Αναφορά σε διαθέσιμα cmdlet του PowerShell στο Exchange Online

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2012-10-31

Οι διαχειριστές των οργανισμών που βασίζονται σε σύννεφο μπορούν να χρησιμοποιούν το Windows PowerShell με την απομακρυσμένη διαχείριση των Windows (WinRM) στο Windows Management Framework για να διαχειρίζονται παραλήπτες και ρυθμίσεις τομέα, καθώς και για να δημιουργούν αναφορές ή να βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των cmdlet που διατίθενται για αυτούς τους διαχειριστές. Μπορείτε να λάβετε περισσότερη βοήθεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης μεμονωμένων cmdlet στη γραμμή εντολών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο θέμα.

Σημείωση   Δεν είναι όλα τα cmdlet ή όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες σε όλους τους οργανισμούς.

Προτού ξεκινήσετε

Για να μάθετε πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Windows PowerShell, καθώς και να συνδεθείτε στην υπηρεσία, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell στο Exchange Online (Απομακρυσμένο PowerShell με το Exchange Labs).

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Αυτήν τη στιγμή, οι διαχειριστές Exchange Online μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω cmdlet. Τα cmdlet ομαδοποιούνται αρχικά κατά περιοχή διαχείρισης και, στη συνέχεια, κατά τύπο αντικειμένου.

 

Διαχείριση παραλήπτη

Δημιουργία

Μετεγκατάσταση

Δικαιώματα

Συμμόρφωση

Αναφορά

Τομείς

Ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου

Ρυθμίσεις οργανισμού

Απομίμηση εφαρμογής

Ομόσπονδη ανάθεση και υβριδική ανάπτυξη

Επιλογές γραμματοκιβωτίου

Exchange ActiveSync

Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων

Λάβετε βοήθεια στη γραμμή εντολών

Διαχείριση παραλήπτη

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, τη ρύθμιση παραμέτρων και τη διαγραφή αντικειμένων παραλήπτη.

Εάν έχετε έναν οργανισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο Microsoft Office 365, θα πρέπει να εκχωρήσετε άδειες χρήσης στα νέα γραμματοκιβώτια, διαφορετικά θα απενεργοποιηθούν μόλις λήξει η περίοδος χάρητος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση άδειας υπηρεσιών Microsoft Online Services σε νέα γραμματοκιβώτια.

Γραμματοκιβώτια

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, τη διαγραφή και τη ρύθμιση παραμέτρων των γραμματοκιβωτίων.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-Mailbox

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με γραμματοκιβώτια που βασίζονται στο σύννεφο.

New-Mailbox

Δημιουργήστε έναν νέο χρήστη στον οργανισμό σας ο οποίος διαθέτει ένα γραμματοκιβώτιο στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο σύννεφο.

Remove-Mailbox

Διαγράψτε ένα γραμματοκιβώτιο.

Get-RemovedMailbox

Προβάλετε διαγραμμένα γραμματοκιβώτια που μπορούν να ανακτηθούν.

Set-Mailbox

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντος γραμματοκιβωτίου.

Undo-SoftDeletedMailbox

Αυτό το cmdlet είναι διαθέσιμο μόνο για το Microsoft Live@edu και το Microsoft Office 365 για εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Χρησιμοποιήστε το Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet για να επαναφέρετε ένα γραμματοκιβώτιο που έχει διαγραφεί. Μπορείτε να ανακτήσετε γραμματοκιβώτια εντός 30 ημερών από τη διαγραφή τους.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Ομάδες διανομής

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, δημιουργία και ρύθμιση παραμέτρων για ομάδες διανομής, που κάποιες φορές λέγονται δημόσιες ομάδες, και ομάδες διανομής με δυνατότητα ασφάλειας. Μια ομάδα διανομής, γνωστή και ως δημόσια ομάδα, είναι μια συγκέντρωση δύο ή περισσότερων ατόμων που εμφανίζεται στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Distribution Groups.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-DistributionGroup

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ομάδες διανομής ή ανακτήστε μια λίστα των ομάδων διανομής που έχουν αποθηκευτεί στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων. Οι ομάδες διανομής κάποιες φορές ονομάζονται "δημόσιες ομάδες".

New-DistributionGroup

Δημιουργία ομάδας διανομής.

Remove-DistributionGroup

Διαγραφή ομάδας διανομής.

Set-DistributionGroup

Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας υπάρχουσας ομάδας διανομής.

Add-DistributionGroupMember

Προσθήκη ενός παραλήπτη σε μια υπάρχουσα ομάδα διανομής.

Get-DistributionGroupMember

Προβολή των μελών μιας υπάρχουσας ομάδας διανομής.

Remove-DistributionGroupMember

Διαγραφή ενός παραλήπτη από τη συμμετοχή σε μια ομάδα διανομής.

Update-DistributionGroupMember

Αντικατάσταση της τρέχουσας συμμετοχής μιας ομάδας διανομής.

Get-Group

Προβολή όλων των ομάδων διανομής, ομάδων ασφαλείας και ομάδων ρόλων στον οργανισμό σας.

Set-Group

Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας ομάδας την οποία δεν μπορείτε να αλλάξετε διαφορετικά με το cmdlet Set-DistributionGroup.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Δυναμικές ομάδες διανομής

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία και τη ρύθμιση παραμέτρων για δυναμικές ομάδες διανομής στον οργανισμό σας. Σε αντίθεση με τη στατική λίστα μελών μιας κανονικής ομάδας διανομής, η λίστα μελών για μια δυναμική ομάδα διανομής υπολογίζεται κάθε φορά που αποστέλλεται μήνυμα στην ομάδα. Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στα φίλτρα και τις συνθήκες που ορίζετε εσείς κατά τη δημιουργία της ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δυναμικές ομάδες διανομής.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-DynamicDistributionGroup

Προβάλετε τις ρυθμίσεις σε μια υπάρχουσα δυναμική ομάδα διανομής.

New-DynamicDistributionGroup

Δημιουργήστε μια δυναμική ομάδα διανομής.

Remove-DynamicDistributionGroup

Διαγράψτε μια δυναμική ομάδα διανομής.

Set-DynamicDistributionGroup

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας δυναμικής ομάδας διανομής.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Εξωτερικές επαφές

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, τη διαγραφή και τη ρύθμιση παραμέτρων εξωτερικών επαφών. Οι εξωτερικές επαφές αντιστοιχούν σε άτομα εκτός του οργανισμού σας που μπορούν να εμφανίζονται στο βιβλίο διευθύνσεων του οργανισμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εξωτερικές επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MailContact

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με μια καθορισμένη εξωτερική επαφή ή επαφές.

New-MailContact

Δημιουργήστε μια καταχώρηση στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων για μια εξωτερική επαφή.

Remove-MailContact

Διαγράψτε μια επαφή από το κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων.

Set-MailContact

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μιας υπάρχουσας εξωτερικής επαφής.

Get-Contact

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες επαφές ή ανακτήστε μια λίστα των επαφών που έχουν αποθηκευτεί στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων.

Set-Contact

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας επαφής. Σημείωση: Εάν θέλετε να μπορείτε να αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια επαφή, χρησιμοποιήστε τα cmdlet *-MailContact.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Χρήστες αλληλογραφίας

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, τη διαγραφή και τη ρύθμιση παραμέτρων χρηστών αλληλογραφίας. Ένας χρήστης αλληλογραφίας διαθέτει λογαριασμό στον οργανισμό σας, αλλά δεν διαθέτει γραμματοκιβώτιο. Αντιθέτως, ο χρήστης αλληλογραφίας λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία σε μια εξωτερική διεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία χρηστών αλληλογραφίας.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MailUser

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες αλληλογραφίας στον οργανισμό σας.

New-MailUser

Δημιουργήστε έναν νέο χρήστη αλληλογραφίας στον οργανισμό σας.

Remove-MailUser

Διαγράψτε έναν υπάρχοντα χρήστη αλληλογραφίας.

Set-MailUser

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντα χρήστη αλληλογραφίας.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Άλλα cmdlet παραλήπτη

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-LinkedUser

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα συνδεδεμένο λογαριασμό χρήστη. Οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί χρήστη χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας σε σενάρια υβριδικής ανάπτυξης, καθώς και για έλεγχο ταυτότητας με τις Υπηρεσίες διαχείρισης παραλήπτη Web του Exchange. Ένας χρήστης στον οργανισμό σας μπορεί να συνδεθεί με έναν εξωτερικό χρήστη ή ένα πιστοποιητικό.

