Ограничения за съобщения и получатели

[Тази тема се обработва.]  

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2014-01-31

След като запишете организацията си, потребителите могат да имат следните въпроси, свързани пряко с работата им с имейли:

  • Има ли ограничения за размерите на изходящите имейл съобщения?

  • Има ли ограничения за броя на получателите на имейл съобщенията?

Ограниченията за съобщения, пощенски кутии, получатели и имейл клиенти попадат в една от следните категории:

Важно   Имайте предвид следното:

  • Ограниченията, приложени към домейна, може да се различават в зависимост от това колко време домейнът е бил записан в услугата. Когато някое ограничение се промени в изчислителните центрове на Microsoft, отнема известно време промяната да се приложи за всички съществуващи клиенти.

  • Не можете да променяте повечето от тези ограничения, но вие и потребителите ви трябва да сте запознати с тях.

  • Тези ограничения важат както за вътрешни, така и за външни получатели.

Ограничения за съобщения

Тези ограничения важат за всяко имейл съобщение.

 

Ограничение Стойност

Ограничение за размера на съобщението   Максималният общ размер на съобщението. Общият размер включва заглавието, тялото и всички прикачени файлове.

Забележка   Програмите за имейл може да ограничат размера на единични прикачени файлове до стойност, много по-малка от ограничението за размер на съобщението. Например в Outlook Web App максималният размер за единичен прикачен файл е 10 МБ.

25 МБ

Ограничение за броя прикачени файлове   Максималният допустим брой прикачени файлове в едно имейл съобщение. Дори и общият размер на прикачените файлове да не превишава ограничението за размер на съобщението, има ограничения за броя на разрешените прикачени файлове в него.

125 прикачени файла

Ограничение за дължината на темата   Максималният допустим брой текстови знаци в реда за тема на имейл съобщението.

255 знака

Ограничение за подчастите на съобщението   Максималният брой части на тялото, разрешени в съобщение от няколко части във формат MIME.

250 части

Ограничение за дълбочината на влагане на съобщения   Максималният допустим брой препратени съобщения, разрешени в едно имейл съобщение.

30 вложени съобщения

Начало на страницата

Ограничения за получатели и податели

Тези ограничения важат за съобщения, податели и получатели с цел предотвратяване на нежелана поща и червеи или вируси в масовите съобщения.

Забележка   Всяка група за разпространение, съхранена в споделената адресна книга, се брои за един получател. При групите за разпространение, съхранени в папката "Контакти", за получател се брои всеки член на групата.

 

Ограничение Стойност

Ограничение на получателите   Максималният брой получатели на съобщението, посочени в полетата "До:", "Як:" и "Ск:".

500 получатели

Ограничение на количеството съобщения   Максималният брой имейл съобщения, които могат да се изпратят от един имейл клиент за една минута. Клиентът се идентифицира по акаунта на потребителя.

30 съобщения в минута

Ограничение на броя на получателите   Максималният брой получатели, които могат да получат имейл съобщения, изпратени от една пощенска кутия, базиран на облак, за 24 часа. След като се достигне ограничението, от пощенската кутия не могат да се изпращат съобщения, докато броят на получателите, до които са изпратени съобщения в последните 24 часа, не падне под определеното ограничение. Ограничението за брой получатели важи за съобщения, изпратени до получатели във и извън организацията ви. За повече информация вижте Ограничения за обем на груповия имейл и дневния брой получатели.

  • Microsoft Live@edu: 1500 получатели на ден*

  • Office 365 за професионалисти и малки фирми: 10 000 получатели на ден

  • Office 365 за предприятия: 10 000 получатели на ден

Ограничение на препращащ Максималният брой получатели, които може да се конфигурират за дадена папка "Входящи" или транспортно правило с действие за пренасочване. Ако дадено правило е конфигурирано да пренасочва съобщение към повече от този брой получатели, правило няма да се приложи и всяко съобщение, което отговаря на условието на правилото, няма да се пренасочи към никой от получателите, описани в правилото.

10 получатели

noteЗабележка:
* Когато Microsoft Live@edu организация е надстроена до Office 365 за образование, ограничението за брой получатели е увеличено на до 10 000 получатели на ден.

Начало на страницата

Ограничения за съхранение

Тези ограничения контролират продължителността от време, през което има достъп до елементите в конкретни папки от "Входящи".

Можете да промените тези стойности чрез съответните етикети за правила за съхранение. За повече информация вижте Настройване и управление на правила за съхранение в Exchange Online.

 

Ограничение Стойност

Период за съхранение в папка "Изтрити"   Максималният брой дни, в които елементите могат да останат в папка "Изтрити", преди да бъдат премахнати автоматично.

30 дни

Период за съхранение на елементи, премахнати от папка "Изтрити"   Максималният брой дни, в които елементите, премахнати от папка "Изтрити", се съхраняват, преди да бъдат окончателно изтрити.

14 дни

Период за съхранение в папка „Нежелана поща“   Максималният брой дни, в които елементите могат да останат в папка "Нежелана поща", преди да бъдат премахнати автоматично.

