Řešení potíží se systémem DNS

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-12-16

Jestliže dojde k potížím s doručováním pošty do vaší cloudové organizace Exchange nebo k potížím při otevírání cloudové poštovní schránky s použitím aplikace Outlook, můžete k otestování domény použít nástroj Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft Exchange (ExRCA). Také můžete pomocí nástroje příkazového řádku Nslookup zobrazit záznamy DNS pro svou doménu.

Testování domény pomocí nástroje Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft Exchange (ExRCA)

Pomocí testů na adrese https://www.testexchangeconnectivity.com můžete řešit následující problémy týkající se domény:

Poznámka   Nástroj ExRCA obsahuje několik dalších testů, které je u domény možné provést. Provádění některých z těchto testů je však vhodné pouze v organizacích používajících místní server Microsoft Exchange.

Testování toku příchozí pošty

Jestliže chcete otestovat tok příchozí pošty pomocí nástroje ExRCA, vyberte v části Internet E-mail Tests (Testy internetové pošty) volbu Inbound SMTP E-mail (Příchozí e-maily SMTP). Tento test načte všechny dostupné záznamy MX pro danou doménu a u každého záznamu MX provede následující testy:

 1. Pokusí se přeložit název hostitele zadaný v záznamu MX na IP adresu.

 2. Testuje připojení na portu TCP 25 k názvu hostitele zadanému v záznamu MX. Port TCP 25 je port používaný serverem SMTP.

 3. Odešle testovací e-mailovou zprávu na účet v doméně, kterou určíte.

 4. Otestuje název hostitele uvedený v záznamu MX z hlediska otevřeného systému (open relay). Systém open relay umožňuje zprávy opětovně odesílat (předávat) pomocí jiného serveru, díky kterému se maskuje skutečný zdroj zpráv. Poznámka: Tento poslední test není pro cloudovou doménu Exchange relevantní, protože ji nelze nakonfigurovat jako open relay, a to ani úmyslně ani neúmyslně.

Použití testu příchozích e-mailů SMTP k otestování toku pošty a ověření záznamu MX směrování pošty pro doménu

 1. Přejděte na adresu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. V části Internet E-mail Tests (Testy internetové pošty) vyberte možnost Inbound SMTP E-mail (Příchozí e-maily SMTP) a klikněte na tlačítko Next (Další).

 3. V části Inbound SMTP Email (Příchozí e-maily SMTP) zadejte e-mailovou adresu účtu v doméně, například admin@contoso.edu.

  Poznámka   Při testu bude proveden pokus o odeslání zprávy na e-mailový účet, který uvedete. Pokud ve své cloudové doméně nemáte žádná funkční účty, dojde u této části testu k selhání.

 4. V části Verification (Ověření) zadejte písmena, která se zobrazují na obrázku CAPTCHA, a potom klikněte na možnost Perform Test (Provést test).

 5. Po dokončení testu můžete postupovat takto:

  • Kliknutím na možnost Copy (Kopírovat) uložte informace v sestavě. Tyto informace pak můžete vložit do textového souboru.

  • Kliknutím na možnost Expand All (Rozbalit vše) zobrazte výsledky testu.

Pokud jste také vytvořili záznam MX k prokázání vlastnictví domény, test Incoming SMTP E-Mail (Příchozí e-maily SMTP) nikdy není úspěšný. K interpretaci výsledků testu použijte informace v části Test Steps (Kroky testu). U každého záznamu MX uvidíte dva testy Testing Mail Exchanger (Testy pro Mail Exchanger):

 • Test pro Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.: Tento test otestuje záznam MX použitý pro směrování pošty. Tento krok a všechny podřízené kroky by měly být úspěšné.

 • Test pro Mail Exchanger <token>.msv1.invalid.: Tento test testuje záznam MX použitý k prokázání vlastnictví domény. Tento test nikdy nebude úspěšný, protože tento záznam MX není určen ke směrování e-mailů.

Začátek stránky

Test připojení aplikace Outlook k poštovní schránce

Chcete-li testovat připojení aplikace Outlook k poštovní schránce pomocí nástroje ExRCA, vyberte v části Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Testy připojení aplikace Microsoft Office Outlook) volbu Outlook Autodiscover (Automatická konfigurace aplikace Outlook). Tento test používá tři různé metody kontaktování služby Automatická konfigurace pro vaši doménu. Pouze u metody HTTP redirect method (Metoda přesměrování HTTP) se očekává úspěšné dokončení. Test probíhá takto:

 1. Pokusí se přeložit hostitele "autodiscover.<název domény>" na IP adresu.

 2. Otestuje připojení na portu TCP 80 na hostitele "autodiscover.<název domény>". Port TCP 80 je port používaný protokolem HTTP.

 3. Otestuje "autodiscover.<název domény>" pro odezvu na přesměrování HTTP.

 4. Otestuje platnost adresy URL přesměrování HTTP z předchozího výsledku.

Použití testu automatické konfigurace aplikace Outlook k testování připojení aplikace Outlook k poštovní schránce a ověření záznamu CNAME automatické konfigurace pro vaši doménu

 1. Přejděte na adresu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. V části Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Testy připojení aplikace Microsoft Office Outlook) vyberte volbuOutlook Autodiscover (Automatická konfigurace aplikace Outlook) a klikněte na možnost Next (Další).

