Справочник за достъпните кратки команди на PowerShell в Exchange Online

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2012-10-31

Администраторите на организации, базирани на облак, могат да използват Windows PowerShell с отдалечено управление (WinRM) в Windows Management Framework, за да управляват настройки за получатели и домейни и да генерират отчети или да помагат в отстраняването на неизправности. Ето описание на кратките команди, достъпни за такива администратори. Може да получите помощ за използването на индивидуални кратки команди в командния ред, както е описано по-нататък в тази тема.

Забележка   Не всички кратки команди или функции са налични във всички организации.

Преди да започнете

За да научите как да инсталирате и конфигурирате Windows PowerShell и да се свържете към услугата, вижте Използване на Windows PowerShell в Exchange Online.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Към момента администраторите на Exchange Online могат да използват следните кратки команди. Кратките команди са групирани първо по област на управление и след това по тип на обект.

 

Управление на получателите

Осигуряване

Мигриране

Разрешения

Съответствие

Отчитане

Домейни

Настройки на пощенската кутия

Настройки на организацията

Въплъщаване на приложение

Външно делегиране и хибридно разполагане

Опции за пощенската кутия

Exchange ActiveSync

Унифицирани съобщения

Получаване на помощ от командния ред

Управление на получателите

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, конфигуриране и изтриване на обекти на получатели.

Ако имате имейл организация на Microsoft Office 365, трябва да дадете лицензи на новите пощенски кутии или те ще бъдат забранени след изтичане на гратисния период. За повече информация вижте Присвояване на лиценз за Microsoft Online Services на нови пощенски кутии.

Пощенски кутии

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и конфигуриране на пощенски кутии.

 

Кратка команда Описание

Get-Mailbox

Преглед на информацията за пощенски кутии, базирани на облак.

New-Mailbox

Създаване на нов потребител в организацията ви с пощенска кутия в имейл услугата, базирана на облак.

Remove-Mailbox

Изтриване на пощенска кутия.

Get-RemovedMailbox

Преглед на изтритите пощенски кутии, които могат да се възстановят.

Set-Mailbox

Промяна на настройките на съществуваща пощенска кутия.

Undo-SoftDeletedMailbox

Тази кратка команда е налична само за Microsoft Live@edu и Microsoft Office 365 за образователни организации. Използвайте кратката команда Undo-SoftDeletedMailbox, за да възстановите изтритата пощенска кутия. Пощенските кутии може да се възстановят само в рамките на 30 дни след изтриване.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Групи за разпространение

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и конфигуриране на групи за разпространение – понякога наричани „публични групи“ – и групи за разпространение с активирана защита. Групата за разпространение, наричана още публична група, е събиране на две или повече лица, които се показват в споделената адресна книга. За повече информация вижте Distribution Groups.

 

Кратка команда Описание

Get-DistributionGroup

Преглед на информацията за конкретни групи за разпространение или извличане на списък на такива групи, съхранени в адресната книга. Групите за разпространение понякога се наричат „публични групи“.

New-DistributionGroup

Създаване на нова група за разпространение.

Remove-DistributionGroup

Изтриване на група за разпространение.

Set-DistributionGroup

Промяна на свойствата на съществуваща група за разпространение.

Add-DistributionGroupMember

Добавяне на получател към съществуваща група за разпространение.

Get-DistributionGroupMember

Преглед на членовете на съществуваща група за разпространение.

Remove-DistributionGroupMember

Изтриване на получател от членството в група за разпространение.

Update-DistributionGroupMember

Заместване на текущото членство на група за разпространение.

Get-Group

Преглед на всички групи за разпространение, групи за защита и ролеви групи в организацията ви.

Set-Group

Промяна на свойствата на група, която не можете да промените по друг начин с кратката команда Set-DistributionGroup.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Динамични групи за разпространение

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и конфигуриране на динамични групи за разпространение в организацията си. За разлика от статичния списък на членовете в една обикновена група за разпространение, списъкът на членовете на динамичната група за разпространение се преизчислява всеки път, когато до нея се изпрати съобщение. Това изчисление се извършва според филтри и условия, които определяте, когато създавате групата. За повече информация вижте Динамични групи за разпространение.

 

Кратка команда Описание

Get-DynamicDistributionGroup

Преглед на настройките на съществуваща динамична група за разпространение.

New-DynamicDistributionGroup

Създаване на динамична група за разпространение.

Remove-DynamicDistributionGroup

Изтриване на динамична група за разпространение.

Set-DynamicDistributionGroup

Промяна на свойствата на съществуваща динамична група за разпространение.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Външни контакти

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и конфигуриране на външни контакти. Външните контакти представляват хора извън организацията ви, които могат да се показват в адресната й книга. За повече информация вижте Външни контакти в адресната книга.

 

Кратка команда Описание

Get-MailContact

Преглед на информацията за конкретен външен контакт или контакти.

New-MailContact

Създаване на запис за външен контакт в споделената адресна книга.

Remove-MailContact

Изтриване на контакт от споделената адресна книга.

Set-MailContact

Промяна на настройките на съществуващ външен контакт.

Get-Contact

Преглед на информацията за конкретен контакт или извличане на списък с контактите, съхранени в споделената адресна книга.

Set-Contact

Промяна на свойствата на съществуващ контакт. Забележка: ако искате да имате възможност за изпращане на имейл до контакт, използвайте кратката команда *-MailContact.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Потребители на поща

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и конфигуриране на потребители на поща. Потребителят на поща има акаунт в организацията ви, но няма пощенска кутия. Вместо това той получава съобщения на външен имейл адрес. За повече информация вижте Създаване на потребители с външен имейл адрес.

 

Кратка команда Описание

Get-MailUser

Преглед на информацията за потребителите на поща в организацията ви.

New-MailUser

Създаване на нов потребител на поща в организацията ви.

Remove-MailUser

Изтриване на съществуващ потребител на поща.

Set-MailUser

Промяна на настройките на съществуващ потребител на поща.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Други кратки команди за получатели

 

Кратка команда Описание

Get-LinkedUser

Преглед на информацията за свързани потребителски акаунти. Свързаните потребителски акаунти се използват за удостоверяване в сценарии с хибридно разполагане и с уеб услуги за управление на получатели в Exchange. Потребител в организацията ви може да е свързан с външен потребител или сертификат.

Set-LinkedUser

Промяна на свойствата на свързан потребителски акаунт.

Get-SecurityPrincipal

Показване на основните обекти на защита в организацията ви. Основните обекти на защита са обекти като потребители или групи за защита, към които могат да се присвоят разрешения и потребителски права.