30 дни

Начало на страницата

Ограничения за групи за разпространение

Тези ограничения важат за групи за разпространение.

 

Ограничение Стойност

Максимален брой членове в група за разпространение   Общият брой получатели се определя след разширение на групата за разпространение.

100 000 членове

Ограничение за изпращане на съобщения до големи групи за разпространение   Групите за разпространение, които съдържат посочения от това ограничение брой членове, трябва да имат конфигурирани опции за управление на доставянето или за одобрение на съобщенията. Управлението на доставянето съдържа списък на подателите, които имат право да изпращат съобщения до групата за разпространение. Одобрението на съобщение указва един или повече модератори, които трябва да одобрят всички съобщения, изпратени до групата за разпространение. За повече информация вижте Промяна на свойствата на група за разпространение.

5000 или повече членове

Максимален размер на съобщенията за големи групи за разпространение   Ако дадено съобщение е изпратено до 5000 или повече получатели, то не може да превишава това ограничение. Ако размерът на съобщението превишава ограничението, съобщението не се доставя, а подателят получава съобщение за недоставяне (NDR). Общият брой получатели се определя след разширение на групата за разпространение.

2 МБ

Начало на страницата

Ограничения за транспортни правила

Тези ограничения определят правилата за организацията, познати също като транспортни правила.

 

Ограничение Стойност

Максимален брой транспортни правила   Максималният брой правила, които могат да съществуват в организацията.

100 правила

Максимален размер на отделно транспортно правило   Максималният брой знаци, които могат да се използват в едно транспортно правило. Знаците се използват в условията, изключенията и действията.

4000 знака

Ограничение на знаците за всички обикновени изрази, използвани във всички транспортни правила   Общият брой знаци, използвани от всички обикновени изрази във всички условия и изключения за транспортните правила в организацията. Може да има няколко правила, които използват дълги и сложни обикновени изрази, или много правила, които използват опростени обикновени изрази.

20 000 знака

Максимален брой получатели, добавени към съобщение от всички транспортни правила   Когато дадено съобщение се изпълнява съгласно различни транспортни правила, към него могат да се добавят само краен брой получатели. След достигане на ограничението към съобщението не могат да се добавят други получатели. Освен това групите за разпространение не могат да се добавят към съобщение чрез транспортно правило.

100 получатели

Брой пъти за пренасочване на съобщение   Броят пъти, които дадено съобщение ще се пренасочи, ще се препрати или при което ще се отговори автоматично на база правила за входящи. Например потребител А има правило за входящи, което пренасочва съобщения към потребител Б въз основа на подателя. Потребител Б има правило за входящи, което препраща съобщения на потребител В на база ключови думи в реда за тема. Ако дадено съобщение отговаря и на двете условия, съобщението се изпраща само до потребител Б; не се препраща на потребител В, тъй като е позволено само едно пренасочване. В този случай съобщението се пропуска, без да се изпрати съобщение за недоставяне на потребител Б, указващо, че съобщението не е доставено до потребител В. По подобен начин, ако потребител В е конфигурирал автоматичен отговор (също така познат като съобщение Извън офиса), съобщение, пренасочено или препратено към потребител Б няма да генерира автоматичен отговор.

Това ограничение предотвратява "омагьосан" кръг от имейли, който може да доведе до препълване на пощенската кутия на даден потребител до нейния максимален капацитет.

1 пренасочване

Начало на страницата

Ограничения за наблюдение

Тези ограничения определят настройките за наблюдение, използвани за одобрение на съобщения, които се прилагат към групи за разпространение и транспортни правила.

 

Ограничение Стойност

Максимален размер на арбитражната пощенска кутия   Ако арбитражната пощенска кутия превиши това ограничение, съобщенията, които изискват наблюдение, се връщат на подателя в съобщение за недоставяне (NDR).

10 ГБ

Максимален брой модератори   Максималният брой модератори, които можете да присвоите към една наблюдавана група за разпространение или да добавите към съобщение с помощта на едно транспортно правило. Имайте предвид, че не можете да посочите група за разпространение като модератор.

10 модератори

Период на съхранение на съобщенията, очакващи наблюдение   По подразбиране срокът на съобщение, очакващо наблюдение, изтича след два дни. Обработването на наблюдаваните съобщения с изтекъл срок обаче се извършва веднъж на седем дни. Това означава, че срокът на дадено наблюдавано съобщение може да изтече след между два и девет дни.

2 дни

Максимален брой съобщения за уведомление за наблюдение с изтекъл срок   Това ограничение задава максималния брой съобщения за уведомление за наблюдавани съобщения с изтекъл срок за период от един час. То се задава за всяка база данни за пощенски кутии в центъра за данни.

В случай на натоварено използване някои податели може да не получат съобщение с уведомление за наблюдавани съобщения с изтекъл срок. Тези уведомления обаче могат да бъдат намерени с помощта на отчетите за доставяне.

300 уведомления за изтекъл срок на час

Начало на страницата

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.