Referència a cmdlets del PowerShell disponibles a l'Exchange Online

 

S'aplica a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificació del tema: 2012-10-31

Els administradors d'organitzacions basades en núvol poden utilitzar el Windows PowerShell amb Windows Remote Management (WinRM) al Windows Management Framework per administrar els destinataris i la configuració dels dominis, i per generar informes o ajudar en la solució de problemes. A continuació us oferim una descripció ràpida dels cmdlets que estan disponibles per a aquests administradors. Pots obtenir més informació sobre l'ús de cmdlets concrets a la línia d'ordres, com es descriu més endavant en aquest tema.

Nota   No tots els cmdlets o les característiques estan disponibles a totes les organitzacions.

Abans de començar

Per trobar informació sobre com instal·lar i configurar el Windows PowerShell i connectar-se amb el servei, vegeu la secció sobre el Ús del Windows PowerShell a l'Exchange Online.

Administració de destinataris

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, configurar i suprimir objectes de destinatari.

Si teniu una organització de correu electrònic del Microsoft Office 365, heu d'assignar llicències a les bústies de correu noves o quedaran inhabilitades quan finalitzi el període de gràcia. Per obtenir més informació, vegeu la secció Assignació d'una llicència del Microsoft Online Services.

Bústies de correu

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar bústies de correu.

 

Cmdlet Descripció

Get-Mailbox

Permet visualitzar informació sobre bústies de correu basades en núvol.

New-Mailbox

Permet crear un usuari nou a l'organització que tingui una bústia de correu al servei de correu electrònic basat en núvol.

Remove-Mailbox

Permet suprimir una bústia de correu.

Get-RemovedMailbox

Permet visualitzar les bústies de correu suprimides que es poden recuperar.

Set-Mailbox

Permet canviar la configuració d'una bústia existent.

Undo-SoftDeletedMailbox

El cmdlet només està disponible al Microsoft Live@edu i Microsoft Office 365 per a centres d'ensenyament. Utilitza el cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox per recuperar una bústia de correu que s'ha suprimit. Les bústies de correu només es poden recuperar fins a 30 dies després d'haver-les suprimit.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Grups de distribució

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar grups de distribució, a vegades anomenats "grups públics", i grups de distribució amb seguretat habilitada. Un grup de distribució, també conegut com a grup públic, és una col·lecció de dues o més persones que apareix a la llibreta d'adreces compartida. Per obtenir més informació, vegeu la secció Distribution Groups.

 

Cmdlet Descripció

Get-DistributionGroup

Permet visualitzar informació sobre grups de distribució especificats o recuperar una llista dels grups de distribució emmagatzemats a la llibreta d'adreces compartida. Els grups de distribució a vegades s'anomenen "grups públics".

New-DistributionGroup

Permet crear un grup de distribució.

Remove-DistributionGroup

Permet suprimir un grup de distribució.

Set-DistributionGroup

Permet canviar les propietats d'un grup de distribució existent.

Add-DistributionGroupMember

Permet afegir un destinatari a un grup de distribució existent.

Get-DistributionGroupMember

Permet visualitzar els membres d'un grup de distribució existent.

Remove-DistributionGroupMember

Permet suprimir un destinatari inclòs als membres d'un grup de distribució.

Update-DistributionGroupMember

Permet sobreescriure els membres actuals d'un grup de distribució.

Get-Group

Permet visualitzar tots els grups de distribució, els grups de seguretat i els grups de funcions de l'organització.

Set-Group

Permet canviar les propietats d'un grup que altrament no podeu canviar amb el cmdlet Set-DistributionGroup.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Grups de distribució dinàmica

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar grups de distribució dinàmica a l'organització. A diferència de la llista de membres estàtica d'un grup de distribució normal, la llista de membres d'un grup de distribució dinàmica es calcula cada vegada que s'hi envia un missatge. Aquest càlcul es basa en filtres i condicions que definiu quan creeu el grup. Per obtenir més informació, vegeu la secció Grups de distribució dinàmica.

 

Cmdlet Descripció

Get-DynamicDistributionGroup

Permet visualitzar la configuració d'un grup de distribució dinàmica existent.

New-DynamicDistributionGroup

Permet crear un grup de distribució dinàmica.

Remove-DynamicDistributionGroup

Permet suprimir un grup de distribució dinàmica.

Set-DynamicDistributionGroup

Permet canviar les propietats d'un grup de distribució dinàmica existent.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Contactes externs

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar contactes externs. Els contactes externs representen les persones que no pertanyen a l'organització i que es poden visualitzar a la llibreta d'adreces de l'organització. Per obtenir més informació, vegeu la secció Contactes externs a la llibreta d'adreces.

 

Cmdlet Descripció

Get-MailContact

Permet visualitzar informació sobre un o diversos contactes externs que s'especifiquin.

New-MailContact

Permet crear un llistat de llibreta d'adreces compartides per a un contacte extern.

Remove-MailContact

Permet suprimir un contacte de la llibreta d'adreces compartida.

Set-MailContact

Permet canviar la configuració d'un contacte extern existent.

Get-Contact

Permet visualitzar informació sobre els contactes especificats o recuperar una llista dels contactes emmagatzemats a la llibreta d'adreces compartida.

Set-Contact

Permet canviar les propietats d'un contacte existent. Nota: Si voleu tenir la possibilitat d'enviar correu electrònic a un contacte, utilitzeu els cmdlets *-MailContact.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Usuaris del correu

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar usuaris de correu. Un usuari de correu té un compte a l'organització però no té una bústia de correu. Alternativament, l'usuari de correu rep el correu electrònic en una adreça electrònica externa. Per obtenir més informació, vegeu la secció Creació d'usuaris del correu.

 

Cmdlet Descripció

Get-MailUser

Permet visualitzar informació sobre els usuaris de correu de l'organització.

New-MailUser

Permet crear un usuari de correu nou a l'organització.

Remove-MailUser

Permet suprimir un usuari de correu existent.

Set-MailUser

Permet canviar la configuració d'un usuari de correu existent.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Cmdlets de destinataris diferents

 

Cmdlet Descripció

Get-LinkedUser

Permet visualitzar informació sobre un compte d'usuari enllaçat. Els comptes d'usuari enllaçats s'utilitzen per a l'autenticació en escenaris de distribució híbrida i amb els serveis web d'Administració de destinataris de l'Exchange. Un usuari de l'organització es pot enllaçar amb un usuari extern o amb un certificat.

Set-LinkedUser

Permet canviar les propietats d'un compte d'usuari enllaçat.

Get-SecurityPrincipal

Permet enumerar els objectes principals de seguretat de l'organització. Els objectes principals de seguretat són entitats, com ara usuaris o grups de seguretat, als quals es poden assignar permisos i drets d'usuari.

Get-Recipient

Permet visualitzar informació sobre els objectes amb correu electrònic habilitat de tota mena de l'organització. Els resultats obtinguts inclouen bústies de correu, usuaris de correu, contactes, grups de distribució i grups de distribució dinàmica.

Get-User

Permet visualitzar informació sobre les bústies de correu i els usuaris de correu de l'organització.

Set-User

Permet canviar les propietats d'una bústia de correu o d'un usuari de correu existent.