Get-Recipient

Преглед на информацията за всички типове обекти с активиран имейл в организацията ви. Получените резултати включват пощенски кутии, потребители на поща, контакти, групи за разпространение и динамични групи за разпространение.

Get-User

Преглед на информацията за пощенските кутии и потребителите на поща в организацията ви.

Set-User

Промяна на свойствата на съществуваща пощенска кутия или потребител на поща.

New-MailMessage

Създаване на имейл съобщение и поставянето му в папката „Чернови“ на пощенска кутия на потребител.

Test-MAPIConnectivity

Тестване, за да се провери дали посочената пощенска кутия може да се свърже с MAPI протокол, използван от Microsoft Office Outlook.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Осигуряване

Използвайте тези кратки команди за осигуряване на голям брой нови пощенски кутии чрез файл със стойности, разделени със запетая (CSV). За повече информация вижте Импортиране на нови потребители на Exchange Online чрез CSV файл.

 

Кратка команда Описание

Get-ProvisioningRequest

Преглед на информацията за състоянието на текущото искане за осигуряване. Искането за осигуряване създава нови пощенски кутии, базирани на облак, за посочените в CSV файла потребители.

New-ProvisioningRequest

Изпраща ново искане за групово осигуряване за партиди от потребители, определени в CSV файла. CSV файлът се проверява и ако бъде успешно потвърден, се създава искане за осигуряване в състояние на пауза. Процесът на осигуряване започва с кратката команда Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Спиране на обработването на изчакващо или изпълняващо се искане за групово осигуряване.

Start-ProvisioningRequest

Стартиране на изчакващо искане за осигуряване, създадено с кратката команда New-ProvisioningRequest.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Мигриране

Използвайте тези кратки команди, за да мигрирате имейли от локална система за съобщения към организацията си, базирана на облак. За повече информация вижте Преглед на мигриране на имейли.

 

Кратка команда Описание

Get-MigrationBatch

Преглед на информацията за текущата партида за мигриране на имейли.

New-MigrationBatch

Създаване на нова партида за мигриране на данни за пощенски кутии от локален IMAP сървър или система за съобщения в Microsoft Exchange към пощенски кутии, базирани на облак. Преди да мигрирате данните от IMAP, първо трябва да създадете пощенските кутии, базирани на облак.

Remove-MigrationBatch

Изтриване на партида за мигриране, която не се изпълнява или е завършена.

Set-MigrationBatch

Промяна на свойствата на съществуваща партида за мигриране.

Start-MigrationBatch

Стартиране на процеса на мигриране за изчакваща партида за мигриране на имейли.

Stop-MigrationBatch

Спиране на обработването на изпълняваща се партида за мигриране.

Test-MigrationServerAvailability

Проверка на връзката с локалния пощенски сървър, съдържащ данните за пощенските кутии, които искате да мигрирате към кутии, базирани на облак.

Get-MigrationStatus

Преглед на информацията за целия процес на мигриране на имейли.

Get-MigrationUser

Преглед на информацията за статуса на една единствена потребителска пощенска кутия или на всички потребителски пощенски кутии в партидата за мигриране, която се обработва.

Get-MigrationUserStatistics

Преглед на информацията за статуса на мигрирането на индивидуална локална пощенска кутия към облака.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Разрешения

Използвайте тези кратки команди за преглед, присвояване и премахване на разрешения, делегирани на потребители в домейна ви.

Ролеви групи на администратор

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и промяна на ролеви групи на администратор. Ролевата група е универсална група за защита с присвоени административни права. За повече информация вижте Ролеви групи за администратор.

 

Кратка команда Параметър

Get-RoleGroup

Преглед на информацията за конкретни ролеви групи или извличане на списък с ролевите групи в организацията ви.

New-RoleGroup

Създаване на ролева група.

Remove-RoleGroup

Изтриване на ролева група.

Set-RoleGroup

Промяна на свойствата на съществуваща ролева група.

Add-RoleGroupMember

Добавяне на получател към съществуваща ролева група.

Get-RoleGroupMember

Преглед на членовете на съществуваща ролева група.

Remove-RoleGroupMember

Изтриване на получател от членството в ролева група.

Update-RoleGroupMember

Заместване на текущото членство на ролева група.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Правила за присвояване на роли

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, промяна и изтриване на правила за присвояване на роли. Правилото за присвояване на роли представлява набор от една или повече управленски роли за крайни потребители, които дават възможност на потребителите да управляват настройките на акаунтите си и на групите за разпространение. За повече информация вижте Правила за присвояване на роли.

Забележка   В Live@edu организациите не можете да създавате, изтривате или променяте свойствата на правило за присвояване на роли. Можете обаче да добавяте или премахвате ролите за крайни потребители, присвоени към него.

 

Кратка команда Описание

Get-RoleAssignmentPolicy

Преглед на информацията за конкретни правила за присвояване на роли или извличане на списък с правилата за присвояване на роли в организацията ви.

New-RoleAssignmentPolicy

Създаване на правило за присвояване на роли.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Изтриване на правило за присвояване на роли.

Set-RoleAssignmentPolicy

Промяна на свойствата на съществуващо правило за присвояване на роли.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Ролеви контрол на достъпа

Използвайте тези кратки команди за управление на ролите за ролеви контрол на достъпа (RBAC) в организацията си. RBAC се използват за присвояване на възможности към потребителите. Всички разрешения и възможности се определят от управленски роли. Управленската роля, наричана също роля за RBAC или просто роля, определя до какво определено лице има достъп и какви задачи може да извършва. За повече информация вижте Контрол на достъпа с роли.

 

Кратка команда Описание

Get-ManagementRole

Преглед на управленските роли, налични в организацията ви.

New-ManagementRole

Създаване на нова управленска роля, базирана на съществуваща роля.

Remove-ManagementRole

Премахване на управленска роля. Можете да премахвате само роли, създадени от вас. Не можете да премахнете вградени роли.

Get-ManagementRoleAssignment

Преглед на управленските роли, присвоени в момента към конкретен потребител.

New-ManagementRoleAssignment

Присвояване на нова управленска роля към потребител.

Remove-ManagementRoleAssignment

Премахване на управленска роля от потребител.

Set-ManagementRoleAssignment

Промяна на настройките за присвояване на управленска роля, например асоцииран управленски обхват.

Add-ManagementRoleEntry

Добавяне на достъп до конкретна кратка команда и параметри към съществуваща управленска роля.

Get-ManagementRoleEntry

Преглед на кратките команди и параметрите, налични за съществуваща управленска роля.

Remove-ManagementRoleEntry

Премахване на достъп до кратка команда от съществуваща управленска роля.

