Visualització de les mides de la bústia de correu i dels límits de la bústia de correu amb el Windows PowerShell

 

S'aplica a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificació del tema: 2011-12-12

 

Els límits de la bústia de correu ajuden a controlar la mida de les bústies de correu. Els límits de la bústia de correu els estableix automàticament el pla de la bústia de correu assignat a la bústia de correu. S'utilitzen els límits de la bústia de correu següents:

 • Límit d'emissió d'un advertiment   Si la mida de la bústia arriba al límit especificat o el supera, l'usuari rep un missatge d'advertiment descriptiu.

 • Límit de la prohibició de l'enviament   Si la mida de la bústia arriba al límit especificat o el supera, no es poden enviar missatges nous des de la bústia i l'usuari rep un missatge d'error descriptiu.

 • Límit de la prohibició de l'enviament i la recepció   Si la mida de la bústia arriba al límit especificat o el supera, la bústia de correu no pot enviar ni rebre missatges nous. Tots els missatges enviats a la bústia de correu es tornaran a l'emissor amb un missatge d'error descriptiu.

  Nota   El límit de prohibició de l'enviament i la recepció determina de manera efectiva la mida màxima de la bústia de correu.

A les organitzacions del Live@edu, no podeu modificar els límits de la bústia de correu als plans de bústia de correu o en bústies de correu concretes, però sí que podeu al Microsoft Office 365. Per obtenir més informació, vegeu la secció Definició dels límits de la bústia de correu a l'Office 365 utilitzant el Windows PowerShell.

Fins i tot a les organitzacions on no es poden modificar els límits de la bústia de correu, sí que podeu supervisar les mides de la bústia de correu i l'estat del límit dels usuaris que hi ha a l'organització basada en núvol. Per exemple, voleu saber quines bústies de correu han assolit el límit que prohibeix enviar o rebre? O visualitzar la mida de la bústia de correu i l'estat del límit d'una bústia de correu concreta? Cap problema.

A continuació us indiquem el que podeu fer amb el cmdlet Get-MailboxStatistics al Windows PowerShell:

Abans de començar

 • Per trobar informació sobre com instal·lar i configurar el Windows PowerShell i connectar-se amb el servei, vegeu la secció sobre el Ús del Windows PowerShell a l'Exchange Online.

 • Quan utilitzeu el cmdlet Get-MailboxStatistics, tingueu en compte el comportament següent:

  • Certs tipus de bústies de correu (per exemple, les bústies de correu de detecció, les bústies de correu d'un equipament, les bústies de correu compartides i les bústies de correu d'arxivament) poden mostrar advertiments i cap valor si ningú no ha iniciat mai la sessió a la bústia de correu. Aquests advertiments només estan per visualitzar-los. Quan registreu els resultats en un fitxer, es registren els valors i s'ometen els advertiments.

  • Si arrodoniu un valor de mida al megabyte més pròxim i restringiu els resultats a dues posicions decimals, el més segur és que els valors molt baixos mesurats en bytes o kilobytes apareguin com a zero. Per exemple, 4 kilobytes són 0,0039 megabytes, que, en arrodonir-los a dues posicions decimals, són zero (4/1024).

 • La mida de la bústia de correu i els límits de la bústia de correu estan visibles a la secció d'ús de la bústia de correu de les propietats de la bústia de correu que hi ha al tauler de control de l'Exchange.

 • Els usuaris poden visualitzar la mida i l'estat del límit actuals a la seva pròpia bústia de correu amb un dels mètodes següents:

  • Outlook 2010   A la secció de neteja de la bústia de correu a Fitxer > Informació. Per obtenir informació detallada sobre la mida de la bústia de correu, feu clic a Eines de neteja > Neteja de la bústia > Visualitza la mida de la bústia.

  • Outlook Web App   A la vista de correu, passeu el cursor per sobre del vostre nom a la part superior de la llista de carpetes. Tingueu en compte que això no funciona a la versió simplificada de l'Outlook Web App.

Visualització de la mida i l'estat del límit d'una bústia de correu concreta

Executeu l'ordre següent:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Per exemple, per visualitzar la mida i l'estat del límit actuals de la bústia de correu propietat d'una usuària anomenada Tamara Johnston, executeu l'ordre següent:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Principi de la pàgina

Visualització de la mida i l'estat del límit de totes les bústies de correu

L'ordre següent recupera la informació següent per a totes les bústies de correu:

 • El nom de visualització de la bústia de correu

 • L'estat del límit de la bústia de correu

 • La mida de la bústia de correu en megabytes (MB) arrodonida a dues posicions decimals

 • La mida de la carpeta d'elements recuperables en megabytes (MB) arrodonida a dues posicions decimals

 • El nombre d'elements que hi ha a la bústia de correu

 • El nombre d'elements que hi ha a la carpeta d'elements recuperables

Els resultats s'ordenen per mida de la bústia de correu de més gran a més petita, i s'exporten a un fitxer CSV anomenat "C:\Documents\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Principi de la pàgina

Visualització de només les bústies de correu que hagin sobrepassat els seus límits de la bústia de correu