New-MailMessage

Permet crear un missatge de correu electrònic i col·locar-lo a la carpeta Esborranys de la bústia de correu d'un usuari.

Test-MAPIConnectivity

Permet fer una prova per verificar si una bústia de correu concreta es pot connectar amb el protocol MAPI, que utilitza el Microsoft Office Outlook.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Provisió

Utilitzeu aquests cmdlets per aprovisionar un gran nombre de bústies de correu noves mitjançant un fitxer CSV (de valors separats per comes). Per obtenir més informació, vegeu la secció Importació d'usuaris nous de l'Exchange Online mitjançant un fitxer CSV.

 

Cmdlet Descripció

Get-ProvisioningRequest

Permet visualitzar informació sobre la sol·licitud de provisió actual. Una sol·licitud de provisió crea noves bústies de correu basades en núvol per als usuaris especificats en un fitxer CSV.

New-ProvisioningRequest

Envia una sol·licitud de provisió massiva nova per a un lot d'usuaris identificats en un fitxer CSV. Es comprova el fitxer CSV i, si es valida correctament, es crea una sol·licitud de provisió en un estat en pausa. El procés de provisió s'inicia utilitzant el cmdlet Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Permet aturar una sol·licitud de provisió massiva que està pendent o en execució.

Start-ProvisioningRequest

Inicia una sol·licitud de provisió creada amb el cmdlet New-ProvisioningRequest.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Migració

Utilitzeu aquests cmdlets per migrar el correu electrònic d'un sistema de missatgeria local a l'organització basada en núvol. Per obtenir més informació, vegeu la secció Visió general de la migració del correu electrònic.

 

Cmdlet Descripció

Get-MigrationBatch

Permet visualitzar informació sobre el lot de migració del correu electrònic actual.

New-MigrationBatch

Permet crear un lot de migració nou per migrar dades de bústies de correu des d'un servidor IMAP local o un sistema de missatgeria Microsoft Exchange a les bústies de correu basades en núvol. Per a una migració IMAP, heu de crear les bústies de correu basades en núvol abans de migrar les dades de la bústia de correu.

Remove-MigrationBatch

Suprimeix un lot de migració que no s'està executant o que s'ha completat.

Set-MigrationBatch

Permet canviar les propietats d'un lot de migració existent.

Start-MigrationBatch

Permet iniciar el procés de migració d'un lot de migració del correu electrònic pendent.

Stop-MigrationBatch

Permet aturar el processament d'un lot de migració que està en curs.

Test-MigrationServerAvailability

Verifica que podeu comunicar-vos amb el servidor de correu local que allotja les dades de la bústia de correu que voleu migrar a les bústies de correu basades en núvol.

Get-MigrationStatus

Permet visualitzar informació sobre la migració del correu electrònic global en curs.

Get-MigrationUser

Permet visualitzar la informació de l'estat d'una única bústia de correu o de totes les bústies de correu de l'usuari al lot de migració que s'està processant.

Get-MigrationUserStatistics

Permet visualitzar la informació de l'estat de la migració d'una bústia de correu local individual al núvol.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Permisos

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, assignar i suprimir els permisos delegats als usuaris del domini.

Grups de funcions d'administrador

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i modificar grups de funcions de l'administrador. Un grup de funcions és un grup de seguretat universal que té assignats drets administratius. Per obtenir més informació, vegeu la secció Grups de funcions d'administrador.

 

Cmdlet Paràmetre

Get-RoleGroup

Permet visualitzar informació sobre grups de funcions especificats o recuperar una llista dels grups de funcions de l'organització.

New-RoleGroup

Creació d'un grup de funcions.

Remove-RoleGroup

Permet suprimir un grup de funcions.

Set-RoleGroup

Permet canviar les propietats d'un grup de funcions existent.

Add-RoleGroupMember

Permet afegir un destinatari a un grup de funcions existent.

Get-RoleGroupMember

Permet visualitzar els membres d'un grup de funcions existent.

Remove-RoleGroupMember

Permet suprimir un destinatari inclòs als membres d'un grup de funcions.

Update-RoleGroupMember

Permet sobreescriure els membres actuals d'un grup de funcions.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Normes d'assignació de funcions

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, modificar i suprimir les normes d'assignació de funcions. Una norma d'assignació de funcions és una col·lecció d'una o més normes d'administració d'usuari final que permet als usuaris administrar la configuració dels seus comptes i per als grups de distribució. Per obtenir més informació, vegeu la secció Normes d'assignació de funcions.

Nota   A les organitzacions del Live@edu, no podeu crear, suprimir ni modificar les propietats d'una norma d'assignació de funcions. No obstant, podeu afegir o suprimir les funcions d'usuari final assignades a una norma d'assignació de funcions.

 

Cmdlet Descripció

Get-RoleAssignmentPolicy

Permet visualitzar informació sobre normes d'assignació de funcions concretes o recuperar una llista de les normes d'assignació de funcions de l'organització.

New-RoleAssignmentPolicy

Permet crear una norma d'assignació de funcions.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Permet suprimir una norma d'assignació de funcions.

Set-RoleAssignmentPolicy

Permet canviar les propietats d'una norma d'assignació de funcions existent.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Control de l'accés basat en funcions

Utilitzeu aquests cmdlets per administrar les funcions del control de l'accés basat en funcions (RBAC) de l'organització. L'RBAC s'utilitza per assignar capacitats als usuaris. Tots els permisos i les capacitats es defineixen segons les funcions d'administració. Una funció d'administració, també anomenada funció RBAC o simplement una funció, defineix a què té accés algú i quines tasques pot executar. Per obtenir més informació, vegeu la secció Control de l'accés basat en funcions.

 

Cmdlet Descripció

Get-ManagementRole

Permet visualitzar les funcions d'administració disponibles a l'organització.

New-ManagementRole

Permet crear una funció d'administració nova basada en una funció existent.

Remove-ManagementRole

Permet suprimir una funció d'administració. Només podeu suprimir funcions que heu creat personalment. No podeu suprimir les funcions integrades.

Get-ManagementRoleAssignment

Permet visualitzar les funcions d'administració que té assignades actualment un usuari concret.

New-ManagementRoleAssignment

Permet assignar una funció d'administració nova a un usuari.

Remove-ManagementRoleAssignment

Permet suprimir una funció d'administració d'un usuari.

Set-ManagementRoleAssignment

Permet canviar la configuració d'una assignació de funcions d'administració, com ara l'àmbit d'administració associat.

Add-ManagementRoleEntry

Permet afegir l'accés a cmdlets i paràmetres concrets a una funció d'administració existent.

Get-ManagementRoleEntry

Permet visualitzar els cmdlets i paràmetres que hi ha disponibles per a una funció d'administració existent.

Remove-ManagementRoleEntry

Permet suprimir l'accés a un cmdlet d'una funció d'administració existent.

Set-ManagementRoleEntry

Addició o supressió de l'accés a un paràmetre.

Get-ManagementScope

Permet visualitzar els àmbits d'administració definits per a l'organització. Un àmbit d'administració determina els objectes que estan disponibles per a un usuari. Per exemple, l'àmbit d'administració d'un usuari normal es limita al seu compte. L'àmbit d'administració d'un administrador de l'organització és tots els objectes del domini.

