Hybridní nasazení serveru Exchange a migrace se službami Office 365

 

Týká se produktů: Office 365 for enterprises

Poslední změna tématu: 2012-05-02

Pokud spravujete místní e-mailový systém a chystáte se nasadit systém Microsoft Office 365 pro podniky, je třeba vše pečlivě naplánovat. Nejprve se zamyslete nad dlouhodobými cíli:

 • Pokud je vaším dlouhodobým cílem provozovat poštovní schránky v místní organizaci i ve službě na principu cloudů, měli byste ve své místní organizaci nasadit server Exchange pomocí tzv. hybridního nasazení.

  Hybridní nasazení vyžaduje POUŽITÍ SERVERU Microsoft Exchange Server 2010. Pro povolení hybridního nasazení ovšem není potřeba celá organizace Exchange 2010. Ve stávající organizaci Exchange 2003 nebo Exchange 2007 stačí nainstalovat menší hybridní server Exchange 2010.

 • Pokud je vaším dlouhodobým cílem přesunout všechny poštovní schránky do služby na principu cloudů, je nutné zhodnotit stávající místní e-mailovou infrastrukturu a vybrat nástroje a způsob migrace, které budou pro vaši organizaci optimální. Migrovat všechny poštovní schránky do služby Office 365 pro podniky je možné několika způsoby. Každý ze způsobů má své výhody i nevýhody jak pro správce, tak pro uživatele, a také konkrétní požadavky a podmínky.

Toto téma by vám mělo pomoci pochopit všechny možnosti a naplánovat nasazení. Najdete zde vysvětlení termínů a informace o možnostech nasazení a nástrojích, které jsou součástí služby Exchange Online a Office 365 pro podniky:

Terminologie: tajný dekódovací kroužek

Když prozkoumáte software a průvodní dokumentaci, uvidíte, že používáme pojmy jako “rozsáhlá koexistence” a “jednoduchá koexistence”, a “nasazení na vícem ístech” a “hybridní nasazení.” Tyto pojmy představují vývoj software pro řešení základního scénáře “více míst”.

Na ustálení terminologie stále pracujeme. Prozatím doufáme, že vám orientaci v termínech používaných v softwaru a dokumentaci usnadní tato tabulka.

 

Pojem

Popis

Hybridní nasazení

Plnohodnotné nasazení řešení zasílání zpráv Exchange pro více míst se službou Office 365 pro podniky a Exchange Online. Hlavní funkce:

 • Směrování pošty mezi místní organizací a cloudovou organizací

 • Směrování pošty se sdíleným oborem názvů domény. Jak místní organizace, tak i organizace na principu cloudů například používají doménu SMTP @contoso.com.

 • Jednotný globální seznam adres označovaný také jako sdílený adresář

 • Sdílení informací o volném čase a kalendáři mezi místními organizacemi a cloudovými organizacemi

 • Centralizované řízení toku pošty. Místní organizace může řídit tok pošty jak pro místní organizace, tak pro organizace na principu cloudů.

 • Jedna adresa URL aplikace Outlook Web App pro místní organizace i organizace na principu cloudů

 • Možnost přesouvat místní poštovní schránky do organizace na principu cloudů

 • Centralizovaná správa poštovních schránek pomocí místní konzoly pro správu serveru Exchange (EMC)

 • Sledování zpráv, tipy pro e-mail, vyhledávání ve více poštovních schránkách mezi místními a cloudovými organizacemi

hybridní

Zkrácený výraz pro „hybridní nasazení“

Pro více míst

Obecný výraz, který označuje jakékoli nasazení systému zpráv, ve kterém směrování pošty zahrnuje místní nasazení a organizaci na principu cloudů

Rozsáhlá koexistence

Viz Hybridní nasazení. Termín „rozsáhlá koexistence“ byl nahrazen termínem „hybridní nasazení“.

