Αναζήτηση και διαγραφή μηνυμάτων από γραμματοκιβώτια χρηστών

[Αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη.]  

Ισχύει για: Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-11-23

Περιοδικά, οι διαχειριστές χρειάζεται να αναζητούν και να διαγράφουν ακατάλληλα ή πιθανώς επιβλαβή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν σε πολλά γραμματοκιβώτια στον οργανισμό τους. Για παράδειγμα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιέχουν ιούς ή συνδέσεις για λήψη ιών, ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως υλικό μόνο για ενήλικες, ή εμπιστευτικές πληροφορίες που στάλθηκαν αθέλητα σε λάθος άτομα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση πολλών γραμματοκιβωτίων στον Πίνακα Ελέγχου του Exchange για αυτόν το σκοπό, αλλά μπορείτε να το κάνετε στο Windows PowerShell, χρησιμοποιώντας το cmdlet Search-Mailbox με την παράμετρο διακόπτη DeleteContent.

Σημαντικό   Όταν χρησιμοποιείτε το cmdlet Search-Mailbox με την παράμετρο DeleteContent, τα μηνύματα διαγράφονται οριστικά από το γραμματοκιβώτιο του χρήστη και δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν.

Προτού ξεκινήσετε

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Ανάθεση των απαιτούμενων ρόλων RBAC

Για την αναζήτηση και διαγραφή μηνυμάτων στα γραμματοκιβώτια των χρηστών, πρέπει να αναθέσετε τους εξής ρόλους:

  • Αναζήτηση γραμματοκιβωτίου   Αυτός ο ρόλος σάς επιτρέπει να αναζητήσετε μηνύματα σε πολλά γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας. Αυτός ο ρόλος δεν ανατίθεται στους διαχειριστές από προεπιλογή. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε πολλά γραμματοκιβώτια, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας ρόλων διαχείρισης εντοπισμού. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση μελών ομάδας ρόλων.

  • Εισαγωγή - εξαγωγή γραμματοκιβωτίου   Αυτός ο ρόλος σάς επιτρέπει να διαγράψετε μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη. Αυτός ο ρόλος δεν ανατίθεται στους διαχειριστές από προεπιλογή. Για να διαγράψετε μηνύματα από γραμματοκιβώτια χρηστών, προσθέστε το ρόλο "Εισαγωγή - εξαγωγή γραμματοκιβωτίου" στην ομάδα ρόλων "Διαχείριση οργανισμού". Ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία ιδιοτήτων ομάδας ρόλων.

Συλλογή πληροφοριών για το ερώτημα αναζήτησης

Πρέπει να αποκτήσετε και να εξετάσετε μερικά αντίγραφα του μολυσμένου ή ακατάλληλου μηνύματος προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ερώτημα αναζήτησης που θα το εντοπίσει.

Αρχή της σελίδας

Επιλογές αναζήτησης και διαγραφής

Για να αναζητήσετε και να διαγράψετε μηνύματα σε ένα βήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Search-Mailbox με την παράμετρο DeleteContent. Ωστόσο, όταν το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης ή αν δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής στο οποίο καταγράφεται ποια μηνύματα επιστράφηκαν από την αναζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε ποια μηνύματα διαγράφηκαν.

Μια καλύτερη επιλογή είναι να εκτελέσετε πρώτα το cmdlet Search-Mailbox με την παράμετρο LogOnly. Αυτή η εντολή δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα αποτελέσματα τα οποία πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, ωστόσο δεν διαγράφει τα μηνύματα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) το οποίο προσαρτάται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνεται στο γραμματοκιβώτιο και τον φάκελο που καθορίζετε με τη χρήση των παραμέτρων TargetMailbox και TargetFolder του cmdlet Search-Mailbox. Αφού εξετάσετε το αρχείο καταγραφής, μπορείτε να βελτιώσετε τα κριτήρια αναζήτησης και να επανεκτελέσετε μια αναζήτηση μόνο καταγραφής ή να εκτελέσετε την αναζήτηση με την παράμετρο DeleteContent.

Μια τρίτη επιλογή είναι να αντιγράψετε πρώτα το μήνυμα που προκαλεί το πρόβλημα, πριν το διαγράψετε από το γραμματοκιβώτιο του χρήστη, προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε αυτό αργότερα. Για να το κάνετε αυτό, συμπεριλάβετε τις παραμέτρους TargetMailbox και TargetFolder στην εντολή που εκτελείτε για να διαγράψετε το μήνυμα.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση για μηνύματα και καταγραφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Ας εξετάσουμε ορισμένα παραδείγματα του τι μπορείτε να κάνετε με το cmdlet Search-Mailbox. Για μια λίστα τω ιδιοτήτων μηνύματος που μπορείτε να συμπεριλάβετε στην τιμή της παραμέτρου SearchQuery, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιότητες μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς αναζήτηση.