New-ManagementScope

Permet definir un àmbit d'administració nou.

Remove-ManagementScope

Permet suprimir un àmbit d'administració. Només podeu suprimir àmbits d'administració que hàgiu definit personalment.

Set-ManagementScope

Permet canviar la definició d'un àmbit d'administració existent.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Permisos de bústia de correu

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, atorgar i revocar permisos de bústia de correu i permisos de carpeta de bústia de correu.

 

Cmdlet Descripció

Add-MailboxPermission

Permet concedir permís a un usuari per accedir a la bústia d'un altre usuari.

Get-MailboxPermission

Permet visualitzar els permisos que s'han assignat a la bústia de correu d'un usuari.

Remove-MailboxPermission

Permet suprimir els permisos d'un usuari per suprimir l'accés a la bústia de correu d'un altre usuari.

Add-MailboxFolderPermission

Permet concedir permís a un usuari per accedir a una carpeta de la bústia d'un altre usuari. Per exemple, podeu donar permís a un usuari per administrar el calendari d'un altre usuari. La carpeta de destinació s'especifica en aquest format: àlies:\nom_de_carpeta.

Get-MailboxFolderPermission

Permet visualitzar els permisos que s'han assignat a una carpeta específica de la bústia d'un usuari.

Set-MailboxFolderPermission

Permet canviar els permisos que s'han assignat a una carpeta específica de la bústia de correu d'un usuari.

Remove-MailboxFolderPermission

Permet suprimir els permisos d'un usuari per suprimir l'accés a una carpeta específica de la bústia de correu d'un altre usuari.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Permís d'enviar com a

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, atorgar i revocar permisos d'enviar com a. El permís d'enviar com a, també conegut com a permís SendAs (Com a), dóna a l'usuari permís per utilitzar l'adreça electrònica d'un altre destinatari a l'adreça "De". Per obtenir més informació, vegeu la secció Concessió als usuaris del permís d'enviar com a.

 

Cmdlet Descripció

Add-RecipientPermission

Permet atorgar als usuaris el permís d'enviar com a.

Get-RecipientPermission

Permet visualitzar el permís d'enviar com a atorgat als usuaris.

Remove-RecipientPermission

Permet revocar als usuaris el permís d'enviar com a.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Compliment

Utilitzeu aquests cmdlets per ajudar la vostra organització a complir requisits legals o comercials.

Cerca en diverses bústies

Utilitzeu aquests cmdlets per cercar correu electrònic i altres tipus de missatges amb paraules clau concretes a les bústies de correu de la vostra organització. Aquests cmdlets només es defineixen a la funció Cerca en diverses bústies i s'haurien d'assignar als administradors de detecció. Per utilitzar els cmdlets de cerca en bústies de correu heu de ser membre del grup de funcions Administració de detecció. Podeu obtenir més informació a la secció Concessió d'accés als usuaris a la cerca en diverses bústies.

 

Cmdlet Descripció

Get-MailboxSearch

Permet visualitzar les cerques en diverses bústies de correu que estan en curs, que s'han completat o que s'han aturat.

New-MailboxSearch

Permet crear una cerca nova en diverses bústies. Els paràmetres de cerca es defineixen amb aquest cmdlet, però en realitat la cerca s'executa amb el cmdlet Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Permet suprimir una cerca en diverses bústies.

Search-Mailbox

Permet cercar una bústia de correu i copiar els resultats a una bústia de correu de destinació especificada, suprimir els missatges de la bústia de correu d'origen, o ambdues coses.

Nota   Aquest cmdlet també està disponible a la funció Importació i exportació de bústies. Per defecte, la funció Importació i exportació de bústies no està assignada a cap grup de funcions.

Set-MailboxSearch

Permet canviar les propietats d'una cerca en diverses bústies existent.

Start-MailboxSearch

Permet iniciar o reprendre una cerca en diverses bústies existent creada utilitzant el cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Permet aturar una cerca en diverses bústies en curs.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Normes de transport

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, configurar, crear i suprimir normes de transport. També podeu utilitzar normes de transport per controlar el flux de missatges de correu electrònic de l'organització. Podeu definir atributs de missatge específics o condicions, així com les accions que voleu aplicar a qualsevol missatge que contingui aquests atributs. Podeu obtenir més informació a la secció Normes per a tota l'organització.

 

Cmdlet Descripció

Disable-TransportRule

Permet inhabilitar una norma de transport.

Enable-TransportRule

Permet habilitar una norma de transport.

Get-TransportRule

Permet visualitzar informació sobre normes de transport especificades o recuperar una llista de les normes de transport de l'organització.

New-TransportRule

Permet crear una norma de transport.

Remove-TransportRule

Permet suprimir una norma de transport.

Set-TransportRule

Permet canviar les propietats d'una norma de transport.

Get-TransportRuleAction

Permet visualitzar informació sobre accions de normes de transport especificades o recuperar una llista de totes les accions de normes de transport disponibles de l'organització.

Get-TransportRulePredicate

Permet visualitzar informació sobre predicats de normes de transport especificades o recuperar una llista de tots els predicats de normes de transport disponibles de l'organització. Podeu utilitzar predicats de normes de transport com a condicions o excepcions a les normes de transport.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Normes de supervisió

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les normes de supervisió a les organitzacions del Live@edu. Les normes de supervisió controlen qui pot intercanviar correu electrònic amb els usuaris de l'organització, i filtrar i rebutjar el correu electrònic que contingui paraules censurables. Per obtenir més informació, vegeu la secció Normes de supervisió.

Nota   Les normes de supervisió no estan disponibles a Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Descripció

Add-SupervisionListEntry

Permet afegir una entrada a la llista Permet o la llista Rebutja d'un usuari especificat.

Get-SupervisionListEntry

Permet visualitzar l'entrada Permet o Rebutja definida per a un usuari concret.

Remove-SupervisionListEntry

Permet suprimir una entrada de la llista Permet o Rebutja d'un usuari especificat.

Get-SupervisionPolicy

Permet visualitzar la configuració de les normes de supervisió de l'organització.

Set-SupervisionPolicy

Permet configurar les opcions d'una norma de supervisió.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Gestió de drets relatius a la informació

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les característiques de gestió de drets relatius a la informació (IRM) de l'organització. L'IRM proporciona protecció permanent per controlar qui pot accedir a les dades confidencials d'un correu electrònic o bé reenviar-les, imprimir-les o copiar-les. Per obtenir més informació, vegeu la secció Configuració i administració de la gestió de drets relatius a la informació a l'Exchange Online.

 

Cmdlet Descripció

Get-IRMConfiguration

Permet visualitzar la configuració de l'IRM de l'organització.

Set-IRMConfiguration

Permet canviar les propietats de la configuració de l'IRM de l'organització.

Test-IRMConfiguration

Permet provar la funcionalitat de la configuració de l'IRM de l'organització.

Get-RMSTemplate

Permet visualitzar informació sobre plantilles de normes de drets del Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) o recuperar una llista de plantilles de normes de drets de l'AD RMS de l'organització.