Set-LinkedUser

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός συνδεδεμένου λογαριασμού χρήστη.

Get-SecurityPrincipal

Εμφανίστε μια λίστα με τις αρχές ασφαλείας στον οργανισμό σας. Οι αρχές ασφαλείας είναι οντότητες, όπως χρήστες ή ομάδες ασφαλείας, στις οποίες μπορούν να εκχωρηθούν δικαιώματα ή δικαιώματα χρηστών.

Get-Recipient

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα όλων των τύπων με δυνατότητα αλληλογραφίας στον οργανισμό σας. Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται περιλαμβάνουν γραμματοκιβώτια, χρήστες αλληλογραφίας, επαφές, ομάδες διανομής και δυναμικές ομάδες διανομής.

Get-User

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα γραμματοκιβώτια και τους χρήστες αλληλογραφίας στον οργανισμό σας.

Set-User

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός υπάρχοντος γραμματοκιβωτίου ή χρήστη αλληλογραφίας.

New-MailMessage

Δημιουργήστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τοποθετήστε το στο φάκελο "Πρόχειρα" του γραμματοκιβωτίου ενός χρήστη.

Test-MAPIConnectivity

Ελέγξτε για να επαληθεύσετε ότι ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο MAPI, το οποίο χρησιμοποιείται από το Microsoft Office Outlook.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Δημιουργία

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για τη δημιουργία και παροχή πολλών νέων γραμματοκιβωτίων, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή νέων χρηστών του Exchange Online με αρχείο CSV.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-ProvisioningRequest

Προβολή πληροφοριών κατάστασης σχετικά με την τρέχουσα αίτηση δημιουργίας. Μια αίτηση δημιουργίας δημιουργεί νέα γραμματοκιβώτια που βασίζονται σε σύννεφο για τους χρήστες που καθορίζονται σε ένα αρχείο CSV.

New-ProvisioningRequest

Υποβολή μιας νέας αίτησης μαζικής δημιουργίας για μια παρτίδα χρηστών που καθορίζονται σε ένα αρχείο CSV. Το αρχείο CSV ελέγχεται και, εάν επικυρωθεί με επιτυχία, δημιουργείται μια αίτηση δημιουργίας σε κατάσταση παύσης. Η διαδικασία δημιουργίας ξεκινάει χρησιμοποιώντας το cmdlet Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Διακόπτει την επεξεργασία μιας αίτησης μαζικής δημιουργίας η οποία είτε είναι σε εκκρεμότητα ή εκτελείται.

Start-ProvisioningRequest

Ξεκινάει μια εκκρεμή αίτηση δημιουργίας η οποία είχε δημιουργηθεί με το cmdlet New-ProvisioningRequest.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Μετεγκατάσταση

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων στον οργανισμό σας που βασίζεται σε σύννεφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MigrationBatch

Προβολή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα δέσμη μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

New-MigrationBatch

Δημιουργία μιας νέας δέσμης μετεγκατάστασης για μετεγκατάσταση δεδομένων γραμματοκιβωτίου από έναν διακομιστή IMAP εσωτερικής εγκατάστασης ή ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων Microsoft Exchange σε γραμματοκιβώτια που βασίζονται σε σύννεφο. Για μια μετεγκατάσταση IMAP, πρέπει να δημιουργήσετε τα γραμματοκιβώτια που βασίζονται σε σύννεφο πριν κάνετε τη μετεγκατάσταση των δεδομένων γραμματοκιβωτίου.

Remove-MigrationBatch

Διαγράφει μια δέσμη μετεγκατάστασης που δεν εκτελείται ή έχει ολοκληρωθεί.

Set-MigrationBatch

Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας υπάρχουσας δέσμης μετεγκατάστασης.

Start-MigrationBatch

Έναρξη της διαδικασίας μετεγκατάστασης για μια δέσμη μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Stop-MigrationBatch

Διακοπή της επεξεργασίας μιας δέσμης μετεγκατάστασης που είναι σε εξέλιξη.

Test-MigrationServerAvailability

Επαληθεύει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διακομιστή αλληλογραφίας εσωτερικής εγκατάστασης στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα γραμματοκιβωτίου για τα οποία θέλετε να κάνετε μετεγκατάσταση σε γραμματοκιβώτια που βασίζονται στο σύννεφο.

Get-MigrationStatus

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη συνολική μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι σε εξέλιξη.

Get-MigrationUser

Προβολή των πληροφοριών κατάστασης σχετικά με το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη ή τα γραμματοκιβώτια όλων των χρηστών στη δέσμη μετεγκατάστασης που υποβάλλεται σε επεξεργασία.

Get-MigrationUserStatistics

Προβολή των πληροφοριών κατάστασης σχετικά με τη μετεγκατάσταση ενός μεμονωμένου εσωτερικού γραμματοκιβωτίου στο σύννεφο.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Δικαιώματα

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε, να εκχωρήσετε και να καταργήσετε τα δικαιώματα που ανατέθηκαν στους χρήστες του οργανισμού σας.

Ομάδες ρόλων διαχειριστών

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, τη διαγραφή και την τροποποίηση ομάδων ρόλων διαχειριστή. Μια ομάδα ρόλων είναι μια γενική λίστα ασφαλείας στην οποία έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ομάδες ρόλων διαχειριστών.

 

Cmdlet Παράμετρος

Get-RoleGroup

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ομάδες ρόλων ή ανακτήστε μια λίστα των ομάδων ρόλων στον οργανισμό σας.

New-RoleGroup

Δημιουργία μιας ομάδας ρόλων.

Remove-RoleGroup

Διαγραφή μιας ομάδας ρόλων.

Set-RoleGroup

Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας υπάρχουσας ομάδας ρόλων.

Add-RoleGroupMember

Προσθήκη ενός παραλήπτη σε μια υπάρχουσα ομάδα ρόλων.

Get-RoleGroupMember

Προβολή των μελών μιας υπάρχουσας ομάδας ρόλων.

Remove-RoleGroupMember

Διαγραφή ενός παραλήπτη από τη συμμετοχή σε μια ομάδα ρόλων.

Update-RoleGroupMember

Αντικατάσταση της τρέχουσας συμμετοχής μιας ομάδας ρόλων.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Πολιτικές ανάθεσης ρόλων

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διαγραφή πολιτικών ανάθεσης ρόλων. Η πολιτική ανάθεσης ρόλων είναι μια συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων ρόλων διαχείρισης τελικού χρήστη που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους και τις ομάδες διανομής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πολιτικές ανάθεσης ρόλων.

Σημείωση   Στους οργανισμούς Live@edu, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε τις ιδιότητες μιας πολιτικής ανάθεσης ρόλων. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τους ρόλους τελικού χρήστη που έχουν εκχωρηθεί σε μια πολιτική ανάθεσης ρόλων.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-RoleAssignmentPolicy

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες πολιτικές ανάθεσης ρόλων ή ανακτήστε μια λίστα των πολιτικών ανάθεσης ρόλων στον οργανισμό σας.

New-RoleAssignmentPolicy

Δημιουργήστε μια πολιτική ανάθεσης ρόλων.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Διαγράψτε μια πολιτική ανάθεσης ρόλων.

Set-RoleAssignmentPolicy

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας πολιτικής ανάθεσης ρόλων.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλου

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να διαχειριστείτε τους ρόλους ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου (RBAC) στον οργανισμό σας. Χρησιμοποιείτε το RBAC για να εκχωρήσετε δυνατότητες στους χρήστες. Όλα τα δικαιώματα και οι δυνατότητες καθορίζονται από τους ρόλους διαχείρισης. Ένας ρόλος διαχείρισης, που ονομάζεται επίσης ρόλος RBAC ή απλώς ρόλος, ορίζει σε τι έχει πρόσβαση κάποιος και ποιες εργασίες μπορεί να εκτελέσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλου.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-ManagementRole

Προβάλετε τους ρόλους διαχείρισης που διατίθενται στον οργανισμό σας.

New-ManagementRole

Δημιουργήστε έναν νέο ρόλο διαχείρισης βάσει ενός υπάρχοντα ρόλου.

Remove-ManagementRole

Καταργήστε ένα ρόλο διαχείρισης. Μπορείτε να καταργήσετε μόνο ρόλους που έχετε δημιουργήσει. Δεν μπορείτε να καταργήσετε τους ενσωματωμένους ρόλους.

Get-ManagementRoleAssignment

Προβάλετε τους τρέχοντες εκχωρημένους ρόλους διαχείρισης για ένα συγκεκριμένο χρήστη.

New-ManagementRoleAssignment

Εκχωρήστε έναν νέο ρόλο διαχείρισης σε ένα χρήστη.