Jednoduchá koexistence

Zastaralý termín označující nasazení na více míst tam, kde server Exchange 2010 není nasazen v místním prostředí. Postupem času jsme zjistili, že tento termín je příliš obecný a rozhodli jsme se ho dále nepoužívat. S termínem „jednoduchá koexistence“ se setkáte v některých částech dokumentace a některých uživatelských prostředích.

Migrace serveru Exchange

Funkce systému Exchange Online, kterou lze použít při přemisťování poštovních schránek nebo – v případě migrace e-mailů IMAP – při přemisťování obsahu poštovních schránek uživatelů z organizace využívající místní server Exchange do organizace na principu cloudů. Nástroje pro migraci systému Exchange Online najdete na kartě Migrace e-mailu na ovládacím panelu systému Exchange. Existují tři typy migrace systému Exchange:

 • Okamžitá migrace Exchange, dříve označovaná jako jednoduchá migrace Exchange.

 • Postupná migrace systému Exchange, která umožňuje krátkodobé i dlouhodobé zachování směrování pošty v místním nasazení i v organizaci na principu cloudů

 • Migrace e-mailů IMAP, která se používá k migraci obsahu poštovních schránek uživatelů ze systému zasílání zpráv IMAP do poštovní schránky na principu cloudů

Jednotné přihlašování

Autentizační postup, díky kterému mohou uživatelé pro přihlášení ke službám v systému Office 365 pro podniky používat své stávající firemní přihlašovací údaje služby Active Directory (uživatelské jméno a heslo). Jednotné přihlášení, označované také jako federace identit, používá v systému Microsoft Office 365 služby AD FS (Active Directory Federation Services) 2.0.

Federace identit

Termín používaný v dokumentaci k systému Microsoft Office 365 místo termínu „jednotné přihlášení“. Bude nahrazen termínem „jednotné přihlášení“. Objasnění terminologie federace v systému Office 368 a Exchange naleznete v tématu wikiwebu Federation in Office 365 and Exchange (Federace v systému Office 365 a Exchange).

hybridní server

Verze serveru Exchange Server 2010, která je nainstalována v organizacích používajících služby Exchange 2003 nebo Exchange 2007, jejímž účelem je umožnit hybridní nasazení. V některých dokumentech byl dříve označován jako „koexistenční server“.

Zpět nahoru

Možnosti dlouhodobého primárního nasazení e-mailů

Nástroje pro plánování a nasazení systému Office 365 pro podniky byly vyvinuty tak, aby podporovaly následující dlouhodobé možnosti nasazení e-mailů:

 • Hybridní nasazení   Poštovní schránky organizace mohou být nasazeny místně v organizaci využívající systém Exchange, nebo na principu cloudů. Ve scénáři hybridního nasazení funguje zasílání zpráv mezi místním systémem a systémem na principu cloudů stejně, jako by šlo o systém jediný. Úplný výpis podporovaných funkcí najdete u termínu „hybridní nasazení“ v předchozí tabulce.

  Součástí scénáře hybridního nasazení může být i funkce jednotného přihlášení, která uživatelům umožňuje při přístupu ke všem místním zdrojům i zdrojům na principu cloudů používat stávající firemní přihlašovací údaje služby Active Directory.

 • Všechny poštovní schránky na principu cloudů   Pokud ve svém dlouhodobém plánu nepočítáte s funkcí zasílání zpráv na více místech, je vhodné všechny poštovní schránky přesunout do služby na principu cloudů. Migrace může trvat týden, ale také několik měsíců. Pokud je však vaším cílem přechod všech poštovních schránek do služby na principu cloudů, je tou nejlepší volbou.

Jak bude podrobněji vysvětleno v další části, řadu nástrojů pro migraci a pro více míst, které byly navrženy tak, aby podporovaly tyto dlouhodobé možnosti poštovní schránky, lze použít i v rámci jiných scénářů pro více míst. Tyto nástroje pro plánování a nasazení integrované v systémech Office 365 pro podniky a Exchange Online však byly navrženy tak, aby usnadňovaly přesun všech poštovních schránek ke službě na principu cloudů a hybridní nasazení.