Set-RMSTemplate

Permet canviar les propietats d'una plantilla de normes de drets de l'AD RMS existent.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Permet visualitzar la configuració d'un domini de publicació de confiança (TPD) existent de l'organització. Un domini de publicació de confiança conté la configuració necessària per utilitzar característiques RMS a l'organització. Per exemple, els usuaris poden aplicar plantilles de normes de drets de l'AD RMS als missatges de correu electrònic.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Permet importar un domini de publicació de confiança des d'un servidor local que executa l'AD RMS a l'organització.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Permet suprimir un domini de publicació de confiança existent que s'hagi importat a l'organització.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Permet canviar les propietats d'un domini de publicació de confiança existent de l'organització.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Normes de protecció de l'Outlook

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar normes de protecció de l'Outlook. Les normes de protecció de l'Outlook són normes creades per l'administrador que s'apliquen abans que un usuari enviï un missatge amb l'Outlook. Les normes de protecció de l'Outlook apliquen directament una plantilla de normes del Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) al missatge abans d'enviar-lo.

 

Cmdlet Descripció

Disable-OutlookProtectionRule

Permet inhabilitar una norma de protecció de l'Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Permet habilitar una norma de protecció de l'Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Permet visualitzar informació sobre normes de protecció de l'Outlook especificades o recuperar una llista de les normes de protecció de l'Outlook de l'organització.

New-OutlookProtectionRule

Permet crear una norma de protecció de l'Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Permet suprimir una norma de protecció de l'Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Permet canviar les propietats d'una norma de protecció de l'Outlook.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Normes de retenció

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar les normes de retenció de l'organització. Una norma de retenció està associada amb un grup d'etiquetes de norma de retenció que especifiquen la configuració de retenció dels elements d'una bústia de correu. Una norma pot contenir una etiqueta de norma de retenció per defecte i diverses etiquetes de norma de retenció que no siguin per defecte. Una bústia de correu només pot tenir aplicada una norma de retenció. Per obtenir més informació, vegeu la secció Configuració i administració de les normes de retenció a l'Exchange Online.

 

Cmdlet Descripció

Get-RetentionPolicy

Permet visualitzar informació sobre normes de retenció especifiques o recuperar una llista de les normes de retenció de l'organització.

New-RetentionPolicy

Permet crear una norma de retenció.

Remove-RetentionPolicy

Permet suprimir una norma de retenció.

Set-RetentionPolicy

Permet canviar les propietats d'una norma de retenció.

Get-RetentionPolicyTag

Permet visualitzar informació sobre etiquetes de norma de retenció especifiques o recuperar una llista de les etiquetes de norma de retenció de l'organització. Les etiquetes de norma de retenció s'utilitzen per aplicar la configuració de la retenció de missatges als missatges o les carpetes.

New-RetentionPolicyTag

Permet crear una etiqueta de norma de retenció.

Remove-RetentionPolicyTag

Permet suprimir una etiqueta de norma de retenció.

Set-RetentionPolicyTag

Permet canviar les propietats d'una etiqueta de norma de retenció.

Start-ManagedFolderAssistant

Permet implementar immediatament les normes de retenció configurades en una bústia de correu especificada.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Classificacions dels missatges

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar la classificació dels missatges de l'organització. Després de crear les classificacions dels missatges, podeu aplicar-les als missatges amb l'Outlook Web App, o podeu aplicar-les als missatges utilitzant normes de transport. També podeu utilitzar les classificacions com a condicions o excepcions a les normes de transport.

 

Cmdlet Descripció

Get-MessageClassification

Permet visualitzar informació sobre classificacions dels missatges especificades o recuperar una llista de les classificacions dels missatges de l'organització.

New-MessageClassification

Permet crear una classificació dels missatges.

Remove-MessageClassification

Permet suprimir una classificació dels missatges.

Set-MessageClassification

Permet canviar les propietats d'una classificació dels missatges.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Arxivament i registrament diari

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar la configuració d'arxivament i registrament diari de l'organització. Per obtenir més informació, vegeu els temes següents:

Nota   L'arxivament no està disponible a les organitzacions del Live@edu.

 

Cmdlets Descripció

Disable-Mailbox

L'arxivament d'una bústia de correu existent es pot inhabilitar mitjançant el paràmetre Archive.

Enable-Mailbox

L'arxivament d'una bústia de correu existent es pot habilitar mitjançant el paràmetre Archive.

Disable-JournalRule

Permet inhabilitar una norma de diari. Les normes del diari s'utilitzen per registrar (o "posar al diari") els missatges electrònics que enviïn determinats emissors o que rebin determinats destinataris. Quan un missatge coincideix amb els criteris definits per la norma de diari, el missatge es posa al diari.

Enable-JournalRule

Permet habilitar una norma de diari.

Get-JournalRule

Permet visualitzar informació sobre normes de diari especificades o recuperar una llista de les normes de diari de l'organització.

New-JournalRule

Permet crear una norma de diari.

Remove-JournalRule

Permet suprimir una norma de diari.

Set-JournalRule

Permet canviar les propietats d'una norma de diari.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Informes

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar els informes i les estadístiques de l'organització.

Registre d'auditoria

Utilitzeu aquests cmdlets per configurar un registre d'auditoria i per visualitzar els registres d'auditoria. El registre d'auditoria enregistra les accions específiques que porten a terme usuaris concrets. Per obtenir més informació, vegeu la secció Ús del registre d'auditoria per enregistrar les accions dels usuaris.

 

Cmdlet Descripció

Search-AdminAuditLog

Permet cercar els continguts del registre d'auditoria de l'administrador.

Write-AdminAuditLog

Permet afegir comentaris al registre d'auditoria de l'administrador.

Get-AdminAuditLogConfig

Permet visualitzar les opcions de configuració del registre d'auditoria de l'administrador actual.

New-AdminAuditLogSearch

Permet cercar els continguts del registre d'auditoria de l'administrador i enviar els resultats als destinataris especificats.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Permet visualitzar els comptes que ometen el registre d'auditoria de la bústia de correu.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Permet especificar els comptes que ometen el registre d'auditoria de la bústia de correu. Per exemple, podeu especificar que els comptes de servei que accedeixen amb freqüència a les bústies de correu redueixin els soroll als registres d'auditoria de la bústia de correu.

Search-MailboxAuditLog

Permet cercar els continguts del registre d'auditoria de la bústia de correu.

New-MailboxAuditLogSearch

Permet cercar els continguts del registre d'auditoria de la bústia de correu i enviar els resultats als destinataris especificats.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Seguiment de missatges

Utilitzeu aquests cmdlets per fer el seguiment de la informació de lliurament dels missatges enviats per una bústia de correu determinada de l'organització o rebuts en aquesta bústia de correu. Per obtenir més informació, vegeu la secció Informes de lliurament per a administradors.

 

Cmdlet Descripció

Get-MessageTrackingReport

Permet retornar les dades d'un informe de seguiment dels missatges específic. Aquest cmdlet requereix que especifiqueu l'ID de l'informe de seguiment dels missatges que voleu visualitzar. Per tant, primer heu d'utilitzar el cmdlet Search-MessageTrackingReport per trobar l'ID de l'informe de seguiment dels missatges d'un missatge específic. Després heu de passar l'ID de l'informe de seguiment dels missatges des del resultat del cmdlet Search-MessageTrackingReport al cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Permet trobar l'informe de seguiment dels missatges exclusiu en funció dels criteris de cerca proporcionats. Després podeu passar aquest l'ID de l'informe de seguiment dels missatges al cmdlet Get-MessageTrackingReport per obtenir tota la informació de seguiment dels missatges.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Cmdlets d'informes diferents

 

Cmdlet Descripció

Get-FailedContentIndexDocuments

Permet visualitzar els documents d'una bústia de correu que la cerca de l'Exchange no ha pogut indexar.

