Odkaz na dostupné rutiny prostředí PowerShell ve službě Exchange Online

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-10-31

Správci cloudových organizací mohou pomocí prostředí Windows PowerShell se službou Vzdálená správa systému Windows (WinRM) v systému Windows Management Framework provádět správu příjemců a nastavení domén a také vytvářet zprávy či odstraňovat potíže. V tomto tématu naleznete stručný popis rutin, které mají tito správci k dispozici. Pro jednotlivé rutiny je prostřednictvím příkazového řádku dostupná další nápověda, jak je popsáno dále v tomto tématu.

Poznámka   Ne všechny rutiny a funkce jsou k dispozici ve všech organizacích.

Než začnete

Pokyny, jak nainstalovat a nakonfigurovat prostředí Windows PowerShell a jak se připojit k této službě, najdete v tématu Používání prostředí Windows PowerShell v Exchange Online.

Správa příjemců

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, konfiguraci a odstraňování objektů příjemců.

Pokud vaše organizace využívá e-maily v Microsoft Office 365, musíte novým poštovním schránkám přiřadit licence. Jinak se schránky po uplynutí poskytnuté lhůty deaktivují. Další informace najdete v tématu Přiřazení licence služeb Microsoft Online novým poštovním schránkám.

Poštovní schránky

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, odstraňování a konfiguraci poštovních schránek.

 

Rutina Popis

Get-Mailbox

Slouží k zobrazení informací o cloudových poštovních schránkách.

New-Mailbox

Slouží k vytvoření nového uživatele v organizaci, který má poštovní schránku v cloudové e-mailové službě.

Remove-Mailbox

Slouží k odstranění poštovní schránky.

Get-RemovedMailbox

Zobrazí odstraněné poštovní schránky, které lze obnovit.

Set-Mailbox

Slouží ke změně nastavení existující poštovní schránky.

Undo-SoftDeletedMailbox

Tato rutina je dostupná pouze pro služby Microsoft Live@edu a Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace. K obnovení poštovní schránky, která byla odstraněna, použijte rutinu Undo-SoftDeletedMailbox. Poštovní schránky lze obnovit pouze do 30 dnů od odstranění.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Distribuční skupiny

Pomocí těchto rutin lze zobrazovat, vytvářet, odstraňovat a konfigurovat distribuční skupiny (v některých případech se také používá označení „veřejné skupiny“) a distribuční skupiny s podporou zabezpečení. Distribuční skupina, nazývaná také veřejná skupina, je skupina dvou nebo více osob, která se zobrazuje ve sdíleném adresáři. Další informace naleznete v tématu Distribution Groups.

 

Rutina Popis

Get-DistributionGroup

Slouží k zobrazení informací o distribučních skupinách nebo seznamu distribučních skupin uložených ve sdíleném adresáři. Distribuční skupiny jsou také někdy označovány jako veřejné skupiny.

New-DistributionGroup

Umožňuje vytvořit distribuční skupinu.

Remove-DistributionGroup

Umožňuje odstranit distribuční skupinu.

Set-DistributionGroup

Slouží ke změně vlastností existující distribuční skupiny.

Add-DistributionGroupMember

Slouží k přidání příjemce do existující distribuční skupiny.

Get-DistributionGroupMember

Slouží k zobrazení členů existující distribuční skupiny.

Remove-DistributionGroupMember

Slouží k odstranění členů distribuční skupiny.

Update-DistributionGroupMember

Slouží k přepsání aktuálních členů distribuční skupiny.

Get-Group

Umožňuje zobrazit všechny distribuční skupiny, skupiny zabezpečení a skupiny rolí ve vaší organizaci.

Set-Group

Umožňuje změnit vlastnosti skupiny, kterou nelze jinak měnit pomocí rutiny Set-DistributionGroup.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Dynamické distribuční skupiny

Pomocí těchto rutin lze zobrazovat, vytvářet, odstraňovat a konfigurovat dynamické distribuční skupiny v organizaci. Na rozdíl od seznamu statického členství běžné distribuční skupiny je seznam členství pro dynamickou distribuční skupinu vypočítán pokaždé, když je do skupiny odeslána zpráva. Tento výpočet je založen na filtrech a podmínkách, které při vytváření skupiny definujete. Další informace naleznete v tématu Dynamické distribuční skupiny.

 

Rutina Popis

Get-DynamicDistributionGroup

Slouží k zobrazení nastavení existující dynamické distribuční skupiny.

New-DynamicDistributionGroup

Slouží k vytvoření dynamické distribuční skupiny.

Remove-DynamicDistributionGroup

Slouží k odstranění dynamické distribuční skupiny.

Set-DynamicDistributionGroup

Slouží ke změně vlastností existující dynamické distribuční skupiny.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Externí kontakty

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, odstraňování a konfiguraci externích kontaktů. Externí kontakty jsou osoby mimo vaši organizaci, které lze zobrazit v adresáři organizace. Další informace naleznete v tématu Externí kontakty v adresáři.

 

Rutina Popis

Get-MailContact

Slouží k zobrazení informací o externích kontaktech.

New-MailContact

Slouží k vytvoření záznamu externího kontaktu ve sdíleném adresáři.

Remove-MailContact

Slouží k odstranění kontaktu ze sdíleného adresáře.

Set-MailContact

Slouží ke změně nastavení existujícího externího kontaktu.

Get-Contact

Slouží k zobrazení informací o kontaktech nebo zobrazení seznamu kontaktů uložených ve sdíleném adresáři.

Set-Contact

Slouží ke změně vlastností existujícího kontaktu. Poznámka: Chcete-li umožnit zasílání e-mailů kontaktu, použijte rutiny *-MailContact.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Uživatelé pošty

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření a odstraňování a konfiguraci uživatelů pošty. Uživatel pošty má účet ve vaší organizaci, ale nemá poštovní schránku. Místo toho jsou e-maily uživateli pošty doručovány na externí e-mailové adrese. Další informace naleznete v tématu Vytvoření uživatelů pošty.

 

Rutina Popis

Get-MailUser

Slouží k zobrazení informací o uživatelích pošty ve vaší organizaci.

New-MailUser

Umožňuje vytvořit nového uživatele pošty ve vaší organizaci.

Remove-MailUser

Umožňuje odstranit existujícího uživatele pošty.

Set-MailUser

Slouží ke změně nastavení existujícího uživatele pošty.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Další rutiny příjemců

 

Rutina Popis

Get-LinkedUser

Slouží k zobrazení informací o propojeném uživatelském účtu. Propojené uživatelské účty slouží k ověření v rámci scénářů hybridního nasazení a u webových služeb správy příjemců v systému Exchange. Uživatele ve vaší organizaci lze propojit s externím uživatelem nebo certifikátem.

Set-LinkedUser

Slouží ke změně vlastností propojeného uživatelského účtu.

Get-SecurityPrincipal

Zobrazí seznam objektů zabezpečení ve vaší organizaci. Objekt zabezpečení jsou entity, jako jsou uživatelé nebo skupiny zabezpečení, kterým lze přiřadit oprávnění a uživatelská práva.

Get-Recipient

Slouží k zobrazení informací o objektech všech typů s podporou e-mailů v organizaci. Mezi informace, které tato zásada zobrazí, patří poštovní schránky, uživatelé pošty, kontakty, distribuční skupiny a dynamické distribuční skupiny.

Get-User

Slouží k zobrazení informací o poštovních schránkách a uživatelích pošty ve vaší organizaci.

Set-User

Slouží ke změně vlastností existujícího uživatele pošty nebo poštovní schránky.

New-MailMessage

Umožňuje vytvořit e-mailovou zprávu a umístit ji do složky Koncepty poštovní schránky uživatele.