Zpět nahoru

Další možnosti nasazení

Pomocí nástrojů, které jsou popsány v tomto dokumentu, můžete vytvořit vlastní řešení vhodná pro vaši organizaci, a to jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska nebo jen pro samotný proces migrace. Nyní na jednotlivé možnosti stručně podíváme.

Správa uživatelů místní služby s nástroji systému Office 365

Další možností je přesunout všechny poštovní schránky do služby na principu cloudů, ale nadále spravovat uživatele a zdroje prostřednictvím stávající služby Active Directory. Jakmile nastavíte službu jednotného přihlašování a nainstalujete nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services, uživatelé budou moci pro přístup ke svým novým poštovním schránkám na principu cloudů i ke stávajícím místním zdrojům používat firemní přihlašovací údaje služby Active Directory, tedy uživatelské jméno a heslo. Jestliže vaše organizace provozuje Exchange 2003 nebo pozdější verze a máte-li méně než 1000 poštovních schránek, můžete pro přesun svých poštovních schránek a pak pro nakonfigurování jendotného přihlašování spustit okamžitou migraci Exchange. Další informace naleznete v tématu Cutover Exchange Migration and Single-Sign On (Okamžitá migrace systému Exchange a jednotné přihlašování).

Nebo když právě provozujete místní Exchange 2003 nebo Exchange 2007, můžete pro umožnění tohoto svénáře použít postupnou migraci Exchange. Další informace naleznete v tématu Plán pro identitu uživatele v postupné migraci systému Exchange.

Převod uživatelů z místní služby Active Directory ke službě na principu cloudů

Pokud nevyžadujete možnost jednotného přihlašování, můžete převod uživatelů z místní služby Active Directory ke službě na principu cloudů provést nasazením synchronizace Active Directory pouze v místních organizacích. Toto řešení může být vhodné pro organizace, které chtějí zachovat směrování pošty mezi organizací na principu cloudů a místním systémem zasílání zpráv jiným než systémem Exchange, nebo pro organizace, které upřednostňují správu uživatelů prostřednictvím místní služby Active Directory. Organizace s mnoha uživateli by měly pro tento svénář zvážit řešení na míru pro synchronizaci hesel z jedné místní organizace do služby na principu shluků.

Řešení třetích stran

Pokud nepoužíváte systém Exchange 2003 nebo novější nebo používáte webový systém zasílání zpráv či jiné místní systémy zasílání zpráv, můžete být vhodné, abyste řešení využívající nástroje popsané v tomto dokumentu, které bude odpovídat vašim potřebám, prodiskutovali společně se svým partnerem. Například migrace e-mailů IMAP pro vás může být vhodnou metodou pro přesun dat poštovních schránek uživatelů a řešení třetí strany se může hodit pro migraci nástrojů pro pracovní postupy pro zasílání zpráv ke službě Exchange Online.

Zpět nahoru

Různé: co byste měli uvážit při přípravě nasazení

Až se rozhodnete, která dlouhodobá možnost nasazení e-mailů je pro vás vhodná, je třeba, abyste se seznámili s nástroji, které můžete použít při přesunu poštovních schránek do služby na principu cloudů a které migraci usnadní jak pro uživatele, tak pro odborníky z oddělení IT. Při plánování migrace či hybridního nasazení byste se měli zamyslet také nad směrováním, tokem pošty a správou identit.

 • Správa identit

 • Nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services

 • Směrování pošty

 • Způsoby migrace a nástroje pro migraci

Správa identit

Jakým způsobem lze spravovat identity uživatelů ve službě na principu cloudů? K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Nefederované identity

 • Jednotné přihlašování (označované také jako federace identit)

Nefederované identity

Pokud zvolíte možnost nefederovaných identit, všichni uživatelé poštovních schránek ve službě na principu cloudů budou pro přihlášení ke zdrojům systému Office 365 používat přihlašovací údaje vygenerované systémem Office 365. Nové účty uživatelů a hesla pro uživatele systému Office 365 lze vytvořit na portálu služeb Office 365. Další možností je uživatele vytvářet automaticky z místní služby Active Directory pomocí synchronizace adresářů. Přihlašovací údaje jsou v obou případech generovány systémem Office 365.

