Zobrazení velikostí a kvót poštovních schránek pomocí prostředí Windows PowerShell

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-12-12

 

Kvóty poštovní schránky umožňují kontrolovat velikost schránek. Nastavují se automaticky podle plánu poštovní schránky, který je konkrétní schránce přidělený. Používají se následující kvóty poštovních schránek:

 • Kvóta pro upozornění na problém:   Jakmile velikost poštovní schránky dosáhne uvedeného limitu nebo ho překročí, zobrazí se popisná zpráva s upozorněním.

 • Kvóta pro zákaz odesílání:   Když poštovní schránka dosáhne stanoveného limitu nebo ho překročí, nebude možné z ní odesílat další zprávy a zobrazí se popisná zpráva s upozorněním.

 • Kvóta pro zákaz odesílání a přijímání:   Pokud poštovní schránka dosáhne stanoveného limitu nebo ho překročí, nebude možné z ní odesílat další zprávy ani přijímat nové zprávy. Všechny zprávy odeslané do poštovní schránky se vrátí odesílateli s popisnou chybovou zprávou.

  Poznámka:   Kvóta pro zákaz odesílání a přijímání tak vlastně určuje maximální velikost poštovní schránky.

V organizacích využívajících službu Live@edu není možné kvóty schránek upravovat v plánech poštovních schránek ani v jednotlivých schránkách. Upravit je ale můžete tady: Microsoft Office 365. Další informace najdete v tématu Nastavení kvót poštovních schránek v rámci služby Office 365 pomocí prostředí Windows PowerShell.

I v organizacích, kde se nedají upravovat kvóty poštovních schránek, je pořád možné sledovat velikost poštovních schránek a stav kvót pro uživatele v organizaci využívající cloudové služby. Nepotřebujete například zjistit, které poštovní schránky přesáhly povolenou kvótu pro odeslanou a přijatou poštu? Nebo zobrazit velikost a stav kvót konkrétní poštovní schránky? Žádný problém.

Ukážeme si, co všechno nám umožňuje rutina Get-MailboxStatistics prostředí Windows PowerShell:

Než začnete

 • Pokyny, jak nainstalovat a nakonfigurovat prostředí Windows PowerShell a jak se připojit k této službě, najdete v tématu Používání prostředí Windows PowerShell v Exchange Online.

 • Při použití rutiny Get-MailboxStatistics je třeba si uvědomit následující skutečnosti:

  • U některých typů poštovních schránek, například poštovních schránek vyhledávání, poštovních schránek vybavení, sdílených poštovních schránek a archivačních poštovních schránek, se, pokud se do schránky nikdy nikdo nepřihlásil, můžou zobrazit upozornění a nemusí se zobrazit žádné hodnoty. Tato upozornění se jenom zobrazují. Při ukládání výsledků do souboru se nahrají jenom hodnoty bez upozornění.

  • Pokud zaokrouhlíte hodnotu velikosti na megabyty a omezíte výsledky na dvě desetinná místa, velmi malé hodnoty v bytech a kilobytech se pravděpodobně zobrazí jako nulové. 4 kilobyty například odpovídají 0,0039 megabytu, což je po zaokrouhlení na dvě desetinná místa nula (4/1 024).

 • Velikost a kvóty poštovní schránky jsou k vidění ve vlastnostech poštovní schránky na ovládacím panelu systému Exchange v části Využití poštovní schránky.

 • Uživatelé si můžou prohlédnout aktuální velikost a stav kvót své poštovní schránky jedním z těchto postupů:

  • Outlook 2010:   V části Soubor > informace v oddíle Vyčištění poštovní schránky. Podrobnější informace o velikosti poštovní schránky zobrazíte kliknutím na možnost Nástroje pro vyčištění > Vyčištění poštovní schránky > Zobrazit velikost poštovní schránky.

  • Outlook Web App:   V zobrazení Pošta najeďte myší na své jméno v horní části seznamu složek. Tento postup nefunguje u Outlook Web Appu verze Light.

Zobrazení velikosti a stavu kvót konkrétní poštovní schránky

Spusťte tento příkaz:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Pokud třeba chcete zobrazit aktuální velikost a stav kvót poštovní schránky uživatele jménem Petra Chvojková, zadejte následující příkaz:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Začátek stránky

Zobrazení velikosti a stavu kvót všech poštovních schránek

Pomocí uvedeného příkazu můžete o všech poštovních schránkách zjistit následující informace:

 • Zobrazovaný název poštovní schránky

 • Stav kvót poštovní schránky

 • Velikost poštovní schránky v megabytech (MB) zaokrouhlená na dvě desetinná místa

 • Velikost složky Obnovitelné položky v megabytech (MB) zaokrouhlená na dvě desetinná místa

 • Počet položek v poštovní schránce

 • Počet položek ve složce Obnovitelné položky

Výsledky jsou řazené podle velikosti poštovní schránky od největší po nejmenší a exportované do souboru CSV s názvem „C:\My Documents\All Mailboxes.csv“.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Začátek stránky

