Filtrování nevyžádané pošty a nástroj Message Hygiene

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-12-04

Všechny verze e-mailové služby na principu cloudů společnosti Microsoft využívají pro ochranu před spamem a phishingem řešení FOPE (Forefront Online Protection for Exchange). Zprávy jsou při příjmu v bráně serveru pro e-mailové služby na principu shluků vyhodnocovány a je jim přiřazována hodnota SCL (spam confidence level – úroveň pravděpodobnosti nevyžádané pošty). Hodnocení SCL přiřazené zprávě označuje, jaká je pravděpodobnost, že je zpráva nevyžádaná. Vychází z vlastností, jako je obsah, záhlaví zprávy atd. SCL je přidáno do metadat zprávy s tím, jak zpráva postupuje infrastrukturou e-mailové služby založené na cloudu.

Hodnota SCL je číselná hodnota mezi 0 a 9. Vyšší hodnocení označuje vyšší pravděpodobnost, že je zpráva nevyžádaná. V infrastruktuře e-mailové služby založené na cloudu byly stanoveny limity hodnot SCL, které definují akce, které se mají provést při konkrétních hodnotách SCL.

 

Limit hodnot SCL

Akce

Hodnota SCL je 5 nebo vyšší.

Zpráva bude doručena do e-mailové služby na principu shluků a uložena do složky Nevyžádaná pošta uživatele.

Hodnota SCL je 4 nebo menší.

Zpráva bude doručena do cloudové e-mailové služby a uložena do složky Doručená pošta uživatele.

Koncoví uživatelé mohou vytvořit seznam bezpečných odesílatelů, jejichž e-maily nebudou nikdy považovány za nevyžádané, a seznam blokovaných odesílatelů, jejichž e-maily budou za nevyžádané považovány vždy.

Filtrování nevyžádané pošty spravované uživatelem

Ve výchozím nastavení cloudové e-mailové služby je filtrování nevyžádané pošty povoleno ve všech poštovních schránkách. Některé možnosti filtrování nevyžádané pošty mají uživatelé k dispozici ve svých vlastních poštovních schránkách. Další informace o správě nevyžádané pošty dostupné uživatelům naleznete v tématu Nastavení nevyžádané pošty.

Správcem řízená kvalita zpráv s použitím řešení FOPE

Ačkoli jsou infrastrukturou řešení FOPE chráněny všechny cloudové e-mailové systémy společnosti Microsoft, řídit funkce kvality zpráv pomocí centra pro správu řešení FOPE mohou pouze správci služby Microsoft Office 365 pro podniky a Live@edu.

V následující tabulce naleznete popis funkcí kvality zpráv, které lze spravovat v centru správy řešení FOPE.

Další informace o možnostech správy těchto funkcí pro službu Microsoft Office 365 pro podniky naleznete v tématu Rozdíly ve funkcích řešení FOPE ve službě Office 365.

 

Oblast

Popis

Antispamová ochrana

Filtrování připojení pomocí seznamu blokování založeného na serveru Microsoft DNS.

Antispamová ochrana

Filtrování obsahu aktualizací SPAM v reálném čase týmu společnosti Microsoft pro analýzu spamu

Antispamová ochrana

Podpora bezpečných odesílatelů

Antivirová ochrana

Vícenásobná kontrola moduly antivirové ochrany v rámci brány FOPE

Kontrola příchozí pošty

Seznamy bezpečných adres a vynechaných adres

Kontrola příchozí pošty

Konfigurace a vynucení šifrování TLS

Kontrola příchozí pošty

Filtrování připojení, obsahu a zásad

Kontrola odchozí pošty

Vlastní směrování odchozí pošty pomocí protokolu SMTP

Kontrola odchozí pošty

Konfigurace a vynucení šifrování TLS

Proces filtrování nevyžádané pošty

Před doručením do poštovních schránek na principu shluků se použijí dva druhy filtrů nevyžádané pošty:

  • Filtrování připojení:   Sleduje se počet zpráv odeslaných z jedné adresy IP. Připojení z IP adresy, jež odesílá velké množství zpráv jednomu či více uživatelům ve vaší doméně, mohou být podezřelá z rozesílání nevyžádané pošty.

  • Filtrování obsahu: V předmětu a textu zprávy se kontroluje výskyt klíčových slov či frází naznačujících, že se jedná o nevyžádanou poštu.

Zpráva splňující filtrovací kritéria může být zablokována nebo uložena do uživatelovy složky Nevyžádaná pošta. Tok e-mailových zpráv ve vaší organizaci můžete řídit také pomocí celopodnikových pravidel. Lze například vytvořit pravidlo, které zamítne všechny e-maily obsahující stanovená klíčová slova nebo pocházející z určitého zdroje.

Nouzové a globální zprávy

V nouzových situacích může být nutné odeslat globální zprávu všem uživatelům e-mailové služby na principu shluků. Některé organizace pro tyto účely používají služby oznamování stavu nouze nabízené jinými výrobci.

Chcete-li mít jistotu, že tyto zprávy nebudou řešením FOPE považovány za nevyžádanou poštu a že všichni uživatelé obdrží tyto zprávy v co nejkratším možném čase, postupujte následujícím způsobem:

Zasíláte-li globální zprávy velkému počtu uživatelů současně, uvědomte si, že v rámci jednoho připojení je možné přijmout pouze 100 zpráv. Při pokusu doručit do e-mailové služby na principu shluků více než 100 zpráv bude spojení po odeslání 100 zpráv ukončeno a místní servery budou muset před odesláním sady dalších 100 zpráv navázat nové připojení. Proto je třeba vytvořit plán zasílání globálních nouzových zpráv, který vám umožní rychle zaslat zprávu všem uživatelům, aniž byste překročili limit 100 zpráv na jedno připojení. Nejvhodnějším způsobem, jak omezit počet současně zasílaných zpráv, je použití distribučních skupin nebo dynamické distribuční skupiny. Omezení doručování e-mailu skupinu považuje za jednoho příjemce. Další informace naleznete v tématu Odesílání zpráv všesměrového vysílání všem uživatelům.

Pokud pro zasílání nouzových zpráv uživatelům používáte některou ze služeb oznamování nouzového stavu nabízenou jinými výrobci, ověřte u zástupce pro řešení e-mailové služby na principu shluků, zda je daná služba kompatibilní se službou Windows Live.

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.