Test-MAPIConnectivity

Slouží k testování za účelem ověření, zda se konkrétní poštovní schránka může připojit pomocí protokolu MAPI, který používá aplikace Microsoft Office Outlook.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Zřízení

Ke zřízení velkého počtu nových poštovních schránek můžete použít tyto rutiny a textový soubor s oddělovači (soubor CSV). Další informace naleznete v tématu Import nových uživatelů služby Exchange Online pomocí souboru CSV.

 

Rutina Popis

Get-ProvisioningRequest

Umožňuje zobrazit informace o stavu k aktuální žádosti o zřízení účtu. Žádost o zřízení účtu vytvoří nové cloudové poštovní schránky pro uživatelé uvedené v daném souboru CSV.

New-ProvisioningRequest

Odešle novou žádost o hromadné zřízení účtů uživatelů, kteří jsou uvedeni v souboru CSV. Soubor CSV je zkontrolován. Pokud je úspěšně ověřen, je žádost o zřízení účtů vytvořena v pozastaveném stavu. Proces zřízení účtů spustíte pomocí rutiny Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Umožňuje zastavit zpracování žádosti o hromadné zřízení účtů, která buď čeká na vyřízení, nebo běží.

Start-ProvisioningRequest

Spustí žádost o zřízení účtů čekající na zpracování, která byla vytvořena pomocí rutiny New-ProvisioningRequest.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Migrace

Pomocí těchto rutin lze migrovat e-maily z místního systému zasílání zpráv do vaší cloudové organizace. Další informace naleznete v tématu Přehled migrace e-mailů.

 

Rutina Popis

Get-MigrationBatch

Umožňuje zobrazit informace o aktuálním stavu dávky migrace e-mailů.

New-MigrationBatch

Umožňuje vytvořit novou dávku migrace pro migraci dat poštovní schránky z místního serveru IMAP nebo systému zasílání zpráv Microsoft Exchange do cloudových poštovních schránek. V případě migrace účtů IMAP je nutné před migrací dat poštovní schránky vytvořit cloudové poštovní schránky.

Remove-MigrationBatch

Odstraní migrační dávku, která není spuštěna, nebo byla dokončena.

Set-MigrationBatch

Slouží ke změně vlastností existující migrační dávky.

Start-MigrationBatch

Spustí proces migrace pro dávku migrace e-mailů čekající na zpracování.

Stop-MigrationBatch

Ukončí zpracování probíhající dávky migrace.

Test-MigrationServerAvailability

Ověří, že můžete komunikovat s místním poštovním serverem hostujícím data poštovní schránky, která chcete migrovat do cloudových poštovních schránek.

Get-MigrationStatus

Umožňuje zobrazit informace o celkovém stavu probíhající migrace e-mailů.

Get-MigrationUser

Zobrazuje stavové informace o poštovní schránce jediného uživatele nebo o poštovních schránkách všech uživatelů v právě zpracovávané migrační dávce.

Get-MigrationUserStatistics

Zobrazuje stavové informace o migraci jednotlivé místní poštovní schránky do shluku.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Oprávnění

Tyto rutiny slouží k zobrazování, přidělování a odebírání oprávnění udělených uživatelům v doméně.

Skupiny rolí správce

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, odstraňování a úpravě skupin rolí správců. Skupina rolí je univerzální skupina zabezpečení, jíž jsou přiřazena oprávnění pro správu. Další informace naleznete v tématu Skupiny rolí správce.

 

Rutina Parametr

Get-RoleGroup

Slouží k zobrazení informací o skupinách rolí nebo seznamu skupin rolí v organizaci.

New-RoleGroup

Umožňuje vytvořit skupinu rolí.

Remove-RoleGroup

Slouží k odstranění skupiny rolí.

Set-RoleGroup

Slouží ke změně vlastností existující skupiny rolí.

Add-RoleGroupMember

Slouží k přidání příjemce do existující skupiny rolí.

Get-RoleGroupMember

Slouží k zobrazení členů existující skupiny rolí.

Remove-RoleGroupMember

Slouží k odstranění členů skupiny rolí.

Update-RoleGroupMember

Slouží k přepsání aktuálních členů skupiny rolí.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Zásady přiřazení rolí

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, úpravě a odstraňování zásad přiřazení rolí. Zásada přiřazení rolí je skupina jedné či více rolí správy koncového uživatele, která uživatelům umožňuje provádět správu nastavení účtů a distribučních skupin. Další informace naleznete v tématu Zásady přiřazení rolí.

Poznámka   V organizacích využívajících službu Live@edu není možné vytvářet, odstraňovat ani upravovat vlastnosti zásad přiřazení rolí. Můžete však přidat nebo odebrat role koncového uživatele, které jsou přiřazeny k zásadě přiřazení role.

 

Rutina Popis

Get-RoleAssignmentPolicy

Slouží k zobrazení informací o zadaných zásadách přiřazení rolí nebo seznamu zásad přiřazení rolí ve vaší organizaci.

New-RoleAssignmentPolicy

Slouží k vytvoření zásady přiřazení rolí.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Umožňuje odstranit zásadu přiřazení role.

Set-RoleAssignmentPolicy

Slouží ke změně vlastností existující zásady přiřazení rolí.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Řízení přístupu na základě rolí

Pomocí těchto rutin můžete spravovat role RBAC (role based access control) ve vaší organizaci. Role RBAC umožňují přiřazovat uživatelům různé možnosti. Všechna oprávnění a možnosti jsou definovány prostřednictvím rolí správy. Role správy (označované někdy jako role RBAC nebo jednoduše role) definují, kam má uživatel přístup a jaké operace může provádět. Další informace naleznete v tématu Řízení přístupu na základě rolí.

 

Rutina Popis

Get-ManagementRole

Slouží k zobrazení rolí správy, které jsou v organizaci k dispozici.

New-ManagementRole

Slouží k vytvoření nové role správy na základě již existující role.

Remove-ManagementRole

Slouží k odebrání role správy. Můžete odebrat pouze ty role, které jste vytvořili. Předdefinované role odebrat nelze.

Get-ManagementRoleAssignment

Slouží k zobrazení rolí správy, které jsou aktuálně přiřazeny uživateli.

New-ManagementRoleAssignment

Slouží k přiřazení nové role správy uživateli.

Remove-ManagementRoleAssignment

Slouží k odebrání role správy uživateli.

Set-ManagementRoleAssignment

Slouží ke změně nastavení přiřazení role správy, například souvisejícího oboru správy.

Add-ManagementRoleEntry

Slouží k přidání přístupu ke konkrétní rutině a parametrům k existující roli správy.

Get-ManagementRoleEntry

Slouží k zobrazení rutin a parametrů dostupných pro existující roli správy.

Remove-ManagementRoleEntry

Slouží k odebrání přístupu ke konkrétní rutině z existující role správy.

Set-ManagementRoleEntry

Slouží k přidání nebo odebrání přístupu k parametru.

Get-ManagementScope

Slouží k zobrazení oborů správy definovaných pro organizaci. Obor správy určuje objekty, které jsou uživateli k dispozici. Obor správy pro typického uživatele je například omezen pouze na vlastní účet uživatele. Obor správy pro správce organizace zahrnuje všechny objekty v doméně.

New-ManagementScope

Slouží k definování nového oboru správy.

Remove-ManagementScope

Slouží k odebrání oboru správy. Můžete odebrat pouze ty obory správy, které jste definovali.

Set-ManagementScope

Slouží ke změně definice existujícího oboru správy.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Oprávnění k poštovním schránkám

Pomocí těchto rutin lze zobrazovat, udělovat a odvolávat oprávnění k poštovním schránkám a oprávnění ke složkám poštovních schránek.

