Преглед на размери на пощенска кутия и квоти на пощенска кутия с помощта на Windows PowerShell

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-12-12

 

Квотите за пощенски кутии помагат за контролиране на размера им. Те се задават автоматично от плана, присвоен към пощенската кутия. Използват се следните квоти:

 • Квота за предупреждение за проблем   Ако размерът на дадена пощенска кутия достигне или надвиши посочения лимит, потребителят получава описателно предупредително съобщение.

 • Квота за забрана на изпращането   Ако размерът на дадена пощенска кутия достигне или надвиши посочения лимит, не могат да се изпращат нови съобщения от нея, а потребителят получава описателно съобщение за грешка.

 • Квота за забрана на изпращането и получаването   Ако размерът на дадена пощенска кутия достигне или надвиши посочения лимит, от нея не могат да се изпращат или получават нови съобщения. Всички съобщения, изпратени до пощенската кутия, се връщат на подателя с описателно съобщение за грешка.

  Бележка   Квотата за забрана на изпращането и получаването определя реалния максимален размер на пощенската кутия.

В Live@edu организациите не можете да променяте квотите в плановете на пощенските кутии или в отделните кутии, но можете в Microsoft Office 365. За повече информация вижте Задаване на квоти за пощенска кутия в Office 365 с помощта на Windows PowerShell.

Дори при организации, в които не можете да променяте квотите за пощенски кутии, можете да следите размерите на кутиите и състоянието на квотите за потребителите в организацията ви, базирана на облак. Искате ли например да разберете колко пощенски кутии са достигнали квотата за забрана на изпращането и получаването? Или да видите размера на конкретна кутия и състоянието на квотите? Няма никакъв проблем!

Ето какво можете да направите с помощта на кратката команда Get-MailboxStatistics в Windows PowerShell:

Преди да започнете

 • За да научите как да инсталирате и конфигурирате Windows PowerShell и да се свържете към услугата, вижте Използване на Windows PowerShell в Exchange Online.

 • Когато използвате кратката команда Get-MailboxStatistics, имайте предвид следното:

  • При някои типове пощенски кутии, например тези за откриване, за оборудване, споделените и архивните кутии може да се показват предупреждения и да не се извеждат стойности, ако досега никой не е влизал в тях. Тези предупреждения само се показват. Когато запишете резултатите във файл, стойностите се записват, а предупрежденията – не.

  • Ако закръглите стойност за размера до мегабайт и ограничите резултатите до два знака след десетичната запетая, малките стойности, измерени в байтове или килобайтове ще се показват като нули. Например 4 килобайта са 0,0039 мегабайта, което при закръгляване до два знака след десетичната запетая е нула (4/1024).

 • Размерът и квотите за пощенската кутия се показват в раздела "Използване на пощенска кутия" в свойствата й в контролния панел на Exchange.

 • Потребителите могат да преглеждат текущия размер и състоянието на квотите на собствената си кутия по един от следните начини:

  • Outlook 2010   В раздела "Изчистване на пощенската кутия" във Файл > Информация. За подробна информация относно пощенската кутия щракнете върху "Инструменти за изчистване > Изчистване на пощенската кутия > Преглед на размера на пощенската кутия".

  • Outlook Web App   В изгледа "Поща" посочете името си в началото на списъка с папки. Имайте предвид, че това не работи в олекотената версия на Outlook Web App.

Преглед на размера и състоянието на квотите за конкретна пощенска кутия

Изпълнете следната команда:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Например, за да видите текущия размер и състояние на квотите за пощенската кутия на потребителя Тамара Джонстън, изпълнете следната команда:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Начало на страницата

Преглед на размера и състоянието на квотите за всички пощенски кутии

Показаната команда извлича следната информация за всички пощенски кутии:

 • Показвано име на пощенската кутия

 • Състояние на квотите за пощенската кутия

 • Размер на пощенската кутия в мегабайтове (МБ), закръглен до два знака след десетичната запетая

 • Размер на папката "Възстановими елементи" в мегабайтове (МБ), закръглен до два знака след десетичната запетая

 • Брой елементи в пощенската кутия

 • Брой елементи в папката "Възстановими елементи"

Резултатите се съхраняват по размер на пощенската кутия от най-големия към най-малкия и се експортират в CSV файл, озаглавен "C:\My Documents\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Начало на страницата