Remove-ManagementRoleAssignment

Καταργήστε ένα ρόλο διαχείρισης από ένα χρήστη.

Set-ManagementRoleAssignment

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μιας εκχώρησης ρόλου διαχείρισης, όπως τη συσχετισμένη εμβέλεια διαχείρισης.

Add-ManagementRoleEntry

Προσθέστε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο cmdlet και παραμέτρους σε έναν υπάρχοντα ρόλο διαχείρισης.

Get-ManagementRoleEntry

Προβάλετε τα cmdlet και τις παραμέτρους που διατίθενται για έναν υπάρχοντα ρόλο διαχείρισης.

Remove-ManagementRoleEntry

Καταργήστε την πρόσβαση σε ένα cmdlet από έναν υπάρχοντα ρόλο διαχείρισης.

Set-ManagementRoleEntry

Προσθέστε ή καταργήστε την πρόσβαση σε μια παράμετρο.

Get-ManagementScope

Προβάλετε τις εμβέλειες διαχείρισης που ορίζονται για τον οργανισμό σας. Η εμβέλεια διαχείρισης καθορίζει τα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα σε ένα χρήστη. Για παράδειγμα, η εμβέλεια διαχείρισης για έναν τυπικό χρήστη περιορίζεται στο λογαριασμό του. Η εμβέλεια διαχείρισης για ένα διαχειριστή οργανισμού είναι όλα τα αντικείμενα του τομέα.

New-ManagementScope

Ορίστε μια νέα εμβέλεια διαχείρισης.

Remove-ManagementScope

Καταργήστε μια εμβέλεια διαχείρισης. Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τις εμβέλειες διαχείρισης που έχετε ορίσει.

Set-ManagementScope

Αλλάξτε τον ορισμό για μια υπάρχουσα εμβέλεια διαχείρισης.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Δικαιώματα γραμματοκιβωτίου

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε, να εκχωρήσετε και να ανακαλέσετε δικαιώματα γραμματοκιβωτίου και δικαιώματα φακέλων γραμματοκιβωτίου.

 

Cmdlet Περιγραφή

Add-MailboxPermission

Εκχωρήστε σε ένα χρήστη το δικαίωμα πρόσβασης στο γραμματοκιβώτιο ενός άλλου χρήστη.

Get-MailboxPermission

Προβάλετε τα δικαιώματα που εκχωρούνται στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Remove-MailboxPermission

Καταργήστε τα δικαιώματα ενός χρήστη για την κατάργηση της πρόσβασης στο γραμματοκιβώτιο ενός άλλου χρήστη.

Add-MailboxFolderPermission

Εκχωρήστε σε ένα χρήστη το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα φάκελο ο οποίος βρίσκεται στο γραμματοκιβώτιο ενός άλλου χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκχωρήσετε σε ένα χρήστη το δικαίωμα διαχείρισης του ημερολογίου ενός άλλου χρήστη. Ο φάκελος προορισμού καθορίζεται σε αυτήν τη μορφή: alias:\foldername.

Get-MailboxFolderPermission

Προβάλετε τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε ένα συγκεκριμένο φάκελο στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Set-MailboxFolderPermission

Αλλάξτε τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε ένα συγκεκριμένο φάκελο στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Remove-MailboxFolderPermission

Καταργήστε τα δικαιώματα ενός χρήστη για την κατάργηση της πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος βρίσκεται στο γραμματοκιβώτιο ενός άλλου χρήστη.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Δικαίωμα "Αποστολή ως"

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε, να εκχωρήσετε και να ανακαλέσετε δικαιώματα "Αποστολή ως". Με το δικαίωμα "Αποστολή ως", γνωστό και ως δικαίωμα SendAs, παραχωρείται σε ένα χρήστη δικαίωμα χρήσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου παραλήπτη στη διεύθυνση του πεδίου "Από". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση δικαιωμάτων "Αποστολής ως" σε χρήστες.

 

Cmdlet Περιγραφή

Add-RecipientPermission

Εκχώρηση δικαιωμάτων "Αποστολής ως" σε χρήστες.

Get-RecipientPermission

Προβολή δικαιωμάτων "Αποστολής ως" που έχουν εκχωρηθεί σε χρήστες.

Remove-RecipientPermission

Ανάκληση δικαιώματος "Αποστολή ως" από χρήστες.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Συμμόρφωση

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να συμμορφωθεί με νομικές ή επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Αναζήτηση πολλών γραμματοκιβωτίων

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet γα να κάνετε αναζήτηση στα γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας για ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλους τύπους μηνυμάτων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Αυτά τα cmdlet ορίζονται μόνο στο ρόλο "Αναζήτηση σε γραμματοκιβώτιο" και πρέπει να εκχωρηθούν σε υπεύθυνους εντοπισμού. Για να χρησιμοποιήσετε τα cmdlet αναζήτησης γραμματοκιβωτίων, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας ρόλων διαχείρισης εντοπισμού. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Παροχή πρόσβασης στους χρήστες σε αναζητήσεις πολλών γραμματοκιβωτίων.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MailboxSearch

Προβολή αναζητήσεων σε πολλά γραμματοκιβώτια οι οποίες είναι σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί ή διακοπεί.

New-MailboxSearch

Δημιουργία νέας αναζήτησης πολλών γραμματοκιβωτίων. Με αυτό το cmdlet ορίζονται οι παράμετροι της αναζήτησης, αλλά στην πραγματικότητα η αναζήτηση εκτελείται με το cmdlet Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Κατάργηση μιας αναζήτησης πολλών γραμματοκιβωτίων.

Search-Mailbox

Αναζήτηση σε ένα γραμματοκιβώτιο και, έπειτα, αντιγραφή των αποτελεσμάτων σε ένα καθοριζόμενο γραμματοκιβώτιο προορισμού, διαγραφή των αποτελεσμάτων από το γραμματοκιβώτιο προέλευσης, ή και τα δύο.

Σημείωση   Αυτό το cmdlet είναι επίσης διαθέσιμο στο ρόλο "Εισαγωγή - εξαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". Από προεπιλογή, ο ρόλος "Εισαγωγή - εξαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" δεν ανατίθεται σε καμία ομάδα ρόλων.

Set-MailboxSearch

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας αναζήτησης σε πολλά γραμματοκιβώτια.

Start-MailboxSearch

Ξεκινήστε ή συνεχίστε μια υπάρχουσα αναζήτηση πολλών γραμματοκιβωτίων την οποία δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Διακόψτε μια αναζήτηση πολλών γραμματοκιβωτίων που είναι σε εξέλιξη.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Κανόνες μεταφοράς

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη ρύθμιση παραμέτρων, τη δημιουργία και την κατάργηση κανόνων μεταφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες μεταφοράς να ελέγξετε τη ροή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας. Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μηνυμάτων, ή συνθήκες, καθώς και τις ενέργειες που θέλετε να ισχύουν για κάθε μήνυμα που περιέχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Κανόνες για ολόκληρο τον οργανισμό.

 

Cmdlet Περιγραφή

Disable-TransportRule

Απενεργοποιήστε έναν κανόνα μεταφοράς.

Enable-TransportRule

Ενεργοποιήστε έναν κανόνα μεταφοράς.

Get-TransportRule

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένους κανόνες μεταφοράς ή ανακτήστε μια λίστα των κανόνων μεταφοράς στον οργανισμό σας.

New-TransportRule

Δημιουργήστε έναν κανόνα μεταφοράς.

Remove-TransportRule

Διαγράψτε έναν κανόνα μεταφοράς.

Set-TransportRule

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός κανόνα μεταφοράς.

Get-TransportRuleAction

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ενέργειες κανόνων μεταφοράς ή ανακτήστε μια λίστα όλων των ενεργειών των κανόνων μεταφοράς στον οργανισμό σας.

Get-TransportRulePredicate

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένα κατηγορήματα κανόνων μεταφοράς ή ανακτήστε μια λίστα όλων των κατηγορημάτων των κανόνων μεταφοράς στον οργανισμό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατηγορήματα κανόνων μεταφοράς ως συνθήκες ή εξαιρέσεις σε κανόνες μεταφοράς.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Πολιτικές επίβλεψης

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των πολιτικών επίβλεψης σε οργανισμούς Live@edu. Οι πολιτικές επίβλεψης ελέγχουν ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες του οργανισμού σας και να λαμβάνει μηνύματα από αυτούς, ενώ φιλτράρουν και απορρίπτουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία περιέχουν ανάρμοστες λέξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πολιτικές επίβλεψης.

