Límits de missatges i destinataris

[Aquest tema està en curs de preparació.]  

S'aplica a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificació del tema: 2014-01-31

Després d'inscriure la vostra organització, els usuaris us poden plantejar les preguntes següents que afecten directament l'ús que fan del correu electrònic:

  • S'aplica algun límit de mida d'enviament als missatges de correu electrònic?

  • Quins límits de destinatari s'apliquen als missatges de correu electrònic?

Els límits als missatges, bústies de veu, destinataris i clients de correu electrònic es troben en una de les categories següents:

Important   Cal tenir en compte els punts següents:

  • Els límits que s'han aplicat al vostre domini poden ser diferents en funció del temps que el domini hagi estat inscrit al servei. Quan es canvia un límit en els centres de dades de Microsoft, l'aplicació del canvi a tots els clients pot trigar una estona.

  • No podeu modificar la majoria d'aquests límits, però els hauríeu de tenir en compte (i els usuaris també).

  • Aquests límits s'apliquen als destinataris interns i externs.

Límits dels missatges

Aquests límits s'apliquen a tots els missatges de correu electrònic.

 

Límit Valor

Mida límit del missatge   La mida total màxima d'un missatge de correu electrònic. La mida total inclou la capçalera, el cos i tots els fitxers adjunts del missatge.

Nota   Un client de correu electrònic pot limitar la mida d'un determinat fitxer adjunt a un valor bastant més inferior que la mida límit del missatge. Per exemple, a l'Outlook Web App, la mida màxima d'un sol fitxer adjunt és de 10 MB.

25 MB

Límit de fitxers adjunts   El nombre màxim de fitxers adjunts permesos en un missatge de correu electrònic. Tot i que la mida totals de tots els fitxers adjunts no infringeixi la mida límit del missatge, hi segueix havent un límit de nombre de fitxers adjunts per missatge.

125 fitxers adjunts

Límit de llargada de l'assumpte   El nombre màxim de caràcters de text permesos a la línia d'assumpte d'un missatge de correu electrònic.

255 caràcters

Límit dels missatges amb diverses parts   El nombre màxim de parts del cos del missatge que es permeten en un missatge de diverses parts MIME.

250 parts

Límit de profunditat dels missatges incrustats   El nombre màxim de missatges de correu electrònic reenviats que es permeten en un missatge de correu electrònic.

30 missatges incrustats

Principi de la pàgina

Límits de destinataris i emissors

Aquests límits s'apliquen a missatges, emissors i destinataris per combatre el correu brossa i els cucs o virus dels correus massius.

Nota   En el cas dels grups de distribució emmagatzemats a la llibreta d'adreces compartida, el grup es compta com un destinatari. En el cas dels grups de distribució emmagatzemats a la carpeta Contactes d'una bústia de correu, els membres del grup es compten individualment.

 

Límit Valor

Límit de destinataris   El nombre màxim de destinataris d'un missatge permès als camps Per a, A/c i C/o.

500 destinataris

Límit de freqüència dels missatges   El nombre màxim de missatges de correu electrònic que es pot enviar per minut des d'un únic client de correu electrònic. El compte d'usuari identifica el client.

30 missatges per minut

Límit de freqüència dels destinataris   Nombre màxim de destinataris que poden rebre missatges de correu electrònic des d'una bústia de correu basada en núvol en un període de 24 hores. Un cop assolit el límit, no es podran enviar missatges des de la bústia fins que el nombre de destinataris a qui s'hagin enviat missatges les darreres 24 hores torni a estar per sota del límit. El límit de freqüència dels destinataris s'aplica als missatges enviats a destinataris de dins i de fora de l'organització. Per obtenir més informació, vegeu la secció Límits del correu electrònic massiu i de freqüència dels destinataris diaris.

  • Microsoft Live@edu: 1.500 destinataris diaris*

  • Office 365 per a professionals i petites empreses: 10.000 destinataris diaris

  • Office 365 per a empreses: 10.000 destinataris diaris

Límit de reenviats Nombre màxim de destinataris que es pot configurar per a una Safata d'entrada o una regla de transport amb una acció de redirecció. Si s'ha configurat una regla per redireccionar un missatge a més destinataris dels indicats aquí, la regla no s'aplicarà i qualsevol missatge que compleixi la condició de la regla no es redireccionarà a cap destinatari que consti a la llista de la regla.

10 destinataris

noteNota:
* Quan una organització del Microsoft Live@edu s'actualitza a l'Office 365 per a l'educació, el límit de freqüència dels destinataris augmenta a 10.000 destinataris diaris.

Principi de la pàgina

Límits de retenció

Aquests límits controlen la quantitat de temps durant el qual els elements de determinades carpetes de la Safata d'entrada seran accessibles.

Per canviar aquests valors, modifiqueu les etiquetes de norma de retenció corresponents. Per obtenir més informació, vegeu la secció Configuració i administració de les normes de retenció a l'Exchange Online.

 

Límit Valor

Període de retenció a la carpeta Elements suprimits   Indica el nombre màxim de dies que els elements poden romandre a la carpeta Elements suprimits abans que se suprimeixin automàticament.

30 dies

Període de retenció dels elements suprimits de la carpeta Elements suprimits   Indica el nombre màxim de dies que els elements suprimits de la carpeta Elements suprimits es conserven abans de suprimir-se de forma permanent.