 

Rutina Popis

Add-MailboxPermission

Slouží k udělení oprávnění k přístupu v poštovní schránce jiného uživatele.

Get-MailboxPermission

Slouží k zobrazení oprávnění přiřazených k poštovní schránce uživatele.

Remove-MailboxPermission

Slouží k odebrání oprávnění k přístupu v poštovní schránce jiného uživatele.

Add-MailboxFolderPermission

Slouží k udělení oprávnění k přístupu ke složce v poštovní schránce jiného uživatele. Můžete udělit například oprávnění ke správě kalendáře jiného uživatele. Cílová složka se zadává v tomto formátu: alias:\názevsložky.

Get-MailboxFolderPermission

Slouží k zobrazení oprávnění přiřazených ke konkrétní složce v poštovní schránce uživatele.

Set-MailboxFolderPermission

Slouží ke změně oprávnění přiřazených ke konkrétní složce v poštovní schránce uživatele.

Remove-MailboxFolderPermission

Slouží k odebrání oprávnění k přístupu ke konkrétní složce v poštovní schránce jiného uživatele.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Oprávnění Odeslat jako

Pomocí těchto rutin lze zobrazovat, udělovat a odvolávat oprávnění Odeslat jako. Oprávnění Odeslat jako dává uživatelům právo použít v poli Od e-mailovou adresu jiného příjemce. Další informace naleznete v tématu Udělení oprávnění Odeslat jako uživatelům.

 

Rutina Popis

Add-RecipientPermission

Slouží k udělení oprávnění Odeslat jako uživatelům.

Get-RecipientPermission

Zobrazí oprávnění Odeslat jako udělená uživatelům.

Remove-RecipientPermission

Zruší oprávnění Odeslat jako udělená uživatelům.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Dodržování předpisů

Pomocí těchto rutin také může vaší organizaci pomoci s dodržováním příslušných zákonných požadavků a firemních předpisů.

Vyhledávání v několika poštovních schránkách

Pomocí těchto rutin můžete v poštovních schránkách organizace vyhledávat e-maily nebo jiné typy zpráv, které obsahují určitá klíčová slova. Tyto rutiny jsou definovány pouze v roli Vyhledávání v poštovních schránkách a měly by být přiřazeny ke správcům zjišťování. Abyste mohli používat rutiny vyhledávání v poštovních schránkách, je nutné, abyste byli členy skupiny rolí Správa zjišťování. Další informace naleznete v tématu Poskytnutí přístupu uživatelům k vyhledávání v několika poštovních schránkách.

 

Rutina Popis

Get-MailboxSearch

Umožňuje zobrazit vyhledávání ve více poštovních schránkách, která běží, byla dokončena nebo byla zastavena.

New-MailboxSearch

Slouží k vytvoření nového vyhledávání ve více poštovních schránkách. Pomocí této rutiny můžete definovat parametry vyhledávání, ale vyhledávání pak spustíte pomocí rutiny Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Slouží k odebrání vyhledávání ve více poštovních schránkách.

Search-Mailbox

Umožňuje prohledat poštovní schránku a zkopírovat výsledky do uvedené cílové poštovní schránky, odstranit zprávy ze zdrojové poštovní schránky, nebo provést obě akce.

Poznámka   Tato rutina je k dispozici také v roli Import/export poštovní schránky. Ve výchozím nastavení není role Import/export poštovní schránky přiřazena žádným skupinám rolí.

Set-MailboxSearch

Slouží ke změně vlastností existujícího vyhledávání ve více poštovních schránkách.

Start-MailboxSearch

Spustí nebo obnoví existující vyhledávání ve více poštovních schránkách pomocí rutiny New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Zastaví probíhající vyhledávání ve více poštovních schránkách.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Pravidla přenosu

Tyto rutiny slouží k zobrazování, konfiguraci, vytváření a odebírání pravidel přenosu. Tok e-mailových zpráv ve vaší organizaci můžete řídit také pomocí pravidel přenosu. Můžete definovat specifické atributy zpráv (neboli podmínky) a akce, které mají být použity pro všechny zprávy obsahující tyto atributy. Další informace naleznete v tématu Pravidla platná pro celou organizaci.

 

Rutina Popis

Disable-TransportRule

Zakáže pravidlo přenosu.

Enable-TransportRule

Povolí pravidlo přenosu.

Get-TransportRule

Slouží k zobrazení informací o zadaných pravidlech přenosu nebo seznamu pravidel přenosu v organizaci.

New-TransportRule

Vytvoří pravidlo přenosu.

Remove-TransportRule

Odstraní pravidlo přenosu.

Set-TransportRule

Slouží ke změně vlastností pravidla přenosu.

Get-TransportRuleAction

Slouží k zobrazení informací o zadaných akcích pravidel přenosu nebo seznamu všech dostupných akcí pravidel přenosu v organizaci.

Get-TransportRulePredicate

Slouží k zobrazení informací o zadaných predikátech pravidel přenosu nebo seznamu všech dostupných predikátů pravidel přenosu v organizaci. Predikáty pravidel přenosu je možné používat jako podmínky nebo výjimky v pravidlech přenosu.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Řídicí zásady

Pomocí těchto rutin je možné zobrazit nebo nakonfigurovat řídicí zásady v organizacích využívajících službu Live@edu. Řídicí zásad určují, kdo může uživatelům ve vaší organizaci odesílat e-maily a kdo od nich může e-maily přijímat, a dále umožňují filtrovat a odmítat e-maily, které obsahují zakázaná slova. Další informace naleznete v tématu Řídicí zásady.

Poznámka   Řídicí zásady nejsou ve službách Microsoft Office 365 k dispozici.

 

Rutina Popis

Add-SupervisionListEntry

Slouží k přidání položky do seznamu povolených či zamítnutých položek uživatele.

Get-SupervisionListEntry

Slouží k zobrazení povolené či zamítnuté položky definované pro uživatele.

Remove-SupervisionListEntry

Slouží k odebrání položky ze seznamu povolených či zamítnutých položek uživatele.

Get-SupervisionPolicy

Slouží k zobrazení nastavení řídicích zásad pro organizaci.

Set-SupervisionPolicy

Slouží ke konfiguraci nastavení řídicích zásad.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Správa přístupových práv k informacím

Pomocí těchto rutin lze zobrazovat a konfigurovat funkce Správy přístupových práv k informacím v organizaci. Správa přístupových práv k informacím zajišťuje trvalou ochranu z hlediska řízení přístupu k citlivým datům v e-mailech, jejich předávání dál, tisku nebo kopírování. Další informace naleznete v tématu Nastavení a správa přístupových práv k informacím služby Exchange Online.

 

Rutina Popis

Get-IRMConfiguration

Umožňuje zobrazit konfiguraci Správy přístupových práv k informacím v organizaci.

Set-IRMConfiguration

Slouží ke změně vlastností konfigurace Správy přístupových práv k informacím v organizaci.

Test-IRMConfiguration

Umožňuje otestovat funkce konfigurace Správy přístupových práv k informacím v organizaci.

Get-RMSTemplate

Umožňuje zobrazit informace o konkrétních šablonách zásad práv služby AD RMS (Microsoft Active Directory Rights Management Services) nebo zobrazit seznam šablon zásad práv služby AD RMS v organizaci.