Σημείωση   Πολιτικές επίβλεψης δεν είναι διαθέσιμες στο Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Περιγραφή

Add-SupervisionListEntry

Προσθέστε μια καταχώρηση στη λίστα "Αποδοχή" ή στη λίστα "Απόρριψη" ενός καθορισμένου χρήστη.

Get-SupervisionListEntry

Προβάλετε την καταχώρηση "Αποδοχή" και την καταχώρηση "Απόρριψη" για έναν καθορισμένο χρήστη.

Remove-SupervisionListEntry

Καταργήστε μια καταχώρηση από τη λίστα "Αποδοχή" ή τη λίστα "Απόρριψη" ενός καθορισμένου χρήστη.

Get-SupervisionPolicy

Προβάλετε τις ρυθμίσεις των πολιτικών επίβλεψης για τον οργανισμό σας.

Set-SupervisionPolicy

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας πολιτικής επίβλεψης.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δυνατοτήτων διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) στον οργανισμό σας. Το IRM παρέχει συνεχή προστασία για να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση, προωθεί, εκτυπώνει ή αντιγράφει ευαίσθητα δεδομένα εντός ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση και διαχείριση της Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών στο Exchange Online.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-IRMConfiguration

Προβάλετε τη ρύθμιση παραμέτρων IRM στον οργανισμό σας.

Set-IRMConfiguration

Αλλάξτε τις ιδιότητες της ρύθμισης παραμέτρων IRM στον οργανισμό σας.

Test-IRMConfiguration

Δοκιμή της λειτουργικότητας της ρύθμισης παραμέτρων IRM στον οργανισμό σας.

Get-RMSTemplate

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένα πρότυπα πολιτικής δικαιωμάτων των Υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD RMS) της Microsoft ή ανακτήστε μια λίστα των προτύπων πολιτικής δικαιωμάτων AD RMS στον οργανισμό σας.

Set-RMSTemplate

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός υπάρχοντος προτύπου πολιτικής δικαιωμάτων AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Προβάλετε τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντος τομέα αξιόπιστης δημοσίευσης (TPD) στον οργανισμό σας. Ένας τομέας αξιόπιστης δημοσίευσης περιέχει τις ρυθμίσεις που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες RMS στον οργανισμό σας. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν πρότυπα πολιτικής δικαιωμάτων AD RMS σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Εισαγάγετε έναν τομέα αξιόπιστης δημοσίευσης από έναν διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης AD RMS στον οργανισμό σας.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Καταργήστε έναν υπάρχοντα τομέα αξιόπιστης δημοσίευσης που έχετε εισαγάγει στον οργανισμό σας.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός υπάρχοντος τομέα αξιόπιστης δημοσίευσης στον οργανισμό σας.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Κανόνες προστασίας του Outlook

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή και τη ρύθμιση παραμέτρων των κανόνων προστασίας του Outlook. Οι κανόνες προστασίας του Outlook δημιουργούνται από τον διαχειριστή και εφαρμόζονται πριν ένας χρήστης στείλει ένα μήνυμα με χρήση του Outlook. Οι κανόνες προστασίας του Outlook εφαρμόζουν αυτόματα ένα πρότυπο πολιτικής υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD RMS) στο μήνυμα, πριν αυτό σταλεί.

 

Cmdlet Περιγραφή

Disable-OutlookProtectionRule

Απενεργοποίηση ενός κανόνα προστασίας του Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Ενεργοποίηση ενός κανόνα προστασίας του Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένους κανόνες προστασίας του Outlook ή ανακτήστε μια λίστα των κανόνων προστασίας του Outlook στον οργανισμό σας.

New-OutlookProtectionRule

Δημιουργήστε έναν νέο κανόνα προστασίας του Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Διαγράψτε έναν κανόνα προστασίας του Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός κανόνα προστασίας του Outlook.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Πολιτικές διατήρησης

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, την κατάργηση και τη ρύθμιση παραμέτρων των πολιτικών διατήρησης στον οργανισμό σας. Μια πολιτική διατήρησης συσχετίζεται με μια ομάδα ετικετών πολιτικής διατήρησης, που ορίζουν ρυθμίσεις διατήρησης για τα στοιχεία σε ένα γραμματοκιβώτιο. Μια πολιτική μπορεί να περιέχει μία προεπιλεγμένη ετικέτα πολιτικής διατήρησης και πολλές μη προεπιλεγμένες. Σε ένα γραμματοκιβώτιο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μία πολιτική διατήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση και διαχείριση πολιτικών διατήρησης στο Exchange Online.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-RetentionPolicy

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες πολιτικές διατήρησης ή ανακτήστε μια λίστα των πολιτικών διατήρησης στον οργανισμό σας.

New-RetentionPolicy

Δημιουργήστε μια πολιτική διατήρησης.

Remove-RetentionPolicy

Διαγράψτε μια πολιτική διατήρησης.

Set-RetentionPolicy

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας πολιτικής διατήρησης.

Get-RetentionPolicyTag

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ετικέτες πολιτικής διατήρησης ή ανακτήστε μια λίστα των ετικετών πολιτικής διατήρησης στον οργανισμό σας. Οι ετικέτες πολιτικής διατήρησης χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή ρυθμίσεων διατήρησης σε μηνύματα ή φακέλους.

New-RetentionPolicyTag

Δημιουργήστε μια ετικέτα πολιτικής διατήρησης.

Remove-RetentionPolicyTag

Διαγράψτε μια ετικέτα πολιτικής διατήρησης.

Set-RetentionPolicyTag

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας ετικέτας πολιτικής διατήρησης.

Start-ManagedFolderAssistant

Εφαρμόστε αμέσως τις πολιτικές διατήρησης που έχουν διαμορφωθεί, σε ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Ταξινομήσεις μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, την κατάργηση και τη ρύθμιση παραμέτρων των ταξινομήσεων μηνυμάτων στον οργανισμό σας. Αφού δημιουργήσετε ταξινομήσεις μηνυμάτων, οι χρήστες μπορούν να τις εφαρμόζουν σε μηνύματα χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις εφαρμόζετε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας κανόνες μεταφοράς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ταξινομήσεις ως συνθήκες ή εξαιρέσεις σε κανόνες μεταφοράς.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MessageClassification

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ταξινομήσεων μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα των ταξινομήσεων μηνυμάτων στον οργανισμό σας.

New-MessageClassification

Δημιουργήστε μια ταξινόμηση μηνυμάτων.

Remove-MessageClassification

Διαγράψτε μια ταξινόμηση μηνυμάτων.

Set-MessageClassification

Αλλάξτε τις ιδιότητες της ταξινόμησης μηνυμάτων.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Αρχειοθέτηση και καταγραφή στο χρονικό

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την αρχειοθέτηση και καταγραφή στο χρονικό για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Σημείωση   Η αρχειοθέτηση δεν είναι διαθέσιμη για οργανισμούς Live@edu.

 

Cmdlet Περιγραφή

Disable-Mailbox

Απενεργοποιήστε την αρχειοθέτηση για ένα υπάρχον γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας την παράμετρο Archive.

Enable-Mailbox

Ενεργοποιήστε την αρχειοθέτηση για ένα υπάρχον γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας την παράμετρο Archive.

Disable-JournalRule

Απενεργοποίηση ενός κανόνα χρονικού. Οι Κανόνες χρονικού χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται προς ή από συγκεκριμένους παραλήπτες. Όταν ένα μήνυμα συμφωνεί με τα κριτήρια που ορίζονται από τον κανόνα χρονικού, το μήνυμα καταχωρείται στο χρονικό.

Enable-JournalRule

Ενεργοποιήστε έναν κανόνα χρονικού.

Get-JournalRule

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένους κανόνες χρονικού ή ανακτήστε μια λίστα των κανόνων χρονικού στον οργανισμό σας.

New-JournalRule

Δημιουργήστε έναν κανόνα χρονικού.

Remove-JournalRule

Διαγράψτε έναν κανόνα χρονικού.

Set-JournalRule

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός κανόνα χρονικού.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Αναφορά

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τον οργανισμό σας.

Καταγραφή ελέγχου

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για τη ρύθμιση παραμέτρων της καταγραφής ελέγχου και την προβολή των αρχείων καταγραφής ελέγχου. Η καταγραφή ελέγχου καταγράφει συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελούνται από συγκεκριμένους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση καταγραφής ελέγχου για την καταγραφή των ενεργειών χρήστη.

 

Cmdlet Περιγραφή

Search-AdminAuditLog

Κάντε αναζήτηση στα περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής ελέγχου του διαχειριστή.