14 dies

Període de retenció de la carpeta Correu brossa   Indica el nombre màxim de dies que els elements poden romandre a la carpeta Correu brossa abans que se suprimeixin automàticament.

30 dies

Principi de la pàgina

Límits de grup de distribució

Aquests límits s'apliquen als grups de distribució.

 

Límit Valor

Nombre màxim de membres del grup de distribució   El recompte total de destinataris es determina després de l'ampliació del grup de distribució.

100.000 membres

Límit d'enviament de missatges a grans grups de distribució   Els grups de distribució que contenen el nombre de membres especificats per aquest límit han de tenir configurades l'administració de lliurament i les opcions d'aprovació de missatges. L'administració de lliurament especifica una llista d'emissors que poden enviar missatges al grup de distribució. L'aprovació de missatges especifica un o més moderadors que han d'aprovar tots els missatges que s'envien al grup de distribució. Per obtenir més informació, vegeu la secció Canvi de les propietats del grup de distribució.

5.000 membres o més

Mida màxima de missatge per als grups de distribució grans   Si s'envia un missatge a 5.000 o més destinataris, el missatge no pot superar aquest límit. Si la mida del missatge supera el límit, el missatge no es lliura i l'emissor rep un informe de no-lliurament (NDR). El recompte total de destinataris es determina després de l'ampliació del grup de distribució.

2 MB

Principi de la pàgina

Límits de les normes de transport

Aquests límits controlen tota l'organització i també s'anomenen normes de transport.

 

Límit Valor

Nombre màxim de normes de transport   El nombre màxim de normes que pot existir a l'organització.

100 normes

Mida màxima d'una norma de transport concreta   El nombre màxim de caràcters que es poden utilitzar en una única norma de transport. Aquests caràcters s'utilitzen en les condicions, les excepcions i les accions.

4.000 caràcters

Límit de caràcters per a totes les expressions regulars utilitzades en totes les normes de transport   El nombre total de caràcters utilitzats per totes les expressions regulars en totes les condicions i excepcions de normes de transport de l'organització. Hi pot haver algunes normes que utilitzin expressions regulars llargues i complexes o moltes normes que utilitzin expressions regulars simples.

20.000 caràcters

Nombre màxim de destinataris afegits a un missatge per totes les normes de transport   Quan diverses normes de transport actuen en un missatge, només es pot afegir un nombre limitat de destinataris al missatge. Un cop assolit el límit, la resta de destinataris no s'afegeixen al missatge. De la mateixa manera, una norma de transport no pot afegir grups de distribució a un missatge.

100 destinataris

Nombre de vegades que es redirecciona un missatge   El nombre de vegades que un missatge es redirigeix, es reenvia o es respon automàticament en funció de les normes de la safata d'entrada. Per exemple, l'usuari A té una norma de safata d'entrada que redirigeix els missatges a l'usuari B en funció de l'emissor. L'usuari B té una norma de safata d'entrada que reenvia missatges a l'usuari C en funció de paraules clau al Tema. Si un missatge compleix les dues condicions, el missatge s'enviarà només a l'usuari B; no es reenviarà a l'usuari C perquè només es permet una redirecció. En aquest cas, el missatge es tanca sense enviar un informe de no lliurament (NDR) a l'usuari B en què s'indica que el missatge no s'ha lliurat a l'usuari C. De la mateixa manera, si l'usuari B ha configurat una resposta automàtica (també coneguda com a missatge de Fora de l'oficina), un missatge que es redirigeixi o es reenviï a l'usuari B no generarà cap resposta automàtica.

El límit evita la creació de bucles de correu electrònic que poden provocar que la bústia de correu de l'usuari s'empleni fins a la seva capacitat màxima.

1 redirecció

Principi de la pàgina

Límits de moderació

Aquests límits controlen la configuració de moderació utilitzada per a l'aprovació de missatges aplicada als grups de distribució i a les normes de transport.

 

Límit Valor

Mida màxima de la bústia de correu d'arbitratge   Si la bústia de correu d'arbitratge supera aquest límit, els missatges que requereixin moderació es retornaran a l'emissor amb un informe de no-lliurament (NDR).

10 GB

Nombre màxim de moderadors   El nombre màxim de moderadors que es pot assignar a un únic grup de distribució moderada o que es pot afegir a un missatge amb una única norma de transport. Tingueu en compte que no podeu especificar un grup de distribució com a moderador.

10 moderadors

Caducitat per a missatges que esperen moderació   Per defecte, un missatge que espera moderació caduca al cap de dos dies. Tanmateix, els missatges moderats caducats es processen cada set dies. Això implica que un missatge moderat pot caducar en qualsevol moment en un període de dos a nou dies.

2 dies

Freqüència màxima per als missatges de notificació de moderació caducats   Aquest límit estableix el nombre màxim de missatges de notificació per als missatges moderats caducats en un període d'una hora. El límit s'aplica a cada base de dades de bústies al centre de dades.

Durant els períodes de molta utilització, pot ser que alguns emissors no rebin missatges de notificació per als missatges moderats que hagin caducat. Tanmateix, aquestes notificacions es poden trobar mitjançant els informes de lliurament.

300 notificacions de caducitat per hora

Principi de la pàgina

 
Temes de l'ajuda relacionats
S'està carregant...
No s'han trobat recursos.