ο φάκελος "Ανακτήσιμα στοιχεία" έχει τα δικά του ξεχωριστά και μη ρυθμίσιμα όρια που τίθενται από το πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου που έχει αντιστοιχιστεί στο γραμματοκιβώτιο. Τα όρια αυτά είναι το RecoverableItemsQuota και το RecoverableItemsWarningQuota.

  Σημείωση   Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο "Ανακτήσιμα στοιχεία" διατηρούνται για 14 ημέρες από προεπιλογή και, στη συνέχεια, εκκαθαρίζονται από το Microsoft Exchange. Στο Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις, όταν ένα γραμματοκιβώτιο τίθεται σε αναμονή λόγω διενέξεων, ο φάκελος "Ανακτήσιμα στοιχεία" δεν εκκαθαρίζεται και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν διατηρούνται επ' αόριστον.

Αρχή της σελίδας

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.