Write-AdminAuditLog

Προσθέστε σχόλια στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του διαχειριστή.

Get-AdminAuditLogConfig

Προβάλετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για την τρέχουσα καταγραφή ελέγχου του διαχειριστή.

New-AdminAuditLogSearch

Κάντε αναζήτηση στα περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής ελέγχου του διαχειριστή και στείλτε τα αποτελέσματα στους παραλήπτες που θα καθορίσετε.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Προβάλετε τους λογαριασμούς που παρακάμπτουν την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Καθορίστε τους λογαριασμούς που παρακάμπτουν την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε λογαριασμούς υπηρεσίας οι οποίοι έχουν συχνά πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια για μείωση του θορύβου στα αρχεία καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου.

Search-MailboxAuditLog

Κάντε αναζήτηση στα περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου.

New-MailboxAuditLogSearch

Κάντε αναζήτηση στα περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής ελέγχου γραμματοκιβωτίου και στείλτε τα αποτελέσματα στους παραλήπτες που θα καθορίσετε.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Παρακολούθηση μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να παρακολουθείτε πληροφορίες παράδοσης σχετικά με τα μηνύματα που έχουν σταλεί από ή έχουν παραδοθεί σε συγκεκριμένα γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναφορές παράδοσης για διαχειριστές.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MessageTrackingReport

Επιστροφή των δεδομένων για μια συγκεκριμένη αναφορά παρακολούθησης μηνυμάτων. Αυτό το cmdlet απαιτεί να καθορίσετε το αναγνωριστικό για την αναφορά παρακολούθησης μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε. Επομένως, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Search-MessageTrackingReport για να εντοπίσετε το αναγνωριστικό της αναφοράς παρακολούθησης μηνυμάτων για ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Έπειτα, δίνετε το αναγνωριστικό της αναφοράς παρακολούθησης μηνυμάτων από τα αποτελέσματα του cmdlet Search-MessageTrackingReport στο cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Εύρεση της μοναδικής αναφοράς παρακολούθησης μηνυμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης που δόθηκαν. Έπειτα, μπορείτε να δώσετε αυτό το αναγνωριστικό αναφοράς παρακολούθησης μηνυμάτων στο cmdlet Get-MessageTrackingReport για να λάβετε πλήρεις πληροφορίες παρακολούθησης μηνυμάτων.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Άλλα cmldet αναφοράς

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-FailedContentIndexDocuments

Προβάλετε τη λίστα εγγράφων σε ένα γραμματοκιβώτιο για τα οποία δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ευρετήριο από τη λειτουργία Αναζήτησης του Exchange.

Get-LogonStatistics

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές περιόδους λειτουργίας σύνδεσης για ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο, όπως το όνομα χρήστη, την ώρα σύνδεσης και την ώρα της τελευταίας πρόσβασης. Ο χρήστης πρέπει να αποσυνδεθεί για να κλείσει μια ανοικτή περίοδο λειτουργίας σύνδεσης. Επομένως ενδέχεται να εμφανιστούν πολλές περίοδοι λειτουργίας για χρήστες που απλά κλείνουν το πρόγραμμα περιήγησής τους.

Get-MailboxFolderStatistics

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τους φακέλους σε ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο, στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός και το μέγεθος των στοιχείων στο φάκελο, το όνομα και το αναγνωριστικό του φακέλου και άλλες πληροφορίες.

Get-MailboxStatistics

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο, όπως το μέγεθος γραμματοκιβωτίου, τον αριθμό των μηνυμάτων που περιέχει και την τελευταία φορά που έγινε πρόσβαση σε αυτό.

Get-RecipientStatisticsReport

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό παραληπτών στον οργανισμό σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των γραμματοκιβωτίων, τα ενεργά γραμματοκιβώτια, οι επαφές και οι ομάδες διανομής.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Τομείς

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των εσωτερικών και εξωτερικών τομέων που έχουν οριστεί στον οργανισμό σας.

Αποδεκτοί τομείς

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή και τη ρύθμιση παραμέτρων των αποδεκτών τομέων. Ένας αποδεκτός τομέας είναι ένας χώρος ονομάτων SMTP, για τον οποίο ένας οργανισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο αποστέλλει ή λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποδεκτοί τομείς.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-AcceptedDomain

Προβάλετε τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για όλους τους αποδεκτούς τομείς ή για ένα συγκεκριμένο αποδεκτό τομέα.

Set-AcceptedDomain

Ρυθμίστε τις παραμέτρους για έναν αποδεκτό τομέα που έχετε εγγράψει στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Απομακρυσμένοι τομείς

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή, τη δημιουργία, τη διαγραφή και τη ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένων τομέων. Οι απομακρυσμένοι τομείς ορίζουν ρυθμίσεις για τη ροή της αλληλογραφίας με βάση τον τομέα προορισμού κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απομακρυσμένοι τομείς.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-RemoteDomain

Προβάλετε τις πληροφορίες ρύθμισης για όλους τους απομακρυσμένους τομείς ή για ένα συγκεκριμένο απομακρυσμένο τομέα.

New-RemoteDomain

Δημιουργήστε μια νέα καταχώρηση απομακρυσμένου τομέα ώστε να μπορείτε να ρυθμίζετε τη μορφοποίηση και την πολιτική μηνύματος για μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτόν τον τομέα.

Remove-RemoteDomain

Καταργήστε μια καταχώρηση απομακρυσμένου τομέα.

Set-RemoteDomain

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μορφοποίησης και πολιτικής μηνυμάτων για μια υπάρχουσα καταχώρηση απομακρυσμένου τομέα.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να ρυθμίσετε και να ελέγξετε τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-CASMailbox

Προβάλετε τα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται για συνδέσεις πελάτη για ένα ή περισσότερα γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας.

Set-CASMailbox

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των πρωτοκόλλων σύνδεσης πρόσβασης πελάτη που ενεργοποιούνται για ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο.

Get-CASMailboxPlan

Προβάλετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης πελάτη που εφαρμόζονται σε νέα γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας.

Get-OWAMailboxPolicy

Προβάλετε τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε γραμματοκιβώτια τα οποία συνδέονται χρησιμοποιώντας το Outlook Web App, καθώς και τις παραμέτρους που ρυθμίζονται για αυτές τις πολιτικές.

Get-MailboxPlan

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα χρήσης γραμματοκιβωτίου που διατίθενται για τον οργανισμό σας και τις ρυθμίσεις τους. Το πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου είναι ένα πρότυπο δημιουργίας χρήστη.

Set-MailboxPlan

Αλλάξτε το εμφανιζόμενο όνομα ενός προγράμματος χρήσης γραμματοκιβωτίου ή ορίστε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα χρήσης γραμματοκιβωτίου ως προεπιλεγμένο.

New-OWAMailboxPolicy

Δημιουργήστε μια νέα πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί στα γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας για την επιβολή των ρυθμίσεων των συνδέσεων του Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Καταργήστε μια υπάρχουσα πολιτική που χρησιμοποιείται για την επιβολή των ρυθμίσεων των συνδέσεων του Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας υπάρχουσας πολιτικής που εφαρμόζεται στα γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας για την επιβολή των ρυθμίσεων των συνδέσεων του Outlook Web App.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Ρυθμίσεις οργανισμού

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή και τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για όλο τον οργανισμό.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-OrganizationConfig

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με διάφορες ρυθμίσεις στον οργανισμό σας.

Set-OrganizationConfig

Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις στον οργανισμό σας.

Get-TransportConfig

Προβάλετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων μεταφοράς όπως η γλώσσα στην οποία αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις κατάστασης παράδοσης (DSN).

Set-TransportConfig

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων μεταφοράς όπως η γλώσσα DSN.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Απομίμηση εφαρμογής

Αυτό το cmdlet έχει εκχωρηθεί στο ρόλο RBAC ApplicationImpersonation και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Web του Microsoft Exchange (EWS) για την προγραμματισμένη πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια του Exchange Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτό το θέμα MSDN.

 

Cmdlet Περιγραφή

Impersonate-ExchangeUser

Παρέχει καθορισμένη προγραμματισμένη πρόσβαση λογαριασμού υπηρεσίας σε γραμματοκιβώτια χρηστών.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Ομόσπονδη ανάθεση και υβριδική ανάπτυξη

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τις δυνατότητες ομόσπονδης ανάθεσης και υβριδικής ανάπτυξης για τον οργανισμό σας.