Get-LogonStatistics

Permet visualitzar informació sobre les sessions d'inici de sessió obertes d'una bústia concreta, com ara el nom d'usuari, l'hora d'inici de sessió i l'hora del darrer accés. Per tancar una sessió cal que l'usuari la finalitzi; per tant, podrien mostrar-se diverses sessions si els usuaris simplement tanquen el navegador.

Get-MailboxFolderStatistics

Permet visualitzar informació sobre les carpetes d'una bústia de correu especificada, incloent-hi el nombre i la mida dels elements de la carpeta, el nom i l'ID de la carpeta i altres informacions.

Get-MailboxStatistics

Permet visualitzar informació sobre una bústia especificada, com ara la seva mida, el nombre de missatges que conté i la darrera vegada que s'hi ha accedit.

Get-RecipientStatisticsReport

Permet visualitzar informació sobre el nombre total de destinataris de l'organització, incloent-hi el nombre de bústies de correu, les bústies de correu actives, els contactes i els grups de distribució.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Dominis

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les opcions dels dominis interns i externs definits a l'organització.

Dominis acceptats

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar els dominis acceptats. Un domini acceptat és qualsevol espai de noms SMTP per al qual una organització de correu electrònic basada en núvol envia o rep correu electrònic. Per obtenir més informació, vegeu la secció Dominis acceptats.

 

Cmdlet Descripció

Get-AcceptedDomain

Permet visualitzar la informació de configuració de tots els dominis acceptats o d'un domini acceptat específic.

Set-AcceptedDomain

Permet configurar les opcions d'un domini acceptat que heu inscrit al servei de correu electrònic basat en núvol.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Dominis remots

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar, crear, suprimir i configurar dominis remots. Els dominis remots defineixen la configuració del flux de correu segons el domini de destinació de cada missatge de correu electrònic. Per obtenir més informació, vegeu la secció Dominis remots.

 

Cmdlet Descripció

Get-RemoteDomain

Permet visualitzar la informació de configuració de tots els dominis remots o d'un concret.

New-RemoteDomain

Permet crear una entrada nova de domini remot per tal de configurar el reenviament de missatges i les normes dels missatges que s'envien al domini.

Remove-RemoteDomain

Permet suprimir una entrada de domini remot.

Set-RemoteDomain

Permet configurar les opcions del format de missatges i de les normes dels missatges d'una entrada de domini remot existent.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Configuració de la bústia de correu

Utilitzeu aquests cmdlets per configurar i controlar la manera en què els usuaris accedeixen al servei de correu electrònic basat en núvol.

 

Cmdlet Descripció

Get-CASMailbox

Permet visualitzar els protocols que estan habilitats per a les connexions de client en una o diverses bústies de correu de l'organització.

Set-CASMailbox

Permet configurar els protocols de connexió d'accés que estan habilitats per a una bústia concreta.

Get-CASMailboxPlan

Permet visualitzar la configuració d'accés de client per defecte que s'aplica a les bústies de correu noves de l'organització.

Get-OWAMailboxPolicy

Permet visualitzar les normes que es poden aplicar a les bústies de correu que es connecten amb l'Outlook Web App i la configuració definida per a aquestes normes.

Get-MailboxPlan

Permet visualitzar informació sobre els plans de bústia de correu disponibles a l'organització i la seva configuració. Un pla de bústia de correu és una plantilla de provisió d'usuaris.

Set-MailboxPlan

Permet canviar el nom de visualització d'un pla de bústia de correu o definir-ne un d'alternatiu com a pla per defecte.

New-OWAMailboxPolicy

Permet crear una norma nova que es pot aplicar a les bústies de correu de l'organització per fer complir la configuració de les connexions de l'Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Permet suprimir una norma existent que s'utilitza per fer complir la configuració de les connexions de l'Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Permet configurar les opcions d'una norma existent que s'aplica a les bústies de l'organització per fer complir la configuració de les connexions de l'Outlook Web App.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Configuració de l'organització

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les opcions de tota l'organització.

 

Cmdlet Descripció

Get-OrganizationConfig

Permet visualitzar informació sobre diversos paràmetres de l'organització.

Set-OrganizationConfig

Permet configurar diverses opcions de l'organització.

Get-TransportConfig

Permet visualitzar les opcions de configuració del transport, com ara la llengua en què s'envien les notificacions d'estat d'enviament (DSN).

Set-TransportConfig

Permet canviar les opcions de configuració del transport, com ara la llengua de DSN.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Infiltració d'aplicacions

Aquest cmdlet està assignat a la funció RBAC ApplicationImpersonation i utilitza els Serveis web del Microsoft Exchange (EWS) per permetre l'accés programàtic a les bústies de correu de l'Exchange Online. Per obtenir més informació, vegeu aquest tema de MSDN (en anglès).

 

Cmdlet Descripció

Impersonate-ExchangeUser

Dóna a un compte de servei designat accés programàtic a bústies de correu de l'usuari.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Delegació federada i distribució híbrida

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les característiques de delegació federada i distribució híbrida de l'organització.

Delegació federada

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les opcions de delegació federada del domini. La delegació federada, que també s'anomena ús compartit federat, utilitza el Microsoft Federation Gateway, un servei d'identitat basat en núvol ofert per Microsoft, com a agent de confiança entre l'organització de l'Exchange Server 2010 local i l'organització de correu electrònic basada en núvol. Per obtenir més informació, vegeu la secció Configuració de la delegació federada del núvol.

 

Cmdlet Descripció

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Permet visualitzar l'identificador d'organització federada de la vostra organització i els detalls relacionats, com ara els dominis federats, el contacte de l'organització i l'estat.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Permet configurar l'identificador d'organització federada de la vostra organització.

Get-FederationInformation

Permet visualitzar informació, incloent-hi els noms de domini federat i les adreces URL de destinació, des d'una organització de l'Exchange externa.

Get-FederationTrust

Permet visualitzar les confiances de federació configurades per a l'organització.

Get-OrganizationRelationship

Permet visualitzar la configuració de la relació d'una delegació federada per a l'ús compartit de la informació de disponibilitat o el lliurament de missatges segur entre organitzacions.

New-OrganizationRelationship

Permet crear una relació de delegació federada entre organitzacions.

Remove-OrganizationRelationship

Permet suprimir una relació de delegació federada entre organitzacions.

Set-OrganizationRelationship

Permet configurar una relació de delegació federada entre organitzacions.

Test-OrganizationRelationship

Permet verificar si la relació de delegació federada entre organitzacions està configurada correctament i funciona de forma previsible.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Normes d'ús compartit

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar normes d'ús compartit. Les normes d'ús compartit regulen la forma en què els usuaris interns de l'organització poden compartir informació de contacte i calendaris amb usuaris de fora de l'organització.