Pokud máte místní systém správy identit, uživatelé budou mít jedny přihlašovací údaje pro zdroje služby Office 365 a jiné přihlašovací údaje pro místní zdroje.

Výhodou řešení správy nefederovaných identit je méně náročné nasazení a nastavení řešení identit. Toto řešení je ideální pro malé organizace nebo pro organizace, které se v blízké budoucnosti chystají na přesun všech zdrojů uživatelů do služby na principu cloudů.

Nevýhodou řešení správy nefederovaných identit pro organizace, které stále uchovávají místní zdroje uživatelů, je složitější uživatelské prostředí, které vyžaduje hlubší znalost systému správy přihlašovacích údajů ze strany uživatelů. V situaci, kdy mají uživatelé spravovat dvoje různé přihlašovací údaje pro přístup k různým zdrojům ve dvou různých nasazeních, mohou také růst náklady na podporu.

U středních a velkých organizací budou náklady na dlouhodobou správu a provoz helpdesku pravděpodobně takové, že řešení pomocí nefederovaných identit bude v důsledku dražší než systém jednotného přihlašování.

Jednotné přihlašování

Pokud nasadíte jednotné přihlašování, všichni uživatelé s poštovními schránkami ve službě na principu cloudů budou mít k místním zdrojům i zdrojům na principu cloudů přístup pomocí přihlašovacích údajů místní služby Active Directory.

Tuto možnost povolíte nainstalováním serveru AD FS nebo několika těchto serverů do své místní organizace. Server AD FS federuje ke službě Office 365 na principu cloudů a zajišťuje delegovaný přístup místních identit ke konkrétním zdrojům systémů Office 365 a Exchange Online v oboru názvů vaší domény na principu cloudů.

Výhodou jednotného přihlašování je fakt, že se uživatelé nemusí učit pracovat s novým systémem správy přihlašovacích údajů. Kromě výhod pro uživatele má toto řešení i řadu výhod pro správce:

 • Řízení zásad: Správce může prostřednictvím služby Active Directory kontrolovat zásady účtu a spravovat tak zásady hesel, omezení pracovních stanic, ovládání uzamčení apod. Ve službě na principu cloudů již nemusí provádět žádné další úkoly.

 • Řízení přístupu: Správce může přístup ke službě Office 365 omezit tak, aby k ní bylo možné přistupovat prostřednictvím firemního prostředí, online serverů nebo oběma způsoby.

 • Snížení počtu telefonátů s žádostí o podporu: Častým předmětem telefonátů s žádostí o podporu ve všech společnostech je problém se zapomenutým heslem. Když si uživatelé musí pamatovat méně hesel, je méně pravděpodobné, že je zapomenou.

 • Zabezpečení: Identity uživatelů a jejich informace jsou v bezpečí, protože všechny servery a služby spojené s jednotným přihlašováním jsou řízeny a kontrolovány místně.

 • Podpora silného ověřování: Se službou Office 365 můžete použít silné ověřování, nazývané též dvou-faktorové ověřování. Aby však bylo možné silné ověřování zvolit, musí být nastavena funkce jednotného přihlašování.

Po nasazení serverů AD FS a synchronizaci adresářů můžete všechny uživatele a prostředky spravovat prostřednictvím místní služby Active Directory.

Nevýhodou jednotného přihlašování je, že je třeba nainstalovat nové servery. To vyžaduje certifikáty vydané certifikační autoritou (CA) a zvyšuje složitost správy uživatelů i s ní spojené náklady.