Αναζήτηση σε ένα μόνο γραμματοκιβώτιο

Η παρακάτω εντολή πραγματοποιεί αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο στον οργανισμό σας για μηνύματα με συγκεκριμένη τιμή στο πεδίο θέματος και, στη συνέχεια, στέλνει ένα μήνυμα με τα αποτελέσματα στο γραμματοκιβώτιο προορισμού. Τα μηνύματα δεν διαγράφονται από το γραμματοκιβώτιο στο οποίο γίνεται αναζήτηση.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Παράδειγμα   Η εντολή που ακολουθεί πραγματοποιεί αναζήτηση στο γραμματοκιβώτιο της Pilar Pinilla για μηνύματα που περιέχουν τη φράση Download this file στο πεδίο θέματος και καταγράφει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο φάκελο SearchLogs στο γραμματοκιβώτιο του διαχειριστή.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια

Η παρακάτω εντολή πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας που έχουν συνημμένο ένα συγκεκριμένο αρχείο και, στη συνέχεια, στέλνει ένα μήνυμα με τα αποτελέσματα στο γραμματοκιβώτιο προορισμού. Τα μηνύματα δεν διαγράφονται από τα γραμματοκιβώτια στα οποία πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Παράδειγμα   Η εντολή που ακολουθεί πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια για μηνύματα που έχουν συνημμένο ένα αρχείο οποιουδήποτε τύπου με όνομα Trojan και στέλνει ένα μήνυμα καταγραφής στο γραμματοκιβώτιο του διαχειριστή.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση και διαγραφή μηνυμάτων

Η παρακάτω εντολή πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια και διαγράφει κάθε μήνυμα που έχει συγκεκριμένο κείμενο στη γραμμή θέματος:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Παράδειγμα   Η εντολή που ακολουθεί πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια για μηνύματα με τη γραμμή θέματος Download this file και τα διαγράφει οριστικά.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Σημαντικό   Προτού διαγράψετε μηνύματα οριστικά, συνιστάται είτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο LogOnly για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής των μηνυμάτων που βρέθηκαν στην αναζήτηση πριν από τη διαγραφή τους είτε να αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα άλλο γραμματοκιβώτιο πριν τα διαγράψετε από το γραμματοκιβώτιο προέλευσης.

Αντιγραφή μηνύματος πριν από τη διαγραφή του

Η παρακάτω εντολή πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας για όλα τα μηνύματα που έχουν συγκεκριμένο κείμενο στη γραμμή θέματος, αντιγράφει τα πραγματικά αποτελέσματα της αναζήτησης σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, διαγράφει όλα τα μηνύματα που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Παράδειγμα   Η εντολή που ακολουθεί πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια για μηνύματα με γραμμή θέματος Download this file, αντιγράφει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο φάκελο DeletedMessages στο γραμματοκιβώτιο του διαχειριστή και, στη συνέχεια, διαγράφει οριστικά τα μηνύματα από τα γραμματοκιβώτια των χρηστών.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητες μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς αναζήτηση

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνήθεις ιδιότητες μηνυμάτων που μπορείτε να συμπεριλάβετε στην τιμή της παραμέτρου SearchQuery.

 

Ιδιότητα Παράδειγμα Αποτελέσματα αναζήτησης

Συνημμένα

attachment:annualreport.ppt

Μηνύματα που έχουν ένα συνημμένο αρχείο με όνομα annualreport.ppt. Η χρήση του ερωτήματος "attachment:annualreport" ή "attachment:annual*" έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη χρήση ολόκληρου του ονόματος του συνημμένου αρχείου.

Κοινοποίηση

cc:"gurinder singh"

cc:gurinders

cc: gurinders@fineartschool.edu

Μηνύματα όπου το όνομα "Gurinder Singh" βρίσκεται στο πεδίο Κοιν.

Από

from:"Max Stevens"

from:maxs

from:maxs@contoso.com

Μηνύματα με αποστολέα τον Max Stevens

Αποστολή

sent:10/19/2010

Μηνύματα που έχουν αποσταλεί στις 19 Οκτωβρίου 2010

Θέμα

subject:"Quarterly Financials"

Μηνύματα που περιέχουν αυτούσια τη φράση "Quarterly Financials" στη γραμμή θέματος

Προς

to:"Judy Lew"

to:judyl

to:judyl@contoso.com

Μηνύματα που έχουν αποσταλεί στην Judy Lew

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.