 

Cmdlet Descripció

Get-SharingPolicy

Permet visualitzar informació sobre normes d'ús compartit especifiques o recuperar una llista de les normes d'ús compartit de l'organització.

New-SharingPolicy

Permet crear una norma d'ús compartit nova.

Remove-SharingPolicy

Permet suprimir una norma d'ús compartit. Abans de poder suprimir una norma d'ús compartit, heu de verificar que la norma no estigui assignada a cap bústia de correu.

Set-SharingPolicy

Permet modificar la configuració d'una norma d'ús compartit existent.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Informació de disponibilitat

Feu servir aquests cmdlets per visualitzar i configurar la informació de disponibilitat que la vostra organització comparteix amb altres organitzacions.

 

Cmdlet Descripció

Add-AvailabilityAddressSpace

Permet definir el mètode d'accés i les credencials associades utilitzades per intercanviar informació de disponibilitat entre organitzacions.

Get-AvailabilityAddressSpace

Permet visualitzar els detalls de com està configurada la vostra organització de l'Exchange pel que fa a l'intercanvi d'informació de disponibilitat entre organitzacions.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Permet suprimir un espai d'adreces de disponibilitat definit anteriorment i les credencials associades utilitzades a les sol·licituds d'informació de disponibilitat entre organitzacions.

Get-AvailabilityConfig

Permet visualitzar els comptes de confiança pel que fa a l'intercanvi d'informació de disponibilitat entre organitzacions.

New-AvailabilityConfig

Permet crear un intercanvi d'informació de disponibilitat entre organitzacions.

Remove-AvailabilityConfig

Permet suprimir un intercanvi d'informació de disponibilitat entre organitzacions configurat anteriorment.

Set-AvailabilityConfig

Permet configurar el nivell d'accés per a la informació de disponibilitat.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Desplaçaments de bústies de correu

Utilitzeu aquests cmdlets per desplaçar bústies de correu entre l'organització basada en núvol i l'organització de l'Exchange local. El desplaçament de bústies de correu entre el núvol i una organització local requereix una distribució híbrida. Per obtenir més informació, vegeu la secció Implementació híbrida i migració de l'Exchange amb Office 365.

 

Cmdlets Descripció

Get-MoveRequest

Permet visualitzar l'estat del desplaçament continuat d'una bústia de correu iniciat pel cmdlet New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Permet crear un nou desplaçament de bústia de correu.

Remove-MoveRequest

Permet cancel·lar el desplaçament d'una bústia de correu iniciat pel cmdlet New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Permet reprendre una sol·licitud de desplaçament suspesa o errònia.

Set-MoveRequest

Permet canviar les propietats d'una sol·licitud de desplaçament existent.

Suspend-MoveRequest

Permet suspendre una sol·licitud de desplaçament abans que arribi a l'estat de CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Permet visualitzar informació detallada d'una sol·licitud de desplaçament.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Opcions de la bústia de correu

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les opcions de la bústia de correu d'usuaris disponibles a Outlook Web App > Opcions. Per accedir a la pàgina Opcions d'un usuari, vegeu la secció Accés a la pàgina d'opcions d'un altre usuari.

 

Cmdlet Descripció

Get-CalendarNotification

Permet visualitzar les normes de notificació de calendari de la bústia de correu d'un usuari. Els usuaris poden rebre notificacions de missatge de text dels canvis als esdeveniments de calendari i les agendes diàries.

Get-CalendarProcessing

Permet visualitzar la configuració del processament del calendari per a la bústia de correu especificada. Els valor típics són AutoUpdate per a les bústies de correu de l'usuari i AutoAccept per a les bústies de correu de sala o d'equipament.

Set-CalendarProcessing

Permet canviar la configuració del processament del calendari per a la bústia de correu especificada. També podeu configurar totes les opcions del recurs per a una bústia de sala o d'equipament.

Disable-InboxRule

Permet inhabilitar una norma de safata d'entrada a la bústia de correu d'un usuari. Els missatges de processament de normes de safata d'entrada de la safata d'entrada es basen en condicions especificades i duen a terme accions com el desplaçament d'un missatge a una carpeta especificada o la supressió d'un missatge.

Nota   Quan es crea, modifica, suprimeix, habilita o inhabilita una norma de safata d'entrada, se suprimeix qualsevol norma del client creada pel Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Permet habilitar una regla de safata d'entrada a la bústia de correu d'un usuari.

Get-InboxRule

Permet visualitzar informació sobre safates d'entrada especificades o recuperar una llista de les normes de safata d'entrada de la bústia de correu d'un usuari.

New-InboxRule

Permet crear una norma de safata d'entrada a la bústia de correu d'un usuari.

Remove-InboxRule

Permet suprimir una norma de safata d'entrada a la bústia de correu d'un usuari.

Set-InboxRule

Permet canviar les propietats d'una norma de safata d'entrada a la bústia de correu d'un l'usuari.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Permet visualitzar la configuració de Respostes automàtiques per a la bústia de correu d'un usuari.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Permet configurar les opcions de Respostes automàtiques per a la bústia de correu d'un usuari.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Permet visualitzar la configuració del processament del calendari per a la bústia de correu d'un usuari.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Permet configurar les opcions del calendari d'un usuari. Aquesta configuració afecta l'aspecte del calendari de l'usuari i com funcionen els recordatoris a l'Outlook Web App. Aquesta configuració també defineix com s'envien a l'usuari les invitacions a les reunions, les respostes i les notificacions.

Get-MailboxCalendarFolder

Permet visualitzar la informació de la carpeta de calendari de l'usuari. Aquesta informació inclou el nom de la carpeta de calendari, si la carpeta actualment està publicada o està compartida, l'interval inicial i final de dies de publicació del calendari, el nivell dels detalls publicats pel calendari, si l'adreça URL publicada del calendari es pot cercar a través del web, i l'adreça URL publicada del calendari.

Set-MailboxCalendarFolder

Permet configurar les opcions de publicació o ús compartit d'una carpeta de calendari de la bústia de correu d'un usuari.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Permet visualitzar la configuració de la norma de correu brossa de la bústia de correu d'un usuari.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Permet configurar les opcions de la norma de correu brossa de la bústia de correu d'un usuari.

Get-MailboxMessageConfiguration

Permet visualitzar la configuració del missatge de correu electrònic per a la bústia de correu d'un usuari. La configuració inclou la signatura del correu electrònic, el format del missatge, les opcions del missatge, les confirmacions de lectura, la subfinestra de lectura i les converses.

Set-MailboxMessageConfiguration

Permet configurar les opcions del missatge de correu electrònic per a la bústia de correu d'un usuari.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Permet visualitzar la configuració regional per a la bústia de correu d'un usuari. La configuració inclou el fus horari, el format de l'hora, la data i l'idioma.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Permet definir la configuració regional per a la bústia de correu d'un usuari.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Permet visualitzar la configuració de la correcció ortogràfica de l'Outlook Web App per a la bústia de correu d'un usuari. La configuració inclou l'idioma del diccionari i l'opció d'ignorar les paraules que contenen dígits i paraules senceres en majúscules.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Permet configurar les opcions de correcció ortogràfica de l'Outlook Web App per a la bústia de correu d'un usuari.