Poznámka   Jednotné přihlašování je doporučeno pro scénář hybridního nasazení. Není však povinné.

Jednotné přihlašování může být vhodným řešením také pro některé velké organizace, které plánují migraci všech poštovních schránek do služby Office 365 a u nichž může migrace trvat několik měsíců.

Pro většinu organizací, které plánují zachovat si vedle služby Office 365 určitý počet prostředků místní služby Active Directory, je jednotné přihlašování vhodným řešením, které zjednodušuje správu identity uživatelů.

Důležité

 • Jednotné přihlašování se servery AD FS vyžaduje místní službu Active Directory.

 • Funkce Jednotné přihlašování vyžaduje instalaci a spuštění nástroje pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services.

 • Pokud chcete všechny poštovní schránky migrovat do služby na principu cloudů a nastavit jednotné přihlašování, nemůžete server AD FS ani synchronizaci adresářů nasadit předtím, než na ovládacím panelu systému Exchange provedete jednoduchou migraci systému Exchange. Po nasazení serverů AD FS a synchronizaci adresářů však můžete spustit postupnou migraci Exchange.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Zpět nahoru

Nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services

Nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services se primárně používá k synchronizaci globálního adresáře Exchange, který se označuje také jako sdílený adresář, pro podporu složitých scénářů směrování a správu uživatelů při nasazení pro více míst. Synchronizace adresářů je podmínkou scénáře hybridního nasazení a u některých scénářů migrace, zvláště pokud chcete povolit jednotné přihlašování, může uživatelům usnadnit změnu.

Z hlediska správy uživatelů se však synchronizace adresářů hodí pro dlouhodobé používání. I když můžete deaktivovat (a opět aktivovat) synchronizaci adresáře, měli byste zvážit nasazení synchronizace adresářů jako dlouhodobé oaptření. Další informace týkající se plánování deaktivace a opětovné aktivace synchronizace adresáře naleznete v tématu wikiwebu Directory synchronization and source of authority (Synchronizace adresáře a zdroj certifikační autority).

Ve výchozím nastavení provádí nástroj pro synchronizaci adresářů synchronizaci jedním směrem od místního adresáře k adresáři na principu cloudů a zapisuje informace o uživateli a poštovní schránce do adresáře na principu cloudů pro vaší organizaci Office 365.

Chcete-li povolit některé funkce hybridního nasazení, je třeba nástroji pro synchronizaci adresářů udělit oprávnění k zápisu. Některá data uživatelů související se zasíláním zpráv je pak možné synchronizovat zpět do místní služby Active Directory. Synchronizací s oprávněním k zápisu s místní službou Active Directory povolíte následující funkce:

 • Archivace místních poštovních schránek ve službě na principu cloudů

 • Přesunutí poštovních schránek ze služby na principu cloudů do místní organizace Exchange

 • Synchronizace důvěryhodných odesílatelů, kteří jsou spravováni uživatelem, a seznamu blokovaných odesílatelů ze služby na principu cloudů

 • Synchronizace upozornění na hlasovou poštu ze služby na principu cloudů

Důležité   Synchronizace adresářů je povinná u hybridního nasazení, jednotného přihlašování a postupné migrace Exchange.

Další informace naleznete v tématu Active Directory synchronization: Roadmap (Synchronizace se službou Active Directory: přehled).

Zpět nahoru

Směrování pošty

Směrování pošty u hybridního nasazení je snadné. Nástroje (především nástroj pro synchronizaci adresářů) jsou optimalizovány pro směrování záznamů MX k místnímu systému Exchange jako k autoritativní doméně. E-maily příjemců využívajících službu na principu cloudů jsou pak předávány z místní organizace Exchange do služby na principu cloudů. Téma Exchange Server Deployment Assistant (Asistent pro nasazení serveru Exchange) objasňuje postup konfigurace schéma směrování pro hybridní nasazení.