Преглед само на пощенските кутии, превишили квотите си

За да видите размера и състоянието на квотите само за пощенските кутии, по-големи от конфигурираните стойности на квотите си, и да експортирате резултатите в CSV файл, озаглавен "C:\My Documents\All Mailboxes.csv", изпълнете следната команда:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Начало на страницата

Преглед на всички квоти, присвоени към пощенска кутия

Изпълнете следната команда:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Например, за да видите квотите, присвоени към пощенската кутия на потребителя Тамара Джонстън, изпълнете следната команда:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Забележка   Както беше обяснено по-горе, всяка от следните стойности на квоти за пощенски кутии се задава от плана на пощенската кутия, присвоен към кутията. За да видите стойностите на квотите по план на пощенска кутия, изпълнете командата: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Начало на страницата

Архивни пощенски кутии

Забележка   Архивните пощенски кутии не са налични в Live@edu организации.

В организации на Microsoft Office 365 можете също да преглеждате размера и състоянието на квотите за архивните пощенски кутии. Размерът на архивната пощенска кутия не се включва в този на потребителската пощенска кутия. Архивните кутии имат отделни квоти, които не могат да се конфигурират и са зададени от плана, присвоен към потребителската пощенска кутия. Тези квоти са ArchiveQuota и ArchiveWarningQuota.

Начало на страницата

Преглед на размера и състоянието на квотите за архивна пощенска кутия

Изпълнете следната команда:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Например, за да видите текущия размер и състояние на квотите за архивната пощенска кутия на потребителя Ким Ейкърс, изпълнете следната команда:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Забележка   Стойността на <Identity> е самоличността на потребителската пощенска кутия, а не на архивната.

Начало на страницата

Преглед на размера и състоянието на квотите за всички архивни пощенски кутии

Показаната команда извлича следната информация за всички архивни пощенски кутии:

 • Показвано име на архивната пощенска кутия

 • Състояние на квотите за архивната пощенска кутия

 • Размер на архивната пощенска кутия в мегабайтове (МБ), закръглен до два знака след десетичната запетая

Размер на папката „Възстановими елементи“ в мегабайтове (МБ), закръглен до два знака след десетичната запетая. Резултатите се съхраняват по размер на пощенската кутия от най-големия към най-малкия и се експортират в CSV файл, озаглавен "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Начало на страницата

Обяснение на стойностите, върнати от Get-MailboxStatistics

Нека разгледаме стойностите, за които трябва да знаете:

 • StorageLimitStatus   Тази стойност указва състоянието на квотите за пощенската кутия. Използват се следните стойности:

  • BelowLimit   Размерът на пощенската кутия е по-малък от квотата за предупреждение за проблем.

  • IssueWarning   Размерът на пощенската кутия е по-голям или равен на квотата за предупреждение за проблем, но е по-малък от квотата за забрана на изпращането.

  • ProhibitSend   Размерът на пощенската кутия е по-голям или равен на квотата за забрана на изпращането, но е по-малък от квотата за забрана на изпращането и получаването.

  • MailboxDisabled   Размерът на пощенската кутия е по-голям или равен на квотата за забрана на изпращането и получаването.

 • TotalItemSize и ItemCount   Тези стойности указват размера и броя на елементите, намиращи се в момента в пощенската кутия. Стойността на TotalItemSize представлява размера на пощенската кутия. Тази стойност се сравнява с конфигурираните квоти за пощенската кутия.

 • TotalDeletedItemSize и DeletedItemCount   Тези стойности не указват размера и броя на елементите, намиращи се в папката "Изтрити". Вместо това те указват размера и броя на елементите, намиращи се в скритата папка "Възстановими елементи" в пощенската кутия. Тази папка е известна и като кошче. Елементите влизат в нея по един от следните начини:

  • Изтриване на елементи от папката "Изтрити".

  • Окончателно изтриване на елементи от пощенската кутия чрез Shift+Delete.

  Размерът на папката "Възстановими елементи" не е включен в този на пощенската кутия. Тази папка има отделни квоти, които не могат да се конфигурират и са зададени от плана, присвоен към пощенската кутия. Тези квоти са RecoverableItemsQuota и RecoverableItemsWarningQuota.

  Забележка   Елементите в папката "Възстановими елементи" по подразбиране се задържат 14 дни и след това се прочистват от Microsoft Exchange. Когато пощенска кутия в Microsoft Office 365 за предприятия се постави под задържане поради конфликт, папката "Възстановими елементи" не се прочиства и елементите в нея се запазват за неопределено време.

Начало на страницата

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.