Set-RMSTemplate

Slouží ke změně vlastností existující šablony zásad práv služby AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Umožňuje zobrazit nastavení existující důvěryhodné domény publikování v organizaci. Důvěryhodná doména publikování obsahuje nastavení nutná pro použití funkce RMS v organizaci. Uživatelé mohou například aplikovat šablony zásad práv služby AD RMS na e-mailové zprávy.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Slouží k importu důvěryhodné domény publikování z místního serveru, na kterém běží služba AD RMS, do organizace.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Umožňuje odebrat existující důvěryhodnou domény publikování, kterou jste naimportovali do organizace.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Umožňuje změnit vlastnosti existující důvěryhodné domény publikování v organizaci.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Pravidla ochrany aplikace Outlook

Tyto rutiny slouží k zobrazování a ke konfiguraci pravidel ochrany aplikace Outlook. Pravidla ochrany aplikace Outlook jsou pravidla vytvořená správcem použita před tím, než uživatel zprávu odešle pomocí aplikace Outlook. Pravidla ochrany aplikace Outlook automaticky pro zprávu před jejím odesláním aplikují šablonu zásad služby AD RMS (Microsoft Active Directory Rights Management Services).

 

Rutina Popis

Disable-OutlookProtectionRule

Zakáže pravidlo ochrany aplikace Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Povolí pravidlo ochrany aplikace Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Slouží k zobrazení informací o zadaných pravidlech ochrany aplikace Outlook nebo seznamu pravidel ochrany aplikace Outlook v organizaci.

New-OutlookProtectionRule

Vytvoří pravidlo ochrany aplikace Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Odstraní pravidlo ochrany aplikace Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Slouží ke změně vlastností pravidla ochrany aplikace Outlook.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Zásady uchovávání informací

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, odebírání a konfiguraci zásad uchovávání informací v organizaci. Zásady uchovávání informací jsou přidruženy ke skupině značek zásad uchovávání informací, které určují nastavení uchovávání informací pro položky v poštovní schránce. Zásada může obsahovat jednu výchozí značku zásad uchovávání informací a několik nevýchozích značek zásad uchovávání informací. Pro poštovní schránku může být nastavena vždy pouze jedna zásada uchovávání informací. Další informace naleznete v tématu Nastavení a správa zásad uchovávání informací služby Exchange Online.

 

Rutina Popis

Get-RetentionPolicy

Slouží k zobrazení informací o zadaných zásadách uchovávání informací nebo seznamu zásad uchovávání informací ve vaší organizaci.

New-RetentionPolicy

Vytvoří zásadu uchovávání informací.

Remove-RetentionPolicy

Odstraní zásadu uchovávání informací.

Set-RetentionPolicy

Slouží ke změně vlastností zásad uchovávání informací.

Get-RetentionPolicyTag

Slouží k zobrazení informací o zadaných značkách zásad uchovávání informací nebo seznamu značek zásad uchovávání informací ve vaší organizaci. Značky zásad uchovávání informací se používají k aplikování nastavení uchovávání zpráv pro e-mailové zprávy nebo složky.

New-RetentionPolicyTag

Vytvoří značku zásady uchovávání informací.

Remove-RetentionPolicyTag

Odstraní značku zásad uchovávání informací.

Set-RetentionPolicyTag

Slouží ke změně vlastností značky zásad uchovávání informací.

Start-ManagedFolderAssistant

Ihned implementuje zásady uchovávání informací nakonfigurované pro zadanou poštovní schránku.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Klasifikace zpráv

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, odebírání a konfiguraci klasifikací zpráv v organizaci. Po vytvoření klasifikací zpráv mohou uživatelé tyto klasifikace použít pro zprávy pomocí webové aplikace Outlook Web App, případně je mohou na zprávy aplikovat pomocí pravidel přenosu. Klasifikace je také možné využívat jako podmínky nebo výjimky v pravidlech přenosu.

 

Rutina Popis

Get-MessageClassification

Slouží k zobrazení informací o klasifikacích zpráv nebo seznamu klasifikací zpráv v organizaci.

New-MessageClassification

Vytvoří klasifikaci zprávy.

Remove-MessageClassification

Odstraní klasifikaci zprávy.

Set-MessageClassification

Změní vlastnosti klasifikace zprávy.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Archivace a ukládání do deníku

Tyto rutiny slouží k zobrazení a konfiguraci nastavení archivace a ukládání do deníku pro vaši organizaci. Další informace naleznete v následujících tématech:

Poznámka   Archivace není v organizacích využívajících službu Live@edu k dispozici.

 

Rutiny Popis

Disable-Mailbox

Zakáže archivaci pro existující poštovní schránku pomocí parametru Archive.

Enable-Mailbox

Povolí archivaci pro existující poštovní schránku pomocí parametru Archive.

Disable-JournalRule

Zakáže pravidlo deníku. Pravidla deníku umožňují zaznamenávat (ukládat do deníku) e-mailové zprávy odeslané konkrétním příjemcům nebo zprávy přijaté od konkrétních odesílatelů. Zpráva je uložena do deníku v případě, že odpovídá kritériím definovaným pravidlem deníku.

Enable-JournalRule

Povolí pravidlo deníku.

Get-JournalRule

Slouží k zobrazení informací o zadaných pravidlech deníku nebo seznamu pravidel deníku v organizaci.

New-JournalRule

Vytvoří pravidlo deníku.

Remove-JournalRule

Odstraní pravidlo deníku.

Set-JournalRule

Slouží ke změně vlastností pravidla deníku.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Vytváření sestav

Tyto rutiny slouží k zobrazení sestav a statistiky pro organizaci.

Protokolování auditu

Tyto rutiny slouží ke konfiguraci protokolování auditování a zobrazení protokolů auditování. Protokol auditu zaznamenává některé akce provedené vybranými uživateli. Další informace naleznete v tématu Použití protokolu auditu k záznamu činností uživatele.

 

Rutina Popis

Search-AdminAuditLog

Umožňuje vyhledat obsah v protokolu auditování správce.

Write-AdminAuditLog

Přidá komentáře k protokolu auditování správce.

Get-AdminAuditLogConfig

Slouží k zobrazení nastavení konfigurace protokolu aktuálního auditu správce.

New-AdminAuditLogSearch

Prohledá obsah protokolu auditování správce a výsledky odešle zadaným příjemcům.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Zobrazí účty, u kterých je protokolování auditování poštovní schránky vynecháváno.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Umožňuje určit účty, u kterých má být protokolování auditování poštovní schránky vynecháváno. Můžete například určit účty služby s častým přístupem k poštovním schránkám a snížit tak objem nepodstatných informací objevujících se v protokolech auditování poštovních schránek.

Search-MailboxAuditLog

Umožňuje vyhledat obsah v protokolu auditování poštovní schránky.

New-MailboxAuditLogSearch

Prohledá obsah protokolu auditování poštovní schránky a výsledky odešle zadaným příjemcům.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Sledování zpráv

Pomocí těchto rutin lze sledovat informace o doručení zpráv odeslaných z kterékoli poštovní schránky nebo přijatých kteroukoli poštovní schránkou v rámci organizace. Další informace naleznete v tématu Oznámení o doručení pro správce.

 

Rutina Popis

Get-MessageTrackingReport

Vrátí data pro konkrétní oznámení o doručení (sledování zpráv). Tato rutina vyžaduje zadání ID pro oznámení o doručení (sledování zpráv), které chcete zobrazit. Proto je nutné nejprve pomocí rutiny Search-MessageTrackingReport vyhledat ID oznámení o doručení (sledování zpráv) pro konkrétní zprávu. ID oznámení o doručení (sledování zprávy) z výstupu rutiny Search-MessageTrackingReport pak předáte rutině Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Slouží k vyhledání jedinečného ID oznámení o doručení (sledování zpráv) na základě zadaných kritérií vyhledávání. Toto ID pak můžete předat rutině Get-MessageTrackingReport a získat tak úplné informace o sledování zprávy.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Další rutiny generování sestav

 

Rutina Popis

Get-FailedContentIndexDocuments

Zobrazí seznam dokumentů v poštovní schránce, které nelze indexovat na základě vyhledávání na serveru Exchange.