Set-ManagementRoleEntry

Добавяне или премахване на достъп до параметър.

Get-ManagementScope

Преглед на управленските обхвати, определени за организацията ви. Управленският обхват определя обектите, достъпни за потребителя. Например управленският обхват на типичния потребител се ограничава с неговия акаунт. Управленският обхват на администратор на организация включва всички обекти в домейна.

New-ManagementScope

Определяне на нов управленски обхват.

Remove-ManagementScope

Премахване на управленски обхват. Можете да премахвате само управленски обхвати, определени от вас.

Set-ManagementScope

Промяна на дефиниция за съществуващ управленски обхват.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Разрешения за пощенски кутии

Използвайте тези кратки команди за преглед, предоставяне и анулиране на разрешения за пощенски кутии и папки в тях.

 

Кратка команда Описание

Add-MailboxPermission

Предоставяне на разрешение за достъп до пощенската кутия на друг потребител.

Get-MailboxPermission

Преглед на разрешенията, присвоени към пощенска кутия на потребител.

Remove-MailboxPermission

Премахване на разрешения от потребител, за да се премахне достъпът до пощенската кутия на друг потребител.

Add-MailboxFolderPermission

Предоставяне на разрешение за достъп до папка в пощенската кутия на друг потребител. Можете например да дадете разрешение на потребител да управлява календара на друг потребител. Целевата папка се задава в следния формат: псевдоним:\име на папка.

Get-MailboxFolderPermission

Преглед на разрешенията, присвоени към конкретна папка в пощенската кутия на потребител.

Set-MailboxFolderPermission

Промяна на разрешенията, присвоени към конкретна папка в пощенската кутия на потребител.

Remove-MailboxFolderPermission

Премахване на разрешения от потребител, за да се премахне достъпът до конкретна папка в пощенската кутия на друг потребител.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Разрешение „Изпращане като“

Използвайте тези кратки команди за преглед, предоставяне и анулиране на разрешения „Изпращане като“. Разрешението „Изпращане като“, познато също като разрешение SendAs, позволява на потребителя да използва имейл адреса на друг получател в адреса „От“. За повече информация вижте Даване на потребителите на разрешение за „Изпращане като“.

 

Кратка команда Описание

Add-RecipientPermission

Предоставяне на потребителите на разрешение „Изпращане като“.

Get-RecipientPermission

Преглед на разрешенията „Изпращане като“, предоставени на потребителите.

Remove-RecipientPermission

Анулиране на разрешение „Изпращане като“ от потребители.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Съответствие

Използвайте тези кратки команди, за да помогнете на организацията си при изпълнението на правни или бизнес изисквания.

Търсене в няколко пощенски кутии

Използвайте тези кратки команди за търсене в пощенските кутии в организацията си на имейли и други типове съобщения, съдържащи конкретни ключови думи. Тези кратки команди се определят само в ролята „Търсене в пощенска кутия“ и трябва да се присвояват към ръководители на проучвания. За да използвате кратките команди за търсене в пощенска кутия, трябва да сте член на ролевата група „Управление на проучвания“. Научете повече на Предоставяне на потребителите на достъп до търсенето в повече от една пощенска кутия.

 

Кратка команда Описание

Get-MailboxSearch

Преглед на изпълняващи се, завършили или спрени търсения в няколко пощенски кутии.

New-MailboxSearch

Създаване на ново търсене в няколко пощенски кутии. С тази кратка команда определяте параметрите за търсене, но стартирате търсенето с командата Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Премахване на търсене в няколко пощенски кутии.

Search-Mailbox

Търсене в пощенска кутия и копиране на резултатите в конкретна целева кутия, изтриване на съобщенията от отправната кутия или и двете.

Забележка   Тази кратка команда е налична и в ролята „Импортиране и експортиране на пощенски кутии“. По подразбиране ролята „Импортиране и експортиране на пощенски кутии“ не е присвоена към ролеви групи.

Set-MailboxSearch

Промяна на свойствата на съществуващо търсене в няколко пощенски кутии.

Start-MailboxSearch

Стартиране или подновяване на съществуващо търсене в няколко пощенски кутии, което сте създали с кратката команда New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Спиране на изпълняващо се търсене в няколко пощенски кутии.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Транспортни правила

Използвайте тези кратки команди за преглед, конфигуриране, създаване и премахване на транспортни правила. Можете да използвате транспортните правила, за да контролирате потока на имейл съобщения в организацията си. Определяте конкретни атрибути или условия на съобщенията, както и действията, които искате да се прилагат към всяко съобщение, съдържащо тези атрибути. Научете повече на Правила за цялата организация.

 

Кратка команда Описание

Disable-TransportRule

Деактивиране на транспортно правило.

Enable-TransportRule

Активиране на транспортно правило.

Get-TransportRule

Преглед на информацията за конкретни транспортни правила или извличане на списък с транспортните правила в организацията ви.

New-TransportRule

Създаване на транспортно правило.

Remove-TransportRule

Изтриване на транспортно правило.

Set-TransportRule

Промяна на свойствата на транспортно правило.

Get-TransportRuleAction

Преглед на информацията за конкретни действия на транспортните правила или извличане на списък с действията на транспортните правила в организацията ви.

Get-TransportRulePredicate

Преглед на информацията за конкретни предикати на транспортните правила или извличане на списък с предикатите на транспортните правила в организацията ви. Можете да използвате предикати като условия или изключения в транспортните правила.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Правила за наблюдение

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на правила за наблюдение в Live@edu организации. Правилата за наблюдение контролират кой може да изпраща и получава имейли от потребителите в организацията ви и филтрират и отхвърлят имейли, съдържащи нецензурни думи. За повече информация вижте Правила за контрол.

Забележка   Правилата за наблюдение не са налични в Microsoft Office 365.

 

Кратка команда Описание

Add-SupervisionListEntry

Добавяне на запис в списъка с разрешени или отхвърлени потребители на конкретния потребител.

Get-SupervisionListEntry

Преглед на запис в списъка с разрешени или отхвърлени потребители, определен за конкретния потребител.

Remove-SupervisionListEntry

Премахване на запис от списъка с разрешени или отхвърлени потребители на конкретния потребител.

Get-SupervisionPolicy

Преглед на настройките на правилата за наблюдение за организацията ви.

Set-SupervisionPolicy

Конфигуриране на настройките на правило за наблюдение.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Управление на правата за достъп до информация

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на функциите за управление на правата за достъп до информация в организацията ви. IRM осигурява постоянна защита за контрол на достъпа, препращането, отпечатването и копирането на поверителни данни в имейл съобщение. За повече информация вижте Настройване и организиране на Управление на правата за достъп до информация в Exchange Online.