Ομόσπονδη ανάθεση

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ομόσπονδης ανάθεσης για τον οργανισμό σας. Η ομόσπονδη ανάθεση, που λέγεται και ομόσπονδη κοινή χρήση, χρησιμοποιεί το Microsoft Federation Gateway, μια υπηρεσία ταυτοτήτων που παρέχεται από την Microsoft και λειτουργεί στο σύννεφο, ως μεσολαβητή αξιοπιστίας ανάμεσα στον εσωτερικό οργανισμό σας του Microsoft Exchange Server 2010 και στον οργανισμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων ομόσπονδης ανάθεσης στο νέφος.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Προβάλετε το αναγνωριστικό ομόσπονδου οργανισμού για τον οργανισμό σας και τις σχετικές λεπτομέρειες, όπως ομόσπονδους τομείς, επαφή οργανισμού και κατάσταση.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Ρυθμίστε τις παραμέτρους για το αναγνωριστικό ομόσπονδου οργανισμού για τον οργανισμό σας.

Get-FederationInformation

Προβάλετε πληροφορίες για την ομοσπονδία, όπως ονόματα ομόσπονδων τομέων και διευθύνσεις URL προορισμού, από έναν εξωτερικό οργανισμό του Exchange.

Get-FederationTrust

Προβάλετε τις ομόσπονδες σχέσεις αξιοπιστίας που έχουν ρυθμιστεί για τον οργανισμό.

Get-OrganizationRelationship

Προβάλετε ρυθμίσεις για μια σχέση ομόσπονδης ανάθεσης για κοινή χρήση βάσει διαθεσιμότητας ή ασφαλή παράδοση μηνυμάτων μεταξύ οργανισμών.

New-OrganizationRelationship

Δημιουργήστε μια σχέση ομόσπονδης ανάθεσης μεταξύ οργανισμών.

Remove-OrganizationRelationship

Καταργήστε μια σχέση ομόσπονδης ανάθεσης μεταξύ οργανισμών.

Set-OrganizationRelationship

Ρυθμίστε τις παραμέτρους για μια σχέση ομόσπονδης ανάθεσης μεταξύ οργανισμών.

Test-OrganizationRelationship

Επαληθεύστε ότι η σχέση ομόσπονδης ανάθεσης μεταξύ οργανισμών έχει ρυθμιστεί σωστά και λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Πολιτικές κοινής χρήσης

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή και τη ρύθμιση παραμέτρων των πολιτικών κοινής χρήσης. Οι πολιτικές κοινής χρήσης ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μέσα στον οργανισμό σας έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται πληροφορίες ημερολογίου και επαφών με χρήστες έξω από τον οργανισμό.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-SharingPolicy

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες πολιτικές κοινής χρήσης ή ανακτήστε μια λίστα των πολιτικών κοινής χρήσης στον οργανισμό σας.

New-SharingPolicy

Δημιουργήστε μια νέα πολιτική κοινής χρήσης.

Remove-SharingPolicy

Διαγράψτε μια πολιτική κοινής χρήσης. Πριν διαγράψετε μια πολιτική κοινής χρήσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πολιτική δεν έχει αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο.

Set-SharingPolicy

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μιας υπάρχουσας πολιτικής κοινής χρήσης.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Πληροφορίες διαθεσιμότητας

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλλετε και να ρυθμίσετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας που κοινοποιεί ο οργανισμός σας σε άλλους οργανισμούς.

 

Cmdlet Περιγραφή

Add-AvailabilityAddressSpace

Καθορίστε τη μέθοδο πρόσβασης και τα σχετικά διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών διαθεσιμότητας μεταξύ οργανισμών.

Get-AvailabilityAddressSpace

Προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του οργανισμού Exchange όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών διαθεσιμότητας μεταξύ οργανισμών.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Καταργήστε ένα χώρο διευθύνσεων διαθεσιμότητας που έχει οριστεί προηγουμένως και τα σχετικά διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται σε αιτήσεις πληροφοριών διαθεσιμότητας μεταξύ οργανισμών.

Get-AvailabilityConfig

Προβάλλετε τους αξιόπιστους λογαριασμούς κατά την ανταλλαγή πληροφοριών διαθεσιμότητας μεταξύ οργανισμών.

New-AvailabilityConfig

Δημιουργήστε μια ανταλλαγή πληροφοριών διαθεσιμότητας μεταξύ οργανισμών.

Remove-AvailabilityConfig

Καταργήστε μια ανταλλαγή πληροφοριών διαθεσιμότητας μεταξύ οργανισμών που ρυθμίστηκε νωρίτερα.

Set-AvailabilityConfig

Ρυθμίστε το επίπεδο πρόσβασης για πληροφορίες διαθεσιμότητας.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Μετακινήσεις γραμματοκιβωτίων

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια μεταξύ του οργανισμού σας που βασίζεται στο σύννεφο και του οργανισμού εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange. Η μετακίνηση γραμματοκιβωτίων μεταξύ του σύννεφου και ενός οργανισμού εσωτερικής εγκατάστασης απαιτεί υβριδική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Υβριδική ανάπτυξη και μετεγκατάσταση του Exchange με το Office 365.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-MoveRequest

Προβάλετε την κατάσταση μιας μετακίνησης γραμματοκιβωτίου που είναι σε εξέλιξη και η οποία ξεκίνησε με το cmdlet New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Δημιουργήστε μια νέα μετακίνηση γραμματοκιβωτίου.

Remove-MoveRequest

Ακυρώστε μια μετακίνηση γραμματοκιβωτίου η οποία ξεκίνησε με το cmdlet New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Συνεχίστε μια αίτηση μετακίνησης η οποία είχε διακοπεί προσωρινά ή αποτύχει.

Set-MoveRequest

Αλλάξτε τις ιδιότητες μιας υπάρχουσας αίτησης μετακίνησης.

Suspend-MoveRequest

Διακόψτε προσωρινά μια αίτηση μετακίνησης πριν φτάσει στην κατάσταση CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις μετακίνησης.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Επιλογές γραμματοκιβωτίου

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίων των χρηστών που είναι διαθέσιμες στο Outlook Web App > Επιλογές. Για πρόσβαση στη σελίδα "Επιλογές" ενός χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Πρόσβαση στη σελίδα "Επιλογές" άλλου χρήστη.

 

Cmdlet Περιγραφή

Get-CalendarNotification

Προβάλετε τους κανόνες ειδοποίησης ημερολογίου στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις με μηνύματα κειμένου για αλλαγές σε συμβάντα ημερολογίου και στην καθημερινή ατζέντα.

Get-CalendarProcessing

Προβάλετε τις ρυθμίσεις επεξεργασίας ημερολογίου για το καθορισμένο γραμματοκιβώτιο. Οι τυπικές τιμές είναι AutoUpdate για γραμματοκιβώτια χρηστών και AutoAccept για γραμματοκιβώτια αίθουσας ή εξοπλισμού.

Set-CalendarProcessing

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις επεξεργασίας ημερολογίου για το καθορισμένο γραμματοκιβώτιο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για όλες τις ρυθμίσεις πόρων για ένα γραμματοκιβώτια αίθουσας ή εξοπλισμού.

Disable-InboxRule

Απενεργοποιήστε έναν κανόνα εισερχομένων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη. Οι κανόνες εισερχομένων επεξεργάζονται μηνύματα στα εισερχόμενα με βάση συνθήκες που καθορίζονται και εκτελούν ενέργειες όπως μετακίνηση ενός μηνύματος σε έναν καθορισμένο φάκελο ή διαγραφή ενός μηνύματος.

Σημείωση   Όταν δημιουργήσετε, τροποποιήσετε, καταργήσετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε έναν κανόνα εισερχομένων, καταργούνται οποιοιδήποτε κανόνες πελάτη που έχουν δημιουργηθεί από το Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Ενεργοποιήστε έναν κανόνα εισερχομένων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-InboxRule

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένους κανόνες εισερχομένων ή ανακτήστε μια λίστα των κανόνων εισερχομένων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

New-InboxRule

Δημιουργήστε έναν κανόνα εισερχομένων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Remove-InboxRule

Διαγράψτε έναν κανόνα εισερχομένων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Set-InboxRule

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός κανόνα εισερχομένων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Προβάλετε τις ρυθμίσεις περί αυτόματων απαντήσεων για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις περί αυτόματων απαντήσεων για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Προβάλετε τις ρυθμίσεις ημερολογίου για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ημερολογίου ενός χρήστη. Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τον τρόπο εμφάνισης του ημερολογίου του χρήστη και τον τρόπο λειτουργίας των υπενθυμίσεων στο Outlook Web App. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο στέλνονται στον χρήστη προσκλήσεις σε σύσκεψη, απαντήσεις και ειδοποιήσεις.