Get-LogonStatistics

Slouží k zobrazení informací otevřených relací přihlášených k určené poštovní schránce, např. uživatelského jména, doby přihlášení a času posledního přístupu. K ukončení relace přihlášení dojde pouze tehdy, když se uživatel odhlásí. U uživatelů, kteří pouze zavřou prohlížeč, se proto může zobrazovat více relací.

Get-MailboxFolderStatistics

Umožňuje zobrazit informace o složkách v zadané poštovní schránce, včetně počtu a velikosti položek ve složce, názvu a ID složky a dalších informací.

Get-MailboxStatistics

Slouží k zobrazení informací o poštovní schránce, jako je například velikost poštovní schránky, počet obsažených zpráv a čas posledního přístupu.

Get-RecipientStatisticsReport

Umožňuje zobrazit informace o celkovém počtu příjemců ve vaší organizaci, včetně počtu poštovních schránek, aktivních poštovních schránek, kontaktů a distribučních skupin.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Domény

Tyto rutiny slouží k zobrazení a konfiguraci nastavení interních a externích domén definovaných ve vaší organizaci.

Akceptované domény

Tyto rutiny slouží k zobrazování a konfiguraci akceptovaných domén. Akceptovaná doména je jakýkoli obor názvů protokolu SMTP, pro nějž cloudová e-mailová organizace odesílá nebo přijímá e-maily. Další informace naleznete v tématu Akceptované domény.

 

Rutina Popis

Get-AcceptedDomain

Slouží k zobrazení informací o konfiguraci všech akceptovaných domén nebo konkrétní akceptované domény.

Set-AcceptedDomain

Slouží ke konfiguraci nastavení akceptované domény, kterou jste zaregistrovali v cloudové e-mailové službě.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Vzdálené domény

Tyto rutiny slouží k zobrazování, vytváření, odstraňování a konfiguraci vzdálených domén. Vzdálené domény definují nastavení pro tok pošty na základě cílové domény jednotlivých e-mailových zpráv. Další informace naleznete v tématu Vzdálené domény.

 

Rutina Popis

Get-RemoteDomain

Slouží k zobrazení informací o konfiguraci všech vzdálených domén nebo konkrétní vzdálené domény.

New-RemoteDomain

Slouží k vytvoření položky nové vzdálené domény, která umožňuje konfiguraci formátování zpráv a zásad pro zprávy odesílané do této domény.

Remove-RemoteDomain

Slouží k odebrání položky vzdálené domény.

Set-RemoteDomain

Slouží ke konfiguraci formátování zpráv a nastavení zásad pro existující položku vzdálené domény.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Nastavení poštovní schránky

Tyto rutiny slouží ke konfiguraci a řízení přístupu uživatelů ke cloudové e-mailové službě.

 

Rutina Popis

Get-CASMailbox

Slouží k zobrazení protokolů, které jsou povoleny pro klientská připojení u jedné či více poštovních schránek v organizaci.

Set-CASMailbox

Slouží ke konfiguraci protokolů připojení klientského přístupu, které jsou povoleny u konkrétní poštovní schránky.

Get-CASMailboxPlan

Slouží k zobrazení výchozích nastavení klientského přístupu, která se používají na nové poštovní schránky v organizaci.

Get-OWAMailboxPolicy

Slouží k zobrazení zásad, které lze použít na poštovní schránky, které se připojují pomocí webové aplikace Outlook, a nastavení konfigurovaných pro tyto zásady.

Get-MailboxPlan

Slouží k zobrazení informací o plánech poštovních schránek dostupných v organizaci a jejich nastavení. Plán poštovní schránky je šablona zřízení uživatele.

Set-MailboxPlan

Slouží ke změně zobrazovaného názvu plánu poštovní schránky nebo nastavení alternativního plánu poštovní schránky jako výchozího.

New-OWAMailboxPolicy

Slouží k vytvoření nové zásady, kterou bude možné použít na poštovní schránky v organizaci za účelem vynucení nastavení připojení pomocí aplikace Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Slouží k odebrání existující zásady, která slouží k vynucení nastavení připojení pomocí aplikace Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Slouží ke konfiguraci nastavení existující zásady, která je použita na poštovní schránky v organizaci za účelem vynucení nastavení připojení pomocí aplikace Outlook Web App.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Nastavení organizace

Tyto rutiny slouží k zobrazování a konfiguraci nastavení pro celou organizaci.

 

Rutina Popis

Get-OrganizationConfig

Slouží k zobrazení informací o různých nastaveních ve vaší organizaci.

Set-OrganizationConfig

Slouží ke konfiguraci různých nastavení v rámci organizace.

Get-TransportConfig

Slouží k zobrazení nastavení konfigurace přenosu, například jazyka, ve kterém jsou odesílána oznámení o stavu doručení (DSN).

Set-TransportConfig

Slouží ke změně nastavení konfigurace přenosu, například jazyka DSN.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Zosobnění aplikace

Tato rutina je přiřazena roli RBAC ApplicationImpersonation a pomocí služeb Microsoft Exchange Web Services (EWS) umožňuje naprogramovaný přístup k poštovním schránkám Exchange Online. Další informace naleznete v tématu Téma MSDN.

 

Rutina Popis

Impersonate-ExchangeUser

Umožňuje naprogramovaný přístup příslušného servisního účtu k poštovním schránkám uživatelů.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Federované delegování a hybridní nasazení

Tyto rutiny slouží k zobrazení a konfiguraci funkcí federovaného delegování a hybridního nasazení pro vaši organizaci.

Federované delegování

Tyto rutiny slouží k zobrazení a konfiguraci nastavení federovaného delegování v doméně. Federované delegování (federované sdílení) používá Microsoft Federation Gateway, cloudovou službu identit. Ta se používá jako zprostředkovatel vztahu důvěryhodnosti mezi místní organizací Microsoft Exchange Server 2010 a vaší organizací využívající cloudové e-mailové služby. Další informace naleznete v tématu Konfigurace federovaného delegování ve shluku.

 

Rutina Popis

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Umožňuje zobrazit identifikátor federované organizace a související údaje pro vaší organizaci, například federované domény, kontakt organizace a stav.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Umožňuje nakonfigurovat identifikátor federované organizace pro vaši organizaci.

Get-FederationInformation

Umožňuje zobrazit informace federování, včetně názvů federovaných domén a cílových adres URL, z externí organizace Exchange.

Get-FederationTrust

Slouží k zobrazení důvěryhodností federací nakonfigurovaných pro organizaci.

Get-OrganizationRelationship

Zobrazí nastavení pro vztah federovaného delegování pro sdílení informací o volném čase nebo zabezpečené doručování zpráv mezi organizacemi.

New-OrganizationRelationship

Umožňuje vytvořit vztah federovaného delegování mezi organizacemi.

Remove-OrganizationRelationship

Umožňuje odebrat vztah federovaného delegování mezi organizacemi.

Set-OrganizationRelationship

Umožňuje nakonfigurovat vztah federovaného delegování mezi organizacemi.

Test-OrganizationRelationship

Ověří, zda je vztah federovaného delegování mezi organizacemi správně nakonfigurován a zda funguje očekávaným způsobem.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Sdílení zásad

Tyto rutiny slouží k zobrazování a konfiguraci zásad sdílení. Zásady sdílení řídí, jakým způsobem mohou uživatelé ve vaší organizaci sdílet informace kalendáře a kontaktní informace s uživateli mimo organizaci.