 

Кратка команда Описание

Get-IRMConfiguration

Преглед на конфигурацията на IRM в организацията ви.

Set-IRMConfiguration

Промяна на свойствата на конфигурацията на IRM в организацията ви.

Test-IRMConfiguration

Проверка на функциите на конфигурацията на IRM в организацията ви.

Get-RMSTemplate

Преглед на информацията за конкретни шаблони с правила за права на услугите на Microsoft за управление на правата на достъп в Active Directory (AD RMS) или извличане на списък с тези шаблони в организацията ви.

Set-RMSTemplate

Промяна на свойствата на съществуващ шаблон с правила за AD RMS права.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Преглед на настройките на съществуващ доверен домейн за публикуване (TPD) в организацията ви. Довереният домейн за публикуване съдържа настройките, необходими за използване на функциите на RMS в организацията ви. Потребителите например могат да прилагат шаблони с правила за AD RMS права към имейл съобщения.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Импортиране на доверен домейн за публикуване от локален сървър с AD RMS в организацията ви.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Премахване на доверен домейн за публикуване, който сте импортирали в организацията си.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Промяна на свойствата на съществуващ доверен домейн за публикуване в организацията ви.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Правила за защита на Outlook

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на правила за защита на Outlook. Правилата за защита на Outlook са правила, създадени от администратор, които се прилагат преди потребителят да изпрати съобщение чрез Outlook. Те автоматично прилагат шаблон с правила за права на услугите на Microsoft за управление на правата на достъп в Active Directory (AD RMS) към съобщението преди да се изпрати.

 

Кратка команда Описание

Disable-OutlookProtectionRule

Деактивиране на правило за защита на Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Активиране на правило за защита на Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Преглед на информацията за конкретни правила за защита на Outlook или извличане на списък с правилата за защита на Outlook в организацията ви.

New-OutlookProtectionRule

Създаване на правило за защита на Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Изтриване на правило за защита на Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Промяна на свойствата на правило за защита на Outlook.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Правила за съхранение

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, премахване и конфигуриране на правила за съхранение в организацията ви. Правилото за съхранение е свързано с група от етикети за правила за съхранение, определящи настройките за съхранение на елементи в пощенската кутия. Правилото може да съдържа един етикет за правила за съхранение по подразбиране и много такива етикети, които не са по подразбиране. Към дадена пощенска кутия може да се приложи само едно правило за съхранение. За повече информация вижте Настройване и управление на правила за съхранение в Exchange Online.

 

Кратка команда Описание

Get-RetentionPolicy

Преглед на информацията за конкретни правила за съхранение или извличане на списък с правилата за съхранение в организацията ви.

New-RetentionPolicy

Създаване на правило за съхранение.

Remove-RetentionPolicy

Изтриване на правило за съхранение.

Set-RetentionPolicy

Промяна на свойствата на правило за съхранение.

Get-RetentionPolicyTag

Преглед на информацията за конкретни етикети за правила за съхранение или извличане на списък с тези етикети в организацията ви. Етикетите за правила за съхранение се използват за прилагане на настройки за съхранение към съобщения и папки.

New-RetentionPolicyTag

Създаване на етикет за правила за съхранение.

Remove-RetentionPolicyTag

Изтриване на етикет за правила за съхранение.

Set-RetentionPolicyTag

Промяна на свойствата на етикет за правила за съхранение.

Start-ManagedFolderAssistant

Незабавно изпълнение на правилата за съхранение, конфигурирани за конкретна пощенска кутия.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Класификации на съобщенията

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, премахване и конфигуриране на класификации на съобщенията в организацията ви. След като създадете класификации на съобщенията, те могат да се прилагат към съобщения от потребители с помощта на Outlook Web App или от вас с помощта на транспортни правила. Можете да използвате класификации и като условия или изключения в транспортните правила.

 

Кратка команда Описание

Get-MessageClassification

Преглед на информацията за конкретни класификации на съобщенията или извличане на списък с класификации на съобщенията в организацията ви.

New-MessageClassification

Създаване на класификация на съобщенията.

Remove-MessageClassification

Изтриване на класификация на съобщенията.

Set-MessageClassification

Промяна на свойствата на класификация на съобщенията.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Архивиране и оформяне на дневник

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройки за архивиране и оформяне на дневник за организацията си. За повече информация вижте следните теми:

Забележка   Архивирането не е налично в Live@edu организации.

 

Кратки команди Описание

Disable-Mailbox

Деактивиране на архива за съществуваща пощенска кутия чрез параметъра Archive.

Enable-Mailbox

Активиране на архив за съществуваща пощенска кутия чрез параметъра Archive.

Disable-JournalRule

Деактивиране на правило за дневници. Правилата за дневници се използват за записване или „завеждане“ в дневник на имейл съобщенията, изпратени до и от конкретни получатели. Когато дадено съобщение съответства на критериите, дефинирани от правило за дневник, съобщението се завежда в дневника.

Enable-JournalRule

Активиране на правило за дневници.

Get-JournalRule

Преглед на информацията за конкретни правила за дневници или извличане на списък с правилата за дневници в организацията ви.

New-JournalRule

Създаване на правило за дневници.

Remove-JournalRule

Изтриване на правило за дневници.

Set-JournalRule

Промяна на свойствата на правило за дневници.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Отчитане

Използвайте тези кратки команди за преглед на отчети и статистически данни за организацията си.

Дневници за проверка

Използвайте тези кратки команди за конфигуриране и преглед на дневници за проверка. В дневниците за проверка се записват конкретни действия, извършени от конкретни потребители. За повече информация вижте Използване на влизане за проверка за запис на потребителски действия.

 

Кратка команда Описание

Search-AdminAuditLog

Търсене в съдържанието на дневника за проверка на администратора.

Write-AdminAuditLog

Добавяне на коментари към дневника за проверка на администратора.

Get-AdminAuditLogConfig

Преглед на настройките за конфигуриране на текущия дневник за проверка на администратора.

New-AdminAuditLogSearch

Търсене в съдържанието на дневника за проверка на администратора и изпращане на съдържанието до определени от вас получатели.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Преглед на акаунтите, които пропускат дневника за проверка на пощенските кутии.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Избор на акаунтите, които пропускат дневника за проверка на пощенските кутии. Можете например да изберете сервизните акаунти, които често влизат в пощенски кутии, за да намалите шума в дневниците.

Search-MailboxAuditLog

Търсене в съдържанието на дневника за проверка на пощенските кутии.