Per visualitzar només la mida i l'estat del límit de les bústies de correu que siguin més grans que els valors de límit de la bústia de correu que s'hagin configurat i per exportar-ne els resultats a un fitxer anomenat "C:\Documents\Exceeded Quotas.csv", executeu l'ordre següent:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Principi de la pàgina

Visualització de tots els límits associats a una bústia de correu

Executeu l'ordre següent:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Per exemple, per visualitzar els límits de la bústia de correu que s'hagin assignat a la bústia de correu d'una usuària anomenada Tamara Johnston, executeu l'ordre següent:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Nota   Com ja s'ha explicat abans, tots els valors següents de límits de la bústia de correu els estableix automàticament el pla de la bústia de correu que s'assigna a la bústia de correu. Per visualitzar els valors dels límits de la bústia de correu per pla de la bústia de correu, executeu l'ordre: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Principi de la pàgina

Bústies d'arxivament

Nota   Les bústies de correu d'arxivament no estan disponibles a les organitzacions del Live@edu.

A les organitzacions de Microsoft Office 365 també podeu visualitzar la mida i l'estat del límit de totes les bústies de correu d'arxivament. La mida d'una bústia de correu d'arxivament no es compta a la mida de la bústia de correu de l'usuari. La bústia de correu d'arxivament té els seus propis límits que són independents i no es poden configurar, i que els estableix el pla de la bústia de correu que s'assigna a la bústia de correu de l'usuari. Aquests límits són ArchiveQuota i ArchiveWarningQuota.

Principi de la pàgina

Visualització de la mida i l'estat del límit d'una bústia de correu d'arxivament

Executeu l'ordre següent:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Per exemple, per visualitzar la mida de la bústia de correu i l'estat del límit actuals corresponents a la bústia de correu d'arxivament propietat d'una usuària anomenada Kim Akers, executeu l'ordre següent:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Nota   El valor d'<Identity> és la identitat de la bústia de correu de l'usuari, no la identitat de la bústia de correu d'arxivament.

Principi de la pàgina

Visualització de la mida i l'estat del límit de totes les bústies de correu d'arxivament

L'ordre següent recupera la informació següent per a totes les bústies de correu d'arxivament:

 • El nom de visualització de la bústia de correu d'arxivament

 • L'estat del límit de la bústia de correu d'arxivament

 • La mida de la bústia de correu d'arxivament en megabytes (MB) arrodonida a dues posicions decimals

La mida de la carpeta d'elements recuperables en megabytes (MB) arrodonida a dues posicions decimals. Els resultats s'ordenen per mida de la bústia de correu de més gran a més petita, i s'exporten a un fitxer CSV anomenat "C:\Documents\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Principi de la pàgina

Una explicació dels valors que Get-MailboxStatistics ha donat

Vegem els valors que has de conèixer:

 • StorageLimitStatus   Aquest valor indica l'estat del límit de la bústia de correu. S'utilitzen els valors següents:

  • BelowLimit   La mida de la bústia de correu és inferior al límit d'emissió d'un advertiment.

  • IssueWarning   La mida de la bústia de correu és superior o igual al límit d'emissió d'un advertiment, però és inferior al límit de prohibició d'enviar.

  • ProhibitSend   La mida de la bústia de correu és superior o igual al límit de prohibició d'enviar, però és inferior al límit de prohibició de rebre.

  • MailboxDisabled   La mida de la bústia de correu és superior o igual al límit de prohibició d'enviar i rebre.

 • TotalItemSize i ItemCount   Aquests valors indiquen la mida i el nombre d'elements que hi ha a la bústia de correu en aquests moments. El valor de TotalItemSize és la mida de la bústia de correu. Aquest valor es compara amb els límits de la bústia de correu que s'han configurat a la bústia de correu.

 • TotalDeletedItemSize i DeletedItemCount   Aquests valors no indiquen la mida i el nombre d'elements que hi ha a la carpeta d'elements suprimits. Més aviat, indiquen la mida i el nombre d'elements que hi ha a la carpeta d'elements recuperables de la bústia de correu. La carpeta d'elements recuperables també es coneix com a contenidor d'elements pre-eliminats. Els elements que hi ha a la carpeta d'elements recuperables poden arribar-hi d'una de les maneres següents:

  • Si se suprimeixen elements de la carpeta d'elements en procés de supressió.

  • Amb la combinació de tecles majús+supr per suprimir permanentment els elements de la bústia de correu.

  La mida de la carpeta d'elements recuperables no es compta a la mida de la bústia de correu. La carpeta d'elements recuperables té els seus propis límits que són independents i no es poden configurar, i que els estableix el pla de la bústia de correu que s'assigna a la bústia de correu. Aquests límits són RecoverableItemsQuota i RecoverableItemsWarningQuota.

  Nota   Els elements de la carpeta d'elements recuperables es retenen durant 14 dies per defecte i, passat aquest termini, el Microsoft Exchange els purga. A Microsoft Office 365 per a empreses, quan una bústia es posa en suspensió per litigi, la carpeta d'elements recuperables no es purga i els elements que conté es retenen indefinidament.

Principi de la pàgina

 
Temes de l'ajuda relacionats
S'està carregant...
No s'han trobat recursos.