 

Rutina Popis

Get-SharingPolicy

Slouží k zobrazení informací o zadaných zásadách sdílení nebo seznamu zásad sdílení ve vaší organizaci.

New-SharingPolicy

Vytvoří novou zásadu sdílení.

Remove-SharingPolicy

Odstraní zásadu sdílení. Dříve než zásadu sdílení odstraníte, je třeba ověřit, že není přiřazena k žádné poštovní schránce.

Set-SharingPolicy

Slouží ke změně nastavení existující zásady sdílení.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Informace o dostupnosti

Pomocí téti rutiny můžete zobrazovat a nastavit informace o dostupnosti z hlediska volného času, které vaše organizace sdílí s jinými organizacemi.

 

Rutina Popis

Add-AvailabilityAddressSpace

Definuje přístupovou metodu a související pověření používaná pro výměnu informací o volném čase mezi organizacemi.

Get-AvailabilityAddressSpace

Umožňuje zobrazení podrobností o tom, jak je vaše organizace Exchange nakonfigurována z hlediska výměny informací o volném čase mezi organizacemi.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Odstraňuje dříve definovaný adresový prostor dostupnosti a související pověření využívaná pro požadavcích na informace o volném čase mezi organizacemi.

Get-AvailabilityConfig

Umožňuje zobrazení účtů, kterým se důvěřuje při výměně informací o volném čase mezi organizacemi.

New-AvailabilityConfig

Vytvoření výměny informací volno/obsazeno mezi organizacemi.

Remove-AvailabilityConfig

Odstraňuje dříve nakonfigurovanou výměnu informací o volném čase mezi organizacemi.

Set-AvailabilityConfig

Nastavuje přístupovou úroveň pro informace o volném čase.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Přesunutí poštovních schránek

Pomocí těchto rutin můžete přesouvat poštovní schránky mezi cloudovou organizaci a vaší místní organizací Exchange. Přesouvání poštovních schránek mezi cloudovou a místní organizací vyžaduje hybridní nasazení. Další informace naleznete v tématu Hybridní nasazení serveru Exchange a migrace se službami Office 365.

 

Rutiny Popis

Get-MoveRequest

Umožňuje zobrazit stav probíhajícího přesunu poštovní schránky, který byl zahájen pomocí rutiny New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Umožňuje vytvořit nové přesunutí poštovní schránky.

Remove-MoveRequest

Zruší přesun poštovní schránky, který byl zahájen pomocí rutiny New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Obnoví pozastavenou žádost o přesunutí nebo žádost o přesunutí, která obsahuje chybu.

Set-MoveRequest

Slouží ke změně vlastností existující žádosti o přesunutí.

Suspend-MoveRequest

Pozastaví žádost o přesunutí, než dosáhne stavu CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Zobrazí podrobné informace o žádostech o přesunutí.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Možnosti poštovních schránek

Pomocí těchto rutin lze zobrazit a nakonfigurovat nastavení poštovních schránek uživatelů dostupné v možnostech webové aplikace Outlook Web App. Chcete-li získat přístup ke stránce Možnosti, naleznete další informace v tématu Přístup ke stránce možností jiného uživatele.

 

Rutina Popis

Get-CalendarNotification

Zobrazí pravidla oznámení kalendáře v poštovní schránce uživatele. Uživatelům mhou být doručována oznámení v podobě textových zpráv s informacemi o událostech kalendáře a programu dne.

Get-CalendarProcessing

Umožňuje zobrazit nastavení zpracování kalendáře pro zadanou poštovní schránku. Obvyklé hodnoty jsou AutoUpdate pro poštovní schránky uživatelů a AutoAccept pro poštovní schránky místností a vybavení.

Set-CalendarProcessing

Umožňuje změnit nastavení zpracování kalendáře pro zadanou poštovní schránku. Můžete také nakonfigurovat všechna nastavení prostředků pro poštovní schránku místnosti nebo vybavení.

Disable-InboxRule

Zakáže pravidlo složky Doručená pošta v poštovní schránce uživatele. Pravidla složky Doručená pošta zpracovávají zprávy ve složce Doručená pošta na základě zadaných podmínek a provádějí takové akce, jako je přesunutí zprávy do zadané složky nebo odstranění zprávy.

Poznámka   Když vytvoříte, upravíte, odeberete, povolíte nebo zakážete pravidlo složky Doručená pošta, budou odebrána všechna pravidla na straně klienta vytvořená aplikací Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Povolí pravidlo složky Doručená pošta v poštovní schránce uživatele.

Get-InboxRule

Slouží k zobrazení informací o zadaných pravidlech složky Doručená pošta nebo seznamu pravidel složky Doručená pošta v poštovní schránce uživatele.

New-InboxRule

Vytvoří pravidlo složky Doručená pošta v poštovní schránce uživatele.

Remove-InboxRule

Odstraní pravidlo složky Doručená pošta v poštovní schránce uživatele.

Set-InboxRule

Změní vlastnosti pravidla složky Doručená pošta v poštovní schránce uživatele.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Zobrazí nastavení automatických odpovědí pro poštovní schránku uživatele.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Nakonfiguruje nastavení automatických odpovědí pro poštovní schránku uživatele.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Umožňuje zobrazit nastavení kalendáře pro poštovní schránku uživatele.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Umožňuje nakonfigurovat nastavení kalendáře uživatele. Tato nastavení mají vliv na vzhled kalendáře uživatele a na to, jakým způsobem fungují připomenutí ve webové aplikaci Outlook Web App. Tato nastavení také definují, jakým způsobem jsou uživateli zasílány pozvánky na schůzky, odpovědi a oznámení.

Get-MailboxCalendarFolder

Umožňuje zobrazit pro složku kalendáře uživatele. Tyto informace zahrnují název složky kalendáře, informace o tom, zda je složka je v současné době publikována nebo sdílena, začátek a konec rozsahu publikovaných kalendářních dnů, úroveň podrobností publikovaných pro kalendář, informace o tom, zda je možné vyhledávat na webu publikovanou adresu URL kalendáře, a informace o publikované adrese URL kalendáře.

Set-MailboxCalendarFolder

Umožňuje konfigurovat nastavení publikování nebo nastavení pro složku kalendáře v poštovní schránce uživatele.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Zobrazí konfiguraci pravidla nevyžádané pošty pro poštovní schránku uživatele.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Slouží ke konfiguraci pravidla nevyžádané pošty pro poštovní schránku uživatele.

Get-MailboxMessageConfiguration

Umožňuje zobrazit nastavení e-mailových zpráv pro poštovní schránku uživatele. Nastavení zahrnuje podpisy e-mailů, formát zpráv, možnosti zpráv, potvrzení o přečtení, podokno čtení a konverzace.

Set-MailboxMessageConfiguration

Umožňuje nakonfigurovat nastavení e-mailových zpráv pro poštovní schránku uživatele.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Umožňuje zobrazit místní nastavení pro poštovní schránku uživatele. Nastavení zahrnuje časové pásmo, formát času, datum a jazyk.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Umožňuje nakonfigurovat místní nastavení pro poštovní schránku uživatele.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Umožňuje zobrazit nastavení kontroly pravopisu webové aplikace Outlook Web App poštovní schránky uživatele. Nastavení zahrnuje jazyk slovníku a ignorování slov obsahujících čísla a slova psaná jen velkými písmeny.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Umožňuje nakonfigurovat nastavení kontroly pravopisu webové aplikace Outlook Web App poštovní schránky uživatele.

Get-MessageCategory

Slouží k zobrazení informací o zadaných kategoriích zpráv nebo seznamu kategorií zpráv v poštovní schránce uživatele.