New-MailboxAuditLogSearch

Търсене в съдържанието на дневника за проверка на пощенските кутии и изпращане на съдържанието до определени от вас получатели.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Проследяване на съобщения

Използвайте тези кратки команди, за да проследявате информацията за доставяне на съобщения, изпратени или получени от конкретна пощенска кутия в организацията ви. За повече информация вижте Отчети за доставка за администратори.

 

Кратка команда Описание

Get-MessageTrackingReport

Показване на данните от конкретен отчет за проследяване на съобщения. За тази кратка команда е необходимо да определите ИД на отчета, който искате да видите. Затова първо трябва да използвате кратката команда Search-MessageTrackingReport, за да намерите ИД на отчета за проследяване на конкретно съобщение. След това трябва да прехвърлите ИД на отчета от резултата на командата Search-MessageTrackingReport към командата Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Намиране на уникален отчет за проследяване на съобщения на базата на въведените критерии за търсене. След това можете да прехвърлите този ИД на отчета към кратката команда Get-MessageTrackingReport, за да получите пълна информация за проследяването.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Други кратки команди за отчитане

 

Кратка команда Описание

Get-FailedContentIndexDocuments

Преглед на списъка с документи в пощенска кутия, която не е индексирана от търсенето в Exchange.

Get-LogonStatistics

Преглед на информацията за отворени сесии за влизане в избрана пощенска кутия, например потребителско име, час на влизане и час на последен достъп. Потребителят трябва да излезе, за да затвори сесията за влизане, затова може да се появят много сесии за потребители, които току-що са затворили браузъра си.

Get-MailboxFolderStatistics

Преглед на информация за папките в конкретна пощенска кутия, включително броя и размера на елементите, името и ИД на папката и друга информация.

Get-MailboxStatistics

Преглед на информацията за избрана пощенска кутия, например размер на пощенската кутия, брой съобщения, съдържащи се в нея, и час на последния достъп до нея.

Get-RecipientStatisticsReport

Преглед на информация за общия брой получатели в организацията ви, включително броя пощенски кутии, активни пощенски кутии, контакти и групи за разпространение.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Домейни

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройките за вътрешни и външни домейни, определени в организацията ви.

Приети домейни

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на приетите домейни. Приетият домейн е всяко SMTP пространство на имената, за което имейл организация, базирана на облак, изпраща или получава имейли. За повече информация вижте Приети домейни.

 

Кратка команда Описание

Get-AcceptedDomain

Преглед на конфигурационната информация за всички приети домейни или за конкретен приет домейн.

Set-AcceptedDomain

Конфигуриране на настройките за приет домейн, регистриран от вас в имейл услугата, базирана на облак.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Отдалечени домейни

Използвайте тези кратки команди за преглед, създаване, изтриване и конфигуриране на отдалечени домейни. Отдалечени домейни определят настройките за потока от поща в зависимост от целевия домейн на всяко имейл съобщение. За повече информация вижте Отдалечени домейни.

 

Кратка команда Описание

Get-RemoteDomain

Преглед на конфигурационната информация за всички отдалечени домейни или за конкретен отдалечен домейн.

New-RemoteDomain

Създаване на запис на нов отдалечен домейн, за да можете да конфигурирате форматиране и правила за съобщенията за този домейн.

Remove-RemoteDomain

Премахване на запис на отдалечен домейн.

Set-RemoteDomain

Конфигуриране на форматиране и правила за съобщения за съществуващ запис на отдалечен домейн.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Настройки на пощенската кутия

Използвайте тези кратки команди, за да конфигурирате и контролирате достъпа на потребителите до имейл услугата, базирана на облак.

 

Кратка команда Описание

Get-CASMailbox

Преглед на протоколите, активирани за клиентски връзки за една или повече пощенски кутии в организацията ви.

Set-CASMailbox

Конфигуриране на протоколите за връзка за клиентски достъп, активирани за конкретна пощенска кутия.

Get-CASMailboxPlan

Преглед на настройките за клиентски достъп по подразбиране, които се прилагат към нови пощенските кутии в организацията ви.

Get-OWAMailboxPolicy

Преглед на правилата, които могат да се прилагат към пощенски кутии, свързани чрез Outlook Web App, и настройките, конфигурирани за тези правила.

Get-MailboxPlan

Преглед на информация за плановете на пощенските кутии, налични за организацията ви, и техните настройки. Планът на пощенска кутия представлява шаблон за осигуряване на потребители.

Set-MailboxPlan

Промяна на показваното име на план на пощенска кутия или задаване на алтернативен план по подразбиране.

New-OWAMailboxPolicy

Създаване на ново правило, което да се използва за пощенски кутии в организацията ви за прилагане на настройките за връзките с Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Премахване на съществуващо използвано правило за прилагане на настройките за връзките с Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Конфигуриране на настройките на съществуващо правило, използвано за пощенски кутии в организацията ви за прилагане на настройките за връзките с Outlook Web App.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Настройки на организацията

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройките за цялата организация.

 

Кратка команда Описание

Get-OrganizationConfig

Преглед на информацията за различни настройки на вашата организация.

Set-OrganizationConfig

Конфигуриране на различни настройки в организацията ви.

Get-TransportConfig

Преглед на настройките за конфигуриране на транспортния слой, като езика за изпращане на уведомления за състояние на доставянето (DSN).

Set-TransportConfig

Промяна на настройките за конфигуриране на транспортния слой, като език за DNS.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Въплъщаване на приложение

Тази кратка команда е присвоена към RBAC ролята ApplicationImpersonation и използва Microsoft Exchange Web Services (EWS), за да позволи програмиран достъп до пощенските кутии на Exchange Online. За повече информация вижте тази MSDN тема.

 

Кратка команда Описание

Impersonate-ExchangeUser

Предоставяне на програмиран достъп до потребителски пощенски кутии на акаунт за определени услуги.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Външно делегиране и хибридно разполагане

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на функциите за външно делегиране и хибридно разполагане в организацията си.

Външно делегиране

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройките за външно делегиране за домейна си. Външното делегиране, известно също като външно споделяне, използва Microsoft Federation Gateway – базирана на облак услуга за идентичност, предлагана от Microsoft – като доверен посредник между локалната ви организация в Exchange Server 2010 и имейл организацията ви, базирана на облак. За повече информация вижте Конфигуриране на външно делегиране в облака.

 

Кратка команда Описание

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Преглед на външния организационен идентификатор на организацията ви и свързани данни като външни домейни, контакт и състояние на организацията.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Конфигуриране на външния организационен идентификатор на организацията ви.

Get-FederationInformation

Преглед на външната информация, включително имената и целевите URL адреси на външните домейни, от външна организация в Exchange.

Get-FederationTrust

Преглед на външните гаранти, конфигурирани за организацията.