Get-MailboxCalendarFolder

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το φάκελο ημερολογίου του χρήστη. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το όνομα του φακέλου του ημερολογίου, το εάν αυτός ο φάκελος τη συγκεκριμένη στιγμή είναι δημοσιευμένος ή κοινόχρηστος, το εύρος ημερομηνιών έναρξης και λήξης για τις ημερομηνίες ημερολογίου, το επίπεδο των λεπτομερειών που δημοσιεύονται για το ημερολόγιο, το εάν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης της δημοσιευμένης διεύθυνσης URL του ημερολογίου στο Web, καθώς και τη δημοσιευμένη διεύθυνση URL του ημερολογίου.

Set-MailboxCalendarFolder

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση ή κοινή χρήση σε ένα φάκελο ημερολογίου στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Προβάλετε τις παραμέτρους για τους κανόνες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Διαμορφώστε τις παραμέτρους για τους κανόνες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MailboxMessageConfiguration

Προβάλετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται η υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μορφή των μηνυμάτων, οι επιλογές μηνυμάτων, τα αποδεικτικά ανάγνωσης, το παράθυρο ανάγνωσης και οι συνομιλίες.

Set-MailboxMessageConfiguration

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Προβάλετε τις τοπικές ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται η ζώνη ώρας, η μορφή ώρας, η ημερομηνία και η γλώσσα.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Διαμορφώστε τις τοπικές ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Προβάλετε τις ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου του Outlook Web App για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται η γλώσσα λεξικού, και η παράβλεψη λέξεων που περιέχουν ψηφία και των λέξεων που αποτελούνται μόνο από κεφαλαίους χαρακτήρες.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου του Outlook Web App για το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-MessageCategory

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες κατηγορίες μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα των κατηγοριών μηνυμάτων στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Get-SendAddress

Προβάλετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ως προεπιλεγμένη διεύθυνση στο πεδίο "Από". Η διαμόρφωση μιας προεπιλεγμένης διεύθυνσης "Από" έχει νόημα μόνο αν ο χρήστης έχει διαμορφώσει συνδρομές POP, IMAP ή Hotmail στο γραμματοκιβώτιό του. Ορίζετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση "Από" του χρήστη στην παράμετρο SendAddressDefault του cmdlet Set-MailboxMessageConfiguration. Ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει την προεπιλεγμένη διεύθυνση "Από" όταν δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Προβάλετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (SMS) για έναν χρήστη. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν το εάν έχει ενεργοποιηθεί το Microsoft Exchange ActiveSync, το αναγνωριστικό χώρας ή περιοχής του χρήστη, το αναγνωριστικό της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, το αναγνωριστικό υπηρεσίας παροχής και τον αριθμό τηλεφώνου για ειδοποιήσεις.

Import-ContactList

Εισαγάγετε τις επαφές αλληλογραφίας ενός χρήστη σε ένα γραμματοκιβώτιο που βασίζεται σε σύννεφο χρησιμοποιώντας ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV).

Get-HotmailSubscription

Προβάλετε τις ρυθμίσεις μιας συνδρομής Hotmail που ρυθμίστηκε για ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο.

Set-HotmailSubscription

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μιας συνδρομής Hotmail που ρυθμίστηκε για ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο.

Get-ImapSubscription

Προβάλετε πληροφορίες για τη συνδρομή IMAP, ή συνδεδεμένο λογαριασμό, για ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να βοηθήσετε τους χρήστες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση IMAP.

Set-ImapSubscription

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας συνδρομής IMAP για ένα γραμματοκιβώτιο.

Get-PopSubscription

Προβάλετε τις πληροφορίες της συνδρομής POP για ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να βοηθήσετε τους χρήστες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση POP.

Set-PopSubscription

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας συνδρομής POP για ένα γραμματοκιβώτιο.

Get-Subscription

Προβάλετε εξωτερικές συνδρομές λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα καθορισμένο γραμματοκιβώτιο. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή όταν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της συνδρομής που ρυθμίστηκε από ένα χρήστη.

Remove-Subscription

Καταργήστε μια συνδρομή σε έναν εξωτερικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Exchange ActiveSync

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Exchange ActiveSync στον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση του Exchange ActiveSync για τον οργανισμό σας.

 

Cmdlet Περιγραφή

Clear-ActiveSyncDevice

Διαγράψτε τα περιεχόμενα μιας κινητής συσκευής που χρησιμοποιεί το Exchange ActiveSync για να συνδεθεί σε ένα γραμματοκιβώτιο στον οργανισμό σας. Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται συνήθως όταν μια συσκευή χαθεί ή κλαπεί.

Get-ActiveSyncDevice

Προβάλετε μια λίστα των κινητών συσκευών που χρησιμοποιούν το Exchange ActiveSync για να συνδεθούν σε γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας.

Remove-ActiveSyncDevice

Καταργήστε μια σύνδεση Exchange ActiveSync για μια κινητή συσκευή από ένα γραμματοκιβώτιο. Θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα της κινητής συσκευής και το γραμματοκιβώτιο του χρήστη.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Προβάλετε τους κανόνες πρόσβασης συσκευών στο Exchange ActiveSync που έχετε δημιουργήσει με το cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Δημιουργήστε κανόνες πρόσβασης συσκευών στο Exchange ActiveSync για να επιτρέψετε στους χρήστες να συγχρονίζουν τα γραμματοκιβώτιά τους με συγκεκριμένες οικογένειες ή μοντέλα κινητών συσκευών.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Καταργήστε υπάρχοντες κανόνες πρόσβασης συσκευής Exchange ActiveSync από τον οργανισμό σας.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Ρυθμίστε υπάρχοντες κανόνες πρόσβασης συσκευής Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Προβάλετε τη λίστα των συσκευών Exchange ActiveSync που έχουν συνδεθεί σε γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Προβάλετε τη λίστα των κινητών τηλεφώνων που έχουν ρυθμιστεί για το συγχρονισμό με το γραμματοκιβώτιο ενός καθορισμένου χρήστη, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία συγχρονισμού για κάθε συσκευή. Οι πληροφορίες που επιστρέφονται περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, όπως την ώρα της πιο πρόσφατης απόπειρας συγχρονισμού και το αναγνωριστικό συσκευής.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Προβάλετε τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε συσκευές Exchange ActiveSync οι οποίες συνδέονται με γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας, καθώς και τις παραμέτρους που ρυθμίζονται για αυτές τις πολιτικές.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Δημιουργήστε μια πολιτική γραμματοκιβωτίου Exchange ActiveSync την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε σε γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας για εφαρμογή των ρυθμίσεων των συνδεδεμένων συσκευών Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Καταργήστε μια υπάρχουσα πολιτική γραμματοκιβωτίου Exchange ActiveSync που εφαρμόζει τις ρυθμίσεις των συνδεδεμένων συσκευών Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας υπάρχουσας πολιτικής που εφαρμόζεται σε γραμματοκιβώτια του οργανισμού σας για την ενίσχυση των ρυθμίσεων των συνδεδεμένων συσκευών Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Προβάλετε τις ρυθμίσεις του Exchange ActiveSync για τον οργανισμό σας.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Διαμορφώστε τις παραμέτρους για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Exchange ActiveSync για τον οργανισμό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το προεπιλεγμένο επίπεδο πρόσβασης με τρόπο ώστε να επιτρέπονται, να αποκλείονται ή να τίθενται σε καραντίνα οι νέες συσκευές.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτά τα cmdlet για την προβολή και τη ρύθμιση παραμέτρων του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων (UM) στο Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για σύνδεση του Exchange στο σύστημα τηλεφώνου σας.

Σημείωση   Το Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων δεν είναι διαθέσιμο για οργανισμούς Live@edu.

 

Cmdlet Περιγραφή

Disable-UMAutoAttendant

Απενεργοποιήστε ένα υπάρχον αυτόματο σύστημα υποδοχής του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, το οποίο είναι ενεργοποιημένο. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αυτόματο σύστημα υποδοχής του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων αν έχει συνδεθεί ή συσχετιστεί με την ομάδα συνοπτικών γραμμών του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων που συσχετίζεται με το προεπιλεγμένο σχέδιο αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Enable-UMAutoAttendant

Ενεργοποιήστε ένα υπάρχον αυτόματο σύστημα υποδοχής του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, το οποίο είναι απενεργοποιημένο. Όταν δημιουργείτε ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, αυτό δεν ενεργοποιείται από προεπιλογή. Για να δέχεται το αυτόματο σύστημα υποδοχής εισερχόμενες κλήσεις, πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσετε.