Get-SendAddress

Umožňuje zobrazit e-mailové adresy poštovní schránky uživatele, které lze nakonfigurovat jako výchozí adresu odesílatele. Konfigurace výchozí adresy odesílatele má smysl pouze v případě, že má uživatel pro svou poštovní schránku nakonfigurován odběr z účtů POP, IMAP nebo Hotmail. Výchozí adresu odesílatele můžete pro uživatele nastavit pomocí parametru SendAddressDefault v rutině Set-MailboxMessageConfiguration. Uživatel může výchozí adresu odesílatele při vytváření e-mailové zprávy ve webové aplikaci Outlook Web App přepsat.

Get-TextMessagingAccount

Umožňuje zobrazit nastavení služby SMS (short messaging service). Mezi tato nastavení patří to, zda je povoleno používání protokolu Microsoft Exchange ActiveSync, a také nastavení ID země nebo oblasti uživatele, ID operátora, ID poskytovatele služeb a telefonní číslo oznámení.

Import-ContactList

Umožňuje naimportovat kontakty pošty uživatele do cloudové poštovní schránky z textového souboru s oddělovači (CSV).

Get-HotmailSubscription

Slouží k zobrazení nastavení odběru služby Hotmail, která jsou konfigurována pro konkrétní poštovní schránku.

Set-HotmailSubscription

Slouží ke změně nastavení odběru služby Hotmail, která je konfigurována pro konkrétní poštovní schránku.

Get-ImapSubscription

Slouží k zobrazení odběrů IMAP, připojeného účtu a informací pro konkrétní poštovní schránku. Tento příkaz lze použít při odstraňování potíží uživatelů s připojením prostřednictvím protokolu IMAP.

Set-ImapSubscription

Slouží ke konfiguraci nastavení odběru IMAP pro poštovní schránku.

Get-PopSubscription

Slouží k zobrazení informací o odběru POP pro konkrétní poštovní schránku. Tento příkaz lze použít při odstraňování potíží uživatelů s připojením prostřednictvím protokolu POP.

Set-PopSubscription

Slouží ke konfiguraci nastavení odběru POP pro poštovní schránku.

Get-Subscription

Slouží k zobrazení odběrů externích e-mailových účtů pro konkrétní poštovní schránku. Tento příkaz je vhodné použít, pokud si nejste jisti, jaký odběr uživatel konfiguroval.

Remove-Subscription

Slouží k odebrání odběru externího e-mailového účtu z poštovní schránky uživatele.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Exchange ActiveSync

Tyto rutiny slouží k zobrazení a konfiguraci nastavení protokolu Exchange ActiveSync pro vaši organizaci. Další informace naleznete v tématu Správa aplikace Exchange ActiveSync pro vaši organizaci.

 

Rutina Popis

Clear-ActiveSyncDevice

Slouží k vymazání mobilního zařízení, které pro připojení k poštovní schránce v organizaci používá protokol Exchange ActiveSync. Tento příkaz se obvykle používá v případě ztráty nebo odcizení zařízení.

Get-ActiveSyncDevice

Slouží k zobrazení seznamu mobilních zařízení, která pro připojení k poštovním schránkám v organizaci používají protokol Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncDevice

Slouží k odebrání připojení mobilního zařízení pomocí protokolu Exchange ActiveSync z poštovní schránky. Je třeba znát název mobilního zařízení a poštovní schránky uživatele.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Umožňuje zobrazit pravidla přístupu k zařízení Exchange ActiveSync, která jste vytvořili pomocí rutiny New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Slouží k vytvoření pravidel přístupu k zařízení Exchange ActiveSync umožňujících uživatelům povolit synchronizaci poštovních schránek s konkrétními řadami nebo modely mobilních zařízení.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Umožňuje odebrat existující pravidla přístupu k zařízení Exchange ActiveSync z organizace.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Slouží ke konfiguraci existujících pravidel přístupu k zařízení Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Slouží k zobrazení seznamu zařízení Exchange ActiveSync, která jsou připojena k poštovním schránkám v organizaci.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Slouží k zobrazení mobilních telefonů nakonfigurovaných pro synchronizaci s určenou poštovní schránkou uživatele a statistik synchronizace pro každé ze zařízení. Mezi informace, které tato zásada zobrazí, patří statistiky, jako například poslední pokus o synchronizaci či identifikace zařízení.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Slouží k zobrazení zásad, které lze použít na zařízení používající protokol Exchange ActiveSync, která jsou připojena k poštovním schránkám v organizaci, a nastavení konfigurovaných pro tyto zásady.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Slouží k vytvoření zásady poštovní schránky Exchange ActiveSync, kterou bude možné použít na poštovní schránky v organizaci za účelem vynucení nastavení připojených zařízení používajících protokol Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Umožňuje odebrat existující zásady poštovních schránek používajících protokol Exchange ActiveSync, které vynucují nastavení připojených zařízení Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Slouží ke konfiguraci nastavení existující zásady, která se používá na poštovní schránky v organizaci za účelem vynucení nastavení připojených zařízení používajících protokol Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Slouží k zobrazení nastavení protokolu Exchange ActiveSync pro organizaci.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Slouží ke konfiguraci výchozího nastavení protokolu Exchange ActiveSync pro organizaci. Můžete například nastavit výchozí úroveň přístupu tak, aby byla nová zařízení povolena, blokován nebo umístěna do karantény.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Jednotné zasílání zpráv

Tyto rutiny slouží k zobrazování a konfiguraci nastavení služby Jednotné zasílání zpráv v produktu Microsoft Office 365 pro podniky. Další informace naleznete v tématu Připojení systému Exchange k telefonnímu systému pomocí služby Jednotné zasílání zpráv.

Poznámka   Služba Jednotné zasílání zpráv není v organizacích využívajících službu Live@edu k dispozici.

 

Rutina Popis

Disable-UMAutoAttendant

Zakáže existující automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv, který je povolen. Automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv nelze zakázat, pokud je připojen nebo přidružen ke skupině sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv přidružené k výchozímu plánu vytáčení služby Jednotné zasílání zpráv.

Enable-UMAutoAttendant

Povolí existující automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv, který je zakázán. Automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv není při vytvoření automaticky povolen. Aby mohl automatický telefonický systém odpovídat na příchozí hovory, je nutné jej nejprve povolit.

Get-UMAutoAttendant

Slouží k zobrazení informací o zadaných automatických telefonických systémů služby Jednotné zasílání zpráv nebo seznamu automatických telefonických systémů služby Jednotné zasílání zpráv ve vaší organizaci.

New-UMAutoAttendant

Vytvoří nový automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv. Nově vytvořený automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv je propojen na jeden vytáčecí plán služby Jednotné zasílání zpráv, který obsahuje seznam čísel linek.

Remove-UMAutoAttendant

Odstraní automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv. Dojde také k odstranění instancí automatického telefonického systému služby Jednotné zasílání zpráv ze všech přidružených vytáčecích plánů služby Jednotné zasílání zpráv. Při odstranění automatického telefonického systému služby Jednotné zasílání zpráv již příchozí telefonní hovory nakonfigurované linky nebudou přijímány automatickým telefonickým systémem služby Jednotné zasílání zpráv.

Set-UMAutoAttendant

Slouží ke změně nastavení existujícího automatického telefonického systému služby Jednotné zasílání zpráv. Některé hodnoty automatického telefonického systému služby Jednotné zasílání zpráv nelze změnit nebo upravovat, pokud je odstraněn stávající automatický telefonický systém služby Jednotné zasílání zpráv a vytvořen nový.