Get-OrganizationRelationship

Преглед на настройките за отношение на външно делегиране за свободно/заето споделяне или защитено доставяне на съобщения между организации.

New-OrganizationRelationship

Създаване на отношение на външно делегиране между организации.

Remove-OrganizationRelationship

Премахване на отношение на външно делегиране между организации.

Set-OrganizationRelationship

Конфигуриране на отношение на външно делегиране между организации.

Test-OrganizationRelationship

Проверка дали отношението на външно делегиране между организации е правилно конфигурирано и функциониращо според очакванията.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Правила за споделяне

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на правила за споделяне. Правилата за споделяне регулират споделянето на информация за календара и контактите на потребителите в организацията ви с такива извън нея.

 

Кратка команда Описание

Get-SharingPolicy

Преглед на информацията за конкретни правила за споделяне или извличане на списък с правилата за споделяне в организацията ви.

New-SharingPolicy

Създаване на ново правило за споделяне.

Remove-SharingPolicy

Изтриване на правило за споделяне. Преди да можете да изтриете правило за споделяне, трябва да проверите дали не е присвоено към пощенски кутии.

Set-SharingPolicy

Промяна на настройките на съществуващо правило за споделяне.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Информация за достъпност

Използвайте тези кратки команди, за да преглеждате и конфигурирате информацията за заетост, която вашата организация споделя с други организации.

 

Кратка команда Описание

Add-AvailabilityAddressSpace

Определяне на метода за достъп и свързаните идентификационни данни, използвани за обмен на информация за заетост между организации.

Get-AvailabilityAddressSpace

Преглед на детайлите за начина на конфигуриране на вашата Exchange организация по отношение на обмена на информация за заетост между организации.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Премахване на предходно дефинирано адресно пространство за достъпност и на свързаните идентификационни данни, използвани при заявки за информация за заетост между организации.

Get-AvailabilityConfig

Преглед на доверените акаунти за обмен на информация за заетост между организации.

New-AvailabilityConfig

Създаване на обмен на информация за заетост между организациите.

Remove-AvailabilityConfig

Премахване на предходно конфигуриран обмен на информация за заетост между организациите.

Set-AvailabilityConfig

Конфигуриране на ниво на достъп за информация за заетост.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Преместване на пощенски кутии

Използвайте тези кратки команди за преместване на пощенски кутии между организацията си, базирана на облак, и локалната си организация в Exchange. Подобно преместване изисква хибридно разполагане. За повече информация вижте Хибридно разполагане и мигриране на Exchange с Office 365.

 

Кратки команди Описание

Get-MoveRequest

Преглед на състоянието на текущо преместване на пощенска кутия, инициирано от кратката команда New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Създаване на ново преместване на пощенска кутия.

Remove-MoveRequest

Отмяна на преместване на пощенска кутия, инициирано от кратката команда New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Подновяване на прекъснато или неуспешно искане за преместване.

Set-MoveRequest

Промяна на свойствата на съществуващо искане за преместване.

Suspend-MoveRequest

Прекъсване на искане за преместване преди да достигне състояние на CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Преглед на подробна информация за исканията за преместване.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Опции за пощенската кутия

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройките на пощенската кутия, налични в „Outlook Web App > Опции“. За достъп до страницата „Опции“ на потребителя вижте Достъп до страницата с опции на друг потребител.

 

Кратка команда Описание

Get-CalendarNotification

Преглед на правилата за календарни уведомления в потребителска пощенска кутия. Потребителите могат да получават текстови съобщения с уведомления за промени на събитията и дневния ред в календара.

Get-CalendarProcessing

Преглед на настройките за обработване на календара за конкретна пощенска кутия. Типичните стойности са AutoUpdate за потребителски пощенски кутии и AutoAccept за пощенски кутии за зали и оборудване.

Set-CalendarProcessing

Промяна на настройките за обработване на календара за конкретна пощенска кутия. Можете да конфигурирате и всички настройки на ресурсите за пощенски кутии за зали и оборудване.

Disable-InboxRule

Деактивиране на правило за „Входящи“ в потребителска пощенска кутия. Правилата за „Входящи“ обработват съобщенията в папка „Входящи“ съобразно определените условия и извършват действия като преместване на съобщение в указана папка или изтриване на съобщение.

Забележка   Когато създавате, променяте, премахвате, активирате или деактивирате правило за „Входящи“, се премахват всички правила от страната на клиента, създадени от Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Активиране на правило за „Входящи“ в потребителска пощенска кутия.

Get-InboxRule

Преглед на информацията за конкретни правила за папка „Входящи“ или извличане на списък с такива правила в потребителска пощенска кутия.

New-InboxRule

Създаване на правило за „Входящи“ в потребителска пощенска кутия.

Remove-InboxRule

Изтриване на правило за „Входящи“ в потребителска пощенска кутия.

Set-InboxRule

Промяна на свойствата на правило за „Входящи“ в потребителска пощенска кутия.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Преглед на настройките за автоматични отговори за потребителска пощенска кутия.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Конфигуриране на настройките за автоматични отговори за потребителска пощенска кутия.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Преглед на настройките на календара за потребителска пощенска кутия.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Конфигуриране на настройките за календара на потребител. От тези настройки зависи видът на календара и действието на напомнянията в Outlook Web App. Те определят и начина на изпращане на покани за събрание, отговори и уведомления до потребителя.

Get-MailboxCalendarFolder

Преглед на информацията за потребителската календарна папка. Тази информация включва името на папката, дали в момента тя е публикувана или споделена, началната и крайната публикувана календарна дата, нивото на публикувани подробни данни за този календар, публикувания URL адрес на календара и дали този адрес може да се търси в интернет.

Set-MailboxCalendarFolder

Конфигуриране на настройките за публикуване или споделяне на календарна папка в потребителска пощенска кутия.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Преглед на конфигурацията на правилото за нежелана поща за потребителска пощенска кутия.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Конфигуриране на правилото за нежелана поща за потребителска пощенска кутия.

Get-MailboxMessageConfiguration

Преглед на настройките за имейл съобщения за потребителска пощенска кутия. Настройките включват подпис, формат и опции на съобщението, разписки за прочитане, екран за четене и разговори.

Set-MailboxMessageConfiguration

Конфигуриране на настройките за имейл съобщения за потребителска пощенска кутия.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Преглед на регионалните настройки на календара за потребителска пощенска кутия. Настройките включват часова зона, формат на часа, дата и език.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Конфигуриране на регионалните настройки на календара за потребителска пощенска кутия.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Преглед на настройките за проверка на правописа в Outlook Web App на потребителска пощенска кутия. Настройките включват език на речника и игнориране на думи, съдържащи цифри, и такива с главни букви.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Конфигуриране на настройките за проверка на правописа в Outlook Web App на потребителска пощенска кутия.