Get-UMAutoAttendant

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα αυτόματα συστήματα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα με τα αυτόματα συστήματα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων στον οργανισμό σας.

New-UMAutoAttendant

Δημιουργήστε ένα νέο αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Όταν δημιουργείτε ένα νέο αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, συνδέεται με ένα μοναδικό σχέδιο αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων που περιέχει μια λίστα με αριθμούς επέκτασης.

Remove-UMAutoAttendant

Διαγράψτε ένα αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται επίσης διαγραφή των παρουσιών του αυτόματου συστήματος υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων από οποιαδήποτε συσχετισμένα σχέδια αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Όταν διαγραφεί το αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις προς τις επεκτάσεις που είχαν διαμορφωθεί δεν απαντώνται πλέον από το αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Set-UMAutoAttendant

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντος αυτόματου συστήματος υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Ορισμένες τιμές για το αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων δεν μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν αν δεν διαγραφεί το αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων και δημιουργηθεί ένα νέο αυτόματο σύστημα υποδοχής ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Export-UMCallDataRecord

Εξαγάγετε αρχεία κλήσεων ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για μια συγκεκριμένη ημερομηνία σε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV). Μπορείτε να φιλτράρετε τα αρχεία κλήσεων για συγκεκριμένα σχέδια αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων και συγκεκριμένες πύλες IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Ωστόσο, αν δεν καθορίσετε μια πύλη IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, επιστρέφονται όλα τα αρχεία κλήσεων.

Get-UMCallDataRecord

Προβάλετε τα αρχεία κλήσεων ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο χρήστη με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Get-UMCallSummaryReport

Προβάλετε τα συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με όλες τις κλήσεις που έχουν ληφθεί ή πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών μηνυμάτων, των αναπάντητων κλήσεων, της πρόσβασης συνδρομητή, του αυτόματου συστήματος υποδοχής ή των κλήσεων φαξ.

Get-UMDialPlan

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένα σχέδια αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα των σχεδίων αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων στον οργανισμό σας.

New-UMDialPlan

Δημιουργήστε ένα νέο σχέδιο αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Remove-UMDialPlan

Διαγράψτε ένα σχέδιο αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Set-UMDialPlan

Αλλάξτε τις ιδιότητες ενός υπάρχοντος σχεδίου αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Get-UMHuntGroup

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ομάδες συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα των ομάδων συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων στον οργανισμό σας. Για να προβάλετε μια συγκεκριμένη ομάδα συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, πρέπει να καθορίσετε το όνομα της πύλης IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων που έχει συσχετιστεί με την ομάδα συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων, για παράδειγμα Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Δημιουργήστε μια νέα ομάδα συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εισερχόμενων κλήσεων σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για να επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ μιας πύλης IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων και ενός σχεδίου αριθμοδότησης ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Remove-UMHuntGroup

Διαγράψτε μια ομάδα συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Η ομάδα συνοπτικών γραμμών ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων καταργείται επίσης και από την πύλη IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Disable-UMIPGateway

Απενεργοποιήστε μια πύλη ΙΡ ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Η πύλη IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων δεν απαντάει πλέον σε εισερχόμενες κλήσεις και δεν πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις.

Enable-UMIPGateway

Ενεργοποιήστε μια πύλη ΙΡ ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Η πύλη IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις και πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις μέσω της πύλης IP.

Get-UMIPGateway

Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες πύλες IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα με τις πύλες IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων στον οργανισμό σας.

New-UMIPGateway

Δημιουργήστε μια νέα πύλη ΙΡ ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Remove-UMIPGateway

Διαγράψτε μια πύλη ΙΡ ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Set-UMIPGateway

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων μιας πύλης IP ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Disable-UMMailbox

Απενεργοποιήστε τις δυνατότητες ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για ένα γραμματοκιβώτιο που υποστηρίζει το ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων.

Enable-UMMailbox

Ενεργοποιήστε τις δυνατότητες ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για ένα γραμματοκιβώτιο.

Get-UMMailbox

Προβάλετε τις πληροφορίες ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων σχετικά με τα γραμματοκιβώτια με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων στον οργανισμό σας.

Set-UMMailbox

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για ένα γραμματοκιβώτιο με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Get-UMMailboxPIN

Προβάλετε πληροφορίες που υπολογίζονται από τα δεδομένα PIN που αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη το οποίο έχει δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Αυτό το cmdlet εμφανίζει επίσης το εάν έχει γίνει αποκλεισμός του γραμματοκιβωτίου ή της πρόσβασης του χρήστη.

Set-UMMailboxPIN

Επαναφέρετε το PIN για ένα γραμματοκιβώτιο με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Get-UMMailboxPolicy

Προβάλετε τις πληροφορίες σχετικά με μια καθορισμένη πολιτική γραμματοκιβωτίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων ή ανακτήστε μια λίστα με τις πολιτικές γραμματοκιβωτίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων στον οργανισμό σας.

New-UMMailboxPolicy

Δημιουργήστε μια νέα πολιτική γραμματοκιβωτίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Remove-UMMailboxPolicy

Διαγράψτε μια πολιτική γραμματοκιβωτίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Η πολιτική γραμματοκιβωτίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων δεν μπορεί να διαγραφεί αν υπάρχει παραπομπή σε αυτήν από οποιαδήποτε γραμματοκιβώτια με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

Set-UMMailboxPolicy

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων μιας υπάρχουσας πολιτικής γραμματοκιβωτίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι πολιτικές PIN, οι ρυθμίσεις κειμένου μηνύματος και οι περιορισμοί κλήσης.

Export-UMPrompt

Εξαγάγετε ένα αρχείο ήχου που χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός για σχέδια αριθμοδότησης UM και αυτόματα συστήματα υποδοχής.

Import-UMPrompt

Εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο ήχου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχέδια αριθμοδότησης UM και αυτόματα συστήματα υποδοχής.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

Λάβετε βοήθεια στη γραμμή εντολών

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για μεμονωμένα cmdlet στη γραμμή εντολών. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια της γραμμής εντολών για να αναγνωρίσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται με κάθε cmdlet και την κατάλληλη σύνταξη.

Η βοήθεια της γραμμής εντολών μπορεί να επιστρέψει πληροφορίες με διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές για να λάβετε πιο στοχευμένη βοήθεια στη γραμμή εντολών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το cmdlet Get-Help και τη σχετική σύνταξη στη βοήθεια του Microsoft Exchange Server, στη διεύθυνση: Getting Help. Παρόλο που αυτό το θέμα αναφέρεται στο Κέλυφος διαχείρισης Exchange που υπάρχει σε αναπτύξεις εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange, το περιεχόμενο ισχύει επίσης για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο και για το Windows PowerShell με WinRM.

 

Εντολή βοήθειας Περιγραφή Παράδειγμα

Get-Help <cmdlet>

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του cmdlet και τη σύνταξή του.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Παρουσιάζει παραδείγματα για τη συνηθισμένη χρήση του cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Παρέχει την περιγραφή του cmdlet, τη σύνταξη, μια πλήρη λίστα των παραμέτρων και τη χρήση τους, καθώς και παραδείγματα.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Οι οργανισμοί στο σύννεφο έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο όλων των cmdlet διαχείρισης του Exchange. Επίσης, αυτοί οι οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο όλων των παραμέτρων που διατίθενται για αυτά τα cmdlet. Η βοήθεια της γραμμής εντολών δεν κάνει διάκριση, προς το παρόν, μεταξύ της ανάπτυξης σε εσωτερική εγκατάσταση και της ανάπτυξης στο σύννεφο. Επομένως, στη βοήθεια της γραμμής εντολών θα δείτε ορισμένα cmdlet και παραμέτρους πoυ δεν ισχύουν για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο σύννεφο.

Γενικά, μπορείτε να αγνοείτε κάθε παράμετρο που αναφέρεται σε ένα φυσικό πόρο. Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος το οποίο αναφέρει ότι μια παράμετρος δεν μπορεί να εντοπιστεί ή ότι ένα cmdlet δεν αναγνωρίζεται, τότε επιχειρείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε μια παράμετρο ή ένα cmdlet που δεν είναι αποδεκτό για την εκχώρηση ρόλου διαχείρισης ή δεν είναι έγκυρο για τον οργανισμό σας.

Cmdlet που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στους διαχειριστές του Exchange Online

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.