Export-UMCallDataRecord

Slouží k exportu záznamů volání služby Jednotné zasílání zpráv pro zadané datum do textového souboru s oddělovači (CSV). Ze všech záznamů dat volání je možné vyfiltrovat také jen konkrétní vytáčecí plány služby Jednotné zasílání zpráv a bran IP služby Jednotné zasílání zpráv. Pokud však žádnou bránu IP služby Jednotné zasílání zpráv nespecifikujete, budou vráceny všechny záznamy dat volání.

Get-UMCallDataRecord

Umožňuje zobrazit všechny záznamy dat volání pro konkrétní poštovní schránku uživatele s podporou služby Jednotné zasílání zpráv.

Get-UMCallSummaryReport

Umožňuje zobrazit souhrnnou statistiku o všech přijatých nebo uskutečněných hovorech v organizaci, včetně hlasových zpráv, zmeškaných hovorů, přístupu účastníka, automatického telefonického systému nebo faxových volání.

Get-UMDialPlan

Slouží k zobrazení informací o zadaných vytáčecích plánech služby Jednotné zasílání zpráv nebo seznamu vytáčecích plánů služby Jednotné zasílání zpráv v organizaci.

New-UMDialPlan

Slouží k vytvoření vytáčecího plánu služby Jednotné zasílání zpráv.

Remove-UMDialPlan

Slouží k odstranění vytáčecího plánu služby Jednotné zasílání zpráv.

Set-UMDialPlan

Slouží ke změně vlastností existujícího vytáčecího plánu služby Jednotné zasílání zpráv.

Get-UMHuntGroup

Slouží k zobrazení informací o skupinách sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv nebo seznamu skupin sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv v organizaci. Chcete-li zobrazit konkrétní skupinu sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv, je nutné zadat název brány IP služby Jednotné zasílání zpráv, která je přidružena ke skupině sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv, například Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Slouží k vytvoření nové skupiny sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv, která se používá k propojení příchozích hovorů ke specifickému vytáčecímu plánu služby Jednotné zasílání zpráv. Skupinu sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv je nutné vytvořit proto, aby byla povolena komunikace mezi bránou IP služby Jednotné zasílání zpráv a vytáčecím plánem služby Jednotné zasílání zpráv.

Remove-UMHuntGroup

Slouží k odstranění skupiny sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv. Skupina sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv je odebrána také z brány IP služby Jednotné zasílání zpráv.

Disable-UMIPGateway

Zakáže bránu IP služby Jednotné zasílání zpráv. Brána IP služby Jednotné zasílání zpráv již nebude odpovídat na příchozí hovory ani nebude uskutečňovat odchozí hovory.

Enable-UMIPGateway

Povolí bránu IP služby Jednotné zasílání zpráv. Brána IP služby Jednotné zasílání zpráv bude odpovídat na příchozí hovory a bude uskutečňovat odchozí hovory prostřednictvím brány IP.

Get-UMIPGateway

Slouží k zobrazení informací o branách IP služby Jednotné zasílání zpráv nebo seznamu bran skupin sdružených linek služby Jednotné zasílání zpráv v organizaci.

New-UMIPGateway

Slouží k vytvoření nové brány IP služby Jednotné zasílání zpráv.

Remove-UMIPGateway

Odstraní bránu IP služby Jednotné zasílání zpráv.

Set-UMIPGateway

Slouží k úpravě nastavení konfigurace brány IP služby Jednotné zasílání zpráv.

Disable-UMMailbox

Zakáže funkce služby Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránku s podporou služby Jednotné zasílání zpráv.

Enable-UMMailbox

Povolí funkce služby Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránku.

Get-UMMailbox

Slouží k zobrazení informací služby Jednotné zasílání zpráv o zadaných poštovních schránkách s podporou služby Jednotné zasílání zpráv nebo seznamu poštovních schránek s podporou služby Jednotné zasílání zpráv v organizaci.

Set-UMMailbox

Slouží k úpravě nastavení konfigurace služby Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránku s podporou služby Jednotné zasílání zpráv.

Get-UMMailboxPIN

Slouží k zobrazení informací, které se vypočítávají z dat PIN uložených v šifrované podobě v poštovní schránce s podporou služby Jednotné zasílání zpráv. Tato rutina také zobrazuje informace o tom, zda je blokována poštovní schránka nebo přístup uživatele.

Set-UMMailboxPIN

Resetuje PIN kód pro poštovní schránku s podporou služby Jednotné zasílání zpráv.

Get-UMMailboxPolicy

Slouží k zobrazení informací o zadané zásadě poštovní schránky služby Jednotné zasílání zpráv nebo seznamu zásad poštovních schránek služby Jednotné zasílání zpráv v organizaci.

New-UMMailboxPolicy

Slouží k vytvoření nové zásady poštovní schránky služby Jednotné zasílání zpráv.

Remove-UMMailboxPolicy

Odstraní zásadu poštovní schránky služby Jednotné zasílání zpráv. Zásadu poštovních schránek služby Jednotné zasílání zpráv nelze odstranit, pokud na ni odkazuje některá z poštovních schránek s podporou služby Jednotné zasílání zpráv.

Set-UMMailboxPolicy

Slouží k úpravě nastavení konfigurace existující zásady poštovních schránek služby Jednotné zasílání zpráv. Nastavení zahrnuje zásady PIN kódů, nastavení textových zpráv a omezení vytáčení.

Export-UMPrompt

Vyexportuje zvukový soubor sloužící jako pozdrav pro vytáčecí plány a automatické telefonické systémy služby Jednotné zasílání zpráv.

Import-UMPrompt

Naimportuje vlastní zvukový soubor, aby ho bylo možné používat pro vytáčecí plány a automatické telefonické systémy služby Jednotné zasílání zpráv.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

Získání nápovědy na příkazovém řádku

Nápovědu k jednotlivým rutinám můžete získat prostřednictvím příkazového řádku. Nápověda na příkazovém řádku slouží ke zjištění parametrů, které se používají s jednotlivými rutinami, a odpovídající syntaxe.

Nápověda na příkazovém řádku může zobrazit informace s různou úrovní podrobností. Pomocí následujících příkazů můžete výsledky nápovědy na příkazovém řádku upřesnit. Další informace o rutině Get-Help a související syntaxi získáte v nápovědě k systému Microsoft Exchange Server: Získávání nápovědy. Toto téma se týká prostředí Exchange Management Shell v místních nasazeních systému Exchange, vztahuje se však rovněž na cloudovou e-mailovou službu a prostředí Windows PowerShell se službou WinRM.

 

Příkaz nápovědy Popis Příklad

Get-Help <cmdlet>

Zobrazí informace o použití a syntaxi rutiny.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Zobrazí příklady běžného použití rutiny.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Zobrazí popis rutiny, syntaxi i úplný seznam parametrů včetně jejich použití s příklady.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizace využívající cloudové služby mají přístup k dílčí sadě všech rutin pro správu systému Exchange. Tyto organizace mají přístup rovněž k dílčí sadě všech parametrů dostupných pro tyto rutiny. Nápověda na příkazovém řádku pro místní nasazení a nasazení v cloudu není v současné době rozlišena. Proto v nápovědě k příkazovému řádku uvidíte některé rutiny a parametry, které se nevztahují na cloudové e-mailové služby.

Obecně platí, že můžete ignorovat všechny parametry, které se vztahují k fyzickým zdrojům. Zobrazí-li se chyba uvádějící, že parametr nelze nalézt nebo že rutina nebyla rozpoznána, pravděpodobně se snažíte použít parametr nebo rutinu, které nejsou povoleny pro roli správy, která je vám přidělena, nebo nejsou platné pro vaši organizaci.

Rutiny, které jsou aktuálně dostupné správcům služby Exchange Online

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.