Get-MessageCategory

Преглед на информацията за конкретни категории съобщения или извличане на списък с категориите съобщения в потребителска пощенска кутия.

Get-SendAddress

Преглед на имейл адресите на потребителска пощенска кутия, които могат да се конфигурират като адреса „От“ по подразбиране. Конфигурирането на адрес „От“ по подразбиране има смисъл само ако потребителят има конфигуриран абонамент за POP, IMAP или Hotmail в пощенската си кутия. Адресът "От" по подразбиране се задава в параметъра SendAddressDefault на кратката команда Set-MailboxMessageConfiguration. Потребителят може да замести адреса „От“ по подразбиране, когато създава имейл съобщение в Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Преглед на настройките на услугата за кратки съобщения (SMS) на потребителя. Тези настройки включват активиране на Microsoft Exchange ActiveSync, ИД на страната или региона на потребителя, ИД на мобилния оператор, ИД на доставчика на услугата и телефонен номер за уведомления.

Import-ContactList

Импортиране на пощенски контакти на потребител от файл със стойности, разделени със запетая (SCV), към пощенска кутия, базирана на облак.

Get-HotmailSubscription

Преглед на настройките на абонамент за Hotmail, конфигуриран за конкретна пощенска кутия.

Set-HotmailSubscription

Промяна на настройките на абонамент за Hotmail, конфигуриран за конкретна пощенска кутия.

Get-ImapSubscription

Преглед на информацията за IMAP абонамент или свързан акаунт за конкретна пощенска кутия. Използвайте тази команда при отстраняване на неизправности с IMAP връзка за потребители.

Set-ImapSubscription

Конфигуриране на настройките за IMAP абонамент за конкретна пощенска кутия.

Get-PopSubscription

Преглед на информацията за POP абонамент за конкретна пощенска кутия. Използвайте тази команда при отстраняване на неизправности с POP връзка за потребители.

Set-PopSubscription

Конфигуриране на настройките за POP абонамент за конкретна пощенска кутия.

Get-Subscription

Преглед на абонаментите за външни имейл акаунти за конкретна пощенска кутия. Използвайте тази команда, когато не сте сигурни какъв вид абонамент е конфигурирал потребителят.

Remove-Subscription

Премахване на абонамент за външен имейл акаунт от потребителска пощенска кутия.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Exchange ActiveSync

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройките за Exchange ActiveSync в организацията си. За повече информация вижте Управление на Exchange ActiveSync във вашата организация.

 

Кратка команда Описание

Clear-ActiveSyncDevice

Изчистване на съдържанието на мобилно устройство, използващо Exchange ActiveSync за свързване с пощенска кутия в организацията ви. Тази команда обикновено се използва, когато устройството е изгубено или откраднато.

Get-ActiveSyncDevice

Преглед на списък с мобилни устройства, използващи Exchange ActiveSync за свързване с пощенки кутии в организацията ви.

Remove-ActiveSyncDevice

Премахване на Exchange ActiveSync връзка за мобилно устройство от пощенска кутия. Трябва да знаете името на мобилното устройство и на потребителската пощенска кутия.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Преглед на правилата за достъп на устройства до Exchange ActiveSync, създадени с кратката команда New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Създаване на правила за достъп на устройства до Exchange ActiveSync за разрешаване на потребителите да синхронизират пощенските си кутии с конкретни фамилии или модели мобилни устройства.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Премахване на съществуващи правила за достъп на устройства до Exchange ActiveSync от организацията ви.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Конфигуриране на съществуващи правила за достъп на устройства до Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Преглед на списъка с устройства за Exchange ActiveSync, свързани с пощенски кутии в организацията ви.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Преглед на списъка с мобилни телефони, конфигурирани да се синхронизират с конкретна потребителска пощенската кутия, и статистически данни за синхронизиране на всяко устройство. Информацията включва статистически данни като последен опит за синхронизиране и идентификация на устройството.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Преглед на правилата, които могат да се прилагат към устройства за Exchange ActiveSync, свързани с пощенски кутии в организацията ви, и конфигурираните за тези правила настройки.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Създаване на правило на Exchange ActiveSync за пощенска кутия, което можете да прилагате към пощенски кутии в организацията си за изпълнение на настройките на свързаните устройства за Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Премахване на съществуващи правила за пощенски кутии в Exchange ActiveSync, които прилагат настройките на свързаните устройства за Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Конфигуриране на настройките на съществуващо правило, приложено към пощенски кутии в организацията ви за изпълнение на настройките на свързаните устройства за Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Преглед на настройките на Exchange ActiveSync за организацията ви.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Конфигуриране на настройките на Exchange ActiveSync по подразбиране за организацията ви. Можете например да зададете нивото на достъп по подразбиране за разрешаване, блокиране или поставяне под карантина на нови устройства.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Унифицирани съобщения

Използвайте тези кратки команди за преглед и конфигуриране на настройките за унифицираните съобщения в Microsoft Office 365 за предприятия. За повече информация вижте Използване на унифицирани съобщения за свързване на Exchange с телефонната ви система.

Забележка   Унифицираните съобщения не са налични в Live@edu организации.

 

Кратка команда Описание

Disable-UMAutoAttendant

Деактивиране на съществуващо активирано автоматично обслужване за унифицирани съобщения. Не можете да деактивирате автоматичното обслужване за унифицирани съобщения, ако е свързано или асоциирано с групата за намиране на унифицирани съобщения, свързана с плана за набиране на унифицирани съобщения по подразбиране.

Enable-UMAutoAttendant

Активиране на съществуващо деактивирано автоматично обслужване за унифицирани съобщения. Когато създадете автоматично обслужване за унифицирани съобщения, то не е активирано по подразбиране. За да отговаря на входящи повиквания, първо трябва да го активирате.

Get-UMAutoAttendant

Преглед на информацията за конкретни автоматични обслужвания за унифицирани съобщения или извличане на списък с тези обслужвания в организацията ви.

New-UMAutoAttendant

Създаване на ново автоматично обслужване за унифицирани съобщения. Когато създадете автоматично обслужване за унифицирани съобщения, то е свързано с един план за набиране за унифицирани съобщения, съдържащ списък с вътрешни номера.

Remove-UMAutoAttendant

Изтриване на автоматично обслужване за унифицирани съобщения. Това изтрива и присъствието на обслужването от всички свързани планове за набиране за унифицирани съобщения. Когато обслужването бъде изтрито, входящите телефонни повиквания към конфигурираните вътрешни номера престават да се приемат от него.