Směrování pro hybridní nasazení lze nakonfigurovat i tak, aby byly záznamy MX směrovány ke službě na principu cloudů jako k autoritativní doméně. Další informace naleznete v tématu Hybrid Routing – Pointing your MX record to the Cloud (Hybridní směrování – směrování záznamu MX na cloud).

Složitější konfigurace směrování pošty se obvykle používají v případě, že plánujete dlouhodobé nasazení, kde systémy zasílání zpráv zahrnují místní nasazení i nasazení na principu cloudů. Pokud plánujete migrovat všechny poštovní schránky do služby na principu cloudů, o složitějších scénářích směrování pošty většinou není třeba uvažovat. Výjimkou mohou být dlouhé postupné migrace, při nichž může pokročilejší směrování pošty pomoci zachovat kvalitu e-mailových služeb během migrace.

Důležité   Jak při okamžité migraci systému Exchange, tak při postupné migraci systému Exchange krátkodobě probíhá synchronizace e-mailů. Okamžitá migrace Exchange synchronizuje e-maily pomocí odběrů až do dokončení migrace. Postupná migrace Exchange směruje e-maily pomocí razítkování cílové adresy služby na principu cloudů na místní poštovní schránky.

Zpět nahoru

Způsoby migrace a nástroje pro migraci

K dispozici jsou následující způsoby migrace a nástroje pro migraci:

 • Přesun požadavků pomocí služby replikace poštovní schránky (MRS)

 • Okamžitá migrace systému Exchange

 • Postupná migrace systému Exchange

 • Migrace e-mailů IMAP

 • PST Capture

 • Řešení třetích stran

Nasazení velké části těchto řešení objasňuje téma Exchange Server Deployment Assistant (Asistent pro nasazení serveru Exchange).

Přesun požadavků pomocí služby replikace poštovní schránky (MRS)

Služba replikace poštovní schránky služby Microsoft Exchange (MRS), která se nachází na všech serverech klientského přístupu Exchange 2010, odpovídá za přesun poštovních schránek, import a export souborů .pst a obnovu zakázaných a logicky odstraněných poštovních schránek.

Žádost o přesun vyžaduje hybridní nasazení. Tato žádost umožňuje přesouvat poštovní schránky mezi místní organizací Exchange a organizací na principu cloudů. Přesun se provádí pomocí konzoly pro správu serveru Exchange.

Pokud máte v plánu migrovat a implementovat dlouhodobé hybridní nasazení s místním serverem Exchange, žádosti o přesun jsou doporučeným způsobem migrace poštovních schránek.

Použití žádosti o přesun jako nástroje pro dlouhodobou postupnou migraci, která je v zásadě hybridním nasazením, je vhodné také u velkých organizací, které používají místní servery Exchange 2003 nebo Exchange 2007 a plánují několikaměsíční přesun všech poštovních schránek do služby na principu cloudů.

Důležité   Použití žádostí o přesun vyžaduje instalaci hybridního serveru Exchange 2010 v místní organizaci Exchange. Aby bylo možné nasadit hybridní řešení, je třeba server Exchange 2003 nebo novější. Při vytváření plánu hybridního nasazení lze využít asistenta pro nasazení serveru Exchange.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Okamžitá migrace systému Exchange

Okamžitá migrace systému Exchange je určena pro organizace s méně než 1 000 poštovními schránkami, které chtějí přesunout všechny poštovní schránky do služby na principu cloudů v rámci jediné operace. Nástroj je k dispozici pomocí migrace e-mailů na ovládacím panelu systému Exchange.

Důležité

 • Okamžitá migrace systému Exchange vyžaduje server Exchange 2003 nebo novější. Pokud používáte starší verzi serveru Exchange, je třeba použít migraci e-mailů IMAP nebo řešení třetí strany.

 • Pokud používáte server Exchange, ale máte více než 1 000 poštovních schránek, uvažte použití postupné migrace systému Exchange.