Get-MessageCategory

Permet visualitzar informació sobre categories de missatge especificades o recuperar una llista de les categories de missatge de la bústia de correu d'un usuari.

Get-SendAddress

Permet visualitzar les adreces electròniques de la bústia de correu d'un usuari que es poden configurar com a adreça "De" per defecte. La configuració d'una adreça "De" per defecte només té sentit si l'usuari té subscripcions del Hotmail, POP o IMAP configurades a la bústia de correu. Per definir l'adreça "De" per defecte de l'usuari s'utilitza el paràmetre SendAddressDefault del cmdlet Set-MailboxMessageConfiguration. Podeu substituir l'adreça "De" per defecte quan es crea un missatge de correu electrònic a l'Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Permet visualitzar la configuració del servei de missatges curts (SMS) d'un usuari. Aquesta configuració inclou si el Microsoft Exchange ActiveSync està habilitat, l'ID del país o la regió de l'usuari, l'ID de l'operador mòbil, l'ID del proveïdor de serveis i el número de telèfon de notificació.

Import-ContactList

Permet importar els contactes de correu de l'usuari a una bústia de correu basada en núvol, des d'un fitxer CSV (de valors separats per comes).

Get-HotmailSubscription

Permet visualitzar la configuració d'una subscripció del Hotmail que està configurada per a una bústia concreta.

Set-HotmailSubscription

Permet canviar la configuració d'una subscripció del Hotmail que està configurada per a una bústia concreta.

Get-ImapSubscription

Permet visualitzar la informació de la subscripció IMAP, o el compte connectat, d'una bústia de correu especificada. Utilitzeu aquesta ordre per ajudar a solucionar problemes d'IMAP dels usuaris.

Set-ImapSubscription

Permet configurar una subscripció IMAP d'una bústia de correu.

Get-PopSubscription

Permet visualitzar la informació de subscripció POP d'una bústia concreta. Utilitzeu aquesta ordre per ajudar a solucionar problemes de POP dels usuaris.

Set-PopSubscription

Permet configurar una subscripció POP d'una bústia.

Get-Subscription

Permet visualitzar les subscripcions a comptes de correu externs d'una bústia concreta. Utilitzeu aquesta ordre quan no estigueu segur del tipus de subscripció que ha configurat un usuari.

Remove-Subscription

Permet suprimir una subscripció a un compte de correu electrònic extern de la bústia de correu d'un usuari.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Exchange ActiveSync

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar la configuració de l'Exchange ActiveSync de l'organització. Per obtenir més informació, vegeu la secció Administració de l'Exchange ActiveSync per a l'organització.

 

Cmdlet Descripció

Clear-ActiveSyncDevice

Permet esborrar el contingut d'un dispositiu mòbil que utilitza l'Exchange ActiveSync per connectar-se a una bústia de correu de l'organització. Aquesta ordre s'utilitza normalment en cas de pèrdua o robatori d'un dispositiu.

Get-ActiveSyncDevice

Permet visualitzar una llista de dispositius mòbils que utilitzen l'Exchange ActiveSync per connectar-se a bústies de correu de l'organització.

Remove-ActiveSyncDevice

Permet suprimir una connexió de l'Exchange ActiveSync d'un dispositiu mòbil des d'una bústia. Cal saber el nom del dispositiu mòbil i la bústia de correu de l'usuari.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permet visualitzar les normes d'accés de dispositiu de l'Exchange ActiveSync que heu creat amb el cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permet crear normes d'accés de dispositiu de l'Exchange ActiveSync per permetre que els usuaris puguin sincronitzar les bústies amb famílies o models específics de dispositius mòbils.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permet suprimir les normes d'accés de dispositiu de l'Exchange ActiveSync de l'organització.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permet configurar les normes d'accés de dispositiu de l'Exchange ActiveSync de l'organització.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Permet visualitzar la llista de dispositius de l'Exchange ActiveSync que s'han connectat a bústies de correu de l'organització.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Permet visualitzar la llista de telèfons mòbils que estan configurats per sincronitzar-se amb la bústia de correu d'un usuari especificat, així com les estadístiques de sincronització de cada dispositiu. La informació que s'obté inclou informació com ara la darrera vegada que es va intentar la sincronització i la identificació del dispositiu.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Permet visualitzar les normes que es poden aplicar als dispositius de l'Exchange ActiveSync connectats a bústia de correu de l'organització i la configuració definida per a aquestes normes.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Permet crear una norma de bústia de correu de l'Exchange ActiveSync que podeu aplicar a les bústia de correu de l'organització per fer complir la configuració dels dispositius de l'Exchange ActiveSync connectats.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Permet suprimir les normes de bústia de correu de l'Exchange ActiveSync que fan complir la configuració dels dispositius de l'Exchange ActiveSync connectats.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Permet configurar les opcions d'una norma existent que s'aplica a les bústia de correu de l'organització per fer complir la configuració dels dispositius de l'Exchange ActiveSync connectats.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Permet visualitzar la configuració de l'Exchange ActiveSync per a l'organització.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Permet configurar les opcions de l'Exchange ActiveSync per defecte per a l'organització. Per exemple, podeu definir el nivell d'accés per defecte per permetre, blocar o posar en quarantena els dispositius nous.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Missatgeria unificada

Utilitzeu aquests cmdlets per visualitzar i configurar les opcions de la missatgeria unificada (MU) a Microsoft Office 365 per a empreses. Per obtenir més informació, vegeu la secció Ús de la missatgeria unificada per connectar l'Exchange amb el sistema telefònic.

Nota   La missatgeria unificada no està disponible a les organitzacions del Live@edu.

 

Cmdlet Descripció

Disable-UMAutoAttendant

Permet inhabilitar un operador automàtic de l'MU existent que està habilitat. Podeu inhabilitar l'operador automàtic de l'MU si està enllaçat o associat al grup d'extensions de l'MU associat amb el pla de marcatge de l'MU per defecte.

Enable-UMAutoAttendant

Permet habilitar un operador automàtic de l'MU existent que està inhabilitat. Quan es crea un operador automàtic de l'MU, no està habilitat per defecte. Per tal que l'operador automàtic respongui a les trucades d'entrada, primer l'heu d'habilitar.

Get-UMAutoAttendant

Permet visualitzar informació sobre operadors automàtics de l'MU específics o recuperar una llista dels operadors automàtics de l'MU de l'organització.

New-UMAutoAttendant

Permet crear un nou operador automàtic de l'MU. Quan es crea un operador automàtic de l'MU nou, s'enllaça a un únic pla de marcatge de l'MU que conté una llista de números d'extensió.

Remove-UMAutoAttendant

Permet suprimir un operador automàtic de l'MU. També suprimeix les instàncies de l'operador automàtic de l'MU de tots els plans de marcatge de l'MU associats. Quan se suprimeix l'operador automàtic de l'MU, les trucades telefòniques d'entrada a les extensions configurades ja no les respon més l'operador automàtic de l'MU.

Set-UMAutoAttendant

Permet canviar la configuració d'un operador automàtic de l'MU existent. Alguns valors per a l'operador automàtic de l'MU no es poden canviar ni modificar a menys que se suprimeixi l'operador automàtic de l'MU i es creï un operador automàtic de l'MU nou.