 3. V části Outlook Autodiscover (Automatická konfigurace aplikace Outlook) zadejte následující informace:

  • E-mail Address (E-mailová adresa): Zadejte e-mailovou adresu účtu ve vaší cloudové doméně, například admin@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) (Doména\Uživatelské_jméno (nebo UPN)): Zadejte stejnou e-mailovou adresu, kterou jste zadali v předchozím poli, například admin@contoso.edu.

  • Password (Heslo): Zadejte a potvrďte heslo pro účet, který jste zadali v předchozích krocích.

  • Ignore Trust for SSL (Ignorovat důvěryhodnost pro SSL): Toto políčko nezaškrtávejte.

 4. Zaškrtnutím políčka potvrďte upozornění na bezpečnostní rizika.

  Poznámka: Doporučujeme (pokud je to možné) použít dočasný testovací účet a po dokončení testu tento účet odstranit (popsáno v upozornění na bezpečnostní rizika v části obsahující oznámení).

 5. V části Verification (Ověření) zadejte písmena, která se zobrazují na obrázku CAPTCHA, a potom klikněte na možnost Perform Test (Provést test).

 6. Po dokončení testu můžete postupovat takto:

  • Kliknutím na možnost Copy (Kopírovat) můžete uložit informace v sestavě. Tyto informace pak můžete vložit do textového souboru.

  • Kliknutím na možnost Expand/Collapse (Rozbalit či sbalit) můžete zobrazit výsledky testu.

Ve výsledcích testi věnujte pozornost části Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method (Pokus o kontaktování služby automatické konfigurace pomocí metody přesměrování pomocí protokolu HTTP). Pokud je záznam CNAME automatické konfigurace pro cloudovou doménu správně nakonfigurovaný, měly by být všechny testy úspěšně dokončeny.

Poznámka: Následující testy v části Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service (Pokus o použití každé metody kontaktování služby automatické konfigurace) se nezdaří, a to ani v případě, že bude váš záznam CNAME automatické konfigurace nakonfigurován správně:

 • Pokus o testování potenciální adresy URL automatické konfigurace https://< název domény >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Pokus o testování potenciální adresy URL automatické konfigurace https://autodiscover.< název domény >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Začátek stránky

Zobrazení záznamů DNS pomocí nástroje Nslookup

Záznamy DNS pro svou doménu můžete zobrazit pomocí nástroje Nslookup, který je součástí každé verze systému Microsoft Windows.

Poznámka   Správnému fungování nástroje Nslookup mohou bránit brány firewall nebo omezení internetových proxy serverů vynucovaná v interní síti vaší organizace.

V následujících krocích je také potřeba vždy psát za názvem domény tečku. Koncová tečka ( . ) označuje plně kvalifikovaný název domény (FQDN). Použití těchto teček na konci brání nechtěnému přidání jakýchkoli výchozích přípon DNS nakonfigurovaných pro vaši síť k názvu domény.

Zobrazení záznamů MX

Otevřete příkazový řádek a spusťte následující příkaz:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Pokud máte například název domény contoso.edu, zadejte následující příkaz:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Všimněte si tečky na konci názvu domény. Pokud máte dva záznamy MX, jeden pro prokázání vlastnictví domény a druhý pro směrování pošty, může výstup příkazu vypadat například takto:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Začátek stránky

Zobrazení záznamu CNAME automatické konfigurace

Otevřete příkazový řádek a spusťte následující příkaz:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Pokud máte například název domény contoso.edu, zadejte následující příkaz:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Všimněte si tečky na konci názvu domény. Výstup příkazu bude vypadat takto:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Začátek stránky

Zobrazení záznamů TXT

Otevřete příkazový řádek a spusťte následující příkaz:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Pokud máte například název domény contoso.edu, zadejte následující příkaz:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Všimněte si tečky na konci názvu domény. Pokud máte dva záznamy MX, jeden umožňující zajistit, aby e-mailové systémy považovaly zprávy odesílané z vaší domény za důvěryhodné, a druhý pro prokázání vlastnictví domény, může výstup příkazu vypadat například takto:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Začátek stránky

Zobrazení záznamů SRV

Poznámka   Záznam SRV popisovaný v tomto příkladě se používá pouze v rámci organizace Live@edu.

Otevřete příkazový řádek a spusťte následující příkaz:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Pokud máte například název domény contoso.edu, zadejte následující příkaz:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Všimněte si tečky na konci názvu domény. Výstup příkazu bude vypadat takto:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Začátek stránky

Řešení problémů s výsledky nástroje Nslookup

Pokud se zdá, že některé z vašich záznamů DNS nejsou správné, nebo že služby, které jsou spojené se záznamy DNS, nefungují, může se jednat o jednu z následujících příčin:

 • Při vytváření záznamu snadno uděláte typografickou chybu. Zkontrolujte, zda jste při vytváření záznamů DNS použili správné hodnoty.

 • Některé hostitelské služby DNS podporují správu více domén pomocí stejného rozhraní webové správy, a vyžadují proto zadání symbolu @ k určení názvu nadřazené domény pro určité typy záznamů DNS. Při zadání skutečného názvu domény místo symbolu @ může způsobit neočekávané výsledky v záznamu DNS.

 • Některé hostitelské služby DNS nemusí podporovat hodnotu priority MX 0. Místo hodnoty 0 zkuste v záznamu MX směrování pošty použít standardně používanou hodnotu 10.

Začátek stránky

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.