 • Pokud chcete nasadit funkci Jednotné přihlašování, proveďte nejdříve okamžitou migraci systému Exchange a pak nastavte jednotné přihlašování (a po dokončení migrace také synchronizaci adresářů). Pokud synchronizaci adresářů spustíte před spuštěním okamžité migrace systému Exchange, migrace se nezdaří.

Další informace naleznete v následujících tématech služby Exchange Online:

Zpět nahoru

Postupná migrace systému Exchange

Postupná migrace systému Exchange je určena pro větší organizace nebo pro organizace, které chtějí poštovní schránky do služby na principu cloudů migrovat postupně. V tomto scénáři lze některé poštovní schránky migrovat do služby na principu cloudů a zbývající poštovní schránky zachovat v místní organizaci. Nástroj je k dispozici pomocí migrace e-mailů na ovládacím panelu systému Exchange.

Důležité

 • Postupná migrace systému Exchange byla navržena pro organizace, které výhledově plánují přesun všech místních poštovních schránek systému Exchange do služby na principu cloudů. Postupná migrace systému Exchange není vhodným řešením, pokud chcete migrovat pouze několik poštovních schránek v rámci dlouhodobějšího koexistenčního scénáře.

 • Pokud používáte starší verzi serveru Exchange, je třeba použít migraci e-mailů IMAP nebo řešení třetí strany. Pokud používáte server Exchange 2010, je třeba implementovat hybridní nasazení a pro migraci použít žádosti o přesun.

 • Postupná migrace systému Exchange vyžaduje synchronizaci adresářů.

 • Pokud chcete v rámci svého dlouhodobého plánu nasazení nasadit funkci Jednotné přihlašování, nastavte před spuštěním postupné migrace systému Exchange jednotné přihlašování a synchronizaci adresářů.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Migrace e-mailů IMAP

Migrace e-mailů IMAP byla navržena jako záložní nástroj pro migraci obsahu e-mailů pro širokou škálu e-mailových serverů. Pokud používáte server Exchange 2000, Exchange 5.5 Service Pack 4 nebo jakýkoli jiný kompatibilní server IMAP, např. Gmail, migrace e-mailů IMAP pro vás může být vhodným řešením. Migraci e-mailů lze spustit na ovládacím panelu systému Exchange a v souboru CSV.

Další informace naleznete v následujících tématech služby Exchange Online:

PST Capture

Další způsob migrace položek poštovních schránek na cloudové poštovní schránky představuje nástroj Microsoft Exchange PST Capture. Pomocí nástroje PST Capture můžete hledat a shromažďovat soubory PST v počítačích v místní organizaci a poté soubory PST importovat do cloudových poštovních schránek. Nástroj PST Capture můžete také použít k importu souborů PST do místních primárních nebo archivačních poštovních schránek. Další informace naleznete v tématu Microsoft Exchange PST Capture.

Řešení třetích stran

V této části uvádíme několik nástrojů pro migraci třetích stran a některé partnery, kteří vám mohou pomoci s migrací systému Exchange z jiných platforem, než jsou platformy společnosti Microsoft.

 • Binary Tree   Poskytovatel migrace systémů zasílání zpráv na více míst a koexistenčního softwaru, který zajišťuje analýzu, koexistenci a migraci místních i online podnikových řešení pro zasílání zpráv a prostředí pro spolupráci založených na systémech IBM Lotus Notes a Domino, Microsoft Exchange a Microsoft SharePoint

 • BitTitan  Poskytovatel samoobslužné migrace e-mailu a koexistenčních řešení do systému Exchange 2007 a Exchange Online

 • Cemaphore   Poskytovatel řešení migrace z místní služby Microsoft Exchange do služby Microsoft Online

 • Quest   Poskytovatel řešení migrace pro systémy Exchange Online a SharePoint Online a také migrace ze systémů Lotus Notes a Novell GroupWise do systému Exchange Online

 • Metalogix   Poskytovatel řešení migrace do služby Exchange Online a SharePoint Online

Zpět nahoru

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.