Set-UMAutoAttendant

Промяна на настройките на съществуващо автоматично обслужване за унифицирани съобщения. Някои стойности на обслужването не могат да се променят, освен ако то не се изтрие и не се създаде ново автоматично обслужване.

Export-UMCallDataRecord

Експортиране на записи в данните за повиквания на унифицирани съобщения за конкретна дата към стойности, разделени със запетая (CSV). Можете да филтрирате тези записи по конкретни планове за набиране и IP шлюзове за унифицирани съобщения. Ако обаче не определите IP шлюз, се извеждат всички записи.

Get-UMCallDataRecord

Преглед на записи в данните за повиквания на унифицирани съобщения за конкретна потребителска пощенска кутия с активирани унифицирани съобщения.

Get-UMCallSummaryReport

Преглед на обобщени статистически данни за всички приети или осъществени повиквания в организацията, включително гласови съобщения, пропуснати повиквания, достъп на абоната, автоматично обслужване и факс повиквания.

Get-UMDialPlan

Преглед на информацията за конкретни планове за набиране за унифицирани съобщения или извличане на списък с тези планове в организацията ви.

New-UMDialPlan

Създаване на план за набиране за унифицирани съобщения.

Remove-UMDialPlan

Изтриване на план за набиране за унифицирани съобщения.

Set-UMDialPlan

Промяна на свойствата на съществуващ план за набиране за унифицирани съобщения.

Get-UMHuntGroup

Преглед на информацията за конкретни групи за намиране на унифицирани съобщения или извличане на списък с тези групи в организацията ви. За да видите конкретна група за намиране на унифицирани съобщения, трябва да укажете името на IP шлюза за унифицирани съобщения, свързан с нея, например Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Създаване на нова група за намиране на унифицирани съобщения, използвана за свързване на входящи повиквания с конкретен план за набиране за унифицирани съобщения. За да разрешите комуникацията между IP шлюз и план за набиране за унифицирани съобщения, трябва да създадете група за намиране.

Remove-UMHuntGroup

Изтриване на група за намиране на унифицирани съобщения. Групата се премахва и от IP шлюза за унифицирани съобщения.

Disable-UMIPGateway

Деактивиране на IP шлюз за унифицирани съобщения. IP шлюзът престава да приема входящи и да осъществява изходящи повиквания.

Enable-UMIPGateway

Активиране на IP шлюз за унифицирани съобщения. IP шлюзът започва да приема входящи и да осъществява изходящи повиквания.

Get-UMIPGateway

Преглед на информацията за конкретни IP шлюзове за унифицирани съобщения или извличане на списък с шлюзове за намиране на унифицирани съобщения в организацията ви.

New-UMIPGateway

Създаване на нов IP шлюз за унифицирани съобщения.

Remove-UMIPGateway

Изтриване на IP шлюз за унифицирани съобщения.

Set-UMIPGateway

Промяна на настройките за конфигуриране на IP шлюз за унифицирани съобщения.

Disable-UMMailbox

Деактивиране на функциите за унифицирани съобщения за пощенска кутия с активирани унифицирани съобщения.

Enable-UMMailbox

Активиране на функциите за унифицирани съобщения за пощенска кутия.

Get-UMMailbox

Преглед на информацията за конкретни пощенски кутии с активирани унифицирани съобщения или извличане на списък с тези кутии в организацията ви.

Set-UMMailbox

Промяна на настройките за конфигуриране на унифицирани съобщения в пощенска кутия с активирани унифицирани съобщения.

Get-UMMailboxPIN

Преглед на информацията, получена от ПИН данните, съхранени в шифрована форма в потребителската пощенска кутия с активирани унифицирани съобщения. Тази кратка команда показва и дали пощенската кутия или потребителският достъп са били блокирани.

Set-UMMailboxPIN

Възстановяване на ПИН за пощенска кутия с активирани унифицирани съобщения.

Get-UMMailboxPolicy

Преглед на информацията за конкретно правило за пощенска кутия за унифицирани съобщения или извличане на списък с тези правила в организацията ви.

New-UMMailboxPolicy

Създаване на ново правило за пощенска кутия за унифицирани съобщения.

Remove-UMMailboxPolicy

Изтриване на правило за пощенска кутия за унифицирани съобщения. Правилото не може да се изтрие, ако към него препраща пощенска кутия с активирани унифицирани съобщения.

Set-UMMailboxPolicy

Промяна на настройките за конфигуриране на съществуващо правило за пощенска кутия за унифицирани съобщения. Настройките включват правила за ПИН, настройки за текстови съобщения и ограничения за набиране.

Export-UMPrompt

Експортиране на аудиофайл, използван като поздрав при планове за набиране и автоматично обслужване за унифицирани съобщения.

Import-UMPrompt

Импортиране на персонализиран аудиофайл, за да може да се използва от планове за набиране и автоматично обслужване за унифицирани съобщения.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

Получаване на помощ от командния ред

Можете да получите помощ за отделни кратки команди от командния ред. Използвайте помощта от командния ред, за да видите параметрите, използвани с всяка кратка команда, и съответния синтаксис.

Помощта от командния ред може да покаже информация с различно ниво на подробностите. Използвайте следните команди, за да получите търсената помощ от командния ред. Научете повече за кратката команда Get-Help и съответния синтаксис в помощта за Microsoft Exchange Server: Получаване на помощ. Макар че тази тема се отнася за обвивката за управление на Exchange при локално разполагане, съдържанието е в сила и за имейл услугата, базирана на облак, и Windows PowerShell с WinRM.

 

Команда за помощ Описание Пример

Get-Help <cmdlet>

Предоставя информация за използването и синтаксиса на кратката команда.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Показва примери за често използване на кратката команда.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Предоставя описание на кратката команда, синтаксис, пълен списък с параметрите и тяхното използване и примери.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Организациите в облака имат достъп до подмножество от всички управленски кратки команди на Exchange. Те имат достъп и до подмножество от всички параметри за тези кратки команди. Към момента помощта от командния ред не разграничава локално и базирано на облак разполагане. Затова в помощта от командния ред ще срещнете някои кратки команди и параметри, които не се прилагат към имейл услугата, базирана на облак.

Като цяло можете да игнорирате параметрите, които се отнасят до физически ресурси. Ако получите съобщение за грешка, което ви информира, че параметърът не може да бъде намерен или че тази кратка команда не е разпозната, вероятно се опитвате да използвате параметър или кратка команда, които не са разрешени за присвоената ви управленска роля, или не са валидни за организацията ви.

Кратки команди на разположение на администратори на Exchange Online към момента

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.