Zobrazení jenom poštovních schránek, které překročily kvóty

Pokud chcete zobrazit velikost a stav kvót jenom pro ty poštovní schránky, které překročily hodnoty kvót nastavených pro schránku, a exportovat výsledky do souboru CSV s názvem „C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv“, zadejte následující příkaz:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Začátek stránky

Zobrazení všech kvót přiřazených k poštovní schránce

Spusťte tento příkaz:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Pokud chcete například zobrazit kvóty přiřazené k poštovní schránce uživatele jménem Petra Chvojková, zadejte následující příkaz:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Poznámka:   Jak už bylo řečeno, všechny následující hodnoty kvót poštovní schránky jsou určené plánem poštovní schránky, který je schránce přidělený. Pokud chcete zobrazit hodnoty kvót poštovní schránky stanovené plánem poštovní schránky, zadejte příkaz: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Začátek stránky

Archivační poštovní schránky

Poznámka:   Archivační poštovní schránky nejsou dostupné v organizacích Live@edu.

V organizacích Microsoft Office 365 je také možné zobrazit velikost a stav kvót archivačních poštovních schránek. Velikost archivační poštovní schránky se nezapočítává do velikosti poštovní schránky uživatele. Archivační poštovní schránka má zvláštní kvóty, které nejde konfigurovat a které jsou definované plánem poštovní schránky přiděleným ke schránce uživatele. Jde o kvóty ArchiveQuota a ArchiveWarningQuota.

Začátek stránky

Zobrazení velikosti a stavu kvót archivační poštovní schránky

Spusťte tento příkaz:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Pokud chcete například zobrazit aktuální velikost a stav kvót archivační poštovní schránky uživatele jménem Helena Kupková, zadejte následující příkaz:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Poznámka:   Hodnota <Identity> označuje identitu poštovní schránky uživatele, nejde o identitu archivační poštovní schránky.

Začátek stránky

Zobrazení velikosti a stavu kvót všech archivačních poštovních schránek

Pomocí uvedeného příkazu je možné o všech archivačních poštovních schránkách zjistit následující informace:

 • Zobrazovaný název archivační poštovní schránky

 • Stav kvót archivační poštovní schránky

 • Velikost archivační poštovní schránky v megabytech (MB) zaokrouhlená na dvě desetinná místa

Velikost složky Obnovitelné položky v megabytech (MB) zaokrouhlená na dvě desetinná místa Výsledky jsou seřazené podle velikosti poštovní schránky od největší po nejmenší a exportované do souboru CSV s názvem „C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv“.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Začátek stránky

Vysvětlení hodnot získaných pomocí rutiny Get-MailboxStatistics

Nyní se podíváme na hodnoty, které byste měli znát:

 • StorageLimitStatus:   Tato hodnota určuje stav kvót poštovní schránky. Používají se tyto hodnoty:

  • BelowLimit:   Velikost poštovní schránky nedosahuje úrovně pro upozornění.

  • IssueWarning:   Velikost poštovní schránky je větší než úroveň pro upozornění nebo jí přesně odpovídá, ale je menší než zakázaná úroveň pro odeslání.

  • ProhibitSend:   Velikost poštovní schránky je větší než zakázaná úroveň pro odeslání nebo jí přesně odpovídá, ale je menší než zakázaná úroveň pro odeslání a přijímání.

  • MailboxDisabled:   Velikost poštovní schránky je větší než zakázaná úroveň pro odeslání a přijímání nebo jí přesně odpovídá.

 • TotalItemSize a ItemCount:   Tyto hodnoty určují velikost a počet položek, které se aktuálně nacházejí v poštovní schránce. Hodnota TotalItemSize je velikost poštovní schránky. Tato hodnota se porovnává s kvótami poštovní schránky, které jsou pro schránku nakonfigurované.

 • TotalDeletedItemSize a DeletedItemCount:   Tyto hodnoty neurčují velikost a počet položek ve složce Odstraněná pošta. Místo toho udávají velikost a počet položek ve skryté složce Obnovitelné položky v poštovní schránce. Složka Obnovitelné položky se také označuje jako koš. Zprávy se do složky Obnovitelné položky dostávají dvěma způsoby:

  • Odstraněním položek ze složky Pošta k odstranění

  • Stisknutím kláves Shift+Delete, které slouží k trvalému odstranění položek z poštovní schránky

  Velikost složky Obnovitelné položky se nezapočítává do velikosti poštovní schránky. Tato složka má zvláštní kvóty, které nejde konfigurovat a které jsou definované plánem poštovní schránky přiděleným ke schránce. Jde o kvóty RecoverableItemsQuota a RecoverableItemsWarningQuota.

  Poznámka:   Položky ve složce Obnovitelné položky jsou ve výchozím nastavení uchovávané po dobu 14 dní. Potom je Microsoft Exchange odstraní. U Microsoft Office 365 pro podniky se složka Obnovitelné položky nevyprazdňuje, pokud je poštovní schránka blokovaná z důvodu soudních sporů. Položky v této složce se pak uchovávají po neomezenou dobu.

Začátek stránky

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.