Export-UMCallDataRecord

Exporta registres de dades de trucada de l'MU per a una data especificada a un fitxer CSV (de valors separats per comes). Podeu filtrar els registres de dades de trucada per a passarel·les d'IP de l'MU i plans de marcatge de l'MU específics. No obstant, si no especifiqueu una passarel·la d'IP de l'MU, es retornen tots els registres de dades de trucada.

Get-UMCallDataRecord

Permet visualitzar els registres de dades de trucada per a la bústia de correu d'un usuari habilitat per a l'MU específic.

Get-UMCallSummaryReport

Permet visualitzar les estadístiques agregades sobre les trucades rebudes o fetes en una organització, incloent-hi els missatges de veu, les trucades perdudes, l'accés al subscriptor, l'operador automàtic o les trucades de fax.

Get-UMDialPlan

Permet visualitzar informació sobre plans de marcatge de l'MU especificats o recuperar una llista de plans de marcatge de l'MU de l'organització.

New-UMDialPlan

Permet crear un nou pla de marcatge de l'MU.

Remove-UMDialPlan

Permet suprimir un pla de marcatge de l'MU.

Set-UMDialPlan

Permet canviar les propietats d'un pla de marcatge de l'MU existent.

Get-UMHuntGroup

Permet visualitzar informació sobre grups d'extensions de l'MU especificats o recuperar una llista dels grups d'extensions de l'MU de l'organització. Per visualitzar un grups d'extensions de l'MU específic, heu d'especificar el nom de la passarel·la d'IP de l'MU associada amb el grup d'extensions de l'MU, per exemple, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Permet crear un grup d'extensions de l'MU nou utilitzat per enllaçar trucades d'entrada a un pla de marcatge de l'MU específic. Heu de crear un grups d'extensions de l'MU per permetre la comunicació entre una passarel·la d'IP de l'MU i un pla de marcatge de l'MU.

Remove-UMHuntGroup

Permet suprimir un grup d'extensions de l'MU. El grup d'extensions de l'MU també se suprimeix de la passarel·la d'IP de l'MU.

Disable-UMIPGateway

Permet inhabilitar una passarel·la d'IP de l'MU. La passarel·la d'IP de l'MU ja no respon més les trucades d'entrada ni fa trucades de sortida.

Enable-UMIPGateway

Permet habilitar una passarel·la d'IP de l'MU. La passarel·la d'IP de l'MU respon les trucades d'entrada i fa les trucades de sortida a través de la passarel·la d'IP.

Get-UMIPGateway

Permet visualitzar informació sobre passarel·les d'IP de l'MU especificades o recuperar una llista de les passarel·les d'IP de l'MU de l'organització.

New-UMIPGateway

Permet crear una nova passarel·la d'IP de l'MU.

Remove-UMIPGateway

Permet suprimir una passarel·la d'IP de l'MU.

Set-UMIPGateway

Permet modificar les opcions de configuració d'una passarel·la d'IP de l'MU.

Disable-UMMailbox

Permet inhabilitar les característiques de l'MU per a una bústia de correu habilitada per a l'MU.

Enable-UMMailbox

Permet habilitar les característiques de l'MU d'una bústia de correu.

Get-UMMailbox

Permet visualitzar la informació de l'MU sobre bústies de correu habilitades per a l'MU específiques o recuperar una llista de les bústies de correu habilitades per a l'MU de l'organització.

Set-UMMailbox

Permet modificar les opcions de configuració d'MU d'una bústia de correu habilitada per a l'MU.

Get-UMMailboxPIN

Permet visualitzar informació calculada a partir de les dades del PIN emmagatzemades en format xifrat a la bústia de correu habilitada per a l'MU de l'usuari. Aquest cmdlet també mostra si s'ha blocat la bústia de correu o l'accés de l'usuari.

Set-UMMailboxPIN

Permet reinicialitzar el PIN per a una bústia de correu habilitada per a l'MU.

Get-UMMailboxPolicy

Permet visualitzar la informació sobre una norma de bústia de correu habilitada per a l'MU específica o recuperar una llista de les normes de bústia de correu habilitada per a l'MU de l'organització.

New-UMMailboxPolicy

Permet crear una norma de bústia de correu de l'MU nova.

Remove-UMMailboxPolicy

Permet suprimir una norma de bústia de correu de l'MU. La norma de bústia de correu de l'MU no es pot suprimir si hi fa referència alguna bústia de correu habilitada per a l'MU.

Set-UMMailboxPolicy

Permet modificar les opcions de configuració d'una norma de bústia de correu habilitada per a l'MU existent. La configuració inclou les normes del PIN, la configuració dels missatges de text i les restriccions de marcació.

Export-UMPrompt

Permet exportar un fitxer d'àudio utilitzat com a missatge de salutació per als plans de marcatge i els operadors automàtics de l'MU.

Import-UMPrompt

Permet importar un fitxer d'àudio personalitzat per tal que els plans de marcatge i els operadors automàtics de l'MU el puguin utilitzar.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

Obtenció d'ajuda a la línia d'ordres

Podeu obtenir ajuda per a cmdlets concrets a la línia d'ordres. Utilitzeu l'ajuda de línia d'ordres per identificar els paràmetres que s'utilitzen amb cada cmdlet i la sintaxi apropiada.

L'ajuda de línia d'ordres pot retornar nivells de detall d'informació diferents. Utilitzeu les ordres següents per obtenir ajuda més orientada a la línia d'ordres. A l'ajuda del Microsoft Exchange Server trobareu més informació sobre el cmdlet Get-Help i la sintaxi associada: Obtenció d'ajuda (en anglès). Tot i que aquest tema fa referència a l'Exchange Management Shell que es troba a les distribucions de l'Exchange locals, el contingut també s'aplica al servei de correu electrònic basat en núvol i al Windows PowerShell amb WinRM.

 

Ordre d'ajuda Descripció Exemple

Get-Help <cmdlet>

Proporciona informació sobre l'ús i la sintaxi del cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Mostra exemples de l'ús comú del cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Proporciona la descripció del cmdlet, la seva sintaxi, una llista completa de paràmetres i el seu ús, i exemples.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Les organitzacions del núvol tenen accés a un subconjunt de tots els cmdlets d'administració de l'Exchange. A més a més, aquestes organitzacions tenen accés a un subconjunt de tots els paràmetres disponibles per a aquests cmdlets. Actualment, l'ajuda de la línia d'ordres no fa distinció entre distribucions a l'oficina i basades en núvol. Per tant, veureu alguns cmdlets i paràmetres a l'ajuda de línia d'ordres de que no són vàlids per al servei de correu electrònic basat en núvol.

En general, podeu ignorar qualsevol paràmetre que faci referència a un recurs físic. Si obteniu un missatge d'error que indica que no es troba un paràmetre o no es reconeix un cmdlet, és probable que esteu intentant utilitzar un paràmetre o cmdlet que no podeu fer servir per a les funcions d'administració que teniu assignades o que no és vàlid per a la vostra organització.

Cmdlets que estan disponibles actualment per a administradors de l'Exchange Online

 
Temes de l'ajuda relacionats
S'està carregant...
No s'han trobat recursos.